Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Fuzulinin_Iranda_Nesredilen_Turkce_Divan.doc

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 26

Extension: DOC | Download: 0

Share
Related documents
Description
Fuzûlî'nin İran’da Neşredilen Türkçe Divanı FUZÛLÎ'NİN İRAN'DA NEŞREDİLEN TÜRKÇE DİVANI (Emîn Sıddîkî, Fuzûlî, Dîvân-ı Türkî, Tahran 1374 (1995), XXVII+548 sayfa.) Büyük Türk şairi Fuzûlî(1495?-1556?)'nin doğumunun 500. yılı münasebetiyle Türkçe Divanı'nın, ikisi Azerbaycan Cumhuriyeti'nde1 diğeri de İran'da olmak üzere üç baskısı yapılmıştı. Biz bu yazı çerçevesinde İran'da Emîn Sıddîkî tarafından neşredilen Fuzûlî Divanı'nı2 tanıtmaya ça
Transcript
  Fuzûlî'nin İran’da Neşredilen Türkçe Divanı FUZÛLÎ'NİN İRAN'DA NEŞREDİLEN TÜRKÇE DİVANI(Emîn Sıddîkî, Fuzûlî, Dîvân-ı Türkî  , Ta!an #$% ( &&, ))VII*%+a-.a/ Büyük Türk şairi Fuzûlî(1495?-1556?)'nin doğumunun 5! y l müna#$%$&iyl$ Türk$ ian 'n n* iki#i +z$r%ay,an um.uriy$&i'nd$ 1  diğ$ri d$/ran'da olmak üz$r$ ü %a#k # ya0 lm ş& ! Biz %u yaz $r$$#ind$ /ran'damîn 2 ddîkî &ara3 ndan n$şr$dil$n Fuzûlî ian 'n   &an &maya al şa,ağ z! Ta%ii ki* ad $$n %u iki n$şird$n da.a n,$ d$ Fuzûlî ian 'n n $şi&li%a#k lar ya0 lm ş& r! #ki .ar7$rl$ ilk %a#k # 1481:;1-; y l nda T$%riz'd$ya0 lan Fuzûlî ian 1;4194 y l nda /#&an%ul'daki #on %a#k # na $lin,$y$kadar d$3alar,a &a%' $dilmiş&ir! Bunlardan 1:;: Bulak* 1:51 /#&an%ul $ 1:9; Taşk$n& %a#k lar ayr ,a zikr$dil$%ilir! <$n$llikl$ %ir yazma $ya da.a n,$kima&%u nü#.a $#a# al narak %a# lan* &$r&i0 $ mu.&$a %ak m ndan %ir%irin$ok %$nz$y$n %u %a#k lar n %ir oğunda =>ukaddim$= $ =a#id$l$r= k #m %ulunmamak&ad r! Bir k #m = Külliyât-ı Dîvân-ı Fuzûlî  = i#miyl$ n$şr$dil$n %udianlar %irok %ak mdan $k#ik olmalar n n yan # ra $şi&li yanl şl klar dai.&ia $&m$k&$dir! ian' n Türkiy$'d$ y$ni .ar7$rl$ ya0 lan ilk %a#k # * +%dül%aki<l0 narl 'n n iki yazma $ iki ma&%u nü#.ay $#a# alarak 194: y l nda.az rlay 0 yay nlad ğ n$şirdir! ;  onya >üz$ ü&ü0.an$#i @oA 49'da kay &l %ulunan ! 9:4>! 1586 i#&in#a. &ari.li nü#.a Fuzûlî ian 'n n %ilin$n $n $#kinü#.a# d r! <l0 narl 'n n %u n$şird$ kulland ğ diğ$r yazma i#$ z$lkü&ü0.an$#ind$ %ulunan $ 1 C$,$% 189 5 +ral k 166:'d$ i#&in#a. $dildiği%$lir&il$n nü#.ad r! <l0 narl 'n n n$şrind$ kulland ğ iki ma&%u nü#.a i#$* !16>! 1:46 &ari.li T$%riz %a#k # il$ amid +ra#l &ara3 ndan .az rlanan $<$n,$li @izDmî'nin .a& ra# iin 1944 y l nda Bakü'd$ %a#& r lan Fuzûlî ian 'd r!Bu n$şird$* -.$r.ald$ $#a# al nan yazma nü#.alarda %ulunmad ğ iin-ka#id$l$r y$r almam ş& r! 194: y l ndan #onra iki k$z da.a %a# lan %ual şman n #on %a#k # nda <l0 narl %a#& rd ğ dian n = ...erek en e!ki yaz aların #arklarını $!ter e!i% erek Fuzûlî'nin ka!idelerinden &aşka &ütünTürkçe şiirlerini itivâ et e!i &akı ından ilk ta ve d()ru divan... = olduğuiddia# ndad r! 4  4 kadar ka#id$ yazm ş %ir şairin dian n n %u şiirl$r olmadanya0 lm ş %ir n$şrinin &am olu0 olmad ğ * $l%$&&$ ki &ar& ş la%il$,$k %ir konudur!<l0 narl %u n$şird$ &ran#kri0#iyon .ar7$rini*= Tran!kri*!iy(nu da &ir kita&ınil î (l a!ını% yâni yayıl a a!ını ve (kun a a!ını te în eden &ir şey &uluy(ruz ve a&e! $rüy(ruz. = diy$r$k kullanmam ş& r!<l0 narl 'dan #onra Fuzûlî ian 'n n ikin,i %a#k # Ero3! r! +li @i.a& Tarlan&ara3 ndan 195 y l nda ya0 lm ş& r! 5  +l& yazma $ %ir ma&%u nü#.a $#a#al narak .az rlanan %u n$şird$ i#$ =>ukaddim$= $ =a#id$l$r=%ulunmamak&ad r! >$&ind$ki %u $k#ikliğ$ rağm$n +! @i.a& Tarlan' n n$şri ilmî $#a#lara riay$& %ak m ndan akad$mik lül$r$ #a.i0&ir! Türkiy$'d$ki Fuzûlî ian n$şirl$rinin $n ,iddî#i $ &am olan * Ero3! r!$nan +kyüz* 2ü.$yl B$k$n* o! r! 2$di& ük#$l $ r! >üGan un%ur'danoluşan %ir $ki0 &ara3 ndan .az rlan 0 Türkiy$ /ş Banka# yay n olarak 195:'d$ 1  ziz >ira.m$do-+zad$ Cü#&$m* +ee ed Füzuli% ,!erleri%   il&* +z$r%ay,an+n#iklo0$diya# @$şriya& EoliraHya Birliği ay n * Bakü 1995!I Ero3! r! amid>$.$mm$dzad$* Füzulî  * 6 !* Bakû 1995!    mîn 2 ddîkî* Fuzûlî% Dîvân-ı Türkî  * Ta.ran 1;84 (1995)* JJKLLM54: #ay3a! ;  +%dül%aki <l0 narl * Fuzûlî Divanı * /nk la0 i&a%$i* /#&an%ul 194:! 4  +%dül%Dki <l0 narl * Fuzûlî Divanı * /nk lD0 i&a%$i* ;! Ba#k * /#&an%ul 19:5* #! JLK! 5   Ero3! r! +li @i.a& Tarlan* Fuzûlî Divanı * 1! !* /#&an%ul Nni$r#i&$#i ay n * /#&an%ul 195! Turkish Studies  International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic     r(#. Dr. ta&ey K/0/1 n$şr$dilmiş&ir! 6  Türkiy$'d$ki kü&ü0.an$l$rd$ %ulunan 6: yazman n mukay$#$#iil$ kurulan m$&in oluş&urulurk$n da.a n,$ %a# lm ş olan ma&%u nü#.alardan3aydalanma yoluna z$llikl$ idilm$miş&ir! /lmî $#a#lara uyun %ir ş$kild$&ran#kri0#iyon #i#&$mi kullan l 0 m$&in n$şri kaid$l$rin$ azamî lüd$ uyularak.az rlanan %u al şma* da.a #onra n#zü $ a0ara& #i#&$mi kald r lmakI $k*k$lim$ $ ram$r ş$kill$rinin orGinal kullan l şlar d$ğiş&irilm$k #ur$&iyl$%a#i&l$ş&iril$r$k 199 y l nda &$krar %a# lm ş& r! 8 Onu&ulmama# $r$k$n diğ$r iki n$şrin #a.i%i d$ amid +ra#l 'd r! +ra#l *Fuzûlî ian 'n 1944 $ 195: y llar nda Bakû'da kril .ar7$ri il$ iki k$zyay nlam ş& r! 2ağlam %ir m$&ni %ulunan %u iki n$şir* +%dül%aki <l0 narl &ara3 ndan .az rlanan Fuzûlî ian 'n n %ü&ün %a#k lar nda mukay$#$ iinkullan lm ş& r! +yr ,a Ero3! r! +li @i.a& Tarlan da 195 y l nda n$şr$&&iği ian' nm$&nini* 6 yazma nü#.a il$ +ra#l &ara3 ndan .az rlanan 1944 &ari.li ma&%unü#.ay karş laş& rmak #ur$&iyl$ kurmuş&ur!mîn 2 ddîkî'nin 1995 y l nda /ran'da %a# lan $ %u yaz n n konu#u olann$şrini &an & rk$n Türkiy$'d$ yay nlanm ş olan mu&$%$r iki n$şri z nünd$%ulundurarak %ir karş laş& rma ya0maya al ş& k! Bunlardan %irin,i#i* +%dül%aki<l0 narl n$şrinin ;! %a#k # * diğ$ri i#$ k #a,a +kağ n$şri diy$ zikr$d$,$ğimizEro3! r! ! +kyüz* 2! B$k$n* o! r! 2! ük#$l $ r! >! un%ur'un .az rlam şolduğu al şmad r!mîn 2 ddîkî &ara3 ndan .az rlanan n$şrin %aş k #m nda '+lî +#ar Pi'r-do#&'un #unuş amal =>ukaddim$=#i il$ nDşirin =>ukaddim$-i >u#a..i.=%aşl ğ n &aş yan Far#a n#zü ard r! '+li +#ar Pi'r-do#&* mukaddim$#ind$* Ta.ran'daki Fuzûlî onr$#in,$#ind$ şair .akk nda araş& rmaya dayanan #$m$ %irka ki&a% n %a# ld ğ n *$#$rl$rind$n #$m$l$rin yay nland ğ n * $şi&li &o0lan& lar $ konuşmalarya0 ld ğ n * şair $ araş& rma, min 2 ddîkî'nin d$ Fuzûlî'nin Türk$ dian n .az rlamay &aa..üd $&&iğini* an,ak zaman n k #a oluşu $ ya0 la,ak olan işinzorluğu #$%$%iyl$ dian n &$nki&li m$&ninin konr$y$ kadar.az rlana%il$,$ğind$n 0$k ümi&li olmağ n %$lir&ir! ! 2 ddîkî'nin %u al şmay .az rlark$n ma&%aada dizi işl$riyl$ d$ %izza& uğraş& ğ n kayd$d$n Pi'r-do#&*%u &$nki&li n$şrin Türkiy$'d$ $ +z$r%ay,an'da yay nlanm ş m$&inl$rl$mukay$#$ $dildiğind$ %az ü#&ünlükl$r$ #a.i0 %ulunduğunu* mün$kki& $araş& rma, lar n %unun 3ark na ara,ağ n #yl$dik&$n #onra* = Fuzûlî şiirlerinin&irç(k ı!ra ve &eyitlerinin en düzün şekli% dünyada ilk de#a (larak &u ençaraştır a2ının çalış a!ı !(nu2unda !unul uştur. = i%i olduka iddial %ir i3ad$il$ %u $#$rin #on zamanlarda yay nlanan $n ,iddî Fuzûlî ian n$şri olduğunuil$ri #ürm$k&$dir!Bu mukaddim$nin ard ndan mîn 2 ddîkî'nin ü #ay3al k n#zünürm$k&$yiz! @Dşir 8 madd$ .alind$ $rdiği mukaddim$#inin %irin,imadd$#ind$* Fuzûlî ian 'n n dünyan n $şi&li kü&ü0.an$l$rind$ 1 ,iar ndanü#.a# n n %ulunduğunu %$lir&irI $l yazma# nü#.alar n a# l kaynak olarak$n$llikl$ %ir $#a# nü#.aya dayand ğ n $ mü#&$n#i.l$rin .$r .ani %irnü#.ay al 0 oğal&mak #ur$&iyl$ k$ndi nü#.alar n oluş&urduğunu #yl$dik&$n#onra* nü#.alar n %u #$%$0l$ oğu zaman ayn .a&alar #ürdürdükl$rini* %uyüzd$n m$&in n$şrind$ nü#.alar n #ay # n ar&& rman n 0$k %ir iş$yaramaya,ağ n * yüzl$r,$ nü#.aya ulaşmak mümkün ol#a %il$ 5-6 nü#.adan3azla# n n $r$k#iz olduğunu iddia $d$r! Fuzûlî'nin Türk$ ian 'n n &$nki&lim$&nini 9'u $l yazma# * 1'i $#ki diğ$ri y$ni %a#k olmak üz$r$ 11 nü#.ay 6  Ero3! r! $nan +kyüz-2ü.$yl B$k$n-o! r! 2$di& ük#$l-r! >üGan un%ur* Fuzûlî Divanı * Türkiy$ /ş Banka# ay n * +nkara 195:! 8  Ero3! r! $nan +kyüz-2ü.$yl B$k$n-o! r! 2$di& ük#$l-r! >üGan un%ur* Fuzûlî Divanı * +kağ ay nlar * +nkara 199! Turkish Studies  International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic   Fuzûlî'nin İran’da Neşredilen Türkçe Divanı karş laş& rarak .az rlad ğ n * nü#.a 3arklar n di0no& olarak #ay3alar n al& nda$rdiğini %$lir&ir!@Dşir* yukar da #ay lar n $rdiği %u 11 nü#.ay .ani $#a#lara r$#$&iğini $ %unlardan .ani ş$kild$ yararland ğ n %$lir&m$m$k&$dir! +n,ak*kanaa&imiz,$ ! 2 ddîkî* /ran'daki : $l yazma# n kolay,a ulaşa%il$,$ği iin#$miş&ir! +z$r%ay,an um.uriy$&i /liml$r +kad$mi#i* nuA 46'd$ki nü#.ay i#$ +z$r%ay,an' i.mal $&m$m$k iin alm ş olduğu düşünül$%ilir! Türkiy$'d$n.i %ir $l yazma# n doğrudan doğruya $#a# almayan nDşir* %u ülk$d$ m$,u&%ulunan yazmalar n .$m$n .$m$n yar # ndan 3azla# n n kon&roluylaoluş&urulan $ %u #a.ada şimdiy$ kadar ya0 lm ş $n ,iddî al şma .üiy$&ind$olan* Ero3! r! $nan +kyüz* 2ü.$yl B$k$n* o! r! 2$di& ük#$l $ r! >üGanun%ur'dan kurulu %ir $ki0 &ara3 ndan .az rlan 0 ilk d$3a Türkiy$ /ş Banka# yay n olarak 195:'d$ n$şr$dil$n* da.a #onra 199 y l nda +kağ ay nlar ara# ndan  kan Fuzûlî ian 'n * %irok nü#.an n kullan lma# il$ oluş&urulan %irm$&n$ #a.i0 olma# #$%$%iyl$ #$miş ola%ilir! +yr ,a* ! 2 ddîkî'nin /#&an%ul'da Ta#îr-i 3kDr ma&%aa# nda %a# lan nü#.ay &$nki&li n$şird$ kullanma #$%$%ini%il$miyoruz!@Dşirin m$&ni kurark$n Türkiy$'d$n .i %ir yazmay $#a# almadan #ad$,$iki ma&%û nü#.ayla y$&inm$#i $l%$&&$ ki &$nki& $dil$%il$,$k %ir nok&ad r! +yr ,a*yl$ zann$diyoruz ki* Ero3! r! $nan +kyüz* 2ü.$yl B$k$n* o! r! 2$di& ük#$l $ r! >üGan un%ur &ara3 ndan .az rlanan n$şrin d$ ikin,i d$ğil ilk%a#k # n $#a# almak da.a #ağl kl %ir &$r,i. olurdu! /lk %a#k da &ran#kri0#iyon#i#&$mi $ a0ara&lar $rilm$k #ur$&iyl$ akad$mik lül$r$ uyun %ir ş$kild$yay nlanm ş olan ian* ikin,i %a#k # nda ünümüz okuyu,u#u .$d$7$n$r$kn$şr$ .az rland ğ iin okuyu,uya i&i,i $l$n &ran#kri0#iyon işar$&l$rikullan lmadan %a# lm ş& r!mîn 2 ddîkî* m$&ni kurmak iin $#a# ald ğ 9 yazma il$  ma&%û nü#.ay .ani lül$r$ r$ #$&iğini %$lir&m$diği i%i &$nki&li m$&ni d$ .ani kri&$rl$rikullanarak kurduğunu iza. $&m$miş&ir! @Dşirin $rdiği %ilil$rd$n yola  karak%uün /ran'da Fuzûlî ian 'n n %aşka nü#.alar n n olu0 olmad ğ n %il$miyoruz*an,ak zann$diyoruz ki %u kadar m$ş.ur %ir şairin dian n n ad $$n ülk$d$$#a# olarak al nan : yazmadan ok da.a 3azla #ay da nü#.a# n n %ulunma# ku$&l$ mu.&$m$ldir! Başka nü#.a# %ulun#un $ya %ulunma# n* mod$rnm$&in n$şri &$knikl$ri uyar n,a nDşirin m$&ni kurark$n $#a# ald ğ yazmalar n=ş$,$r$#i=ni  kar& 0 onlar n %ir%iriyl$ olan ilil$rini* %$nz$rlik $ 3arkl l klar n &$#0i& $&m$#i $ %uradan yola  karak nü#.a Dil$l$rini oluş&urma# $r$kirdi! : mîn 2 ddîkî* mukaddim$#inin ! $ ;! madd$l$rind$ Fuzûlî ian 'n n&ari.î dilind$ %ulunan %az ş$kill$r y$rin$* onlar n %uünkü yaz l şlar n &$r,i.$&&iğini* %az$n d$ $#ki ş$kill$ri mu.a3aza $&&iğini i3ad$ $&m$k&$dir! @ü#.alar noğunda =%$n= ş$klind$ yaz lm ş %ulunan 1! &$klik şa. # zamirini m$&ind$ünümüz +z$rî Türk$#i'nd$ki &$laQuza uyun olarak =m$n= ş$klind$ ald ğ n *%u zamirin .al $ki alm ş ş$kill$rini d$ ayn amala %$niRm$ni* %aSaRmana.alind$ $rdiğini %$lir&m$k&$dir! Bunun i%i ;! &$klik şa. # zamirinin $kimind$d$ ünümüzd$ kullan lan ş$kli &$r,i. $&miş&irA aSaRona* an Ronu i%i!>$&in &$nkidinin a# l ama, mü$lliHn kal$mind$n  km ş olan =oriGinal=m$&n$ mümkün olduğu lüd$ ulaşmak olduğuna r$* %yl$ %ir al şmaya0may düşün$n kişinin okuyu,u $ndiş$#ind$n $ya da.a %aşka %ir &ak mkay lardan dolay a# l m$&nin üz$rind$ k$y3î &a#arru7arda %ulunma# &a%ii kiilmî 0r$n#i0l$rl$ %ağdaşmaya,ak %ir &u&umdur! Pay$& ama okuyu,unun da.akolay anlaya%il$,$ği %ir m$&in #unmak i#$ &$nki&li n$şir lüzum#uzdurI a# l Dy$ :  >$&in n$şri $#a#lar iin %kz! +.m$d +&$ş*=>$&in T$nkidi akk nda (D#i&Dn- T$Drî.-i>ülûk-i l-i U#mDn >üna#$%$&i /l$)= Türkiya& >$,mua# * KLL-KLLL* 1* 194* #!* 5;-68!I u#u3 Viya aak * İ!la raştır alarında 3!ul * +nkara &ari.#iz* #! :-11! Turkish Studies  International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic     r(#. Dr. ta&ey K/0/1 ilmî 0r$n#i0l$r $r$$#ind$ ,iddî %ir m$&in &$nkidi i#$* %u k$z d$ nDşirinm$&n$ %u &ür müda.al$l$rd$ %ulunma .akk olmamal d r!>ukaddim$nin 4! madd$#ind$ k$lim$l$rin imla# nda d$ğişiklikl$rya0ark$n #$# uyumu* aruz a.$ni $ şiir #ana&lar n i.lal $&m$m$y$ ayr$&$&&iğini %$lir&$n nDşir* 5! madd$d$ şiirl$ri oğunlukla al3a%$&ik $#a#a uyunolarak # ralad ğ n %ildirir! +n,ak* %uünkü yaz l ş &$r,i. $&&iği iin = W (.$)=%aşl ğ al& nda %ulunma# $r$k$n %az şiirl$ri = X ($li3)= il$ %i&$nl$rin ara# na* = Y(ayn)= il$ %i&$nl$ri = Z (ka3)=a* = [ (k$3)= il$ #ona $r$nl$ri = \ (nun)=a* #on.arH =] (y$)= olanlar da = ^ (a)= il$ %i&$nl$rin ara# na ald ğ n #yl$m$k&$dir!Byl$,$ $#ki yaz n n al ş lm ş imla# n n d$ğiş&irilm$#i* arana,ak şiirl$rindianda %ulunma# n da zorlaş& rm ş* işi da.a da karmaş k %ir .Dl$ #okmuş&ur! ukar da $#ki ş$kill$rin ünümüz &$laQuzu il$ d$ğişirilm$#inin ,iddî %iral şma iin .oş karş lanamaya,ak %ir durum olduğunu i3ad$ $&m$y$al şm ş& k! T$nki& $&&iğimiz %u müda.al$nin diğ$r %ir #ak n,a# da %u &ür %ir&a#arru3a #$%$0 olma# d r! UriGinal m$&ind$ =$&di 0 = ş$klind$ %ulunan Hil$kimini =$&di n = ş$klind$ yazmak &a%ii ki mür$&&$0 %ir dianda z$llikl$az$ll$rin # ralan ş n d$ğiş&ir$,$k&ir! mîn 2 ddîkî %yl$ %ir daran şla ar& km$&n$ ram$r a # ndan ş$klî müda.al$d$ %ulunma nok&a# n da aşarak*a# rlardan %$ri #ür$$l$n kla#ik dian &$r&i%i $l$n$ğini d$ %ozmuş%ulunmak&ad r! Pimdiy$ kadar yay nlanm ş olan Fuzûlî ian n$şirl$rinin .i%irind$ %yl$ %ir &a#arru7a karş laş lmad ğ n da ayr ,a %$lir&m$k&$ 3aydaolduğunu düşünüyoruz!>ukkadim$nin 6! madd$#i %u n$şrin =Başka Piirl$r= %lümü il$ ililidir!@Dşir* #ad$,$ %ir $l yazma# $ya ma&%û nü#.ada ra#&lad ğ %aşka nü#.alarda%ulunmayan şiirl$ri %u %lümd$ &o0lad ğ n i3ad$ $&m$k&$dir! Fuzûlî'y$ _i& olanşiirl$rin %az lar ndan &am $min olduk&an #onra onlar a# l %lüml$rind$$rdiğini #yl$y$n nDşir* =Ta.ran Nni$r#i&$#i >$rk$z ü&ü0.an$#i* nuA 84=nü#.a# nda %ulunan =ş kam ül üzün$* nakş na şD. m $z$lî  2$ni nakkDş- $z$l kudr$& $liyl$ yazal = ma&la'l az$lin d$ Fuzûlî'y$ Di& olduğunu* 3aka&okunamad ğ iin m$&n$ da.il $dilm$diğini %$lir&m$k&$dir! +d $$nkü&ü0.an$d$ki yazmada kay &l olan  4iî kâ il ki 'akl-ı nükte-dân derkinde ayrândır 5ü2ûd-ı &î- i!âli intiâ&-ı nev'-i in!ândır  il$ 6u dün ki 2ünd-i şâ ile 2en etdi â! ân7ldu &urû2-ı kal'a-i erdûnda ç( kıran ma&la'l iki ka#id$nin ilk d$3a yay nland ğ n %$lir&$n ! 2 ddîkî %unlar n Fuzûlî'y$ai& olduğundan .i şü0.$ olmad ğ n da iddia $&m$k&$dir! 9 mîn 2 ddîkî &ara3 ndan Fuzûlî ian 'n n Dd$&D mü#&akil %ir %lümüolarak &akdim $ya &anzim $dil$n =Başka Pi'rl$r=* i$ri#ind$ %ulunanmanzûm$l$r Di& olduklar k # mlarda $rilm$k #ur$&iyl$ .i oluş&urulma#ayd .$r.ald$ ok da.a i#a%$&li %ir karar al nm ş olurdu!>ukaddim$nin #on madd$#i* $#$rin oluşma# $ yay nlanma# #a3.alar nda $m$ği $$n kişil$r$ &$ş$kkür i3ad$l$ri iin ayr lm ş& r!mîn 2 ddîkî* mukaddim$#inin ard ndan $l$n =@ü#.alar= %aşl ğ nda*Fuzûlî ian 'n &$r&i0 $&m$k iin kulland ğ nü#.alar 4 #ay3a i$ri#ind$&an &mak&ad r! @Dşir* .az rlam ş olduğu &$nki&li n$şrind$* 1'i +z$r%ay,anum.uriy$&i'nd$ :'i /ran'da %ulunan 9 yazma $ Türkiy$'d$ %a# lm ş olan  9   min 2 ddîkî &ara3 ndan ilk d$3a yay nland ğ iddiD $dil$n %u ka#id$l$rd$n %irin,i#i*Fuzûlî'nin `$ylD il$ >$,nûn adl $#$rind$ y$r alan ka#id$l$rd$ndir! Bkz! ü#$yin +yan* Fuzûlî  * 0eylâ vü +e2nûn * $rD. ay nlar * /#&an%ul 19:1* #! 65-6:!I >u.amm$d @uroğan* Fuzûlî  * 0eylâ ve +e2nûn * an&ay ay nlar * /#&an%ul 1996* #! 66-8! Turkish Studies  International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks