Please download to get full document.

View again

of 57
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Gavere. Voorontwerp RUP centrum. toelichtingsnota verordenende voorschriften plan bestaande toestand plan juridische toestand grafisch plan

Category:

Government & Politics

Publish on:

Views: 8 | Pages: 57

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Gavere Voorontwerp RUP centrum toelichtingsnota verordenende voorschriften plan bestaande toestand plan juridische toestand grafisch plan Gent port arthurlaan 11 B-9000 gent tel 32 (9)
Transcript
Gavere Voorontwerp RUP centrum toelichtingsnota verordenende voorschriften plan bestaande toestand plan juridische toestand grafisch plan Gent port arthurlaan 11 B-9000 gent tel 32 (9) fax 32 (9) De gemeente Gavere beschikt over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (BD 09/02/2006). Door de inwerkingtreding van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening op 1 mei 2000 en overeenkomstig art. 187 van dit decreet kunnen door de gemeente Gavere geen procedures tot opmaak of herziening van algemene en bijzondere plannen van aanleg meer worden opgestart overeenkomstig de artikelen 12 tot en met 34 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober Vanaf de goedkeuring van het GRS zijn artikel 37 tot en met 40 en 48 tot en met 53 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van toepassing. Deze artikelen behandelen de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP s), in het bijzonder van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP s). Met onderhavig GRUP is het de bedoeling om een bestaand BPA (BPA nr. 1/1 Centrum Gavere MB ) beperkt te wijzigen en te vervangen door onderhavig RUP teneinde in eerste instantie het administratief centrum te kunnen uitbreiden. Ruimtelijk planner: Annelies De Clercq Grafische vormgeving: Annelies De Clercq WIJZIGINGEN DATUM OMSCHRIJVING WIJZIGINGEN n.a.v. plenaire vergadering n.a.v. openbaar onderzoek Voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in zitting van Op bevel, de burgemeester de secretaris Het College en Schepenen bevestigt dat onderhavig plan ter inzage werd neergelegd van tot Namens het College, Op bevel, de burgemeester de secretaris Definitief aangenomen door de gemeenteraad in zitting van Op bevel, de burgemeester de secretaris Inhoudstabel VERZOEK TOT RAADPLEGING TOELICHTINGSNOTA GEBRUIK MAKEND VAN HET INTEGRATIESPOOR LEESWIJZER INLICHTINGEN EN COÖRDINATEN VAN DE INITIATIEFNEMER SITUERING VAN HET RUP CENTRUM Doelstelling Ligging Reikwijdte en detailleringsniveau BELEIDSKADER Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen (PRS) Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Gavere (GRS) MANIER VAN AANPAK SCREENING PLANMER AFBAKENING VAN HET TOEPASSINGSGEBIED EN DE PLANMER-PLICHT BESTAANDE JURIDISCH-RUIMTELIJKE TOESTAND VAN HET PLANGEBIED EN OMGEVING BESTAANDE FEITELIJK RUIMTELIJKE TOESTAND VAN HET PLANGEBIED Algemeen Plangebied GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VAN HET PLANGEBIED Planopties Programma vigerende BPA / RUP Aantonen behoefte uitbreiding administratieve diensten Wijziging Vertaling naar stedenbouwkundige voorschriften WATERTOETS Algemeen Beschrijving van de watergerelateerde aspecten NULALTERNATIEF EFFECTBESCHRIJVING BEOORDELING NAAR GRENSOVERSCHRIJDENDE AANZIENLIJKE MILIEUEFFECTEN CONCLUSIE MER SCREENING RUIMTEBALANS OPGAVE VAN VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN PLANPROCES Voorontwerp Ontwerp STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BESLISSING CEL MER BLAD 1: PLAN BESTAANDE TOESTAND BLAD 2: PLAN JURIDISCHE TOESTAND BLAD 3: GRAFISCH PLAN... 56 Gemeentelijk RUP Centrum, Gavere Verzoek tot raadpleging toelichtingsnota Gebruik makend van het integratiespoor GRUP Centrum toelichtingsnota integratie screening planmer 1 GRUP Centrum toelichtingsnota integratie screening planmer 2 1 Leeswijzer Voor het verzoek tot raadpleging van het RUP Centrum is gekozen voor de integratie van de screeningsnota in de toelichtingsnota. Onderstaande tabel geeft duidelijk aan waar de verschillende onderdelen van de screening in de toelichtingsnota te vinden zijn. Onderdelen screening Toelichtingsnota RUP Inlichtingen en coördinaten van de initiatiefnemer Hoofdstuk 2 Doelstelling Hoofdstuk 3.1 Reikwijdte en detailleringsniveau Hoofdstuk 3.3 Situering van het plangebied Hoofdstuk 3.2 Nulalternatief Hoofdstuk 11 Afbakening van het toepassingsgebied en de plan- MERplicht Beschrijving en inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieu-effecten van het voorgenomen plan of programma Beoordeling naar grensoverschrijdende aanzienlijke milieueffecten Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 9.3 (wijzigingen t.o.v. juridische en bestaande toestand) Hoofdstuk 12 (effectbeschrijving) Hoofdstuk 13 Conclusie Hoofdstuk 14 2 Inlichtingen en coördinaten van de initiatiefnemer Initiatiefnemer Gemeente Gavere Markt Gavere Contactpersoon: Didier De Beck 09/ Opdrachthouder Veneco 2 Port Arthurlaan Gent Contactpersoon: Annelies De Clercq 09/ GRUP Centrum toelichtingsnota integratie screening planmer 3 3 Situering van het RUP Centrum Het RUP Centrum is een vervanging van het BPA nr. 1/1 centrum Gavere (MB ). Vigerende BPA nr. 1/1 3.1 Doelstelling Door middel van dit BPA nr. 1/1 is het de bedoeling een achterliggend binnengebied te ontwikkelen als woongebied en een nieuw administratief centrum te ontwikkelen. Bedoeling was aanvankelijk (met vigerende bpa) het administratief centrum te bouwen aan de straatzijde (Molenstraat) aansluitend op de rijwoningen (= zone voor openbare nutsvoorzieningen (1)). Het BPA is op vandaag nog steeds niet gerealiseerd. Dit omwille van problemen bij de verwerving van de grond (inbreidingsproject) en het gebrek aan een trekker. Door het feit dat destijds eveneens een onteigeningsplan is goedgekeurd en met de recente aanstelling van Veneco 2 als projectontwikkelaar, is het de bedoeling nu spoed te steken achter het inbreidingsproject. Er wordt geopteerd om het administratief centrum te voorzien aansluitend op het bestaande gemeentehuis omdat ruimtelijke nabijheid van de diensten cruciaal is. Enkele stedenbouwkundige voorschriften bij het woonproject worden gewijzigd (zie verder 9.1 visie ). De zone voor openbaar nut langsheen de Molenstraat wordt behouden in het kader van de verdere reorganisatie van de gemeentelijke diensten. 3.2 Ligging Het BPA Centrum (en tevens het GRUP) is gelegen in het centrum van Gavere, tussen de Kasteeldreef - Molenstraat en de Warande. In het gebied situeert zich het gemeentehuis. Markt, winkels en diensten zijn gesitueerd op een paar 100 m van het plangebied. GRUP Centrum toelichtingsnota integratie screening planmer 4 Topokaart NGI Orthofoto AGIV Reikwijdte en detailleringsniveau Het voorgenomen RUP vormt het kader voor het aanvagen van een bouwaanvraag (nieuw administratief centrum). Op basis van het vigerende BPA kan reeds een aan het BPA conforme bouwaanvraag voor een inbreidingsproject vergund worden. De kwaliteitseisen worden gedetailleerd tot op perceelsniveau (= conform bestaande BPA). Voor het nieuwe administratief centrum worden extra kwaliteitseisen gesteld. Alle nieuw op te richten constructies dienen te voldoen aan de meest beperkende voorwaarden van deze bepalingen van het RUP. GRUP Centrum toelichtingsnota integratie screening planmer 5 4 Beleidskader Op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau worden in structuurplannen uitspraken gedaan over de gewenste ruimtelijke structuur vanuit een geïntegreerde benadering. Deze uitspraken binnen de diverse structuurplannen zijn van belang en vormen het uitgangspunt voor de genomen planopties. 4.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) In het RSV wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling aangegeven voor vier structuurbepalende elementen en componenten op Vlaams niveau: stedelijke gebieden en stedelijke netwerken, elementen van het buitengebied, economische knooppunten en lijninfrastructuren. Het RSV vormt een kader voor de provinciale en gemeentelijke structuurplannen. Elementen uit het richtinggevend gedeelte en de bindende bepalingen werken door op het provinciale en gemeentelijke niveau. In wat volgt wordt een overzicht gegeven van elementen die betrekking hebben op Gavere. Gavere is een gemeente gelegen in het buitengebied. Het RSV stelt de ontwikkeling van een specifiek beleid voor het buitengebied voorop, namelijk een beleid waarbij de essentiële functies worden gevrijwaard en versterkt (landbouw, natuur, bos, wonen en werken op niveau van het buitengebied). Het uitgangspunt en basisgegevens zijn het bestaand fysisch systeem. Andere functies van het buitengebied kunnen als hoofdfuncties voorkomen, maar zijn niet structuurbepalend voor het buitengebied. Aan de ontwikkeling van deze functies worden vanuit de structurerende functies (landbouw, wonen, werken, bos en natuur) randvoorwaarden gesteld. Volgende, op onderhavig RUP toepasselijke doelstellingen voor het buitengebied, worden geformuleerd: tegengaan van de versnippering van het buitengebied bundelen van ontwikkeling in de kernen van het buitengebied bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied Wat betreft de nederzettingsstructuur in zijn geheel wordt onder meer als toepasselijke ontwikkelingsperspectieven geformuleerd: wonen en werken concentreren in de kernen van het buitengebied: niet anders dan in stedelijke gebieden moet de woonfunctie in de kernen attractief zijn, moet worden gestreefd naar een gedifferentieerde samenstelling van de woningvoorraad en een voldoende woningdichtheid worden gecreëerd (met onder meer meergezinsgebouwen, ). De bijkomende behoefte voor onder meer dienstverlening wordt in het hoofddorp gelokaliseerd, weliswaar op het niveau van het hoofddorp. voorzieningen bereikbaar houden: er wordt rekening gehouden met de minst mobiele bevolkingsgroepen (zgn. vervoersafhankelijke groepen) Voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen stelt het RSV: De aan het wonen gekoppelde gemeenschaps- en nutsvoorzieningen (scholen, culturele centra,...) horen thuis in de kernen van het buitengebied. Het niveau en de reikwijdte van de voorzieningen wordt in overeenstemming gebracht met het belang van de kern. Voor de niet aan het wonen gekoppelde gemeenschaps- en nutsvoorzieningen geldt dat ze moeten voldoen aan volgende ruimtelijke voorwaarden: GRUP Centrum toelichtingsnota integratie screening planmer 6 o o De schaal van de voorziening sluit aan bij de schaal van het landschap De omvang van de voorziening tast de structuur en de functie van de structuurbepalende functies van het buitengebied niet aan Het RSV wil verder de economische activiteiten concentreren in de economische knooppunten en de poorten. Gavere is echter niet geselecteerd als economisch knooppunt. Dit betekent dat de ontwikkelingskansen voor economische activiteiten gering zijn. 4.2 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen (PRS) Het provinciaal ruimtelijk structuurplan bouwt verder op het structuurplan Vlaanderen. De uitgangspunten en principes van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen gelden als basis en beleidskader voor het provinciaal ruimtelijk structuurplan. De gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt uitgewerkt volgens deelstructuren en deelruimten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen volgende deelstructuren: de nederzettingsstructuur, de open ruimte structuur, de toeristisch-recreatieve structuur, de ruimtelijk-economische structuur en de verkeers- en vervoersstructuur. Op het grondgebied van Oost-Vlaanderen worden verschillende deelruimten onderscheiden. Elke deelruimte bezit een aantal typische kenmerken en kwaliteiten. Enkel de deelstructuren en deelruimte van belang voor onderhavig GRUP komen aan bod. DEELSTRUCTUREN Binnen de gewenste nederzettingsstructuur worden de kernen Gavere en Asper beschouwd als hoofddorp, Semmerzake en Dikkelvanne als woonkern. In een hoofddorp kan bijkomende juridische voorraad voor wonen of voor nieuwe bedrijven gecreëerd worden. Voor bedrijven geldt een maximale richtoppervlakte van 5 ha lokaal bedrijventerrein. Wat betreft de gewenste open ruimtestructuur worden de Scheldemeersen Gavere (5V11) en de Scheldemeersen Zingem (5V23) naar voor geschoven als natuuraandachtszone. De vallei van de Bovenschelde - Liedemeers wordt aangeduid als natuurverbindingsgebied. De vallei van de Bovenschelde bevindt zich ten westen van het plangebied. Natuurverbindingsgebieden zijn gebieden die hoofdzakelijk een landbouwfunctie dragen, maar evenzeer een aantal ecologische kwaliteiten bezitten. Natuur is er een nevenfunctie naast de hoofdfunctie (meestal landbouw). DEELRUIMTE Gavere is gelegen in het zuidelijk open ruimtegebied. Deze ligging heeft geen specifieke betekenis in het kader van onderhavig RUP. 4.3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Gavere (GRS) INFORMATIEF GEDEELTE De gemeente kampt op dit ogenblik met een nijpend plaatsgebrek op het gebied van de gemeentelijke administratieve diensten. De structuur en de indeling van het huidige gemeentehuis laat geen flexibiliteit toe en bovendien is de site en de architectuur dermate waardevol dat afbraak en vervanging door een nieuw gebouw uitgesloten is. Daarom is besloten om een nieuw administratief gebouw op te richten naast het huidige gebouw. GRUP Centrum toelichtingsnota integratie screening planmer 7 Hiervoor werd het BPA nr 1/1 Centrum Gavere opgestart (ondertussen goedgekeurd en in herziening gesteld via onderhavig RUP). Ondertussen is geopteerd omwille van budgettaire redenen en omwille van de noodzakelijke ruimtelijke nabijheid van gemeentelijke diensten (bereikbaarheid voor publiek), in eerste instantie achter het bestaande gemeentehuis de uitbreiding van het administratief centrum te voorzien. De site aan de Molenstraat wordt gereserveerd om in een latere fase administratieve diensten onder te brengen (onder meer sport). RICHTINGGEVEND GEDEELTE Gefaseerd woonbeleid Er wordt geopteerd voor kernversterking door het aansnijden van de woongebieden gelegen nabij de respectievelijke kernen. Woonuitbreidingsgebieden worden binnen de planperiode niet aangesneden. Voor de kern Gavere wordt prioritair het binnengebied binnen het in opmaak zijnde BPA Centrum (ondertussen goedgekeurd en via onderhavig RUP beperkt in herziening gesteld) aangeduid daar het aansluit bij de kernvoorzieningen. Een woonuitbreidingsgebied nabij de vallei van de Leebeek wordt niet aangesneden om het open karakter van de Leebeekvallei te vrijwaren. Kernversterking Binnen de kern van Gavere is er nog ruimte voor verdichting in het gebied aansluitend bij het gemeentehuis. Hiervoor is het met onderhavig RUP in herziening gestelde - BPA centrum goedgekeurd. Er dient gestreefd te worden naar een voldoende hoge dichtheid en een vernieuwende, bij het kernweefsel aansluitende typologie. Bij de opmaak van het BPA werd er zo veel mogelijk uitgegaan van het behoud van bestaande waardevolle bouwkundige en groenelementen (een zone voor wonen en natuurgebied werden omgezet in parkgebied). Er wordt ook plaats voorzien voor een nieuw administratief centrum. Opwaardering van het openbaar domein Te Gavere is het openbaar domein eerder autogericht ingericht. De meeste ruimte is er voorbehouden voor rijdende en geparkeerde wagens. Verder wordt er vooral op de as Kasteeldreef - Molenstraat vrij snel gereden. Bij toekomstige herinrichtingen zal er meer aandacht gaan naar ruimte voor groen en voor zwakke weggebruikers. Een kwalitatief herinrichtingsvoorstel zal ook inspelen op de belangrijke niveauverschillen binnen de kern van Gavere. De toegang tot de kern kan ter hoogte van het kruispunt Scheldestraat- Kasteeldreef voorzien worden. Langs de Kasteeldreef dient er dan gestreefd te worden naar een meer gesloten wegbeeld. Alle bouw- en verdichtingsmogelijkheden langs deze straat kunnen hiertoe worden benut. Bomenrijen langs deze straat kunnen meer samenhang in het wegbeeld brengen. 5 Manier van aanpak screening planmer In volgende paragrafen wordt eerst de referentietoestand (juridisch en feitelijk) en vervolgens de gewenste toestand beschreven. De basisgegevens voor deze beschrijving zijn de bestaande kaarten die het OC-GIS ter beschikking stelt. Terreinverkenning is gebeurd om de bestaande toestand, vnl. bodemgebruik, reliëf, bereikbaarheid,... beter in kaart te brengen. Een ingreep-effect schema behandelt de geplande ingrepen en de effecten hiervan op de verschillende milieudisciplines. Per discipline worden vervolgens de milieueffecten die het gevolg zijn van de gewenste toestand (=voorliggend RUP) en de daaraan gekoppelde milderende maatregelen in een GRUP Centrum toelichtingsnota integratie screening planmer 8 samenvattende tabel geplaatst. Wanneer er geen milieueffect verwacht wordt, wordt dit eveneens gesteld. 6 Afbakening van het toepassingsgebied en de planmer-plicht Het plan is niet van rechtswege onderworpen aan de plan-mer-plicht want het vormt niet het kader voor de toekenning van een vergunning voor een bijlage II-project uit het besluit van de Vlaamse Regering van Het regelt het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau (2,9 ha = totale plangebied) en het plan heeft betrekking op ruimtelijke ordening. In de buurt van het plangebied bevinden zich geen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden, zodat er geen passende beoordeling vereist is. Conclusie Het RUP valt onder de screeningsplicht. GRUP Centrum toelichtingsnota integratie screening planmer 9 7 Bestaande juridisch-ruimtelijke toestand van het plangebied en omgeving Gewestplan Volgens het gewestplan Oudenaarde (KB 24/02/1977) is het plangebied gelegen in woongebied (= onbebouwd binnengebied volgens BPA) en natuurgebied (= huidige park achter gemeentehuis). Goedgekeurde gewestelijke RUP s Goedgekeurde, BPA s of gemeentelijke RUP s BPA nr. 1/1 Centrum (MB ). Niet van toepassing Het bpa wordt gewijzigd met de hoofdbedoeling de uitbreiding van het administratief centrum in eerste instantie niet meer vooraan, aan de Molenstraat te voorzien, maar achter het bestaande gemeentehuis. De site aan de Molenstraat wordt gereserveerd voor uitbreiding op langere termijn. Verder worden een aantal kleine zaken gewijzigd in de stedenbouwkundige voorschriften. De opzet van het vigerende bpa, nl. ontwikkelen van een achterliggend maar centraal gelegen woongebied, wordt volledig behouden. Goedgekeurde, nog geldende verkavelingen Beschermde monumenten, landschappen en landschapsrelicten Zie ook blad 2: plan juridische toestand datum Deze VK wordt opgeheven Niet van toepassing Nr rwo AM/MW GRUP Centrum toelichtingsnota integratie screening planmer 10 Vogelrichtlijngebied, Ramsargebied, Habitatgebied Waterwingebied, beschermingszone, oppervlaktewaterwingebied Biologisch waardevolle gebieden Niet van toepassing Het meest nabije habitatgebied bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek is gelegen in Merelbeke, nabij de grens met Gavere (op een afstand van meer dan 4 km). Het meest nabije vogelrichtlijngebied zijn de Kalkense Meersen op de grens van de gemeenten Wetteren, Laarne, Wichelen en Berlare. Het plangebied is niet gelegen in de nabijheid van een Ramsargebied. Niet van toepassing Volgens de biologische waarderingskaart is een groot deel van het plangebied aangeduid als biologisch waardevol. De grondgebruikseenheden, noch de bwk eenheden werden gekarteerd. Dit biologisch waardevol gebied loopt zuidelijk door tot aan het kasteel Grenier en omvat hoofdzakelijk de steilrand richting Scheldevallei. Landschapsatlas Volgens de atlas van de relicten van de traditionele landschappen grenst het plangebied aan de relictzone R40098 Scheldevallei van Oudenaarde tot Gavere. De Schelde (L13401) is geselecteerd als lijnrelict. Puntrelicten in de onmiddellijke omgeving zijn de Burcht Gavere (P40485), de dorpskern Gavere (P40300) en het Kasteel Grenier (P40297). GRUP Centrum toelichtingsnota integratie screening planmer 11 8 Bestaande feitelijk ruimtelijke toestand van het plangebied 8.1 Algemeen Het plangebied wordt begrensd door: Noorden en oosten: de Molenstraat en achtertuinen van woningen gelegen aan de Molenstraat Zuiden: residentiële bebouwing langsheen de wijk de Warande en het park ten zuiden van het gemeentehuis Westen: park op de hellingsgronden naar de vallei van de Schelde. Tussen park en Schelde situeren zich de plaatselijke voetbalterreinen (zie ook kaart bij 1.1 ligging ) Voetweg 36 Zicht vanuit de Molenstraat op de kerk met aan rechterzijde woningen die plangebied begrenzen Bestaande garages in plangebied Zicht op aanwezige groen Parkgebied achter gemeentehuis Voetweg 37 GRUP Centrum toelichtingsnota inte
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks