Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

GEBRUIKERSHANDLEIDING MICRO 8 - MICRO + - MICRO +

Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 23 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
GEBRUIKERSHANDLEIDING MICRO 8 - MICRO + - MICRO + Om te beginnen De MICRO 8 is een zeer geavanceerd apparaat dat de mogelijkheid biedt 8 kanalen (meetpunten) te kunnen meten, regelen en registeren. Door
Transcript
GEBRUIKERSHANDLEIDING MICRO 8 - MICRO + - MICRO + Om te beginnen De MICRO 8 is een zeer geavanceerd apparaat dat de mogelijkheid biedt 8 kanalen (meetpunten) te kunnen meten, regelen en registeren. Door het toevoegen van één MICRO + kan de regeling uitgebreid worden tot 16 kanalen en met een tweede MICRO + zelfs tot 24 kanalen. Door de unieke opbouw van de MICRO 8 en de MICRO + kan per kanaal de soort meting zelf worden bepaald. Hierdoor is het mogelijk om de MICRO 8 naar eigen wensen en specificaties samen te stellen. Per kanaal kan men kiezen uit de volgende metingen: - ph-meting - Flowmeting - Troebelheidsmeting - Vrijchloormeting - Temperatuurmeting - Geleidbaarheidsmeting - Redox-meting Na het bepalen van de soort meting die men wilt toepassen, kan voor de aansturing van de doseercomponenten, bijvoorbeeld doseerpompen, magneetventielen, relais, etc. eveneens per kanaal een keuze worden gemaakt uit de volgende regelfuncties: - P-functie: Geeft pulsfrequentiesignalen en afhankelijk van de gemeten afwijking varieert het aantal van 1 - -achtige regeling zorgt ervoor dat er slechts een minimale afwijking van de gevraagde waarde is. Deze regeling is dan ook uitermate geschikt voor het aansturen van magneetdoseerpompen. - F-functie: Is nagenoeg dezelfde regeling als de P-functie alleen wordt er bij deze functie geen gebruik gemaakt van de reactietijd in de berekening van de aantal pulsen van de dosering. - I-functie: Geeft pulssignalen waarvan de pulslengte afhankelijk is van de gemeten waarde. Met deze print kan men bijv. een magneetventiel of elektrische stelmotor aansturen. - V-functie: Heeft in tijd verstelbare, vertraagd schakelende relais en wordt vaak toegepast bij het inschakelen van motorrelais, voor alarmering, magneetventielen en spuikraanregelingen. Doordat de verschillende instellingen en configuraties zelf te kiezen zijn, is de ideale regeling in uw situatie zelf te bepalen. Auteursrechten Deze documentatie is eigendom van HYDROCHEMIE-CONHAG B.V. gevestigd in Berkel en Rodenrijs. Niets uit deze bedieningsvoorschriften mag worden verveelvoudigd of overgedragen worden door middel van druk, fotocopie, elektronische registratie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Printed: juli 3, jjjj Beperking garantie Deze documentatie wordt geleverd door HYDROCHEMIE-CONHAG B.V.. HYDROCHEMIE-CONHAG B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, direct of indirect, ontstaan door het gebruik van deze documentatie. Geen enkele garantie wordt gegeven voor geschiktheid voor eventuele speciale toepassingen. HYDROCHEMIE-CONHAG B.V. beperkt zich tot het vervangen van een programma of documentatie, voor zover de defecten niet door verkeerd gebruik ontstaan zijn. 07/98 Pagina 2 van 19 Inhoudsopgave OM TE BEGINNEN INLEIDING TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES WERKWIJZE VAN DE MICRO VERKLARING VAN HET BEDIENINGSPANEEL BEDIENING VAN DE MICRO WEERGAVE VAN DE MICRO GEBRUIK VAN DE TOETSEN E-toets Re-toets Pt-toets Pg-toets HYCONTROL MEETPANEEL WERKWIJZE VAN HET HYCONTROL MEETPANEEL IJKEN VAN DE VERSCHILLENDE METINGEN IJken van de ph-regeling IJken van de vrijchloorregeling ONDERHOUD EN RESERVE-ONDERDELEN /98 Pagina 3 van 19 1 Inleiding Met de zojuist aangeschafte Hycontrol MICRO 8 en eventueel de MICRO +, bent u in het bezit gekomen van een meetapparaat dat continu kwaliteit mogelijk maakt tot maar liefst 24 meetpunten. In de bedieningsvoorschriften worden de belangrijkste punten beschreven die noodzakelijk zijn voor een goede en storingsvrije werking van de MICRO 8. Het is daarom ook belangrijk om deze handleiding goed te lezen en te begrijpen. In het volgende hoofdstuk wordt de werking van de MICRO 8 uitgebreid omschreven om zodoende een indruk te krijgen van wat de MICRO 8 allemaal kan en doet. Vervolgens volgt een verklaring van het bedieningspaneel en het tekstdisplay. In hoofdstuk 4 zullen de handelingen voor het instellingen van de MICRO 8 stap voor stap worden weergegeven. 1.1 Toepassingsmogelijkheden De toepassingsmogelijkheden van de MICRO 8 zijn zeer uiteenlopend. Zo is de MICRO 8 niet alleen geschikt voor ph- en vrijchloormeting, maar tevens voor temperatuur-, flow-, redox-, troebelheids- en geleidbaarheidsmetingen. Gezien de opbouw van de MICRO 8, een basisprint met daarop separate printjes voor de metingen, is het mogelijk om uw eigen configuratie van de MICRO 8 samen te stellen. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld de MICRO 8 met 8 ph-metingen uit te voeren of met 2 ph-, 2 vrijchloor-, 2 flow- en 2 temperatuurmetingen. Met behulp van de MICRO + metingen vergroten naar 16 of 24 meetkanalen. 1.2 Veiligheidsinstructies De MICRO 8 dient alleen bediend te worden door mensen die het bedieningsvoorschrift aandachtig hebben gelezen en begrepen. Mocht u na het lezen van de bedieningsvoorschriften van de MICRO 8 nog vragen hebben over de bediening, neem dan contact op met uw leverancier of HYDROCHEMIE CONHAG BV. Het openen van de MICRO 8 dient alleen te geschieden door erkende leveranciers. 07/98 Pagina 4 van 19 2 Werkwijze van de MICRO 8 De werking van de MICRO 8 is voor elke soort meting nagenoeg gelijk. Voor de verschillende metingen heeft de MICRO 8 meetinstrumenten nodig die de gemeten waarde doorgeven aan de MICRO 8. Zo heeft de MICRO 8 voor de ph-meting een ph-elektrode, voor de vrijchloormeting een chloormeetcel nodig etc.. De gemeten waarde die de MICRO 8 binnenkrijgt van het meetinstrument wordt weergegeven in het meetdisplay, in het tekstdisplay wordt het bijbehorende kanaal weergegeven. De MICRO 8 zelf vergelijkt het kanaal met het ingevoerde setpoint (de gewenste waarde van de meting) behorende bij hetzelfde kanaal. Met behulp van een hoog- en laagalarm is een beveiliging ingebouwd die de dosering zal stoppen wanneer het hoog- of laagalarm is bereikt. Zorg ervoor dat deze beveiliging niet is uitgeschakeld, dit kan zeer ernstige gevolgen hebben op de gezondheid en veiligheid van de betrokkenen. 07/98 Pagina 5 van 19 3 Verklaring van het bedieningspaneel 1 - Aan-/uitschakelaar Aan-/uitschakelaar van de MICRO Tekstdisplay Op de display worden de actieve kanalen weergegeven met de daarbij behorende meting en setpoint. Tevens wordt op de display het programma weergegeven voor het instellen van de MICRO 8. De display is opgebouwd uit 2 regels met elk 16 karakters, met een letterhoogte van 9,6 mm. 3 Meetdisplay De hierop afgebeelde waarde is de actuele gemeten waarde van het kanaal dat gelijktijdig wordt weergegeven in het bovenliggende tekstdisplay. Bestaande uit 4 digitale karakters van 10 mm hoog, helder rood. 4 - : Reset toets. Hiermee worden de alarmmeldingen gereset. Het bijbehorende LED van het kanaal zal hierdoor uitgaan. 5 - : Print toets. Op elk willekeurig tijdstip kan door middel van deze toets een print-commando gegeven worden zodat de printer de actieve kanalen uitprint met de daarbij behorende actuele meetwaarde en tijdstip. (Dit kan natuurlijk alleen wanneer er een printer is aangesloten op de MICRO 8). Wanneer de gebruikerscode is ingevoerd, kan ook een uitdraai verkregen worden van de ingestelde waarden per kanaal. 07/98 Pagina 6 van 19 6 - Programma toets. Met deze toets wordt het programmeermenu geactiveerd en doorlopen. Het gebruik van deze toets wordt uitgebreid beschreven in hoofdstuk 4 - Bediening van de MICRO t/m 8. De toetsen worden gebruikt bij het selecteren van de actieve kanalen. De bij de toets behorende LED zal oplichten wanneer het kanaal actief is. (Deze functie is alleen actief bij het selecteren van de actieve kanalen). 8 - Enter toets. Door middel van deze toets kan de richting van het actieve kanalen traject veranderd of stilgezet worden. Tevens wordt deze toets gebruikt in het programmeermenu. Wanneer deze toets gebruikt dient te worden, wordt in hoofdstuk 4 - Bediening van de MICRO 8, beschreven. 9 - Pijltoetsen Door middel van de pijltoetsen kunnen de verschillende instelwaarden worden veranderd. Voor gebruik van deze toetsen zie hoofdstuk 4 - Bediening van de MICRO LED s (omhoog) De LED s (lampjes) 9, 10 en 11 zijn de enige componenten die ook te vinden zijn op de MICRO +. De bovenste rij LED s geeft aan welk kanaal een aansturing krijgt van de MICRO 8 om te gaan doseren. Wanneer een LED brandt of knippert in de bovenste rij zal de gemeten waarde van de MICRO 8 te laag zijn ten opzichte van het setpoint, waardoor de waarde omhoog gestuurd wordt alarm LED s De middelste rij LED s, rood van kleur, geeft aan welk kanaal in alarm staat en zal blijven branden totdat de Re-toets (Reset toets) wordt ingedrukt. Wanneer de storing vanzelf is opgeheven zal de alarmmelding automatisch uitgaan. 12 LED s (omlaag) De onderste rij LED s geeft aan welk kanaal een aansturing krijgt van de MICRO 8 om te gaan doseren. Wanneer de gemeten waarde te hoog is zal de waarde omlaag gestuurd worden en de LED in de onderste rij gaan branden of knipperen Printer/computer Printeraansluiting type RS232 (485). Door het aansluiten van een printerpoort kan men na een instelbare tijd of na het indrukken van de Pt-toets (print toets) een overzicht van de actuele waarden verkrijgen. Bij storing op een of meerdere kanalen, wordt deze automatisch uitgeprint. of: Computeraansluiting type RS232 (485). Voor het opslaan van de gemeten waarden in de computer. Tevens kan via een modem de gegevens naar een andere computer verstuurd worden, waardoor kan men op elk willekeurige afstand het meetproces bewaken N.v.t Verbindingspoort: Verbindingspoort om de MICRO 8 met de MICRO + te verbinden. 07/98 Pagina 7 van 19 4 Bediening van de MICRO 8 Er is getracht de bediening van de MICRO 8 zo eenvoudig mogelijk te maken. Zo is het instellen van de MICRO 8 nagenoeg niet nodig. Dit omdat de MICRO 8 standaard wordt geleverd met de configuratie en instellingen die in uw situatie noodzakelijk of wenselijk is. Wanneer u toch instellingen zou willen veranderen, wordt u in de komende paragrafen wegwijs gemaakt in de wijze waarop u dit kunt bewerkstelligen. Echter om afwijkingen in de gemeten waarden te voorkomen, veroorzaakt door slijtage en vervuiling van het meetinstrument, is het wel noodzakelijk om de verschillende kanalen regelmatig opnieuw te ijken. De wijze waarop de verschillende ijkingen zouden moeten plaatsvinden wordt in hoofdstuk 5 beschreven. Tevens is de weergave van de MICRO 8, met betrekking tot de benoeming van de kanalen zelf te bepalen, waardoor een duidelijk overzicht is van de gemeten waarde van het desbetreffend bad (bassin, buffer). 4.1 Weergave van de MICRO 8 De MICRO 8 heeft 2 displays waar hij de gegevens weergeeft, het tekstdisplay en het meetdisplay. In het tekstdisplay wordt het programma doorlopen die in de MICRO 8 is ingebouwd. In het meetdisplay wordt de actuele gemeten waarde van het in het tekstdisplay aangegeven kanaal weergegeven. Om een scheiding te krijgen tussen de kanalen van de MICRO 8 en de MICRO +-sen hebben de kanalen een letter voor het kanaal gekregen. Zo zijn de kanalen van de MICRO 8 zelf, te herkennen aan de letter a, de kanalen van de eerste uitbereiding met een MICRO + worden weergegeven met de letter b en bij de maximale uitbereiding door middel van een tweede MICRO + worden deze kanalen gekenmerkt door de letter c. We krijgen dan de volgende situatie: MICRO 8 : kanaal - a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8. 1 e MICRO + : kanaal - b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8. 2 e MICRO + : kanaal - c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8. Wanneer de MICRO 8 in normaal bedrijf is wordt in het tekstdisplay de actieve kanalen één voor één weergegeven. Wanneer bijvoorbeeld de kanalen a1, a2, a4 en a6 actief in gesteld staan, wordt in het tekstdisplay het volgende traject doorlopen: a1 Kanaal 1 5 sec. a2 Kanaal 2 5 sec. a4 Kanaal 4 5 sec a6 kanaal 6 5 sec. ph Setpnt 7.4 Cl Setpnt 3.00 flow Setpnt 30.4 temp Setpnt 20.0 OPMERKING: De tekst Kanaal 1, Kanaal 2, Kanaal 4, Kanaal 6 kunt u zelf aanpassen naar eigen inzicht. Zo zou u bijvoorbeeld de volgende tekst kunnen invoeren: Wedstrijdbad, Whirlpool, Dompelbad, Peuterbad. Voor de benaming van het kanaal heeft u 12 karakters tot uw beschikking. Voor de wijze waarop u deze instelling kan veranderen, wordt verwezen naar paragraaf /98 Pagina 8 van 19 4.2 Gebruik van de toetsen In deze paragraaf wordt de werking van de verschillende toetsen beschreven. De toetsen die een directe functie uitvoeren zijn de E-toets, Re-toets, Pt-toets en de Pg-toets E-toets De E-toets, ofwel Enter-toets, bevindt zich te midden van de Pijl-toetsen. De E-toets heeft twee verschillende functies. De ene functie is als Enter-toets in het instelprogramma (voor het gebruik van de E-toets in het instelprogramma wordt verwezen naar 4.3 ), de andere functie van de E-toets is het veranderen van de richting van het actieve kanalen traject. In figuur 4.2 wordt weergegeven wat er gebeurt bij het indrukken van de E-toets, wanneer de MICRO 8 in normaal bedrijf is. Het teken rechts bovenin het tekstdisplay geeft de richting van het traject aan. Door de E-toets één maal in te drukken zal de richting van het traject veranderen en zal rechts bovenin het tekstdisplay het teken veranderen in . Door nog een keer op de E-toets te drukken, zal het traject stil blijven staan op het op dat moment aangegeven kanaal. Hierbij verandert het teken in =. In de =-stand staat het tekstdisplay stil en is het mogelijk om met behulp van de Pijl-toetsen omhoog en omlaag een ander actief ingesteld kanaal op het tekstdisplay te krijgen. Wanneer de E-toets wederom wordt ingedrukt zal het traject weer gaan lopen in de eerste stand . 07/98 Pagina 9 van 19 4.2.2 Re-toets In de MICRO 8 is een alarmbeveiliging ingebouwd die zorgt dat bij extreem hoge waarde of extreem lage waarde (de waarden zijn afzonderlijk in te stellen, zie 4.3) de dosering stop wordt gezet. Met deze beveiliging kan een heleboel problemen worden voorkomen en het is daarom af te raden om deze beveiliging te omzeilen door de alarmgrenzen dusdanig in te stellen dat er geen alarm zal optreden. Een aantal oorzaken en de daaruit ontstane gevolgen kunnen zijn: - Slangenbreuk : Lekkage van chemicaliën - Lege voorraadtanks chemicaliën : Drooglopen van doseerpompen - Kapotte meetelementen : Verkeerde dosering enz. Om de beveiliging (alarmmelding) uit te schakelen moet de Re-toets gebruikt worden. Door de Retoets in te drukken zullen de alarm LED(-jes) uit gaan en de beveiliging worden opgeheven. Indien de alarmmelding vanzelf is opgelost, zal ook het LED-je uit gaan. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij de flowmeting van het paneel. Wanneer u de doorstroming van het paneel stopzet, zal de MICRO 8 een alarmmelding geven, wanneer u de doorstroming weer open zet zal de MICRO 8 de alarmmelding na enige tijd opheffen. Voordat de Re-toets gebruikt wordt, dient gecontroleerd te worden wat de oorzaak van de alarmmelding is. Wanneer het probleem verholpen is, mag pas op de Re-toets worden gedrukt Pt-toets De Pt-toets is de commandotoets voor een printopdracht. Door het indrukken van de Pt-toets zal de printer de actuele gemeten waarden weergeven van de actieve kanalen. Dit is natuurlijk alleen mogelijk wanneer er een printer direct is aangesloten op de MICRO 8 printerpoort. Een voorbeeld van een printeruitdraai wordt in afbeelding 4.3 weergegeven. HYDROCHEMIE-CONHAG B.V. kanaal: meetwaarde setpoint a1 A (ph ) a2 A (Cl ) a3 A (ph ) a4 A (Cl ) a5 A (mv ) a6 A (Cl ) a7 A (ph ) a8 A (Temp) Datum : 03-mrt-1997 Tijd :12:16:55 Figuur 4.3: Printeruitdraai, gemeten waarden en setpoint. 07/98 Pagina 10 van 19 4.2.4 Pg-toets Met de Pg-toets wordt het programmeermenu van de MICRO 8 geactiveerd en doorlopen. In dit menu is het mogelijk om verschillende instellingen te veranderen. Zo zijn de instellingen in 6 groepen verdeeld, te weten: - IJken : In deze groep kunnen de verschillende kanalen worden geijkt, wat van belang is voor een juiste meting. - Printerherhaaltijd : Hiermee wordt de tijd ingesteld wanneer de printer een uitdraai geeft van de actuele gemeten waarden. - Activeren kanaal : Met deze functie kunt u de actieve kanalen opgeven. - Instellen klok : Wordt gebruikt voor het instellen van de tijd en de datum. - Instellen kanaal : In deze groep worden instellingen opgegeven met betrekking tot de soort meting en de daarbij behorende instellingen. - Instellen taal : Hiermee wordt de taal geselecteerd waarmee het programmeermenu wordt weergegeven. 07/98 Pagina 11 van 19 5 Hycontrol meetpaneel Het Hycontrol meetpaneel is een paneel waarbij verschillende meetcomponenten zijn aangebracht in een leidingsysteem. Standaard is het meetpaneel uitgevoerd met een ph-elektrode en een chloormeetcel. Dit zijn de meetcomponenten voor de ph-meting en de vrijchloormeting. Het meetpaneel kan uitgebreid worden met de Redox-elektrode, voor Redoxmeting en een Pt-500 voor een temperatuurmeting. Tevens is het meetpaneel standaard voorzien van een doorstroombewaking. Hiermee wordt de dosering van de MICRO 8 stopgezet wanneer er geen doorstroming meer is door het paneel. In het volgende paragraaf wordt de werkwijze van het meetpaneel beschreven en in de daaropvolgende paragrafen wordt het ijken van de verschillende meetcomponenten beschreven. 5.1 Werkwijze van het Hycontrol meetpaneel In figuur 5.1 is het meetpaneel weergegeven met de daarbijbehorende betekenis van de componenten. 1. Afsluiter 2. Ontchloringsfilter 3. Afsluiter 4. Vuilvanger 5. Monsternamekraan 6. Vrijchloormeetcel 7. Doorstroommeter 8. Doorstroombewaking 9. ph-elektrode 10. Regelkraan 11. Redox-elektrode (optie) 12. Pt-500 (optie) Voor goede meetresultaten is het noodzakelijk dat het meetpaneel regelmatig wordt gecontroleerd of de standaardinstellingen ingesteld zijn. De standaardinstellingen van het meetpaneel zijn als volgt: - Afsluiter pos. 1 : Open - Afsluiter pos. 3 : Dicht - Monsternamekraan pos. 5 : Dicht - Regelkraan pos. 10 : Open, zodanig dat de doorstroomsnelheid van het monsternamewater een doorstroomsnelheid heeft van 45 liter per uur, welke af te lezen is op de doorstroommeter (pos. 7) Tevens is het noodzakelijk dat de vuilvanger (pos. 4) regelmatig wordt gereinigd om verstopping van het paneel te voorkomen. 07/98 Pagina 12 van 19 Het meetpaneel kan maximaal 4 meetcomponenten bevatten, namelijk vrijchloormeetcel t.b.v. chloormeting, ph-elektrode t.b.v. ph-meting, Pt-500 t.b.v. temperatuurmeting en een Redox-elektrode t.b.v. Redox-meting. Standaard is het meetpaneel uitgevoerd met de vrijchloormeetcel en een ph-elektrode. De Pt-500 en de Redox-elektrode zijn opties. Voor het ijken van de vrijchloormeetcel is het ontchloringsfilter ingebouwd, hiermee wordt het chloor uit het monsternamewater verwijderd waardoor het nulpunt ingesteld kan worden. In de volgende paragrafen wordt het ijken van de verschillende metingen beschreven. 5.2 IJken van de verschillende metingen IJken van de ph-regeling. Voor het ijken van de ph-regeling van de MICRO 8 in combinatie met het Hycontrol meetpaneel moeten de volgende handelingen worden uitgevoerd: (Tijdens het ijken worden van het desbetreffende kanaal alle doseringen en alarmmeldingen uitgeschakeld) Wanneer ph-regeling ijken: - ca. 1 x per 4 weken - bij montage van nieuwe ph-elektrode - na langdurige stilstand van het paneel (Let op dat bij langdurige stilstand het onderste deel van de ph-elektrode altijd onder water moet blijven.) ph-regeling ijken: 1. Druk op de Pg-toets zodat in het tekstdisplay IJKEN kanaal verschijnt. IJKEN DATUM TIJD Wanneer de MICRO 8 niet in normaal bedrijf is (in het tekstdisplay worden de actieve kanalen weergegeven) zult u meerdere malen op de Pg-toets moeten drukken totdat het bovenstaande display verschijnt. 2. Druk vervolgens op de E-toets. In het tekstdisplay wordt vervolgens om de gebr.code gevraagd. Voer hier uw gebr.code 1234 in met behulp van de Cijfer-toetsen 1 t/m 4. IJKEN GEBR. CODE: Wanneer de gebr.code niet goed is ingevoerd, verschijnt in het tekstdisplay CODE FOUT en zal na enkele seconden terug gaan naar het tekstdisplay afgebeeld in punt 1. U moet dan wederom punt 2 herhalen. Wanneer u korte
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks