Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst BM5. Vragen? Vraag het Philips

Category:

Crosswords

Publish on:

Views: 6 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar Vragen? Vraag het Philips BM5 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 Veiligheid 2 Nederlands
Transcript
Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar Vragen? Vraag het Philips BM5 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 Veiligheid 2 Nederlands 2 Uw multiroom-luidspreker 3 Introductie 3 Wat zit er in de doos? 3 Overzicht van het apparaat 4 3 Voorbereiden 6 De stroomvoorziening aansluiten en inschakelen 6 4 Afspelen 8 Afspelen in modus Enkel 8 Afspelen in groepsmodus 9 Bediening 12 5 Andere functies 13 Naar een extern apparaat luisteren 13 Firmware bijwerken 13 Groepsstatus herstellen 14 6 Productinformatie 15 Specificaties 15 7 Problemen oplossen 16 8 De betekenis van de LED-statussen 18 9 Kennisgeving 20 Schriftelijke aanbieding 20 NL 1 1 Belangrijk Veiligheid Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rond het product is voor ventilatie. Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren of accessoires. Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruikershandleiding wordt vermeld. Er mag geen vloeistof op het product druppelen of spatten. Plaats niets op het product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars. Wanneer de stekker van de Direct plug-inadapter of de aansluiting op het apparaat wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt. Waarschuwing Verwijder de behuizing van het apparaat nooit. Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd. Plaats het apparaat op een vlakke, harde en stabiele ondergrond. Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur. Gebruik dit apparaat uitsluitend binnenshuis. Houd het apparaat uit de buurt van water, vocht en vloeistofhoudende voorwerpen. Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte. Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding. 2 NL 2 Uw multiroomluidspreker Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning. Introductie Met de Philips izzylink-luidspreker kunt u: naar muziek luisteren vanaf uw Bluetoothapparaten; overal in huis naar muziek luisteren via een groep izzylink-compatibele multiroomluidsprekers (niet meegeleverd); naar muziek luisteren vanaf een extern audioapparaat door middel van een audiokabel van 3,5 mm. Wat zit er in de doos? Controleer de inhoud van het pakket: 1 izzylink multiroom-luidspreker 1 voedingsadapter Gedrukt materiaal NL 3 Overzicht van het apparaat abc d efg hijk a Hiermee schakelt u de luidspreker in of uit. b Knop/indicator GROUP Houd deze knop ingedrukt om te groeperen met een andere izzylinkcompatibele multiroom-luidspreker. Druk op deze knop om een groep te verlaten of om terug te keren naar een groep. Knippert groen tijdens groeperen. Brandt groen na succesvol groeperen. Knippert groen wanneer de luidspreker fungeert als groepsluidspreker en is losgekoppeld van de hoofdluidspreker. c Signaalsterkte-indicator Geeft de signaalsterkte van groepsverbinding aan. d Volumeknop Draai rechtsom of linksom om het volume te verhogen of te verlagen. Druk op deze knop om het geluid te dempen of weer in te schakelen. e Volume-indicator Gaat branden na het inschakelen. Dimt in de stand-bymodus. Knippert wanneer de luidspreker is gedempt. Brandt groen wanneer de luidspreker fungeert als groepsluidspreker in een groep luidsprekers. f -knop/indicator Knippert blauw in de koppelmodus. Gaat blauw branden nadat de verbinding met een Bluetoothapparaat tot stand is gebracht. Gaat uit in de uit-/stand-bymodus of wanneer de luidspreker fungeert als een groepsluidspreker in een groep luidsprekers. Houd deze knop drie seconden ingedrukt om de huidige Bluetoothverbinding te verbreken. Houd tien seconden ingedrukt om de koppelingsgegevens te wissen. 4 NL g Hiermee kunt u het afspelen starten, onderbreken of hervatten. h AUDIO IN Audio-ingang (3,5 mm) voor een extern audioapparaat. i SOFTWARE UPGRADE USB-aansluiting alleen voor softwareupgrade van de luidspreker. j GROUP RESET Druk in met een puntig voorwerp om standaardinstellingen te herstellen. k DC IN Netspanningsaansluiting. Nederlands NL 5 3 Voorbereiden Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde. Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier: Modelnummer Serienummer De stroomvoorziening aansluiten en inschakelen Let op Risico op beschadiging! Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op de onderkant van de luidspreker staat. Risico op elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer. Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u de netspanningsadapter aansluit. Sluit de netspanningsadapter aan op: de DC IN-aansluiting op de achterkant van de luidspreker. het stopcontact. De volume-indicator gaat branden. De signaalsterkte-indicatoren knipperen enkele seconden tot de luidspreker wordt opgestart. Voor het eerste gebruik of in de modus Enkel begint de -indicator te knipperen en start de luidspreker de koppelingsmodus. Wanneer de luidspreker fungeert als de hoofdluidspreker in groepsmodus, dan gaat de -indicator knipperen tot de luidspreker het laatst gekoppelde Bluetooth-apparaat vindt. Wanneer de luidspreker fungeert als een groepsluidspreker in groepsmodus, dan gaat de GROUP-indicator knipperen tot de luidspreker de hoofdluidspreker in de groep vindt. Tip Modus Enkel betekent dat een luidspreker als één Bluetooth-luidspreker wordt gebruikt die niet fungeert als een hoofd- of groepsluidspreker in een groep luidsprekers. Groepsmodus betekent dat meerdere izzylinkcompatibele multiroom-luidsprekers een groep vormen, waarbij één luidspreker fungeert als hoofdluidspreker en de andere als groepsluidsprekers. 6 NL Overschakelen naar de standbymodus Druk in de modus Enkel op. De volume-indicator wordt gedimd. Alle andere lampjes worden uitgeschakeld. Druk in groepsmodus op op een willekeurige luidspreker in de groep. De volume-indicator van elke luidspreker in de groep wordt gedimd. Alle andere lampjes worden uitgeschakeld. In de modus Enkel drukt u nogmaals op om in te schakelen vanuit stand-by modus. In groepsmodus drukt u op op een willekeurige luidspreker in de groep om alle luidsprekers in te schakelen vanuit de stand-bymodus. Nederlands Opmerking U kunt ingedrukt houden om de volume-indicator volledig uit te schakelen. Als de luidspreker in de modus Enkel staat en de Bluetooth-verbinding wordt verbroken of er wordt gedurende 15 minuten geen muziek afgespeeld, schakelt de luidspreker automatisch over naar de standbymodus. Als de luidspreker in de groepsmodus staat en de Bluetooth-verbinding met de hoofdluidspreker wordt verbroken of er wordt gedurende 15 minuten geen muziek afgespeeld, schakelen alle luidsprekers in de groep automatisch over naar de stand-bymodus. NL 7 4 Afspelen Afspelen in modus Enkel Enkele modus: enkele modus houdt in dat de luidspreker niet in een groep zit met andere izzylink-compatibele multiroomluidsprekers. De luidspreker wordt gebruikt als een op zichzelf staande luidspreker. Verbinding maken met een Bluetoothapparaat Philips BM5 XXX Opmerking Controleer of uw Bluetooth-apparaat compatibel is met deze luidspreker. Raadpleeg de gebruikershandleiding om te controleren of het apparaat compatibel is met Bluetooth voordat u het apparaat met deze luidspreker koppelt. De luidspreker heeft een geheugenfunctie voor maximaal 8 gekoppelde apparaten. Controleer of de Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat en uw apparaat zichtbaar is voor alle 1 Controleer of de koppelingsmodus van andere Bluetooth-apparaten. Obstakels tussen deze luidspreker en het Bluetoothapparaat kunnen het werkbereik verminderen. knippert de -indicator blauw. de luidspreker is ingeschakeld. In dat geval Houd dit systeem uit de buurt van andere elektronische apparatuur die voor storing kan zorgen. 2 Schakel Bluetooth in op uw Bluetoothapparaat en zoek naar Bluetooth-apparaten Het werkbereik tussen deze luidspreker en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter. (raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat). 3 Wanneer [Philips BM5 XXX] op het apparaat wordt weergegeven, selecteert u deze optie om het koppelen te starten en een verbinding tot stand te brengen. Voer zo nodig het standaardwachtwoord 0000 in. Nadat de apparaten zijn gekoppeld en de verbinding tot stand is gebracht, geeft de luidspreker twee pieptonen en brandt de -indicator onafgebroken blauw. 8 NL Afspelen vanaf het aangesloten Bluetooth-apparaat Opmerking Afspelen van muziek wordt onderbroken bij een inkomende oproep of wanneer video-opname wordt uitgevoerd op de verbonden mobiele telefoon. Breng een Bluetooth-verbinding tot stand en speel muziek af op het Bluetoothapparaat. De muziek wordt van uw Bluetoothapparaat naar de luidspreker gestreamd. Als u het Bluetooth-apparaat wilt loskoppelen: Schakel Bluetooth op uw apparaat uit; Houd op de luidspreker langer dan drie seconden ingedrukt; of Plaats het apparaat buiten het communicatiebereik. De koppelingsinformatie wissen: Houd op de luidspreker langer dan tien seconden ingedrukt. Als u het Bluetooth-apparaat opnieuw wilt koppelen: Voor een gekoppeld Bluetooth-apparaat waarop automatisch opnieuw verbinding wordt gemaakt, maakt deze luidspreker opnieuw verbinding zodra het is gedetecteerd. Voor een gekoppeld Bluetooth-apparaat dat automatisch opnieuw verbinding maken niet ondersteunt, maakt u handmatig opnieuw verbinding. Als u een ander Bluetoothapparaat wilt koppelen: Schakel Bluetooth uit op het huidige apparaat en maak verbinding met een ander apparaat wanneer de indicator blauw knippert. Tip Voordat u een Bluetooth-apparaat (met name een ios-apparaat) opnieuw verbindt met de luidspreker, moet u mogelijk de vorige koppelingsgegevens wissen op uw apparaat. -indicator Knippert blauw Constant blauw Beschrijving Bezig met verbinding of wacht op verbinding Verbonden Afspelen in groepsmodus Groepsmodus: als u meer dan één izzylinkcompatibele multiroom-luidspreker hebt, kunt u een groep maken en muziek tegelijkertijd naar alle luidsprekers in de groep streamen. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u meer dan één izzylink-compatibele multiroom-luidspreker aanschaffen. Opmerking U kunt een groep maken van maximaal vijf luidsprekers, waarbij één als hoofdluidspreker fungeert en vier als groepsluidspreker. Nederlands NL 9 Een groep maken Opmerking Wanneer u een groep maakt, fungeert de eerste luidspreker die u inschakelt als de hoofdluidspreker. 1 Houd GROUP op de eerste luidspreker 3 seconden ingedrukt (de hoofdluidspreker). 2 Houd GROUP op een tweede luidspreker 3 seconden ingedrukt (de groepsluidspreker). 3 Wacht gedurende 15 tot 30 seconden totdat een verbinding tot stand is gebracht. 4 Herhaal de stappen 1 t/m 3 om meer groepsluidsprekers een voor een toe te voegen. Opmerking U kunt groepsluidsprekers alleen één voor één toevoegen. Elke keer wanneer u een groepsluidspreker toevoegt, houdt u GROUP op de hoofdluidspreker ingedrukt tot de indicator in de knop knippert en de luidspreker een pieptoon geeft. Als de signaalsterkte-indicator op een groepsluidspreker aangeeft dat het signaal zwak is, plaats deze dan dichter bij de hoofdluidspreker. U kunt de volgende luidsprekers aan de bestaande groep toevoegen of er een nieuwe groep mee maken: Een luidspreker met fabrieksinstellingen Een hoofdluidspreker waarop geen groepsluidspreker is aangesloten Een groepsluidspreker die is losgekoppeld van de hoofdluidspreker (de GROUPindicator knippert) Een Bluetooth-apparaat verbinden met de hoofdluidspreker en op de hele groep afspelen Opmerking Afspelen van muziek wordt onderbroken bij een inkomende oproep of wanneer video-opname wordt uitgevoerd op de verbonden mobiele telefoon. 1 Als er nog niet eerder een Bluetoothverbinding met de hoofdluidspreker is ingesteld, koppelt en verbindt u een Bluetooth-apparaat met de hoofdluidspreker (zie 'Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat' op pagina 8). 2 Breng een Bluetooth-verbinding tot stand en speel muziek af op het Bluetoothapparaat. De muziek wordt van uw Bluetoothapparaat naar de hele groep luidsprekers gestreamd. 10 NL Hoofdluidspreker wijzigen U kunt eenvoudig de huidige hoofdluidspreker in een groep wijzigen. Wanneer bijvoorbeeld de Bluetooth-verbinding met de huidige hoofdluidspreker wordt verbroken, kunt u de dichtstbijzijnde groepsluidspreker instellen als de hoofdluidspreker. Overschakelen naar de enkele modus Nederlands 1 Druk op op een groepsluidspreker. De -indicator op de luidspreker knippert blauw en die op de vorige hoofdluidspreker schakelt uit. De GROUP-indicators op beide luidsprekers beginnen te knipperen tot de nieuwe hoofdluidspreker een verbinding met de luidsprekers in de groep tot stand brengt. De volume-indicator op de luidspreker wordt wit en die op de vorige hoofdluidspreker wordt groen. 2 Koppel en verbind uw Bluetooth-apparaat met de nieuwe hoofdluidspreker (zie 'Verbinding maken met een Bluetoothapparaat' op pagina 8). 3 Breng een Bluetooth-verbinding tot stand en speel muziek af op het Bluetoothapparaat. De muziek wordt van uw Bluetoothapparaat naar de hele groep luidsprekers gestreamd. A Druk op GROUP op de hoofdluidspreker om de enkele modus te activeren. De groepsluidsprekers blijven maximaal 15 minuten zoeken naar de hoofdluidspreker. U kunt een nieuwe groep maken met de groepsluidsprekers of op GROUP op een groepsluidsprekers drukken om de enkele modus te activeren. Druk opnieuw op GROUP op de hoofdluidspreker om de groepsmodus te hervatten. B Druk op GROUP op een groepsluidspreker om over te schakelen naar de enkele modus. De GROUP-indicator op de luidspreker schakelt uit en de -indicator knippert blauw. Druk nogmaals op GROUP om deze weer in de groep te plaatsen. De GROUP-indicator gaat weer branden en de -indicator schakelt uit. NL 11 Bediening Opmerking Vanwege het bufferen van gegevens kunt u enige vertraging ervaren bij het afspelen/onderbreken of het wijzigen van het volume op het Bluetooth-apparaat. Bediening vanaf de luidspreker (niet beschikbaar in de AUDIO IN-modus) Volumeknop In de modus Enkel schakelt u de luidspreker in/uit. In groepsmodus schakelt u de hele groep luidsprekers in/uit. In de modus Enkel onderbreekt/hervat u het afspelen op de huidige luidspreker. In groepsmodus onderbreekt/hervat u het afspelen op de hele groep. Druk op deze knop om het geluid van de huidige luidspreker te dempen of weer in te schakelen. De volume-indicator knippert wanneer de luidspreker is gedempt. Draai de volumeknop rechtsom/linksom om het volume van de huidige luidspreker te verhogen/ verlagen. Bediening vanaf het aangesloten Bluetooth-apparaat U kunt de bediening op uw Bluetooth-apparaat gebruiken. 12 NL 5 Andere functies Naar een extern apparaat luisteren 2 Schakel de luidspreker in. 3 Speel muziek af op het externe apparaat (raadpleeg de desbetreffende gebruikershandleiding). De luidspreker schakelt automatisch over naar de AUDIO IN-bron. Nederlands U kunt via de AUDIO IN DEMOaansluiting van de luidspreker naar een extern audioapparaat zoals een MP3- speler luisteren. Let op: de groepfunctie is niet beschikbaar wanneer de AUDIO IN DEMO-aansluiting in gebruik is. Opmerking De aansluiting AUDIO IN DEMO is alleen voor demogeluid en biedt geen ondersteuning voor streaming in meerdere ruimten. Tip Wanneer de audiokabel van 3,5 mm is losgekoppeld of er geen audiosignaal wordt gedetecteerd, schakelt de luidspreker automatisch terug naar de Bluetoothbron. Als de luidspreker in groepsmodus is, maakt deze automatisch weer verbinding met de groep. Wanneer de hoofdluidspreker in een groep overschakelt naar een AUDIO IN-bron, wordt de verbinding tussen de groepsluidsprekers in de groep en de hoofdluidspreker verbroken. In dit geval kunt u de audiokabel van 3,5 mm loskoppelen om verbinding met de groep te herstellen of een nieuwe groep maken met de luidsprekers. Firmware bijwerken Waarschuwing Sluit de luidspreker altijd aan op de netspanning voordat u een firmware-upgrade uitvoert. Schakel nooit de luidspreker uit en koppel het USBopslagapparaat nooit los voordat de firmware-upgrade is voltooid. Opmerking Controleer of de USB-stick FAT16/32-geformatteerd is. 1 Verbind een audiokabel met aan beide einden een aansluiting van 3,5 mm op de AUDIO IN DEMO-aansluiting van de luidspreker, en de hoofdtelefoonaansluiting op het externe apparaat. 1 Ga op uw PC/Mac naar support. 2 Voer het modelnummer in om het meest recente beschikbare firmwareupgradebestand te vinden. NL 13 XXXX 7 Verwijder de USB-stick niet en wacht ongeveer 3 tot 4 minuten tot de firmwareupgrade is voltooid. Na voltooiing van de firmwareupgrade knipperen alle indicatoren op de luidspreker tegelijkertijd. Groepsstatus herstellen XXXX. zip 3 Pak het upgradebestand (BM5.bin) uit en sla het op in de hoofdmap van een USBstick. 4 Haal de stekker van de luidspreker uit het stopcontact. 5 Sluit de USB-stick aan op de USBaansluiting op de achterkant van de luidspreker. In geval van problemen met de groep kunt u de luidspreker resetten met een scherp voorwerp zoals een naald. De luidspreker wordt automatisch opnieuw opgestart. 6 Steek de stekker weer in het stopcontact en schakel de luidspreker in. 14 NL Opmerking Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specificaties Versterker Nominaal uitgangsvermogen Frequentierespons 2 x 2,5 W RMS 100 Hz -16 khz +/- 3 db 62 dba 0,6 V RMS, ohm Algemene informatie Netspanning PHILIPS Geschakelde voedingseenheid model: Y10DE (KINGS) Stroomverbruik in werking Stroomverbruik in energiebesparende stand-bystand Afmetingen Invoer: V ~ 50/60 Hz, 0,3 A Uitvoer: 5 V 2 A 10W 0,5 W - Apparaat (b x h x d) 165 x 118 x 165 mm Gewicht - Apparaat 1,12 kg Nederlands 6 Productinformatie Signaal-ruisverhouding AUXinvoergevoeligheid Bluetooth Bluetooth-versie Bluetoothfrequentieband Bereik V2.1 + EDR 2,402 GHz ~ 2,48 GHz ISM-band 10 m (vrije ruimte) Luidsprekers Luidsprekerimpedantie Luidsprekerdriver Gevoeligheid 4 ohm 4 cm volledig bereik 81 db/m/w, ± 3 db/m/w NL 15 7 Problemen oplossen Waarschuwing Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt. Geen stroom Controleer of het netsnoer van de luidspreker goed is aangesloten. Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat. Om energie te besparen wordt de luidspreker na 15 minuten inactiviteit automatisch uitgeschakeld. Geen geluid Hiermee past u het volume aan. Controle of het geluid van de luidspreker gedempt is. De luidspreker is in demomodus en werkt niet zoals u gewend bent. De demomodus is niet bedoeld voor eindgebruikers. Mogelijk hebt u per ongeluk deze modus geactiveerd. Trek in dit geval de stekker uit het stopcontact, houd ingedrukt en steek dan de stekker van het netsnoer weer in het stopcontact. Houd de knop nog 15 seconden ingedrukt tot alle lampjes knipperen om de demomodus te verlaten. Als het probleem niet is opgelost, herhaalt u de bovenstaande stappen. Vervolgens kunt u de luidspreker inschakelen en bedienen zoals u gewend bent. Geen reactie van de luidspreker Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel vervolgens de luidspreker opnieuw in. Er kan zelfs na een succesvolle Bluetoothaansluiting geen muziek worden afgespeeld via de luidspreker. Controleer of de huidige audiobron van de luidspreker AUDIO IN is. Koppel de audiokabel van 3,5 mm los. Het apparaat kan niet worden gebruikt om muziek draa
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks