Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ TASARIM V ERİŞİLEBİLİRLİK RAPORU SEVİL GÜLEÇ

Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 88 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ TASARIM V ERİŞİLEBİLİRLİK RAPORU SEVİL GÜLEÇ İÇİNDEKİLER 1.ENGELLİ 2.EVRENSEL TASARIM 2.1.Evrensel Tasarım Yaklaşımının Tarihsel
Transcript
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ TASARIM V ERİŞİLEBİLİRLİK RAPORU SEVİL GÜLEÇ İÇİNDEKİLER 1.ENGELLİ 2.EVRENSEL TASARIM 2.1.Evrensel Tasarım Yaklaşımının Tarihsel Gelişimi 2.2.Evrensel Tasarımda Hedefler ve Genel İlkeler Eşitlikçi Kullanım Kullanımda Esneklik Basit ve Sezgisel Kullanım Algılanabilir Bilgi Hata için Tolerans Düşük Fiziksel Güç Gereksinimi Yaklaşım ve Kullanım İçin Uygun Boyut ve Mekân 2.3.Evrensel Tasarımın Önündeki Engeller 2.4.Evrensel Erişimin Durumu 3.TÜRKİYE İÇİN ENGELLİLİK DURUMU İLE İLGİLİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ 3.1. Türkiye Engelliler Araştırması 3.2. Engelli Profili Eğitim Yoksulluk Rehabilitasyon Ulaşım, Fiziksel Çevre ve Konut Erişebilirlik/Ulaşabilirlik Sosyal Güvenlik ve İstihdam Sosyal Güvenlik 2 İstihdam 3.3.Evrensel Tasarımda Türkiye deki Gelişmeler 4.DÜNYA İÇİN ENGELLİLİK DURUMU İLE İLGİLİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ 4.1.Dünyada Engelli Eğitimi 4.2.Engellilere Yönelik Dünyada Gerçekleştirilen Kentsel Çalışmalar 5.DÜNYA VE TÜRKİYE DEN EĞİTİM YAPISI ÖRNEKLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 5.1.Türkiye den Örnekler Metin Sabancı Spastik Çocuklar ve Gençler Rehabilitasyon Eğitim ve Üretim Merkezi, İstanbul Necla - Tevfik Karadavut Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Enka Özel Okulları, İstanbul Tekrime Tarman Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul Darüşşafaka Lisesi Kampusu- Maslak,İstanbul 5.2.Dünyadan Örnekler Hazelwood Engelliler Okulu, İskoçya W. Ross. Macdonald School, Brantford, Kanada Millenium Primary School Evelyn Grace Academy 6.KAYNAKÇA 3 1.ENGELLİ Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilere denir. WHO - Dünya sağlık örgütünce yapılan engelli tanımı Özürlülük kavramına Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler ve ILO tarafından farklı bakış açılarından yaklaşılmaktadır.dünya Sağlık Örgütü, özürlülük kavramı hakkında aşağıdaki gibi hastalık sonuçlarına dayanan, sağlık yönüne ağırlık veren bir tanımlama ve sınıflama yapmıştır : Noksanlık (Impairment): Sağlık bakımından noksanlık psikolojik, anatomik veya fiziksel yapı ve fonksiyonlardaki bir noksanlığı veya dengesizliği ifade eder. Özürlülük (Disability): Sağlık alanında sakatlık bir noksanlık sonucu meydana gelen ve normal sayılabilecek bir insana oranla bir işi yapabilme yeteneğinin kaybedilmesi ve kısıtlanması durumunu ifade eder. Maluliyet (Handicap): Sağlık alanında maluliyet bir noksanlık veya sakatlık sonucunda, belirli bir kişide meydana gelen ve o kişinin yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel durumuna göre normal sayılabilecek faaliyette bulunma yeteneğini önleyen ve sınırlayan dezavantajlı bir durumu ifade eder. Sağlık yalnız hastalık ve özürlülüğün olmaması değil, aynı zamanda bedensel, ruhsal ve toplumsal yönden tam bir iyilik durumudur. Özürlülük ise bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerinden belirli bir oranda ve sürekli olarak fonksiyon ve görüntü kaybına neden olan organ yokluğu veya bozukluğu sonucu kişinin normal yaşam gereklerine uyamama durumudur. Bu durumdaki kişiye özürlü denilmektedir. 2.EVRENSEL TASARIM Evrensel tasarım, tüm ürünlerin ve çevrelerin, yaş, beceri ve durum farkı gözetmeksizin pek çok kişi tarafından kullanılabilmesini olanaklı kılan, bütünselleşme sağlayan bir tasarım yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır. Yaklaşım, ürün tasarımından, mimarlığa ve kentsel tasarıma, çevre kontrolü sağlayan basit sistemlerden, karmaşık bilgi teknolojilerine kadar değişen ölçekleri kapsamaktadır. Evrensel tasarım, terim olarak ilk kez 1980 li yılların ortalarında Mimar Ronald L. Mace tarafından kullanılmıştır. Bu tasarım yaklaşımının ilkelerine göre inşa edilmiş çevre, adaptasyona gerek duyulmadan tüm insanların kullanımını sağlar. Örneğin, rampa gereksinimini ortadan kaldırmak, basamaksız girişler düzenlemek, ayarlanabilir yükseklikte mutfak tezgahı kullanmak gibi çözümler, bu anlayış içerisinde ele alınan farklı düzenlemelerdir. Burada önemli olan nokta, tasarlanan ortamın veya ürünün özelliklerinin normal görünmesi ve bu şekilde hissettirilmesidir. Evrensel tasarım yaklaşımıyla elde edilen ürünler, tüm kullanıcıların yararlanmasına olanak sağlamakta ve sonuçta engelliler, yaşlılar, çocuklar ve genelden farklı diğer insanlar etiketlenmemekte veya damgalanmamaktadır. Evrensel tasarım kavramında önemli olan genelde kullanıcıdır ve konu edilen engelli insanlar değil, tüm insanlardır. Buradaki ana fikir, aslında tüm insanların, yaş, beceri kaybı gibi nedenlerle, 4 bir çeşit engelli olduğu görüşüdür. Genelde toplumda, engelli veya yaşlı olmak olumsuz, normal olmak ise kusursuz ve beceri sahibi olarak algılanmaktadır. Oysa sadece normal tanımına uyan bireyleri düşünerek yapılan tasarımlar, gerçek koşullar ile uyumsuzluk taşımaktadır. Evrensel tasarım yaklaşımını benimseyenler bu anlayıştan yola çıkarak, tasarımda kullanıcı boyutunu geniş çapta değerlendirmekte ve kullanım problemlerine bütünleştirici bir tutumla yaklaşarak çözüm aramaktadırlar. Her insanın önemli olduğunu unutmadan tasarlamak 2.1.Evrensel Tasarım Yaklaşımının Tarihsel Gelişimi Evrensel tasarım kavramı, engelliler için tasarım kapsamında 1950 lerden itibaren konuya gösterilen ilgi çerçevesindeki gelişmeler sürecinde ortaya çıkmıştır. II. Dünya Savaşı nı takip eden yıllarda Avrupa, Japonya ve ABD de inşa edilmiş çevrelerde fiziksel engelliler için sorunların ortadan kaldırılması için çeşitli yöntemler düşünülmüş ve engelsiz tasarım (barrier-free design) anlayışı geliştirilmiştir. Bu yaklaşımda, ciddi fiziksel sınırlılığı olan kişileri özel ve ayrı tutan bir eğilim benimsenmiştir. Bina mevzuatı ve kanunlardaki mimari engellerin kaldırılması konusunu içeren engelsiz tasarım anlayışında, engellilik harekete odaklanarak, öncelikle ulaşım açısından ele alınmıştır lere gelindiğinde, Avrupa nın bir bölümünde ve ABD de, bireylere uygun hale getirilen özel çözümlerin ötesinde bir düzenleme yapılması konusuna vurgu yapılmaya başlanmış ve normalizasyon, entegrasyon fikirlerine yönelinmiştir. Gittikçe artan biçimde, terminoloji olarak ulaşılabilir tasarım (accessible design) ifadesi kullanılmıştır. ABD de, engelli hakları hareketi 1970 lerin ortasında, ırksal azınlıkların 1964 Vatandaş Hakları Hareketi (1964 Civil Rights Act) ile bağlantılı olarak şekillenmiştir.ilk kez bu dönemde tasarım, vatandaşlık haklarını elde etmenin bir koşulu olarak görülmüştür. 5 1968 yılında Architectural Barriers Act ile başlayan bu yaklaşımda, 1990 yılında Americans with Disabilities Act (ADA) ile farklı bir noktaya gelinmiştir.ada standartları engelsiz tasarımı öngörür, çünkü bu standartlar engellilerin çevre içinde yer alabilmelerine odaklanmıştır. Ancak, ADA evrensel tasarım olarak düşünülmemelidir. Mace, ADA ve evrensel tasarım ın farklılığını, ADA şartlarına uygun bir otel yapısına değinerek açıklamıştır. ADA gerekliliklerine uygun bir otelde belirli odalar, tekerlekli sandalye kullanan kişilerin kullanabileceği şekilde düzenlenir. Bu otelde, ulaşılabilir odalar her katta aynı konumda yer alır. Bu nedenle, ulaşılabilir odalarda, örneğin tuvalet sadece sol elini kullanabilen engelliler için uygundur. ADA standartlarında sol ve sağ el kullanımlı odalar konusu yer almamaktadır ve bu anlamda otel kurallara uygundur. Ancak, bu herkesin kullanımını engelleyen bir durumdur. Geçişlerde sağ elini kullanan engelli bir birey bu otelde kalamamaktadır. Bu örnekte de görüldüğü gibi evrensel tasarım kavramı, taşıdığı sosyal eşitlik öğesi ve performans temelli olmasıyla ulaşılabilirlik kavramından ayrılmaktadır. Evrensel tasarım yaklaşımında, ulaşılabilirlik, tasarımın tümüne entegre edilmiştir. Bu bütünleşme önemlidir, çünkü tasarım sürecinin sonlarında veya süreç tamamlandıktan sonra eklenen ulaşılabilirlik özelliklerinin damgalayıcı niteliğinden uzaklaşılmakta ve sonucunda daha iyi bir tasarım ortaya çıkmaktadır. Evrensel tasarım, standartlar veya gereklilikler yerine kullanılabilme sonuçlarına dayalıdır. Ulaşılabilirlik kurallarında, tekerlekli sandalye kullanan, görsel ve işitsel açıdan eksikliği olan kişiler ele alınmış, dolayısıyla engellilik dar kapsamda irdelenmiştir. Ulaşılabilir çevre sağlamak, genellikle ulaşılabilir olarak tasarlanan bazı özel öğeler eklemek anlamını taşımaktadır. Evrensel olarak kullanılabilir çevrede ise tasarlanan mekân ayrılmamış, bu alanları başka kişilerin kullanımı engellenmemiştir. Ulaşılabilir mekânların ayırıcı, sevimsiz niteliği ve maliyeti yerine, evrensel tasarımda estetik standartlar yüksek düzeydedir. 2.2.Evrensel Tasarımda Hedefler ve Genel İlkeler Dünyanın farklı ülkelerinde evrensel tasarım kavramını çağrıştıran değişik terimler kullanılmaktadır. Herkes için tasarım (design for all), kapsayıcı tasarım (inclusive design), kullanıcı odaklı tasarım (user needs design), gerçek yaşam için tasarım (real life design), ömür boyu için tasarım (life span design), kuşaklararası tasarım (transgenerational design) bunlardan bazılarıdır. Terminoloji ve anlamlar bir ülkeden diğerine farklılaşmakta ve genellikle her ulusun toplumsal değerlerini yansıtmaktadır. Ülkeler arasındaki kültürel farklılıklar, bu yaklaşımın kabul edilme biçimini ve geliştirilme yöntemini etkilemektedir. Ancak, hedefler genelde konfor, güvenlik, herkese kucak açma, yeterlilik, bağımsızlık, katılım, sürdürülebilirlik, kaynaştırma, entegrasyon / bütünleşme, kültürel uygunluk, cinsiyete uygunluk, kapsama, maddi ulaşılabilirlik terimleriyle ifade edilmektedir yılında Ronald L. Mace tarafından temelleri atılan ve 1996 yılında North Carolina State Üniversitesi nde Evrensel Tasarım Merkezi (The Center for Universal Design) ismini alan merkez, 1997 yılında evrensel tasarım kavramını anlaşılır kılmak ve yol gösterici olmak amacıyla 7 ilke yayımlamıştır. Evrensel tasarım, kısaca tekrarlamak gerekirse, fiziksel mekânların ve farklı ürünlerin, her yaşta, her yetkinlik düzeyinde kişi tarafından kullanılabilmesini sağlamayı amaçlayan bir tasarım ve düşünce yaklaşımıdır. Bu düşüncenin temelinde, kişilerin aslında ortalama olarak nitelendirilebilecek bir tanıma uymadığı, dolayısı ile bu hayali ortalama bireyin sorunları çözüldüğünde tasarım probleminin çözülmediği anlayışı yatmaktadır. Farklı antropometrik, bilişsel ve yetkinlik düzeyindeki (görme, işitme, hareketlilik) bireylerin özelliklerinin anlaşılması ile daha çok kişiyi kapsayan tasarımlar üretilebilecektir. Burada, evrensel tasarım yaklaşımının benimsendiği 7 ilke sıralanmakta ve her biri için olumlu örnekler sunulmaktadır. Örnekler öncelikle mimari tasarımı, ek olarak endüstriyel tasarım alanını içermektedir. 6 Eşitlikçi Kullanım Tasarım, farklı yetkinlik düzeyleri olan bireyler için kullanılabilir olmalıdır. Farklı kullanıcılar için tasarımda eşit şartlar sağlanmalıdır. Kullanıcılar arasında ayırım olmamalı, kullanıcı damgalanmamalıdır. Güvenlik ve mahremiyet ile ilgili kurallar tüm kullanıcıları kapsamalıdır. Tasarım tüm kullanıcıların hoşuna gidecek nitelikte olmalıdır. Milwaukee Sanat Müzesi, dış mekân bağlantı rampası. Rampa, tüm kullanıcılar için geçerli olan ana girişe bağlanmaktadır. Yapıyı karşısındaki parka bağlayan yaya köprüsüyle de, yine binanın ana girişinde yer alan asansöre ulaşılmaktadır. Engelliler için farklı giriş noktaları olmamasına özen gösterilmiştir Kullanımda Esneklik Tasarım, farklı bireysel tercih ve yetkinlikleri kapsamalıdır. Farklı kullanım biçimleri olanağı sağlanmalıdır. Ürün, sağ ve sol elini kullananlar için aynı derecede kullanışlı ve kullanılabilir olmalıdır. Kullanıcının hata yapmasına veya hassas motor becerileri olmamasına olanak sağlamalıdır. Ürün, kullanıcının farklı hızda algılamasına olanak sağlamalıdır. Milwaukee Sanat Müzesi, danışma bankosu. Dış mekân tasarımında egemen olan formlar iç mekân elemanlarında tekrarlanarak tasarım dilinde bütünlük sağlanırken, tekerlekli sandalye ile yaklaşılabilir bir niteliğe sahip olması da göz ardı edilmemiştir. 7 Basit ve Sezgisel Kullanım Tasarım, kullanıcının tecrübe, bilgi, dil becerisi ve anlık odaklanma düzeyinden bağımsız olarak kolay anlaşılabilir olmalıdır. Gereksiz karmaşıklıktan kaçınılmalıdır. Kullanıcının beklentilerine ve sezgisel kullanıma aykırı olmamalıdır. Tasarım, geniş bir yelpazedeki okuma düzeyi ve dil becerisini kapsamalıdır. Bilgi, önem dercesine göre sıralanmış olmalıdır. Kullanım sırasında ve sonrasında doğru zamanda kullanım bilgisi ve geribildirim sağlanmalıdır. Northwestern Mutual Life Ofis Yapısı, ABD. Merdiven korkulukları, farklı boydaki kullanıcılar için farklı yükseklikte sonlanmakta, kullanıcı merdiven önündeki düz alandayken dahi tutunmasına olanak sağlamaktadır Algılanabilir Bilgi Tasarım, kullanıcı için gerekli bilgiyi, ortam koşullarından, ya da kullanıcının duyusal algılama becerisinden bağımsız olarak, etkin bir biçimde sunmalıdır. Temel bilgilerin okunabilirliği en üst düzeyde olmalıdır. Ürüne özgü unsurlar kullanıcıya kolay açıklanabilir nitelikte farklılaştırılmış olmalıdır. Ürün, duyusal kısıtlılıkları olan kullanıcıları kapsayacak biçimde, uyumluluğu sağlayacak teknikleri ya da ara yüzleri içermelidir. Milenyum Parkı, Chicago. Park çevresinde kentsel tasarım öğesi olarak merdivenlere olabildiğince az yer verildiğinden, güvenlik görevlileri Segway araçları ile rahat hareket edebilmektedir. 8 Hata için Tolerans Tasarım, kaza veya istenmeyen davranışlar sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeli ve kötü sonuçları en aza indirmelidir. Tasarım unsurlarının en kullanılanları en ulaşılabilir biçimde, tehlikeye sebep olabilecekler ise yok edilmiş, izole edilmiş veya korunaklı biçimde düzenlenmiş olmalıdır. Kaza ve hatalara sebep olabilecek davranış biçimleri ve tasarım unsurları açık olarak ifade edilmiş olmalıdır. Hatalara olanak tanımayan özellikler sağlanmalıdır. John Elias ve Wayne Westerman ın Delaware Üniversitesi nde geliştirdiği, Apple firmasının patentini satın aldığı multitouch teknolojisi, elektronik cihazların sezgisel kullanımında devrim niteliğindedir Düşük Fiziksel Güç Gereksinimi Tasarım, etkinlik ve rahatlıkla kullanılabilir olmalı, yorgunluğa en az derecede olanak vermelidir. Kullanıcı, vücudunu doğal olmayan konumlarda bulundurmak zorunda kalmamalıdır. Ürün, kabul edilebilir derecede güç kullanarak çalıştırılabilmelidir. Ürün, üst üste tekrar eden davranışları gerektirmemelidir. Uzun süreli güç kullanımı gerekliliği en aza indirilmelidir. Japonya nın Osaka kentindeki bir postanenin giriş kapısı ve iç mekânı. Görme engelli bireylerin mekân içerisinde rahatlıkla hareket etmesine olanak verecek şekilde özel imal edilmiş yüzeyler yer karosu olarak kullanılmıştır. 9 Yaklaşım ve Kullanım İçin Uygun Boyut ve Mekân Kullanıcının vücut ölçüleri, duruş pozisyonu ve hareketliliğinden bağımsız olarak, yaklaşma, uzanabilme, elle kullanım ve genel kullanım için uygun boyut ve alan sağlanmış olmalıdır. Hem oturan, hem de ayaktaki kullanıcılar için önemli kullanım öğelerine engelsiz bakış açısı temin edilmelidir. Tüm kullanım öğelerine otururken ya da ayakta aynı derecede kolaylıkla ulaşılabilmelidir. Farklı el büyüklüğü ve el ile kavrama özelliği düşünülmüş olmalıdır. Yardımcı gereçler (tekerlekli sandalye, yürüme gereçleri, vb.) veya yardımcı olacak kişiler için yeterli alan sağlanmalıdır. Piermont Otelleri Evrensel tasarımın genel yapısının açıklanması için yararlı bir sistem oluşturan ilkeler, tasarım disiplini içerisinde farklı şekillerde uygulanmaktadır. Örneğin, ürün tasarımında basit ve sezgisel kullanım ilkesine göre yeşil renk ilerleme, kırmızı renk durma anlamını taşıyabilmekte, mimarlıkta aynı ilke ise, kat planlarının kullanıcının yardım, rehber veya bir harita olmaksızın yönlenmesini sağlayabilmesi olarak yorumlanabilmektedir. 2.3.Evrensel Tasarımın Önündeki Engeller Kavramın yanlış anlaşılması Profesyonellere yönelik eğitimin yokluğu Hatalı tanımlanmış standartların yarattığı kafa karışıklığı Öznel estetikkaygıların etkisi Düzenleyici çerçevede uyum eksikliği 2.4.Evrensel Erişimin Durumu Teknik bilgi ve anlayış yetersizliği Düzenleyici çerçevenin zayıflığı 10 Denetim yokluğu yada sınırlı denetim Özel hizmet algısı Maliyet algısı Sağladığı faydaların az olduğu varsayımı 3.TÜRKİYE İÇİN ENGELLİLİK DURUMU İLE İLGİLİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ 3.1. Türkiye Engelliler Araştırması Engelliler konusundaki bilgi ve veri eksikliğini gidermek amacıyla Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı işbirliği ile 2002 Türkiye Özürlüler Araştırması 2002 yılı Aralık ayında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Türkiye de engellilerin sayısı, oranı, sosyo-ekonomik sorunlar, beklentileri, engellilik türü, engelin oluş sebebi, bölgesel farklılıkların ölçülmesi ile süreğen hastalığa sahip olma oranlarının ölçülmesi hedeflenmiştir. Tanımlar: Engelli: Engelli sözcüğü genelde hareket yeteneği sınırlanmış bireyi çağrıştırmaktadır. Hareket yeteneğini sınırlayan nedenler ise doğuştan getirilen, doğum sırasında karşılaşılan ya da sonradan yaşanan bir hastalık veya kaza sonucu ortaya çıkan bir işlev bozukluğundan kaynaklanıyor olabilir. Engelliliği: doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük ihtiyaçlarını karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi olarak tanımlamak mümkündür. Engelliliğin tanımında bazı sosyal faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu faktörleri şu şekilde sıralayabilmek mümkündür: Bakıma muhtaçlık, çalışabilirlik, sosyal hayata uyumun sağlanabilmesi, ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik. Ortopedik Engelli:Kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve fonksiyon kaybı olan kişidir. El, kol, ayak,bacak, parmak ve omurgalarında, kısalık, eksiklik, fazlalık, yokluk, hareket kısıtlığı, şekil bozukluğu, kas güçsüzlüğü, kemik hastalığı olanlar, felçliler, serabral palsi, spastikler ve sipina bifida olanlar bu gruba girmektedir. Görme Engelli: Tek veya iki gözünde tam veya kısmi görme kaybı veya bozukluğu olan kişidir. Görme kaybıyla birlikte göz protezi kullananlar, renk körlüğü, gece körlüğü (tavuk karası) olanlar bu gruba girer. İşitme Engelli:Tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı olan kişidir. İşitme cihazı kullananlar da bu gruba girmektedir Engelli Profili Günümüz Türkiye sinde engelli profilini incelediğimizde, engellilerin toplumla bütünleşmesi yönünde yoğun sorunlar yaşadıkları görülmektedir. Adlandırmadan başlayarak, yaşamın pek çok 11 alanına yayılan sorunlar, her geçen gün kartopu gibi büyüyerek, içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. Bu durum engelli bireylerin, toplumla işlevsel bir bütünlük içinde yaşamalarını da güçleştirmektedir. Toplumun engelliyi anlamaması, paylaştıkları hayatın içinde onları fark etmemesi, engellinin de ön yargılı bir tutumla nasıl olsa önemsenmiyorum deyip, kendini topluma takdim etmekten kaçınması, iletişim adına çok ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.sürekli sorunlarla boğuşan, anlamlı çözümler üretemeyen özürlü bireyler, kendilerini mutsuz hissediyorlar. Özürlülük sadece bu sorunu yaşayan kişiyi değil, ailesini ve yakın çevresini; ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak da etkileyen bir sorun haline gelmiş durumda. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığına göre; Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı nın, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü ile müşterek olarak 2002 Aralık ayında yapmış olduğu araştırma sonuçlarına göre engelli olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %12.29 dur. Buna göre ülkemizde (%12.29) kişi özürlü olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Bu oranın %7.092 u erkekler, %5.022 si de kadınlar oluşturmaktadır. Kaynak: DİE ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı 2002 Özürlüler Araştırması Aynı araştırma verilerine göre, ülkemizde engellilerin en yoğun yaşadığı bölgenin Marmara Bölgesi olduğu, en az yaşadığı bölgenin de Ege Bölgesi olduğu tespit edilmiştir. Coğrafi Bölgelere Göre Engelli Dağılımı Marmara Ege Akde
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks