Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Gedrag van kinderen bij gewaswerkzaamheden in de land- en tuinbouw

Category:

Home & Garden

Publish on:

Views: 19 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TNO-rapport R Gedrag van kinderen bij gewaswerkzaamheden in de land- en tuinbouw Gezond Leven Polarisavenue JJ Hoofddorp Postbus AS Hoofddorp T F
Transcript
TNO-rapport R Gedrag van kinderen bij gewaswerkzaamheden in de land- en tuinbouw Gezond Leven Polarisavenue JJ Hoofddorp Postbus AS Hoofddorp T F Eindrapport Datum 12 december 2011 Auteur(s) Annick Starren, Kristin ten Have, Dolf van der Beek, Bart de Graaf, Remco Visser, Jakko van Kampen Aantal pagina's 29 (incl. bijlagen) Aantal bijlagen 3 (A,B,C) Opdrachtgever LTO Nederland Projectnummer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belang-hebbenden is toegestaan TNO TNO-rapport R / 29 Inhoudsopgave Management samenvatting Inleiding Uitgangspunten, vraagstelling en doelstelling Parameters die de blootstelling bepalen Vraagstelling Onderzoeksvragen Beoogd resultaat Onderzoeksopzet Literatuuronderzoek Bevindingen uit het literatuur onderzoek Observatieonderzoek Opzet observatieonderzoek Observatiedoel Keuze verschillende gewassen Selectie bedrijven Voorbereiding Uitvoering observatieonderzoek Data-analyse observatiegegevens Resultaten van het observatie onderzoek Conclusies Aanbevelingen Bijlage(n) A Tabel blootstelling jongeren (Oude Vrielink) B Het literatuuronderzoek C Aanvullende kanttekeningen TNO-rapport R / 29 Management samenvatting Aanleiding De arbeidsinspectie en LTO zijn het niet eens met elkaar over de noodzaak van verschillende re-entrytijden voor gewasbeschermingsmiddelen voor kinderen van 13 t/m 15 jaar ten opzichte van andere leeftijdsgroepen (jeugdigen van 16, 17 jaar, volwassenen). De Arbeidsinspectie stelt zich nu op het standpunt dat kinderen van 13 t/m 15 jaar in het geheel niet in een behandeld gewas mogen werken. Ongeacht het middel geldt voor hen een re-entry termijn van 14 dagen. Tot nu toe hanteert het Ctgb een veiligheidsfactor 10 voor de jongere groep. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de risicoperceptie van kinderen van 13 t/m 15 jaar anders is, met als gevolg een hogere blootstelling. Het Ctgb geeft aan dat zij de veiligheidsfactor van 10 wil heroverwegen als daar gegronde redenen voor zijn. TNO heeft daarom in opdracht van LTO onderzoek verricht naar het gedrag van kinderen in de land- en tuinbouw, en de mogelijke consequenties voor de blootstelling. Het onderzoek: methoden en resultaten LTO heeft in samenspraak met het Ctgb de volgende vragen geformuleerd: 1. Verschilt het gedrag van kinderen van 13, 14 en 15 jaar die in hun bijbaantje of tijdens vakantiewerk in de (glas-)tuinbouw gewashandelingen verrichten van dat van jeugdigen (16, 17 jaar) en van volwassenen? 2. Indien er verschillen zijn in het gedrag tijdens het uitvoeren van de gewaswerkzaamheden, tussen kinderen (13, 14, 15 jaar), jeugdigen (16, 17 jaar) en volwassenen leiden deze dan bij kinderen (13, 14, 15 jaar) ook tot meer huidcontact met het gewas? 3. In het geval vraag twee positief wordt beantwoord, kan dit dan ook worden gekwantificeerd? Het onderzoek is gedaan in twee fasen. Allereerst is door TNO in de literatuur gezocht naar relevante bronnen met betrekking tot de vraagstellingen. Vervolgens is door middel van een observatieonderzoek in de praktijk getracht antwoorden te verkrijgen op de gestelde vragen. Literatuuronderzoek Bij de uitgebreide literatuurzoekopdrachten zijn veel artikelen gevonden, maar weinig die betrekking hadden op de geformuleerde onderzoeksvragen. Uit de artikelen die wel relevant waren zijn de volgende antwoorden te formuleren: Seizoenwerkers blijken een hogere blootstelling te hebben aan gewasbeschermingsmiddelen dan vaste medewerkers. Uit de psychologie literatuur blijkt dat kinderen/jeugdigen vaker minder- of nietfunctioneel gedrag vertonen tijdens het uitvoeren van taken. Uit deze twee bevindingen moet TNO de conclusie trekken dat de kinderen/jeugdigen ander gedrag vertonen. Een verslag van het literatuur onderzoek is in de bijdrage opgenomen. TNO-rapport R / 29 Observatie-onderzoek Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van daadwerkelijk gedrag middels observatie; waarbij blootstelling mogelijk groter is bij gewaswerkzaamheden uitgevoerd door kinderen (13,14 en 15 jaar) dan bij gewaswerkzaamheden uitgevoerd door volwassenen (ouder dan 18 jaar). TNO heeft in overleg met LTO en het Ctgb daartoe bedrijven geselecteerd in zowel de buitenteelt als de binnenteelt, en variërend in grootte, gewas en regio (vgl. Oude Vrielink 2006, in bijlage A) om zo een representatief beeld vanuit de sector te kunnen geven. Voor de analyse is onderscheid gemaakt tussen functioneel en niet-functioneel gedrag, en de mate van bladcontact. Uit het observatie onderzoek zijn geen aanwijzingen gebleken dat de kinderen meer bladcontact hebben dan ouderen. Bij de tomatenpluk is gebleken dat het hogere werktempo van volwassenen eerder het tegenovergestelde resultaat geeft. Bij de chrysanten en lelies is met name het niet-functioneel gedrag van belang. De kinderen lijken meer niet-functioneel gedrag te vertonen. Het verschil in gedrag met de volwassenen is echter niet significant is aangetoond, maar er is wel een trend dat de kinderen meer niet-functioneel gedrag vertonen in absolute zin. Deze trend in het niet-functioneel gedrag leidt niet tot een hoger bladcontact. Een gebrek aan vaardigheden ofwel het anders uitvoeren van de taak kan niet worden geconstateerd, anders dan dat het werktempo lager is, wat automatisch tot een lager bladcontact zal leiden. Blootstelling via de mond als gevolg van eten, drinken, roken of snoepen blijkt slechts weinig voor te komen bij beide leeftijdsgroepen, wat maakt dat deze factor ook geen verschil maakt. Kortom, de conclusie is dat uit analyse van observatiedata over een diversiteit van bedrijven gelijk is gebleken dat kinderen wellicht wel ander (niet-functioneel) gedrag vertonen, maar dat dit niet leidt tot meer bladcontact. TNO-rapport R / 29 1 Inleiding De arbeidsinspectie en LTO zijn het niet eens met elkaar over de noodzaak van verschillende re-entrytijden voor gewasbeschermingsmiddelen voor kinderen van 13 t/m 15 jaar ten opzichte van andere leeftijdsgroepen (jeugdigen van 16, 17 jaar, volwassenen). De Arbeidsinspectie stelt zich nu op het standpunt dat kinderen van 13 t/m 15 jaar in het geheel niet in een behandeld gewas mogen werken. Ongeacht het middel geldt voor hen een re-entry termijn van 14 dagen. Een uitzondering wordt daarbij gemaakt voor middelen met risico-index lager dan 0,1. Tot nu toe hanteert het Ctgb een veiligheidsfactor 10 voor de jongere groep. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de risicoperceptie van kinderen van 13 t/m 15 jaar anders is, met als gevolg een hogere blootstelling. Ctgb geeft aan dat zij de veiligheidsfactor van 10 wil heroverwegen als daar gegronde redenen voor zijn. LTO verwacht geen verschil in blootstelling, veroorzaakt door ander gedrag, tussen de leeftijdsgroepen. De Arbeidsinspectie heeft aangegeven in te kunnen stemmen met een beoordeling van het Ctgb over de blootstelling van kinderen aan gewasbeschermingsmiddelen. Het Ctgb heeft tot nu toe een oordeel gegeven over de verschillen in toxicologie en in opname van de middelen tussen kinderen en volwassenen. Het Ctgb heeft aangegeven dat zij nog geen oordeel kunnen geven op gedragsverschillen veroorzaakt door o.a. een andere risicoperceptie die een verschil in blootstelling zouden kunnen veroorzaken. TNO heeft in opdracht van LTO onderzoek verricht naar het gedrag van kinderen in de land- en tuinbouw, en de mogelijke consequenties voor de blootstelling. Dit rapport beschrijft de aanpak, resultaten en conclusies van dit onderzoek. In dit rapport treft u allereerst informatie aan over de uitgangspunten, vraag- en doelstelling van het onderzoek (hoofdstuk 2) en een beschrijving van de onderzoeksopzet, bestaande uit een literatuur- en een observatieonderzoek (hoofdstuk 3). De uitvoering en de resultaten van deze twee onderdelen worden beschreven in hoofdstuk 4, 5 en 6. Het rapport eindigt met de conclusies in hoofdstuk 7. TNO-rapport R / 29 2 Uitgangspunten, vraagstelling en doelstelling 2.1 Parameters die de blootstelling bepalen De blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen van werkers in het gewas vindt in hoofdzaak plaats door opname door huid (handpalmen en onderarm). Ten aanzien van de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen heeft het Ctgb vier parameters gedefinieerd: 1. de doorlaatbaarheid van de huid; 2. de verhouding tussen de oppervlakte van de huid en het lichaamsgewicht; 3. de kinetiek van het middel (de natuurkundige en chemische eigenschappen van het middel in het lichaam); en 4. het gedrag van de gewaswerker. Bij de beoordeling van een middel gaat het Ctgb uit van een volwassene met een gewicht van 70 kg. De vraag is nu of kinderen (13, 14, 15 jaar) met betrekking tot deze vier aspecten verschillen ten opzichte van volwassenen, waardoor voor hen een grotere blootstelling optreedt. De toxicologen van het Ctgb zijn het er over eens dat de verschillen met betrekking tot de eerste drie aspecten verwaarloosbaar zijn voor volwassen en kinderen in de leeftijd waarover we hier spreken. Voor zover er verschillen zijn vallen die binnen de marges in de normen en criteria die het Ctgb bij de toelating van een middel hanteert. Wat tot nu toe ontbreekt, is een studie naar het gedrag van deze verschillende leeftijdsgroepen. 2.2 Vraagstelling LTO heeft in samenspraak met het Ctgb de volgende vragen geformuleerd: 1. Verschilt het gedrag van kinderen van 13, 14 en 15 jaar die in hun bijbaantje of tijdens vakantiewerk in de (glas)tuinbouw gewashandelingen verrichten van dat van jeugdigen (16, 17 jaar) en van volwassenen? 2. Indien er verschillen zijn in het gedrag tijdens het uitvoeren van de gewaswerkzaamheden, tussen kinderen (13, 14, 15 jaar), jeugdigen (16, 17 jaar) en volwassenen leiden deze dan bij kinderen (13, 14, 15 jaar) ook tot meer huidcontact met het gewas? 3. In het geval vraag twee positief wordt beantwoord, kan dit dan ook worden gekwantificeerd? 2.3 Onderzoeksvragen Het cruciale punt in de redenering van het Ctgb is dat een andere risicoperceptie van de kinderen (de groep van 13, 14, 15 jarigen) aanleiding geeft tot ander gedrag. Om dit te onderzoeken dienen de volgende vragen gesteld te worden: 1. Is bij het uitvoeren van verschillende taken in gewassen de risicoperceptie afhankelijk van de leeftijd (kinderen van 13, 14, 15 jaar, jeugdigen van 16, 17 jaar en volwassenen)? Welke factoren bepalen die risicoperceptie? TNO-rapport R / Leidt een mogelijk andere risicoperceptie tot ander gedrag, dat ook hogere blootstelling veroorzaakt? 3. Zijn er mogelijk nog andere oorzaken van invloed op (de hoogte en de duur van) de blootstelling? Toelichting bij de vragen Ad 1. Vanuit de gedragswetenschappen en psychologie zijn er studies gedaan naar risicoperceptie, waarbij ook jongeren vaak het object van studie waren (bijvoorbeeld ten aanzien van thrill seeking behaviour of juist in de zin van ontkenning van risico s). De inschatting van verschillende deskundige collega s is dan ook dat er op dit terrein voldoende wetenschappelijke literatuur te vinden is om een uitspraak te kunnen doen over de risicoperceptie van jongeren, ten opzichte van oudere groepen. Zij maakten echter onmiddellijk de kanttekening dat het duidelijk onderscheid tussen de kinderen (13, 14, 15 jaar) en de jeugdigen (16, 17 jaar) mogelijk lastig te geven is. Graduele verschillen zijn natuurlijk voordehand liggend, daar in deze groep de overgang van puber naar volwassene zich voltrekt; welk proces niet voor ieder synchroon zal verlopen. Ad 2. De relatie tussen risicoperceptie en gedrag is de tweede interessante vraag. Natuurlijk zijn er vele onderzoeken die juist de inconsistentie tussen risicoperceptie en gedrag tot onderwerp hebben. We kunnen ons in dit onderzoek beperken tot het gedrag dat ook een hogere blootstelling tot gevolg heeft. Daarbij kunnen we onderscheid maken tussen verschillende soorten afwijkend gedrag: Het gebrek aan vaardigheden waardoor de blootstellingstijd mogelijk langer is (wordt in voorkomende gevallen mogelijk gecompenseerd door het lagere werktempo). Het anders dan voorgeschreven uitvoeren van de handelingen, waardoor langere of andere blootstelling kan plaatsvinden. Het afwijkende gedrag kan worden geobserveerd. Bij ieder afwijkend gedrag zal beoordeeld moeten worden in hoeverre dat een gevolg is van een mogelijk andere risicoperceptie. Het gedrag van kinderen in behandeld gewas kan ook aanleiding zijn tot ongewenste opname van middelen door de mond. Orale blootstelling (eten, drinken, roken, snoepen, etc.) zal dus ook in kaart gebracht moeten worden. Ad 3. Men moet niet uit het oog verliezen dat er mogelijk ook andere oorzaken kunnen zijn die de hoogte en duur van de blootstelling beïnvloeden. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de aard van de taken die uitgevoerd worden. Doet de jongere leeftijdsgroep andere taken dan de oudere groepen? Er mag vanuit worden gegaan dat de mogelijke blootstelling alleen plaats vindt via het gewas dat behandeld is. Het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen door deze groep is niet aan de orde. TNO-rapport R / 29 In het onderzoek van Oude Vrielink 1 is in paragraaf 5.3 een lijst met 25 mogelijke taken opgenomen waarbij blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen binnen de 14 dagen periode zou kunnen plaatsvinden. 2.4 Beoogd resultaat Het antwoord op de onderzoeksvragen moet aanleiding zijn om het huidige beleid van Ctgb en Arbeidsinspectie te continueren, ofwel om dit aan te passen. In het huidige beleid van het Ctgb en de Arbeidsinspectie staat de 14-dagen termijn en de veiligheidsfactor van 10 centraal. Indien uit het onderzoek blijkt dat juist wel of juist geen verschil is in het gedrag van kinderen ten opzichte van jeugdigen en volwassenen, zal een poging gedaan worden om een statistisch onderbouwd voorstel te doen voor de aanpassing van deze veiligheidsfactor. 1 Oude Vrielink e.a., 2006 TNO-rapport R / 29 3 Onderzoeksopzet Het onderzoek bestond uit twee fasen. Allereerst is door TNO in de literatuur gezocht naar relevante bronnen met betrekking tot de vraagstellingen. Vervolgens is door middel van een observatieonderzoek in de praktijk getracht antwoorden te verkrijgen op de gestelde vragen. Fase 1 Literatuuronderzoek In deze eerste fase is door middel van literatuuronderzoek getracht zoveel mogelijk antwoorden te krijgen op de vragen over met name risicoperceptie en gedragsverschillen tussen de leeftijdsgroepen. De opzet en resultaten van het literatuuronderzoek staan beknopt beschreven in hoofdstuk 4. Een uitgebreide rapportage van het literatuuronderzoek is opgenomen als bijlage B. Deze rapportage is op 28 maart 2011 besproken met LTO en Ctgb. De uitkomsten van het literatuuronderzoek waren aanleiding om Fase 2 van het project in gang te zetten. Fase 2 Observatieonderzoek In de tweede fase is praktijkonderzoek gedaan bij drie verschillende teelten. LTO heeft aan TNO enkele bedrijven aangereikt, met een spreiding over buitenteelt en binnenteelt, grootte, gewas en regio. De gekozen teelten hebben met elkaar gemeen dat er kinderen en jeugdigen werkzaam zijn, en dat intensief contact met het gewas op voorhand te verwachten was. Overleg is geweest met het Ctgb over de representativiteit van deze selectie. (vgl. Oude Vrielink 2006, in bijlage A). Dit onderzoek was gericht op het observeren van het gedrag van de verschillende leeftijdsgroepen. Ter voorbereiding van het observatieonderzoek is een observatieplan en observatieprotocol opgesteld. Dit plan is eind april afgestemd met LTO en Ctgb, waarna in juli en augustus 2011 de observaties hebben plaatsgevonden bij vier bedrijven. Een beschrijving van de opzet, uitvoering en de resultaten van het observatieonderzoek treft u aan in hoofdstuk 5 en 6. TNO-rapport R / 29 4 Literatuuronderzoek 4.1 Bevindingen uit het literatuur onderzoek. Met het literatuuronderzoek is nagegaan of eerder onderzoek is verricht naar het gedrag van kinderen bij gewaswerkzaamheden. Een uitgebreid verslag van het literatuur onderzoek is weergegeven in de bijlage. De rapportage van het literatuuronderzoek met vermelding van alle geraadpleegde bronnen. Dit rapport is eerder besproken met en geaccordeerd door de opdrachtgever. Concluderend kan het volgende gesteld worden: Bij de uitgebreide literatuurzoekopdrachten zijn veel artikelen gevonden, maar weinig die betrekking hadden op de geformuleerde onderzoeksvragen. Uit de artikelen die wel relevant waren zijn de volgende antwoorden te formuleren: Seizoenwerkers blijken een hogere blootstelling te hebben aan gewasbeschermingsmiddelen dan vaste medewerkers. Dit verschil wordt verklaard uit minder specifieke training en minder streng toezicht op de werkzaamheden. Ook zouden seizoenwerkers mogelijk risicovoller werk uitvoeren. Omdat de kinderen/jeugdigen in het onderzoek van TNO ook doorgaans geen vaste medewerkers zijn, zullen zij mogelijk een hogere blootstelling hebben. Uit de psychologie literatuur blijkt dat kinderen/jeugdigen vaker minder- of nietfunctioneel gedrag vertonen tijdens het uitvoeren van taken. Dit wordt veroorzaakt door de ontwikkeling die zij tijdens de puberteit en adolescentie doormaken. Dit minder functionele of niet-functioneel gedrag wordt gestimuleerd als zij zich in de buurt van leeftijdgenoten bevinden, ofwel er minder toezicht is. Uit deze twee bevindingen moet TNO de conclusie trekken dat de kinderen/jeugdigen ander gedrag vertonen. Met betrekking tot gewaswerkzaamheden is nog onduidelijk is of dit andere gedrag tot hogere blootstelling zal leiden. Anders gesteld: TNO kan aan de hand van het literatuuronderzoek ook niet aannemelijk maken dat er geen gedragsverschil is, ofwel dat het gedrag niet tot hogere blootstelling zal leiden. Het verschil in gedrag wordt echter niet veroorzaakt door een verschil in risicoperceptie. Het verschil in risicoperceptie tussen kinderen/jeugdigen en volwassenen bestaat zeker wel, maar is ons inziens niet dominant bij de werkzaamheden zoals in de land- en tuinbouw voorkomen. TNO-rapport R / 29 5 Observatieonderzoek 5.1 Opzet observatieonderzoek Om gedragsverschillen tussen jongeren en volwassenen in kaart te brengen die mogelijk tot hogere blootstelling leiden, is een observatieplan en observatieprotocol opgesteld. Dit observatieplan is besproken met de opdrachtgever en de activiteiten zijn in samenwerking met de opdrachtgever en met medewerking van deelnemende bedrijven uitgevoerd. Hieronder volgt een weergave van de gehanteerde opzet, de uitgangspunten, de uitgevoerde observaties en de resultaten. 5.2 Observatiedoel Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van daadwerkelijk gedrag middels observatie; waarbij blootstelling mogelijk groter is bij gewaswerkzaamheden uitgevoerd door kinderen (13,14 en 15 jaar) dan bij gewaswerkzaamheden uitgevoerd door volwassenen (ouder dan 18 jaar). De groep jeugdigen (16 en 17 jaar) wordt in het observatieonderzoek niet expliciet meegenomen. Indien geen verschillen bestaan tussen de kinderen en de volwassenen, mogen we veronderstellen dat voor deze groep ook geen verschillen bestaan. Definitie gedrag TNO maakt onderscheid tussen functioneel en niet-functioneel gedrag. Functioneel gedrag omvat handelingen die nodig zijn voor de taakuitvoering. Niet-functioneel gedrag uit zich in non-productiviteit, staren, spelen, overmatig kletsen, etc. Daarnaast maken we een verschil tussen gedrag waarbij blootstelling mogelijk is zoals contact met bladeren, gewas, vruchten en gedrag waarbij dat niet het geval is zoals stapelen van kisten. We kunnen dit samenvatten in de volgende tabel: Functioneel gedrag Niet-functioneel gedrag Gedrag met blootstelling Gedrag zonder blootstelling De gedragingen van de t
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks