Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Gemeente Groningen. Omroepnota. Omroepbeleid

Category:

Sales

Publish on:

Views: 3 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
1 Gemeente Groningen Omroepnota Omroepbeleid Oktober INHOUD SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 RELEVANTE ONTWIKKELINGEN EN HUIDIGE SITUATIE MEDIA 6 3 GRONINGS OMROEPBELEID Maatschappelijke
Transcript
1 Gemeente Groningen Omroepnota Omroepbeleid 2 Oktober 2015 3 INHOUD SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 RELEVANTE ONTWIKKELINGEN EN HUIDIGE SITUATIE MEDIA 6 3 GRONINGS OMROEPBELEID Maatschappelijke taak en belang van de lokale omroep Activiteitenniveau (bereik, waardering en aantal uitzenduren) Samenwerking Gemeentelijke communicatie Monitoring en verantwoording 13 4 FINANCIËN 14 4 SAMENVATTING De overheid is gebaat bij goed functionerende media in haar omgeving. De journalistiek is bij uitstek geschikt om te informeren, om feiten boven tafel te krijgen die anders verborgen zouden blijven en daarmee helpt zij het democratisch proces en in die zin de overheid. De lokale overheid heeft ten aan zien van de lokale omroep een wettelijke zorgplicht tot instandhouding. De lokale omroep vervult als kwalitatief hoogwaardige multimedia-instelling een belangrijke samenbindende functie voor de inwoners van Groningen. De pluriforme programma s voorzien in maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven. Wij willen dat de lokale omroep als centraal (digitaal) informatievertrekpunt en wijkgericht medium informeert over alles wat er in de stad gebeurt via tv, radio, internet, sociale en nieuwe media, de betrokkenheid van burgers bij hun omgeving vergroot en de lokale democratie bevordert. Bovendien vinden wij de maatschappelijke functie van de lokale omroep voor talentontwikkeling belangrijk. De volgende na te streven doelen en te leveren prestaties geven invulling aan deze visie. Wij willen dat de lokale omroep: - een goede nieuws- en actualiteitenzender is, die de lokale identiteit versterkt; - tenminste hetzelfde activiteitenniveau behaalt als in 2014; - zich inspant om alle leeftijdsgroepen aan zich te binden.; - wijkgerichte berichtgeving als een substantieel onderdeel van haar berichtgeving maakt; - inspeelt op de digitalisering van de nieuwsgaring; - samenwerkt met andere organisaties en hen ondersteunt bij producties; - de administratie op orde heeft en de subsidie zakelijk en inzichtelijk verantwoord; - een medium is voor gemeentelijke informatievoorziening en fungeert als podium voor talentontwikkeling en als werk-leerbedrijf. Als gemeente zullen wij: - voldoen aan de zorgplicht en het bekostigingsniveau 2015 voortzetten; - wijkgerichte maatschappelijke berichtgeving structureel subsidiëren; - inzetten op een transparante zakelijke subsidierelatie; - periodiek onderzoek doen naar bereik en tevredenheid van de burgers over de lokale omroep: - heldere afspraken maken met de lokale omroep over haar rol in de gemeentelijke informatievoorziening; - de lokale omroep ondersteunen bij het vinden van adequate huisvesting: - de Regionale Senioren Omroep financieel ondersteunen. 5 1. INLEIDING Sinds 1 januari 2010 is de gemeente verantwoordelijk voor de bekostiging van een lokale omroep in haar gemeente. Zij moet er voor zorgen dat er op lokaal niveau in een toereikend media-aanbod kan worden voorzien en de continuïteit van de lokale omroep is gewaarborgd. Door de dynamiek in het medialandschap is het zinvol om periodiek de relatie tussen gemeente en lokale omroep te herijken en daarmee de inhoudelijke en financiële kaders opnieuw vast te stellen. De rol van de lokale overheid ten aanzien van de wijze waarop de programmering van de lokale omroep gerealiseerd wordt is beperkt. Om de journalistieke onafhankelijkheid te bewaren heeft de gemeente geen zeggenschap over de programmering van de lokale omroep. Daarmee is niet gezegd dat de programmering van een lokale omroep niet hoeft te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het Commissariaat voor de Media hanteert bij de toetsing van de lokale omroepen diverse criteria als het gaat om de programmering en de uitvoering. 50% van de producties moet in eigen beheer zijn gemaakt en van de programma s met informatieve, culturele en educatieve inslag dient 50% gericht te zijn op de eigen gemeente. Door middel van een onafhankelijk Programmabeleid Bepalend Orgaan, waarin vertegenwoordigers van het maatschappelijk veld zitting hebben, wordt de inhoud van de programmering vastgesteld. Wij hechten groot belang aan journalistieke onafhankelijkheid van de lokale omroep. Zeker in een tijd waarin de media financieel onder druk staan en daarmee hun rol als luis in de pels van de politiek en de gemeenschap met steeds minder middelen moeten uitvoeren. Tegelijkertijd willen wij bereiken dat de lokale omroep niet op een eiland staat, maar ten volle onderdeel is van de gemeenschap waarin zij opereert. Die verbondenheid uit zich in de aansluiting van de inhoudelijke programmering van de lokale omroep op de ontwikkelingen in de Stad en in het bereik onder de Stadjers van de lokale omroep. Hierover zijn wij regelmatig in gesprek met de lokale omroep. Groningen heeft belang bij een goede en stabiele lokale omroep, die een kritische volger is van de gemeenschap en tegelijkertijd ook een verbindende factor is binnen die gemeenschap. In deze nota beschrijven we hoe we daar in samenwerking met de lokale omroep inhoud en vorm aan willen geven. Op basis van het in 2014 door de gemeenteraad afgegeven positief advies ten aanzien van OOG heeft deze omroep voor vijf jaar een zendmachtiging ontvangen. Het College van Burgemeester en Wethouders draagt zorg voor bekostiging van de aangewezen omroep voor dezelfde periode. In de nota wordt echter gesproken over de lokale omroep, omdat de in de nota geformuleerde ambities niet afhankelijk zijn van de partij die de uitvoering van de lokale omroep doet. 6 2. RELEVANTE ONTWIKKELINGEN EN HUIDIGE SITUATIE MEDIA Ontwikkelingen in het Medialandschap Het beeld van de ontwikkelingen in het medialandschap in de afgelopen jaren wordt sterk bepaald door bezuinigingen op de publieke omroep en technische ontwikkelingen, waardoor de randvoorwaarden ook voor lokale omroepen veranderen. De bezuinigingen van het Rijk op het mediabudget voor landelijke en regionale omroepen hebben weliswaar geen direct effect op de financiële positie van lokale omroepen, maar indirect verandert er daardoor voor hen wel het een en ander. De gewijzigde financiële ondersteuning van met name regionale omroepen doet de druk op een goed functionerende lokale omroep alleen maar toenemen. De landelijke vereniging van Lokale Omroepen (OLON) heeft dan ook in de afgelopen jaren in samenwerking met de VNG het beleid ingezet om de huidige 300 lokale omroepen op termijn tot 50 a 100 streekomroepen terug te brengen. Die streekomroepen zouden van een zodanige omvang moeten zijn dat ze een stabiel aanbod kunnen bieden aan de lokale bevolking. De lokale omroep in Groningen voldoet al aan de criteria voor een streekomroep zoals die in het convenant genoemd worden. Men heeft een voedingsgebied van meer dan inwoners, een professionele redactie, op werkdagen wordt nieuws op radio en tv gebracht en er is een basisbegroting boven de euro. Technische ontwikkelingen Bij het opstellen van de nota voor de vorige beleidsperiode dienden zich de ontwikkelingen van de nieuwe media al aan. Die ontwikkelingen zijn in de afgelopen jaren alleen nog maar verder toegenomen en versneld. Naast Youtube en Twitter zijn kanalen als Facebook, Instagram, Snapchat en Periscope opgekomen die de nieuwsgaring een nieuwe dimensie gegeven hebben. Verspreiding van nieuws gaat steeds sneller en de regie van de journalistiek daarop vermindert daarmee. Om bij te blijven bij de nieuwe ontwikkelingen wordt er afscheid genomen van oude media als teletekst en wordt door middel van nieuwe technieken als een mediahub de verbinding tussen alle informatieplatforms gelegd. De nieuwe technieken bieden ook grote kansen aan de lokale omroep. Waar in het verleden het produceren van content sterk bepaald werd door de prijs van de daarvoor benodigde apparatuur is de prijs van apparatuur waarmee een goede beeld- of geluidskwaliteit bereikt kan worden in de afgelopen jaren sterk gedaald. Ook de ontwikkeling van digitale radio en televisie heeft er toe geleid dat het bereik van de lokale omroep zich niet meer beperkt tot de eigen gemeente, maar al in een groot gedeelte van de provincie Groningen en een fors gedeelte van Drenthe te ontvangen is. In totaal in 20 gemeentes is de lokale omroep van Groningen te volgen. Per 1 januari 2015 zijn providers wettelijke verplicht om de lokale omroepen door te geven, zodat lokale omroepen op alle platforms te ontvangen zijn.. 7 Nieuwe aanbieders De voordelen van de nieuwe technieken maken ook dat het voor andere partijen gemakkelijker wordt om zich op de lokale nieuwsmarkt te storten. Landelijke nieuwspartijen proberen met initiatieven als en een graantje van de lokale nieuwsmarkt mee te pikken. Ook is het voor amateurs makkelijker om een eigen nieuwssite zoals op te zetten. Dergelijke initiatieven beperken zich nog tot de nieuwe media. Het is aan de lokale omroep om daar in de komende jaren op in te spelen en haar positie in te bepalen. Re-integratiebedrijf en opleiding en maatschappelijke banen In de afgelopen beleidsperiode zijn er door het Rijk forse bezuinigingen doorgevoerd op de budgetten voor maatschappelijke banen en re-integratie trajecten. Voor de Lokale omroep betekent dit dat zij in de afgelopen jaren steeds meer haar activiteiten heeft moeten laten uitvoeren door haar beperkte vaste staf en door vrijwilligers. Haar rol als maatschappelijke organisatie waar werkzoekenden opgeleid konden worden tot camerajournalist (camjo) is daarmee komen te vervallen. De rol als werk-leer bedrijf voor leerlingen die een relevante opleiding doen blijft echter bestaan. Een goede afstemming met het onderwijs over de inzet van leerlingen kan een deel van het capaciteitsverlies van de maatschappelijke banen opvangen. StadjersTV 2.0 De ontwikkelingen rondom de maatschappelijke banen en re-integratie trajecten hebben de opzet van StadjersTV flink gedwarsboomd. Het doel van StadjersTV is met de toegenomen wijkgerichte benadering van de gemeente echter niet verdwenen. De behoefte aan meer wijkgerichte berichtgeving en verbondenheid van de lokale omroep met de bewoners en instanties, die in de wijken actief zijn, is alleen maar toegenomen. Door samenwerking met burgers en instanties in de wijken en de stad kan de lokale omroep invulling geven aan de wens tot wijkgerichte berichtgeving. De lokale omroep bezit de deskundigheid als het gaat om het produceren van media producten. Zij kan die deskundigheid enerzijds inzetten in samenwerking met de andere partijen en anderzijds kan ze haar deskundigheid ook overbrengen aan anderen zodat die op termijn zelfstandig in staat zijn om media producten te produceren die via de kanalen van de lokale omroep verspreid kunnen worden. Bereik De technische ontwikkelingen hebben ook hun weerslag op het kijk- en luistergedrag van de burgers. Voor de televisie geldt in toenemende mate dat jongeren de traditionele wijze van televisie kijken steeds minder hanteren. Via Youtube, Netflix en andere kanalen bepalen ze hun eigen aanbod. Ook laten ze zich minder leiden door het moment van uitzending. Door opname van programma s en via kanalen als Uitzending Gemist nemen ze de informatie tot zich op het moment dat het hen schikt. Nieuwsgaring vindt steeds meer digitaal plaats. Dat geldt niet alleen voor jongeren. Uit het kijk- en luisteronderzoek van januari 2014 blijkt dat ook bij de groep 50+ al 50% regelmatig nieuws van het internet haalt. Dit veranderend consumentengedrag vraagt van de lokale omroep als aanbieder een extra inspanning om haar bereik onder de lokale bevolking op peil te houden. Naast de traditionele radio- en tv-programma s zal er een gericht beleid ten aanzien van nieuwe media en digitale nieuwsgaring moeten worden ontwikkeld. Uit het kijk- en luisteronderzoek van 2014 blijkt dat hier al de eerste stappen in zijn gezet, maar er nog voldoende ruimte voor verdere ontwikkeling is. 8 Waardering De waardering voor de lokale omroep is in de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. De waardering door jongeren (13-29) is iets gestegen. De waardering door de groep 50+ is traditioneel hoger dan de andere leeftijdscategorieën. De waardering van de lokale omroep staat door de komst van nieuwe aanbieders wel onder druk. Door een onderscheidend aanbod te bieden kan de lokale omroep zich blijven profileren ten opzichte van die nieuwe aanbieders en haar waardering bij het publiek behouden. In de afgelopen jaren heeft de lokale omroep diverse vakprijzen gekregen voor programma s en voor de organisatie als geheel. Daaruit blijkt dat de waardering onder vakgenoten groot is. Licentie Medio 2014 heeft het Commissariaat voor de Media voor vijf jaar een zendmachtiging aan Omroep Organisatie Groningen (OOG) verleend. Zij wijst dit toe na inhoudelijke en organisatorische toetsing van de aanvragende omroeporganisatie na advisering door de lokale overheid. De looptijd van deze nota verstrijkt in hetzelfde jaar als waarin de lokale overheid weer een advies moet verstrekken over de zendmachtiging voor daaropvolgende vijf jaar. Zodat in de toekomst advisering over de zendmachtiging en beleidsvorming tegelijk plaats kunnen vinden. 9 3. GRONINGS OMROEPBELEID In dit hoofdstuk staan onze beleidsvisie en doelstellingen ten aanzien van de lokale media centraal. De na te streven doelen met betrekking tot het media-aanbod en het publieksbereik worden beschreven, evenals de resultaten die we verwachten van de lokale omroep. Deze kunnen wij jaarlijks in overleg met de lokale omroep bijstellen of aanvullen met nadere afspraken Maatschappelijke taak en belang van de lokale omroep De Lokale omroep vervult een belangrijke publiek taak in het maatschappelijke veld van de gemeente Groningen. Zij draagt bij aan de versterking van de lokale identiteit en bewustzijn. Voedt en versterkt het publieke debat en is een laagdrempelig podium voor meningsuiting. Zij verbindt burgers en instellingen in de stad en is daarmee een belangrijke informatiebron voor de maatschappij. De lokale omroep is een onafhankelijk instantie die naast een informerende rol ook een toetsende rol naar de overheid en instellingen heeft. Zij is de critical friend van de lokale maatschappij en schuwt het debat niet. Op deze manier vervult de lokale omroep een positieve en opbouwende rol in de samenleving. De lokale omroep is daarnaast ook het lokale kennispunt als het gaat om audiovisuele producties. Zij stelt burgers en instellingen in staat om hun audiovisuele producten te realiseren en bevordert hun deskundigheid zodat ze op termijn ook zelfstandig productie kunnen realiseren. De lokale omroep biedt ook een podium om die producties te verspreiden. Voor relevante opleidingen van MBO tot Universiteit biedt de lokale omroep een mogelijkheid aan studenten om hun eerste ervaringen in de praktijk op te doen en hun talenten te ontwikkelen. De lokale omroep onderhoudt structurele contacten met deze opleidingen en biedt binnen haar organisatie stageplekken met begeleiding aan. Doelen - De lokale omroep versterkt de lokale identiteit. Zowel op stedelijk als op wijk niveau. - De lokale omroep fungeert als een kwalitatief hoogwaardige multimedia-instelling en centraal (digitaal) informatievertrekpunt van Groningen. - De lokale omroep is een plek waar talenten hun eerste stappen in de wereld van de media kunnen zetten. Resultaten - De programmering is actueel en gericht op de diverse bevolkingsgroepen in de gemeente. - Minimaal 40% van de berichtgeving heeft betrekking op wijk gerelateerde onderwerpen. - Binnen de lokale omroep is structureel ruimte voor stageplekken en wordt begeleiding aan talenten geboden. - Stimulering van journalistieke activiteiten in de lokale gemeenschap. Activiteitenniveau (bereik, waardering en aantal uitzenduren) 4 Lokale omroepen hebben een groot bereik onder ouderen en minder onder jongeren. De lokale omroep in Groningen bedient met haar aanbod alle geledingen van de Groningse samenleving. Zij programmeert haar activiteiten op radio, tv en op internet op een dergelijke manier dat ze enerzijds de bestaande consumenten meeneemt in nieuwe technologische ontwikkelingen en tegelijkertijd haar bereik onder jongeren vergroot door op een voor die doelgroep aansprekende manier te programmeren en aan te bieden. Wij verwachten bij gelijkblijvend financieringsniveau, minimaal een vergelijkbaar niveau van productieniveau, bereikcijfers en waardering voor de radio- en televisieprogramma s. Ten aanzien van nieuwe media/internet verwachten we in de komende jaren een verdubbeling als het gaat om het bereik en de bekendheid. Het bereik onder jongeren dient vergroot te worden en op het niveau van de leeftijdsgroep jaar te komen. (peilmoment kijk- en luisteronderzoek van januari 2014) Doelen - Tenminste activiteitenniveau, bereikcijfers en waarderingscijfer voor radio en televisie als in Een groter bereik onder jongeren dan in Vergroting van de bekendheid en het bereik van website van de lokale omroep. Resultaten - De lokale omroep zendt minimaal het aantal zenduren en unieke minuten uit als in De lokale omroep realiseert tenminste een bekendheid onder het Groningse publiek met tv van 94% en met radio 74%. - De lokale omroep realiseert een vergelijkbaar bereik onder de diverse leeftijdscategorieën in vergelijking met 2014 en een stijging van het bereik onder jongeren naar het niveau van de leeftijdsgroep jaar - De lokale omroep behaalt tenminste het gemiddelde rapportcijfer voor respectievelijk de tven radioprogramma s 6,6 en 6,2. Samenwerking Maatschappelijke partners De lokale omroep neemt in de samenleving een centrale positie in als onafhankelijke brenger van lokaal nieuws en informatie. Tegelijkertijd heeft de lokale omroep baat bij samenwerking met maatschappelijke partners, wat de deskundigheid, kwaliteit van de programma s en het publieksbereik vergroot en de organisatie versterkt. De lokale omroep kan een podium bieden op gebied van informatieverstrekking en nieuws. Wij vinden dat de lokale omroep deze belangrijke rol alleen goed kan vervullen als de samenwerking met andere organisaties helder is geregeld. Het onderhouden van samenwerkingsverbanden met maatschappelijke partners levert een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van maatschappelijk relevante programma s. Bij de publicatie van producties dient transparant te zijn dat de productie in samenwerking is gerealiseerd, zodat de consument vooraf weet naar welk product hij kijkt. OLON Samenwerking in de landelijke vereniging van lokale omroepen (OLON) is van groot belang voor de lokale omroep. De OLON kan voor de lokale omroep als belangbehartiger van betekenis zijn en zaken organiseren die het niveau van een lokale omroep te boven gaan. Tegelijkertijd kan de deskundigheid van de lokale omroep ingezet worden om die van startende lokale omroepen te versterken. Tussen beide activiteiten moet een goed evenwicht zijn. Regionale Senioren Omroep Dagelijks verzorgen 25 vrijwilligers van de Regionale Senioren Omroep (RSO) radioprogramma s voor verzorgings- en verpleeghuizen in Groningen en Haren. Daarnaast zendt de RSO rechtstreekse radio-uitzendingen uit vanuit de Oosterpoort en een tehuis, te beluisteren via de beeldkrant. De RSO produceert bovendien wekelijks drie uur radio en maandelijks twee tvprogramma s voor senioren, deze worden uitgezonden door de lokale omroep.. Doel - De lokale omroep werkt samen met andere maatschappelijke organisaties. Wij verwachten dat intensivering van samenwerking zal leiden tot wederzijdse versterking, groter publieksbereik, deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering van de programma s. - De lokale omroep onderhoudt haar deskundigheid en biedt die aan andere partijen aan. - Wij stellen de Regionale Senioren Omroep als belangengroep in staat hun activiteiten voor senioren te realiseren. Resultaten - De lokale omroep produceert in samenwerking met maatschappelijke instellingen producties en biedt aan instellingen de mogelijkheid om zich te scholen in het zelf produceren van producties. - De lokale omroep werkt samen met andere lokale omroepen en de koepelorganisatie OLON om daarmee haar eigen deskun
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks