Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

gemeentebestuur VERZONDEN U Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling datum 10 juli 2014 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Category:

BusinessLaw

Publish on:

Views: 10 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
geeentebestuur Postbus AA Purerend PURMEREND telefoon telefax Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Tea Planontwikkeling Aan de geeenteraad van Purerend uw brief van uw
Transcript
geeentebestuur Postbus AA Purerend PURMEREND telefoon telefax Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Tea Planontwikkeling Aan de geeenteraad van Purerend uw brief van uw kenerk ons kenerk onderwerp Jaarverslag kinderopvang 2013 datu 10 juli 2014 VERZONDEN U Geachte leden van de raad, leder jaar dient verantwoording afgelegd te worden over de werkzaaheden in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 67 Wko) van het voorafgaande kalenderjaar. Ook voor het 2013 wordt door de geeente Purerend verantwoording afgelegd aan de Inspectie van het Onderwijs. Bijgaand treft u het geeentelijk jaarverslag kinderopvang 2013 ter kennisnae aan. Inspecties 2013 Confor de Wko heeft de geeente Purerend GGD Zaanstreek-Waterland aangewezen als toezichthouder. De GGD controleert de kwaliteit van kindercentra en peuterspeelzalen en rapporteert naar aanleiding van inspecties terug aan de geeente. In het inspectiejaar 2013 (loopt van oktober 2012 tot oktober 2013) zijn alle locaties voor kinderopvang bezocht. Het betreft dertien locaties voor kinderdagopvang, veertien locaties voor peuterspeelzalen, vijftien locaties buitenschoolse opvang en vier gastouderbureaus door de GGD geïnspecteerd. Naast de reguliere inspecties zijn vijf voorinspecties bij kindercentra uitgevoerd. Voorinspecties worden uitgevoerd bij nieuwe locaties of na een verhuizing van een kindercenru. Gastouders worden op basis van steekproeven geïnspecteerd. Confor landelijke afspraken betreft dit 5% van de actieve gastouders. In Purerend zijn in 2013 elf gastouders geïnspecteerd. Daarnaast zijn in 2013 bij elf nieuwe gastouders een voorinspectie Uitgevoerd, tn het jaarverslag kinderopvang 2013 staat opgenoen dat 88,9% van de nieuwe gastouders is geïnspecteerd echter alle nieuwe locaties voor gastouders zijn tijdig (binnen 10 weken) geïnspecteerd en in het LRKP opgenoen. Eén aanvraag hebben wij op 16 augustus 2013 ontvangen en pas na 1 oktober 2013 opgenoen in het LRKP waardoor deze niet is eegenoen in het jaarverslag van Handhaving De GGD heeft bij de inspecties van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus diverse overtredingen geconstateerd. Het aantal overtredingen is vergelijkbaar et Bij peuterspeelzalen zijn in 2013 inder overtredingen geconstateerd ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2013 werden de locaties voor bijlage(n): 1 behandeld door: H.A.M. Quist-Kuip telefoonnuer Stadhuis bezoekadres: Purersteenweg 42 rekeningnuer: NL35 BNGH Werkplein Purerend Waterlandlaan 22-36 geadresseerde De geeenteraad van Purerend ons kenerk datu 10 juli 2014 blz. 2 peuterspeelzalen voor de tweede keer bezocht, houders hebben een beter beeld wat er verwacht wordt bij een inspectie. Bij de inspecties van gastouders zijn geen overtredingen geconstateerd. Overtredingen bij kindercentra en peuterspeelzalen hebben, evenals voorgaand jaar, et nae betrekking op: Pedagogische beleid (het beleid kot niet overeen et de praktijk); - Risico inventarisatie gezondheid/veiligheid (niet alle risico's worden oschreven); Beroepskracht-kind-ratio (te weinig beroepskrachten voor het aantal kinderen dat aanwezig is of onvoldoende registratie van de aanwezige kinderen Teneinde de overtredingen ongedaan te aken is zowel door GGD Zaanstreek-Waterland als door de geeente gebruik geaakt van overleg en overreding et de houder. Doorgaans blijkt bij het nader onderzoek dat de overtredingen zijn opgelost. Echter, voor een aantal locaties hebben overtredingen geleid tot een aanwijzing. Dit is confor het handhavingsbeleid kinderopvang Purerend. Afspraken GGD Eind 2012 is gebleken dat niet alle locaties in 2012 zijn bezocht door de GGD. Derhalve zijn door de regiogeeenten en de GGD afspraken geaakt o de planning in 2013 wel te halen. Belangrijke afspraken die zijn geaakt zijn: Toenae van het aantal regionale overleggen over de voortgang van de planning en een aandelijkse terugkoppeling daarover. In 2013 is de GGD zijn verplichtingen nagekoen. Er is eer overleg et de GGD over de planning en alle locaties zijn geïnspecteerd. De hiervoor geschetste werkwijze wordt voor 2014 gecontinueerd. Het jaarverslag kinderopvang 2013 is iniddels verzonden aan de Inspectie van het Onderwijs. Hoogachtend, burgeeester en wethouders van Purerend, de secretaris, de burgeeester, Toezichtinforatie Kinderopvang Purerend 2013 pagina 1 van 4 Toezichtinforatie Kinderopvang Purerend 2013 Introductie De kinderopvang ovat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen (PSZ) en Voorziening Gastouders (VGO). Geeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Als een voorziening de wet overtreedt oet de geeente handhaven. Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens zoals ontleend aan de databases van het LRKP, GIR I en GIRH et uitzondering van de toelichtingen die door geeenten zijn ingevuld. Dit rapport bevat de belangrijkste onderdelen voor het toezicht op de kinderopvang. Afhandeling aanvragen (KDV, BSO, GOB, PSZ, VGO) Grafiek 1: Tijdig afgehandelde aanvragen (%) Qeneerte2014r\neicni] Gangree» iers M Pto^NowRtofaMI Nederland 41 J Tjégafjetandelde aanvragen 78 n SO «84 tt M S % Geeenten zijn wettelijk verplicht o een aanvraag binnen 10 weken af te ronden. Het aandeel tijdig afgehandelde aanvragen geeft een indicatie hoe processen binnen een geeente zijn geregeld Toezichtinforatie Kinderopvang Purerend 2013 pagina 2 van 4 Uitvoering inspecties (KDV, BSO, GOB, PSZ) Grafiek 2: Geïnspecteerde locaties (%) Geeente 2014 Purerend Gecagrcoae inwcflêfs PiöineeNccrd-Holand y ' » St 99 IC K J Geïnspecteerde locaties Het toezicht op de kinderopvang wordt door de GGD uitgevoerd in opdracht van de geeente. De GGD voert inspecties uit en rapporteert hierover. Iedere bestaande locatie oet jaarlijks worden geïnspecteerd. Voor iedere nieuwe locatie dient binnen 3 aanden een onderzoek plaats te vinden. Indicator zegt iets over in hoeverre de geeente erin is geslaagd o alle locaties te laten inspecteren. Uitvoering inspecties (VGO nieuw) Grafiek 3: Geïnspecteerde locaties (VGO nieuw) (%) Geeente 2014 Purerend Gengreok NOJ0O Pitvce Ncöd-r^la^d Geïnspecteerde laatjes VGO neu* Her: per^htagë^êtrrspecleerde locaties geeft ddirirr welke ate -de- taakstelling tenaanzien van nieuwe VGO-locaties wordt gehaald. De indicator zegt iets over de ate waarin de geeenten alle nieuwe gastouders heeft laten inspecteren Toezichtinforatie Kinderopvang Purerend 2013 pagina 3 van 4 Uitvoering inspecties (VGO bestaand) Grafiek 4: Geïnspecteerde locaties (VGO bestaand) (%) Geeente 2014 Punreend Gr k S inwoners Pfowrioe Nöcfd-Hotond PJ Geacteerde locatie» VGO bslaand nor = 5% * W H 2i I 3,5 4 4,5 5 5,5 8 6^ 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 % Het percentage geïnspecteerde locaties geeft aan in welke ate de taakstelling ten aanzien van bestaande VGO-locaties wordt gehaald. De wettelijke teninste 5% van het bestaande bestand wordt geïnspecteerd. Handhaving Grafiek 5: Ingezette handhavingstrajecten op tekortkoingen (%) Geeente 2014 Punreend Gangree* inwoners i I I I I - PKMMXNOCflUfclMd 1 i i i i i i Ingezete hartctavirigsiraiecten ] nor is dat SO % Geeenten oeten handhaven als zij tekortkoingen signaleren. Een voorbeeld van een tekortkoing is als een leidster niet de juiste diploa's heeft. De indicator geeft aan in hoeverre de geeente bij iedere overtreding handhaaft. Tekortkoingen zonder handhavingsactie Tabel 1: Tekortkoingen zonder handhavingsactie (aantal) Toezichtinforatie Kinderopvang Purerend 2013 pagina 4 van 4 Als er een tekortkoing wordt geconstateerd dient er te worden gehandhaafd. Er kunnen redenen zijn o toch niet te handhaven. Een voorbeeld is als het een geconstateerde overtreding betreft op een locatie die iniddels failliet is. Als er zonder reden niet wordt gehandhaafd loopt de geeente het risico dat de geeente niet aan de handhavingsplicht voldoet. Bijlage Tabel 2: Toezicht Kinderopvang (aantal) Aanvragen 15 Tiidia afaehandelde aanvraaen 15 Te inspecteren locaties 46 Gei ns peeteer de locaties 46 Te inspecteren VGO-locaties nieuw 9 Geïnspecteerde VGO-locaties nieuw 8 Te inspecteren VGO-locaties bestaand 7 Gei ns peeteer de VGO-locaties bestaand 9 Rapporten et handhavinasadvies 29 Ingezette handhavinastraiecten 29 Te k ortk o i n aen zo nd er h andh avi n astr ai eet 0 Bronnen De gegevens zijn afkostig van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en aangeleverd door de geeente Purerend. Copyright: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Geeenten - Waarstaatjegeeente.nl Kinderopvang Created woensdag, aart 20, 2013 Updated donderdag, juli 10, intro Toezichtinforatie over 2013 Ook dit jaar verloopt de jaarverantwoording kinderopvang via De egevens over uw geeente worden één op één gehaald uit het Landelijk Register voor glinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), GIR Inspecteren en GIR Handhaven. Hierbij wordt de peildatu van 1 aart 2014 gehanteerd. In tegenstelling tot vorig jaar kunt u de gegevens niet eer uteren. De verschillende onderdelen van de jaarverantwoording gaan in op de afhandeling van aanvragen, de uitvoering van inspecties en handhaving op tekortkoingen. Daarbij worden verschillende voorzieningen onderscheiden (Kinderdagverblijven [KDV], Buitenschoolse Opvang [BSO], Gastouderbureau's [GOB], VGO [Voorziening Gastouders], Peuterspeelzalen [PSZ]). De gegevens van uw geeente én de eventuele toelichting laat u vaststellen door het College van B voor het laten vaststellen is via deze website voor de geeenten een rapportage beschikbaar. De rapportage kan hierna aan de geeenteraad en de inspectie beschikbaar worden gesteld. KING en VNG adviseren u de jaarverantwoording aan de geeenteraad op te neen in uw P cyclus. Meer inforatie en praktijkvoorbeelden over horizontale verantwoording vindt u op de website van KING, Het beschikbaar stellen van uw jaarverantwoording aan de Inspectie oet u wettelijk doen vóór 1 juli Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de IvhO via Page 1 rapportage en toelichting Rapport Toezichtinforatie Kinderopang geeente Purerend rapport Laatste update rapport (toelichtingen): vrijdag 7 juli 11:30h Let op: Met ingang van 7 juli wordt het rapport in het besloten deel niet langer ge-udate aan de hand van de aangeleverde toelichtingen. Toelichtingen worden uitsluitend doorgevoerd de geaccordeerde -openbare- versie. De verwerking is volautoatisch. Een rapport is pas openbaar beschikbaar als u daar expliciet toesteing voor geeft. Inforatie voor IvhO Hieronder kunt u toelichting geven over de gerapporteerde gegevens en de resultaten die volgens u voor IvhO van belang zijn. Het betreft extra inforatie die u buiten de toelichting die in de rapportage die aan de geeenteraad al opgenoen kan worden, volgens u van belang kan zijn voor de interpretatie van de inforatie door IvhO. Deze toelichting wordt niet in de rapportage voor de geeenteraad opgenoen. Toelichting op het rapport ten behoeve van Waarstaatjegeeente.nl Als geeente heeft u de keuze o een toelichting te geven op het rapport. Het rapport wat uiteindelijk wordt gepubliceerd op Waarstaatjegeeente.nl ovat de gegevens en de toelichting. Het rapport wordt uitsluitend gepubliceerd als u daarvoor expliciet toesteing voor geeft. 1. (niet tijdig) afgehandelde aanvragen U kunt hier bijvoorbeeld ingaan op de behaalde resultaten en indien gewenst toelichten waaro bepaalde doelen niet zijn gehaald. In het rapport staat dat 88,9% van de nieuwe VGO zijn geïnspecteerd. Dit kot odat een aanvraag op 16 augustus is ontvangen en de verwerking van de aanvraag na 1 oktober 2013 heeft plaatsgevonden. Derhalve staat het niet in het jaarverslag van Echter, alle aanvragen zijn binnen de terijn van 10 weken beschikt. 2. (niet-)geïnspecteerde locaties 3. (geen) acties bij rapporten et HH-advies Page 2 4. tekortkoingen waar (geen) actie in gang is gezet Page 3 accorderen en publiceren De toezichtinforatie Kinderopvang is afgehandeld door: R. Quist-Kuip Is het LRKP volgens de geeente Purerend in verslagjaar 2013 juist, volledig en actueel geweest? ja (indien nee) Toelichting op LRKP gegevens Publicatie op Waarstaatjegeeente.nl De geeente Purerend gaat akkoord et het vrijgeven van de aangeleverde toezichtinforatie voor publicatie op Waarstaatjegeeente.nl per 1 juni Daaree onderschrijft u naens uw geeente dat... de gegevens copleet en kwalitatief op orde zijn de rapportage is geaccordeerd / vastgesteld Let op: Na publicatie kan de toelichting nog gewijzigd worden. Deze wordt gelijk eegenoen in de openbare rapportage. Datu :00:00 Operkingen Meer inforatie Voor eer inforatie over deelnae aan het onderdeel toezichtinforatie verwijzen wij u naar de website Waarstaatjegeeente.nl. Voor vragen kunt u zich wenden tot: Page 4 Tot 1 juli kunt u op elk oent de gegevens in de vragenlijst wijzigen ten bevoeye van de Inspectie van het Onderwijs; ook nadat u een akkoord hebt gegeven voor publicatie. Het is geen geval nodig o een fysiek exeplaar iddels e-ail of post te verzenden. Page 5
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks