Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN KATTENKERKHOF

Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 3 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Provincie West-Vlaanderen Stad Ieper DEFINITIEF VASTGESTELD PLAN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN KATTENKERKHOF stedenbouwkundige voorschriften de ontwerper ir. Dominiek Vancolen de secretaris de
Transcript
Provincie West-Vlaanderen Stad Ieper DEFINITIEF VASTGESTELD PLAN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN KATTENKERKHOF stedenbouwkundige voorschriften de ontwerper ir. Dominiek Vancolen de secretaris de burgemeester Jan Breyne Luc Dehaene Wijzigingen versie datum omschrijving /12/2003 eerste versie van het voorontwerp /3/2004 Voorontwerp na opmerkingen plenaire vergaderingen /9/2004 Ontwerp na advies GECORO /10/2004 Definitief vastgesteld plan door gemeenteraad Stadsbestuur Ieper Dienst Ruimtelijke Ordening Grote Markt Ieper tel: 057 / fax: 057 / i Gezien en voorlopig vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van 5 april 2004 op bevel, zegel der gemeente Jan BREYNE Secretaris Luc DEHAENE Burgemeester Het College van Burgemeester en Schepenen verklaart dat onderhavig ruimtelijk uitvoeringsplan + eraan gekoppeld onteigeningsplan voor iedereen ter inzage heeft gelegen van zaterdag 24 april 2004 om 9 uur tot woensdag 23 juni 2004 te 12 uur. namens het College van Burgemeester en Schepenen, zegel der gemeente Jan BREYNE Secretaris Luc DEHAENE Burgemeester Gezien en definitief vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van 4 oktober op bevel, zegel der gemeente Jan BREYNE Secretaris Luc DEHAENE Burgemeester ii Bijgaand bij het besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende goedkeuring van het gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan Kattenkerkhof (Ieper) Goedkeuringsbeslissing met ref.: 7/DRUM/ /BD, Brugge, 16 december 2004 De Provinciegriffier, De Gouverneur-Voorzitter (Get.) Hilaire OST (Get.) Paul BREYNE VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT, Namens de provinciegriffier, Fabiaan Van de Sande Diensthoofd ruimtelijke ordening en mobiliteit iii 0. ALGEMENE BEPALINGEN BEGRIPPEN hoofdbestemming storend voor de woonomgeving verruimde voorschriften afwerking van gemene gevels bezettingsgraad bouwlagen en bouwhoogtes dakappartement eengezinswoning gabariet duurzame materialen PRIVACY, WOONCOMFORT EN TECHNISCHE INSTALLATIES BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN VOOR BESTAANDE GEBOUWEN BEOORDELING VAN VERGUNNINGSAANVRAGEN BESTAANDE VERKAVELINGEN ZONE VOOR STEDELIJKE VERNIEUWING BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN Realisatie vanuit een totale visie op de zone Perspectief op het kanaal Ieper-IJzer Behoud van de kern van het industrieel erfgoed Materialen Bouwhoogtes Interne en verkeersluwe circulatie Parkeren Daken en dakterrassen Integratie van archeologische relicten ZONE VOOR STADSWIJK BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN Realisatie vanuit een totale visie op de zone Woondichtheid en sociale woningbouw Openbaar domein en water als integrerende elementen Autoluwe ontsluiting Parkeren Architecturaal karakter Inplanting Bouwhoogte en gabariet Afmetingen en bezettingsgraad Daken en dakterrassen Bijgebouwen Materialen Niet bebouwde perceelsdelen Integratie van archeologische relicten ZONE VOOR GESLOTEN BEBOUWING BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN Inplanting bouwhoogte Afmetingen en bezettingsgraad Parkeren Materialen Niet bebouwde perceelsdelen Bijzonderde voorschriften voor de Weverij Seys Eenheidsbebouwing Quishoudkapel...10 iv Zone met achteruitbouwstrook TE ONTSLUITEN WOONZONE BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN Inplanting en bezettingsgraad Bouwdiepte in geval van gekoppelde woningen Materialen Niet bebouwde perceelsdelen Carports ZONE VOOR OPEN OF HALFOPEN BEBOUWING BESTEMMING EN AARD VAN DE GEBOUWEN INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN Typologie en inplanting Afmetingen en bezettingsgraad Carports Materialen Niet bebouwde perceelsdelen Harmonie Deelzone langs de Polenlaan VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER VAN DE ZONE Behoud van waardevolle historische elementen ZONE VOOR HOOGBOUW BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Typologie en inplanting Afmetingen en bezettingsgraad Materialen Niet bebouwde perceelsdelen Parkeren VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER VAN DE ZONE Zone grenzend aan de Ieperlee TE ONTSLUITEN HOOGBOUW BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN BEDRIJVENZONE MET NABESTEMMING WONEN BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN Algemeen Stedenbouwkundige vergunningen bij belangrijke investeringen BEHEERSVOORSCHRIFTEN Toepassing van de best beschikbare technieken (BBT) BEDRIJVENZONE MET NABESTEMMING HOOGBOUW BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN Voor de bestemming bedrijvenzone Voor de nabestemming hoogbouw Stedenbouwkundige vergunningen bij belangrijke investeringen DE VERGUNNINGVERLENENDE OVERHEID KAN IN ZIJN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING LASTEN OPLEGGEN OM DE IMPACT OP DE OMGEVING VERDER TE VERMINDEREN VOOR ZOVER DEZE LASTEN IN VERHOUDING STAAN TOT DE AANVRAAG (ART. 105 DORO).BEHEERSVOORSCHRIFTEN Toepassing van de best beschikbare technieken (BBT) GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN EN OPENBAAR NUT BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN BUFFERSTROOK...21 v 11.1. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN Beplanting Afsluitingen BEHEERSVOORSCHRIFTEN Toegankelijkheid Extensief beheer Beheersplan OPENBARE WEGENIS BESTEMMING INRICHTICHTINGSVOORSCHRIFTEN As voor zwakke weggebruikers van Kattenkerkhof naar kanaal Ieper-IJzer Hoge belevingswaarde voor de kop van het Kanaal Laankarakter WATER BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN Materialen Opheffen barrièrewerking voor fauna IEPERLEE BESTEMMING INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN Beplanting Bedding Afsluitingen BEHEERSVOORSCHRIFTEN Toegankelijkheid Extensief beheer Beheersplan...24 vi 0. Algemene bepalingen 0.1. Begrippen hoofdbestemming De hoofdbestemming van een perceel is die bestemming die minstens 50% van de vloeroppervlakte inneemt. Kleinschalige technische nutsvoorzieningen (bvb. elektriciteitscabines) kunnen in elke zone ingeplant worden. Woongelegenheden dienen steeds over een aparte toegang naar het openbaar domein te beschikken storend voor de woonomgeving Inrichtingen of activiteiten, die door hun schaal of aard de rust, de veiligheid, de gezondheid of het woonklimaat van de omgeving kunnen aantasten Hieronder vallen minstens handelszaken met een verkoopsoppervlakte van meer dan 1000 m² dancings benzinestations ambachtelijke bedrijven waar de wetgeving technische maatregelen oplegt voor het dempen van lawaai, het afvoeren van afvalgassen (geur, stof, solventen, schadelijke stoffen met uitzondering van verbrandingsinstallaties) bedrijven die veel verkeer genereren (bvb. transportbedrijven) verruimde voorschriften Voorschriften die enkel gelden wanneer de aanvrager in zijn vergunningsaanvraag de noodzaak tot toepassing ervan motiveert én aangeeft hoe hij op een kwaliteitsvolle manier (materiaal en vormgeving) streeft naar integratie in de omgeving (zie ook 0.3 en 0.4) afwerking van gemene gevels Gemene of mogelijk gemene gevels waartegen niet aangebouwd wordt, moeten waterdicht afgewerkt worden in een materiaal in harmonie met de omgeving. Dit kunnen delen van bestaande wachtgevels zijn waartegen niet aangebouwd wordt, nieuwe geveldelen op de grens van een bebouwd perceel, enz bezettingsgraad De verhouding van de bebouwde oppervlakte t.o.v. de totale oppervlakte van een perceel (of aaneengrenzende kadastrale percelen die één functioneel-economische eenheid vormen). Verharding, vijvers, zwembaden e.d. worden niet als bebouwde oppervlakte meegerekend bouwlagen en bouwhoogtes Een bouwlaag is een gedeelte van een gebouw met een betreedbare vloer. Een bouwlaag onder het dak telt eveneens als een bouwlaag. Een bouwlaag is minstens 2 m hoog en maximaal 4 m. Als richtwaarde voor de hoogte van een bouwlaag geldt 3 m. De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf de inkomdorpel. Als referentiepeil ligt de dorpel tussen 0 m en maximum 0,40 m hoger dan het peil van het openbaar domein op de rooilijn. Een bouwlaag voor een woonfunctie voldoet aan de normen van de VHM voor sociale woningbouw. Bijzonder voorschrift Voor percelen waarvan de gebouwen verder dan 10 m van de rooilijn staan, kan een gemiddeld referentiepeil gekozen op het perceel op voorwaarde dat de waterhuishouding van de aanpalende percelen gerespecteerd wordt dakappartement Een dakappartement is een appartement op de bovenste bouwlaag dat naar oppervlakte duidelijk kleiner is dan de onderliggende appartementen doordat het zich in het dak van het gebouw bevindt of doordat het op teruggetrokken uitgevoerd is met ruime terrassen. p. 1 eengezinswoning Een woning met de typologie van een eengezinswoning, waar alle bewoners een gemeenschappelijke band hebben. Dit kan één gezin zijn, een gezin met inwonende kinderen, inwonende (grootouders), een kangoeroewoning, begeleid wonen gabariet Buitenomtrek van een gebouw, loodrecht op voorgevel duurzame materialen Een duurzaam materiaal heeft een levensduur in open lucht van minstens 50 jaar mits het voorgeschreven onderhoud Privacy, wooncomfort en technische installaties De privacy en het wooncomfort van zowel de bewoners als van de omwonenden moet gewaarborgd blijven. Dit betekent dat aspecten van bezonning, inkijk, voldoende ruime woonvertrekken, mee bepalend zijn bij de beoordeling van vergunningsaanvragen. Elke woongelegenheid beschikt over een private buitenruimte (eventueel onder de vorm van terrassen en/of balkons). Bij appartementen en studio s wordt voldoende én geventileerde bergruimte per woongelegenheid voorzien. Deze ruimte is minstens groot genoeg om fietsen te stallen en het huisvuil te verzamelen. Als streefcijfer geldt 4 m² per woongelegenheid. Technische installaties (schoorstenen, afzuiginstallaties, airco s e.d., schotelantennes) worden zodanig ingeplant dat zij vanaf het openbaar domein en vanop de aanpalende percelen zo weinig mogelijk zichtbaar zijn en voor minimale last zorgen voor de omwonenden. Ventilatoren van koelinstallaties die op minder dan 5 m van de perceelsgrenzen geïnstalleerd zijn, moeten voorzien zijn van een geluidswerende omkasting Bijzondere voorschriften voor bestaande gebouwen Bestaande gebouwen die bepaalde voorschriften van afmetingen of bezettingsgraad overschrijden, kunnen met behoud van deze bestaande afmetingen of bezettingsgraad verbouwd worden. Bij herbouw gelden de maxima van de stedenbouwkundige voorschriften. Bestaande gebouwen die niet voldoen aan de inplantingsregels voor nieuwe gebouwen, kunnen op hun bestaande inplantingsplaats verbouwd worden, steeds onder de voorwaarden van 0.2 en 0.4. Bij herbouw moet voldaan worden aan de inplantingsvoorwaarden wanneer de perceelsafmetingen dit toelaten Beoordeling van vergunningsaanvragen Om vergunningen voor gebouwen op een adequate manier te kunnen beoordelen is het noodzakelijk dat de aanvrager duidelijk maakt: op welke manier het gebouw ingepast wordt in het straatbeeld, op welke manier de parkeerproblematiek wordt aangepakt, hoe de aansluiting op aanpalende gebouwen wordt opgevat, op welke manier de niet bebouwde perceelsdelen worden ingericht, hoe de privacy van omwonenden wordt gegarandeerd(cfr 0.2), op welke manier kwalitatieve woongelegenheden met een voldoende buitenruimte worden gerealiseerd etc. Om antwoord te geven op deze criteria zal de aanvrager voldoende uitgebreid motiveren en aantonen hoe aan de verschillende kwaliteitscriteria wordt voldaan. Indien de motivatie ontoereikend is of de plannen bieden onvoldoende inzicht in de gestelde problematiek kan de vergunningsaanvraag als onvolledig worden beschouwd. De numerieke voorschriften worden beschouwd als maxima bij de beoordeling van stedenbouwkundige vergunningen. De aansluitingsaspecten, de ondersteuning van het straatbeeld etc. kunnen ertoe leiden dat deze maxima niet kunnen worden gerealiseerd. p. 2 Het maximum gabariet wordt niet beschouwd als een recht doch als een bovengrens van de gewenste ontwikkelingen binnen de zone voor gesloten bebouwing Bestaande verkavelingen De voorschriften van de bestaande verkavelingen worden opgeheven om de conformiteit met het nieuwe RUP te bewerkstelligen. p. 3 1. Zone voor stedelijke vernieuwing 1.1. Bestemmingsvoorschriften Toegelaten hoofdbestemmingen In deze zone wordt een stedelijk vernieuwingsproject gerealiseerd. Dit project omvat minstens 40 woongelegenheden en de nodige wegenis. Daarnaast kunnen in deze zone andere bestemmingen hun plaats vinden die niet storend zijn voor de woonomgeving: gemeenschapsvoorzieningen (bvb. onderwijs, cultuur, bibliotheek, serviceflats) handel en diensten horeca recreatie Wanneer bij de ontwikkeling van deze zone gedeeltes gevoegd worden bij de percelen langs de Adjudant Masscheleinlaan, krijgen deze de daarbijhorende bestemming (zone 3) 1.2. Inrichtingsvoorschriften Realisatie vanuit een totale visie op de zone De gebouwen in de zone voor stedelijke vernieuwing worden bij voorkeur als een totaalproject gerealiseerd. Indien toch voor een gefaseerde ontwikkeling gekozen wordt, kan elke fase maar vergund worden wanneer de vergunningverlenende overheid vaststelt dat de totaalvisie zoals die uit de andere inrichtingsvoorschriften naar voren komt, behouden blijft. De totaalvisie op de invulling van de site geeft een antwoord op de plaatsing van de gebouwen, hun volumes, hun bestemming, hun onderlinge relaties en de verkeersstromen die zij genereren. De gebouwen respecteren de woonkwaliteiten van de omgevende bebouwing. Dit geldt in het bijzonder voor de woningen langs de Adjudant Masscheleinlaan die een erg beperkte perceelsdiepte hebben. De gebouwen in deze zone getuigen van een sterke architectuur op het vlak van materiaalkeuze, vormgeving, en ritmering. Het project dient als blikvanger voor de wijde omgeving. Het openbaar domein wordt vorm gegeven als hoogwaardig en integrerend onderdeel van de site Perspectief op het kanaal Ieper-IJzer In de totaalvisie (zie 1.2.1) wordt de belangrijke zichtas behouden van uit de Arthur Stoffelstraat naar de kop van het kanaal Ieper-IJzer. Bij elke vergunningsaanvraag waarbij nieuwe gevels langs deze as gebouwd worden, wordt een zichtstudie gevoegd die het effect van de gebouwen op het zicht langs deze as in beide richtingen verduidelijkt Behoud van de kern van het industrieel erfgoed Het behoud van bepaalde markante onderdelen van het verlaten industrieel complex staat voorop. Bij de realisatie wordt een verantwoorde afweging gemaakt over de te behouden en herbestemmen delen van het bestaande gebouwenpatrimonium. Daarbij gaat de meeste aandacht uit naar de monumentale montagehallen of delen van de voorgevel Materialen De materiaalkeuze in de zone Picanol getuigt van respect voor het industriële verleden van de site en richt zich naar de te behouden delen van het industriële complex waar rode bakstenen, beton, glas en staal overheersen. De materialen zijn duurzaam Bouwhoogtes Maximaal aantal bouwlagen boven het hoogste maaiveldniveau van de zone: p. 4 2 bouwlagen in de deelzone direct aanpalend aan de Adjudant Mascheleinlaan 4 bouwlagen in de rest van de zone op de deelzone van het Kattenkerkhof kan op een beperkt deel van de gebouwen een vertikaal accent geplaatst worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de beeldwaarde, zowel solitair als in relatie met de beeldkwaliteit van het plein. Dit accent respecteert ook de woonkwaliteit van de omliggende gebouwen Interne en verkeersluwe circulatie De verschillende gebouwen in de zone worden met elkaar verbonden door autoluwe circulatie-assen en pleinen. Zowel in de deelzone Picanol als op het Kattenkerkhof wordt minstens één stedelijk plein aangelegd. Het plein bevat naast kleinschalige verharding ook kwalitatieve groenaanleg met o.m. hoogstammige bomen. De maximale bezettingspercentages bedragen: 75% voor de deelzone Picanol 60% voor het Kattenkerkhof Parkeren Het aantal parkeerplaatsen bedraagt minstens 2 keer het aantal woningen, vermeerderd met de behoefte voor bezoekers en werknemers van de kantoren en handelszaken. De voorkeur gaat hierbij uit naar (half) ondergronds parkeren. Slechts een beperkt aantal parkeerplaatsen kunnen bovengronds in open lucht voorzien worden. Minstens 25% van de parkeerplaatsen in deze zone staan ter beschikking van buurtbewoners of bezoekers Daken en dakterrassen Bij nieuwbouw worden de platte daken groter dan 30 m² uitgevoerd als groendak. Massieve afsluitingen rond dakterrassen zijn verboden Integratie van archeologische relicten Wanneer bij voorafgaandelijk onderzoek van de site belangrijke archeologische resten gevonden worden (bvb. oude vestingsmuren), wordt hiervoor een plaats voorzien bij de inrichting van het openbaar domein of de gebouwen met een publieke functie. Dit kan onder verschillende vormen een infobord tracé verwerken in de aanleg van het openbaar domein behoud Voor belangrijke werken plaats vinden moet de Afdeling Monumenten en Landschappen verwittigd worden. De werken mogen pas gestart worden na voorafgaande toestemming van de Afdeling Monumenten en Landschappen. Deze bepaling vervalt wanneer 3 maanden na de kennisgeving aan Monumenten en Landschappen geen archeologisch vooronderzoek heeft plaats gevonden. p. 5 2. Zone voor stadswijk 2.1. Bestemmingsvoorschriften Bestemming hoofdbestemming: wonen nevenbestemming: diensten, 100 m² vloeroppervlakte en niet storend voor de omgeving, openbaar domein 2.2. Inrichtingsvoorschriften Realisatie vanuit een totale visie op de zone De gebouwen in de zone voor stadswijk worden bij voorkeur als een totaalproject gerealiseerd. Indien toch voor een gefaseerde ontwikkeling gekozen wordt, kan elke fase maar vergund worden wanneer de vergunningverlenende overheid vaststelt dat de totaalvisie zoals die uit de andere inrichtingsvoorschriften naar voren komt, behouden blijft. De totaalvisie op de invulling van de site geeft een antwoord op de plaatsing van de gebouwen, hun volumes, en de verkeersstromen die zij genereren. De detailordening van deze zone wordt vastgelegd via één of meerdere verkavelings- of bouwvergunningen. De ondergrondse parking of parkeerplaatsen op het openbaar domein zijn andere parkeermogelijkheden naast de garage of carport op de huiskavel. Elk verkavelingsplan of bouwplan geeft aan waar de (eventueel toekomstige) autostaanplaatsen kunnen komen, zowel op privaat als op openbaar domein. De gebouwen respecteren de woonkwaliteiten van de omgevende bebouwing Woondichtheid en sociale woningbouw De woningdichtheid in deze zone bedraagt minstens 25 woningen per ha. Deze woningdichtheid wordt berekend op het geheel van de al ontwikkelde delen binnen deze zone. Minstens 25% van de woningen zijn voorzien als sociale koop- of huurwoningen. Aanvragen voor de ontwikkeling van deelzones kunnen slechts worden toegestaan wanneer blijkt dat dit percentage gehaald wordt. Daarvoor komen alleen al vergunde sociale woningen of gronden die eigendom zijn van erkende sociale huisvestingsmaatschappijen in aanmerking Openbaar domein en water als integrerende elementen Het openbaar domein wordt vorm gegeven als hoogwaardig en integrerend onderdeel van de site. In de zone wordt minstens één stedelijk plein met een oppervlakte van 900 m² aangelegd. Dit stedelijk plein kan gecombineerd worden met (half)ondergrondse parkeerruimtes. Het bevat de nodige groenelementen om ook als aantrekkelijk speelplein te kunnen dienen. Het hemelwater wordt gescheiden afgevoerd naar de Ieperlee. Dit gebeurt maximaal bovengronds en maakt deel uit van de aanleg van het openbaar domein Autoluwe ontsluiting De hoofdontsluiting van deze stadswijk gebeurt langs de Diksmuidseweg. Het tracé of de inrichting van de wegenis verhindert doorgaand gemotoriseerd verkeer tussen de Diksmuidseweg en de Weverijstraat. Voor zachte weggebruikers is deze verbinding wel mogelijk, net zoals de oversteek over de Ieperlee naar de Vleeshouwersstraat Parkeren Elke woning beschikt over minstens één parkeermogelijkheid op privaat domein. Daarnaast voorziet de verkavelaar nog eens in hetzelfde aantal parkeerplaatsen. Dit kan zowel op het openbaar domein zijn, ondergronds, als in de zone Architecturaal karakter De woningen in deze zone worden opgetrokken in een hedendaagse, stedelijke vormgeving. Wanneer de woningen in een woningenblok niet in groep gebouwd worden, wordt minstens het gabariet van elke woning afgestemd op d
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks