Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Gevolgen van energiebeleid voor zuurconcentratie van neerslag

Category:

Comics

Publish on:

Views: 14 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
I~'. Gevolgen van energiebeleid voor zuurconcentratie van neerslag 6 Toenemende industrialisatie en toenemend energieverbruik veroorzaken een aantal ernstige milieuproble ;men, zoals een sterke verzuring
Transcript
I~'. Gevolgen van energiebeleid voor zuurconcentratie van neerslag 6 Toenemende industrialisatie en toenemend energieverbruik veroorzaken een aantal ernstige milieuproble ;men, zoals een sterke verzuring van de ), neerslag. Vooral zwaf veldioxyde, stikstofoxyden en hun volgprodukten zijn hiervoor verantwoordelijk. De toename van de emissies en het gebruik van hoge schoorstenen hebben ertoe bijgedragen dat op duizenden kilometers van brongebieden de gevolgen merkbaar zijn geworden. Het beleidsvoornemen van de overheid, zoals herintroductie van kolen op grote schaal, toenemeód oliegebruik en een vermindering van de aardgasinzet, zullen ertoe bijdragen dat de bijdrage van Nederland aan emissie van zuurvormende stoffen, na een aantal gunstige jaren sterk zal toenemen. Het beleid zal zodanig moeten worden opgezet, dat tijdig maatregelen kunnen worden genomen om deze gevolgen tot een minimum te beperken. Drs. E. Buijsman Het gebruik van fossiele brandstof op grote schaal heeft met betrekking tot de atmosfeer en de chemie van de atmosfeer een aantal duidelijke gevolgen. Bij verbranding van fossiele brandstof kunnen, o.a. in afhankelijkheid van het soort brandstof, een groot aantal stoffen ontstaan. De belangrijkste in kwantitatief opzicht zijn: kooldioxyde (CO~, door oxydatie van organische koolstof in fossiele brandstof zwaveldioxyde (SO~, door oxydatie van zwavel dat als bijmengsel in fossiele brandstof aanwezig kan zijn (kolen: 0,5-2%; aardolie: 0,1-3%; Nederlands aardgas: 0%) stikstofoxyden (NO en N02), door reactie van stikstof met zuurstof uit de lucht ten gevolge van de hoge temperatuur die optreedt bij verbrandingsprocessen. De omvang van de emissies van de genoemde stoffen is zodanig geworden dat men kan spreken van een beïnvloeding.van de atmosfeer op continentale schaal. Natuurlijke emissies, die van deze stoffen eveneens plaatsvinden, worden in grootte benaderd ofzelfs overtroffen door de antropogene emissies (tabel I). Er zijn velerlei gevolgen. Zo hebben de emissies van kooldioxyde er bijvoorbeeld toe geleid dat de concentratie van deze stof in de atmosfeer ca. 3% perjaar hoger wordt. Deze verhoging kan o.a. aanleiding zijn tot een verandering van het kli- De auteur van dit artikel is werkzaam bij het Instituut voor Meteorologie en Oceanografie van de Rijksuniversiteit Utrecht. maat op aarde. En wordt als één van de belangrijkste milieuproblemen aangemerkt [1]. Een ander belangrijk milieuprobleem heeft te maken met de twee andere genoemde luchtverontreinigingscomponenten. Beide stoffen kunnen nl. in de atmosfeer omgezet worden. Zwaveldioxyde (SO~ in zwavelzuur (H2S0 4 ), stikstofoxyden (N0x) in salpeterzuur (HN03). Reeds in wolken, kunnen de genoemde stoffen dus nog voordat het tot neerslagvorming komt, in de wolkendruppels worden opgenomen. De stoffen kunnen eveneens door uitwassing in regenwater worden opgenomen. Ook in regenwater zelf kan de genoemde omzetting plaatsvinden. Beide processen geven aanleiding tot de zgn. zure neerslag [2]. Wat is nl. het geval? Onder bepaalde omstandigheden kunnen wolkendruppels groeien en een wolk verlaten, de neerslag valt dan op zijn weg naar het aardoppervlak door een luchtlaag van variabele afmeting en chemische samenstelling. De neerslag kan, al vallend, interacties aangaan met de in de atmosfeer aanwezige stoffen. In het ideale geval (d.w.z. bij een schone atmosfeer) is er weinig beïnvloeding. De hoeveelheid zuur, of beter gezegd waterstofion(h+), in het regenwater wordt slechts bepaald door de wisselwerking met in de atmosfeer aanwezige kooldioxyde. Het regenwater is dan zwak zuur. Het gehalte- aan zuur (H+) drukt men gewoonlijk uit in pheenheden (afbeelding I). De ph van 'schoon' regenwater is ca. 5,6. Bij aanwezigheid van S02' NOxenlof hun omzettingsprodukten kan het regenwater ook hierdoor beïnvloed worden. De hoeveelheid waterstofion neemt toe, dus de ph daalt. Men spreekt dan van verzuurde ofkortweg zure neerslag. Dergelijke zu re neerslag (ph 5,6) wordt reeds lang in Nederland waar genomen. Dienaangaande is Nederland één van de koplopers ge weest. Naast het genoemde water stofion (H+) komen in regen water ook andere stoffen voor. Uit de samenstelling van opgevangen regenwater op een bepaalde plaats kan dan vaak blijken door wat en in welke mate regenwater beïnvloed is (tabel 2). Deze beïnvloeding kan antropo geen zijn (verkeer, industrie), maar ook natuurlijk (vulka nen, zee). Als kenmerk van antropoge ne beïnvloeding worden over het algemeen beschouwd: hoge sulfaat (SOi-) gehaltes. Sulfaat is één van de omzettingsprodukten van S02 (het andere is H+) hoge nitraat (N03) gehaltes. Nitraat is één van de omzettingsprodukten van NO x (soms) hoge ammonium (NH 4 +) gehaltes. Dit onder invloed van intensieve veehouderij en kunstmestgebruik lage ph-waarden (hoge H+-concentraties), als gevolg van de omzetting van S02 en NO x' Verwijdering In het kader van dit artikel zijn, in relatie tot de ph van neerslag, vooral S02, NO x en hun omzettingsprodukten van belang. Bij de verwijdering van deze stoffen uit de atmosfeer, zijn er een aantal factoren die een rol spelen. In de eerste plaats kunnen S02 en NO x omgezet worden. In de tweede plaats kunnen stoffen via verschillende mechade ingenieur 20 november 1980 nummer 47 nismen uit de atmosfeer wor 'ouderdom' van de luchtver voorkwam met gemiddelden landse neerslag) evident is den verwijderd. Een derde ontreiniging en - gecombi op jaarbasis tussen 4,0 en 4,5. (afbeelding la, b). Dit beeld gegeven dat van groot belang neerd met gegevens over In het algemeen blijkt overi brengt ons op één van de is is dat de omzetting en ver windsnelheid en windrichting gens dat de neerslag in N eder belangrijkste facetten van wijdering tijd kost. Dit laatste - zo tevens een aanwijzing ge land karakteristiek is voor de luchtverontreinigingsproin verband met het zgn. lage ven over het mogelijke bron sterk antropogeen beïnvloegebied. blematiek nl. het grensoverafstandstransport van lucht Met betrekking tot de neerslag (zie De Bilt in ta schrijdend transport van verontreiniging waarop ver NO x en zijn volgprodukten is bel 2). luchtverontreiniging ook der in dit artikel nog zal wor aanzienlijk minder bekend. In Nederland bestaan er te vaak aangeduid met het landen ingegaan. De omzettingsprodukten van S02 en NO x zijn reeds ter sprake geweest. Wat betreft de verwijdering Com- Emissie uit Emissie onderscheidt men gewoonlijk po- natuurlijke uitantronent bronnen pogene twee processen. Het eerste proces is de verwijdering, die bronnen 7 S02 3 X X NO X X zuur i CO; 50 X X J reactie ofadsorptie met ofaan objecten op het aardoppervlak (planten, gebouwen) behelst direct vanuit de atmosfeer, de zgn. droge verwijdering. Het andere proces is de Tabel I: geschatte emissies van Afbeelding I: de ph is gedefinieerd als ph = - log [lp], waarin [8+] natte verwijdering waarbij zwaveldioxyde (SOl) de concentratie van het waterstofion is. Een verandering van de ph neerslag (regen, sneeuw e.d.) stikstofoxyden (NOJ en met één eenbeid betekent een tienvoucuge verandering van de zorgt voor de verwijdering kooldioxyde (CO,) voor de gehele waterstofionconcentratie. Hoe lager de ph-waarde, boe meer 'zuur' wereld, S02, NO. en CO, (waterstofion) de oplossing bevat. van stoffen. Dit proces wordt uitgedrukt in resp. g S, N en C ook wel uitwassen genoemd. per jaar [1]. Gewoonlijk worden reacties die in de wolk plaatsvinden hiertoe ook gerekend. De snelheid waarmee omzetting en verwijdering plaatsvindt is sterk afhankelijk van het soort verwijdering (droog, nat) van meteorologische factoren (temperatuur, straling, luchtvochtigheid) en van chemische factoren (oxydatoren Ruwe schattingen geven een genwoordig ook meetnetten. ge-af stands-transport van in de atmosfeer). Voor S02 geldt, in de situatie van NW verblijftijd van 4 ± 2dagen. Eén van die meetnetten is van het KNMI (Koninklijk Ne~ noutfllal luchtverontreiniging. Europa, een gemiddelde ver Meetnetten derlands Meteorologisch In Lange afstandstransblijftijd van 25 uur. Hierin zijn stituut) en het RIV (Rijksinport de natte en de droge depositie Sinds het begin van de jaren stituut voor de Volksgezond en de omzetting begrepen. vijftig wordt op uitgebreide heid). Dit meetnet is o.a. opschaal Reeds in de jaren vijftig en Voor de natte en droge depo regenwater opgevan gezet om trendmatige veran zestig is er geconstateerd dat sitie afzonderlijk gelden vergen en chemisch onderzocht. deringen op Nederlandse luchtverontreiniging niet alblijftijden van U)O resp. 40 Op Europese schaal heeft er schaal te signaleren. De sasen, tijd beperkt blijft tot de plaatuur. S02 kan omgezet worden een uitbebreid meetnet be menstelling van het regenwaniging waar de luchtverontrei in sulfaataërosol(vast stofbestaan van het International ter dat op elk van de dertien geproduceerd wordt. vattende sulfaat). Uit schat Meteorological Institute van stations van dit meetnet opgede Vooral het verschijnsel van tingen blijkt dat ca.. 30% van de Universiteit van Stock vangen wordt, levert belangsteeds zure neerslag die in een het S02 in aërosol wordt omholm (het zgn. IMI-net). Een rijke informatie. Zo kan men groter gebied is gesig gezet, voordat het uit de at van de meest opvallende re op jaarbasis een verdeling naleerd, doet grote bezorgdmosfeer verwijderd wordt. sultaten, die uit de gegevens maken voor het sulfaatgehalresulteert heid ontstaan. Een en ander Door de verschillen in vervan dit meetnet konden wor te in de neerslag. Hieruit in het begin van de blijftijd tussen S02 en sulfaatden afgeleid, betrof de ten blijkt dat naast lokale bemvan jaren zeventig in het opzetten aërosol en door de voortdu dens in de ph-waarden van de vloeding (Rijnmond, IJmuizoek een grootschalig onder rende omzetting van S02 zal neerslag. Zo bleek dat de ge den) waarschijnlijk ook beïnvooral naar het transport van zwavelbevattende lucht bij middelde ph in de loop van de vloeding van over onze grenluchtverontreiniging. zwavelhoudende toenemende afstand tot de jaren voortdurend gedaald zen kan plaatsvinden. Een én De re plaats waar S02 in de lucht was en tevens dat het gebied ander wordt ook bevestigd sultaten van dit onderzoek gebracht werd, relatief steeds met zure neerslag zich steeds door atmosferische S02-memeer geven aanleiding tot de conmeer zwavel bevatten in de uitgebreid had. Voor tingen waarbij de invloed van clusie dat op grote schaal vorm van sulfaataërosol. Met Nederland werd geconsta buitenlandse brongebieden transport van luchtverontreiandere woorden de verhou teerd dat sinds 1956 (het jaar op de samenstelling van de nigingplaatsvindtendaterop ding van sulfaataërosol en waarin Nederland mee ging Nederlandse atmosfeer (en grote schaal sulfaatrijke en S02 in een luchtmassa kan doen in het meetnet met drie daarom vaak ook op de sa zure deposities plaatsvinden een aanwijzing geven over de stations) verzuurde neerslag menstelling van de Neder (afbeelding 3a, b). Het blijkt de Ingenieur 20 november 1980 nummer 47 8 dat luchtverontreiniging in relatief korte tüd (-enkele dagen) over afstanden van honderden tot duizenden kilometers getransporteerd kan worden. Zodoende staan zelfs gebieden, waar relatief geringe emissies van schade Iüke stoffen plaatsvinden, bloot aan voortdurende toevoer van zure, sulfaatrijke neerslag. Het zal duidelijk zün dat de in NW-Europa veel voorkomende westelijke en zuidwestelijke circulatietypen waarbij luchttransport van de oceaan plaatsvindt naar Midden- en Noord-Europa, een beladgrüke rol spelen in dit kader. Het meest dramatische is dat vooral de Scandinavische landen geconfronteerd worden met de gigantische emissies (ongeveer rond miljoen kg S02l uit West- en Centraal Europa. De gevolgen worden voornamelijk zichtbaar in de omvadgrüke milieuschade die in Scandinavië plaatsvindt. Vooral hydrobiologisch ZÜn de gevolgen zeer tragisch: o.a. massaal teruglopen van de visstand door verzuring van het oppervlaktewater [3]. Het lange afstandstransport heeft ook voor de samenstelling van de Nederlandse neerslag gevolgen. Uit het reeds genoemde onderzoek is bijvoorbeeld ook gebleken dat slechts 8% van de natte depositie aan zwavel (sulfaat) in 1974 door Nederland zelf veroorzaakt werd. Eenzelfde bijdrage levert West-Duitsland, terwüi Groot-Brittannië ca. 35% büdraagt. Ook hier blijkt weer dat het soort circulatietype een belangrijke rol speelt. Met nadruk moet vermeld worden dat hier sprake is van natte depositie. Alhoewel vlak bü Nederland een brongebied ligt, waar zeer grote emissies plaatsvinden (het Ruhrgebied) is de invloed op de samenstelling van de Nederlandse neerslag vrij onbelangrijk. Het lange afstandstransport van zwaveldioxyde vindt men eveneens weerspiegeld in de samenstelling van de neerslag in (Zuid-)Noorwegen (zie Lista, tabel 2). Er vindt een hoge natte depositie van zwavel plaats in een relatief klein gebied. De aanwezigheid van een kunstgebergte speelt, door het bevorderen van het ontstaan van neerslag, een belangrüke rol. De met de neerslag gedeponeerde zwavel is voornamelijk van buitenlandse bronnen afkomstig [7]. Zo is ca. 30% uit Britse bronnen afkomstig, 5% uit West-Duitsland, Nederland draagt 1,5% bü. Men dient zich hierbij wel te realiseren dat alle hiervoor genoemde getallen een grote mate van onzekerheid bezitten. Temeer ook daar in dit model, door het ontbreken van betrouwbare emissiegegevens, het niet goed mogelijk is de invloed van de Oostblok-landen te verdisconteren. Als indicatie voor het transport van (zwavelhoudende) luchtverontreiniging zijn zij echter zeker bruikbaar. Energiebeleid 'Nederlandse regering De Nederlandse regering heeft het afgelopen jaar een viertal nota's [8] doen verschijnen, waarin in grote lijnen het (mogelijk) energiebeleid tot het jaar2000 uiteengezet wordt. In het kader van dit artikel zijn uiteraard toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de emissies van S02 (en NOJ van belang. Nu zün er een groot aantal factoren die een rol spelen bij het doen van voorspellingen over te verwachten einlssles. Daardoor is het moeilijk een exacte voorspelling te doen. De gepresenteerde schattingen in de overheidsnota'g lopen dan ook uiteen van 400 tot 2300 miljoen kg S02 in het jaar 2000 (het huidige niveau bedraagt ca. 600 miljoen kg S02)' Als factoren die van belang zijn, kunnen worden genoemd: de te verwachten economischegroei de beschikbaarheid van laagzwavelige fossiele brandstoffen de verdeling van het brandstofpakket de beschikbaarheid van bestrijdingstechnieken en het voorhanden zijn van een goed wettelijk kader De onzekerheid over deze factoren belemmert of bemoeilijkt het verkrijgen van inzicht inde ontwikkeling van de hoogte van de emissies, zeker op een termijn van 20jaar. Over een aantal factoren betrad een daling op. In 1975 was de uitworp nog 400 miljoen kg. Een indicatie voor toekomstige ontwikkelingen biükt uit het verloop van emissies na De na dat jaar ingezette toename heeft in 1979 al weer geresulteerd in een emissie van 600 miljoen Plaats De Bilt (NL) Lista (N) Bj9lmjllja (N) Kiruna (S) Ligging 52006'N 58006'N W31'N 67 50' N 5 11' ' 0 19 01' 0 20~'O Beïnvloe- industriële lange af zee geen ding activiteit standstransporti zee Periode lom-lom 1955/57 sulfaat 7,5 8,1 (3,8) 3,3 (l,8) 1,4 nitraat 3,4 3,1 0,6 0,2 chloride 4,4 33,3 8,8 0,4 ammonium 1,9 0,6 0,4 0,1 natrium 2,7 17,0 6,2 0,3 kalium 0,2 0,8 0,1 calcium 0,9 2,4 0,6 0,1 magnesium 0,4 1,1 6,2 0,5 ph 4,4 4,6 5,1 5,6 gelei dingsvermogen Tabel 2: Ii8lllt1nstelling van regenwater is afhankelijk van meetplaats De gehaltes zijn uitgedrukt in mg/l met uitzondering het geleidingsvermogen (jj.s/cm) en de ph (-: niet gemeten). De sulfaatgehaltes tussen haakjes zijn gecorrigeerde waarden. Hierbij is de geschatte bijdrage van de zee afgetrokken [4]. staat, althans beleidsmatig, wat meer zekerheid. Uit de beleidsvoornemens blijkt dat enerzijds de (relatieve) inzet van aardgas sterk gematigd wordt (vooral in elektriciteitscentrales). Anderzijds dat het aandeel van kolen in de energiehuishouding van Nederland sterk zal stügen. Deze ontwikkelingen zijn feitelijk enkele jaren geleden al in gang gezet. Zo is het aandeel van kolen als grondstof voor de openbare elektriciteitsvoorziening reeds gestegen van 1% in 1975 tot 5% in Tegelükertijdishetaandeel van aardgas in dezelfde periode verminderd van 85% tot 45%. Dit laatste is een interessant gegeven, aangezien de gunstige situatie wat betreft de S02-emissies voor een groot gedeelte op rekening komt van de sterke penetratie van aardgas op de energiemarkt. De SOremissie bedroeg rond 1% milioen kg. Na de massale aardgasintroductie kg. Dit betekent dat de te verwachten problemen zich niet nog zullen aandienen, maarin feite reeds bestaan. Immers in het SOrkaderplan wordt een wenseiük emissieplafond voor S02 van 500 miljoen kg perjaar genoemd. Veel energiescenario ' s uit het S02-beleidskaderplan en uit de Energienota' s zullen ertoe leiden dat de emissies van S02 ook in de toekomst (ruimschoots) boven het emissieplafond zullen blijven. Uitgaande van gegevens wals die in de Energienota's en in het S02-beleidskaderplan gepresenteerd worden, kan men de te verwachten emissies berekenen. Zoals gezegd kunnen deze prognoses gezien het aantal onzekere factoren, nogal uiteenlopen. Bij de hier gepresenteerde berekeningen zün een aantal vooronderstellingen gehanteerd. In de eerste plaats is uitgegaan van scenario's met een 'lage' economische groei. In de tweede plaats is kernener de ingenieur 20 november 1980 nummer 47 gie dezelfde bijdrage (in absolute zin) toebedacht. Tot slot is voor de koleninzet een stijgend aandeel in de energiesector voorzien, culminerend in een aandeel van 20%-25% in het jaar Dit betekent dat ca. 40% van de openbare elektriciteitsvoorziening gevindt èn naarmate de luchtconcentraties hoger zijn. De droge depositie zal op grond van de hogere luchtconcentraties voor Nederland als geheel een factor II à 2 toenemen, alleen al opgrondvande verhoging van de Nederlandse emissies. Op grond van de zuur is Gaargemiddelde 1979: ph==4,l). De invloed zal zodoende waarschijnlijk een verlaging zijn van 4,1 naar 4,0. Uit berekening met modellen voor verspreiding van luchtverontreiniging [7] blijkt dat 90% van het sulfaat in de Nederlandse neerslag uit buischfjnlijk dat S02 in het verleden altijd als de luchtverontreinigingscomponent werd gezien. Anderzijds is alleen al het kwantificeren van de NOx-emissies een moeilijke zaak. Toch moet geconstateerd worden dat in Nederland de verzuring van de I I \ ( ç J 50 km 1250 ug/m \. '- \ Jj,r' ~\-,... '~...,/ Ruhr J& Afbeelding 2: natte depositie van sulfaat (SOl-) in Nederland in 1979 uitgedrukt als mg SOl-/1 (nnks) [5]; Zwaveldioxydecoocentraties in de lucht (rechts). Resultaat van eeo meetwagenmeting op 18 februari 1916, uur. Bet grondroncentratiepatroon voor zwaveldioxyde is door middel van de zogenaamde iso-concentratielijnen in beeld gebracht. De resultaten vao de door de meetwagen verrichte concentratiemeting zijn door de verticale arcering aangegeven [6]. leverd wordt door kolen. In een hoge variant leidt dit tot een uitworp van 1350 miljoen kg S02 in 2000 (afbeelding 4). In een lage (zeer optimistische) variant ligt dit op 850 miljoen kg. Uit de geschetste ontwikkelingen blijkt dat men zich niet alleen zorgen moet maken over de gevolgen van het inzetten van steenkool, maar tevens over de verhoogde olie-inzet, dat in de beleidsvoornemens steeds als sluitpost van de energiebalans wordt genoemd. Gevolgen De gevolgen van de verhoogde emissies zullen wat betreft een aantal punten redelijk te voorspellen zijn. De luchtconcentraties van S02 zullen geleidelijk aan weer toenemen. Piekconcentraties van 300 Ilglm 3 behoren dan weer tot de mogelijkheden. De droge depositie is over het algemeen groter naarmate men zich dichter bij de bron behuidige kennis kan (meer) schade verwachten aan flora, maar ook meer schade door corrosie e.d. Met betrekking tot de natte depositie zullen de gevolgen van de verhoogde emissies waarschijnlijk meest buiten onze grenzen zichtbaar worden. Aangez
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks