Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Grafomotorika. seminární práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky a psychologie

Category:

Court Filings

Publish on:

Views: 51 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Grafomotorika seminární práce Učitelství pro mateřské školy kombinované bakalářské studium ročník I. akademický
Transcript
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Grafomotorika seminární práce Učitelství pro mateřské školy kombinované bakalářské studium ročník I. akademický rok /13 Ivana Krejčí, Markéta Kubecová, Eva Nováková, Simona Zlatušková, Prohlašujeme, že tuto seminární práci jsme vypracovaly v naší skupině zcela samostatně, jen s využitím níže uvedených materiálů Anotace : V této seminární práci se zabýváme problematikou grafomotorických činností, jejichž dobrá fixace v předškolním věku je stěžejní pro nácvik psaní v 1. třídě základní školy. Klíčová slova : grafomotorika = GMT, špetka, úchop, ergonomie, plánování, procvičování Obsah : 1. Úvod Vymezení pojmu Předškolní období Aktivity v mateřské škole Plánování RVP Význam rodiny Kreslící a psací pomůcky Úchop ve špetce Ergonomický nábytek Uvolňovací cviky v průpravných cvičeních Metodický materiál pro grafické záznamy Školní věk 1. třída x MŠ Závěr Seznam použité literatury Přílohy 16 26 1. Úvod Téma grafomotoriky je tak obšírné, že pro jeho detailní rozebrání by bylo zapotřebí daleko většího rozsahu, než jaký má níže rozepsaná seminární práce. Pokud si laik pod pojmem grafomotorika cosi představí, bude to nejspíš právě ono grafické zaznamenávání nejrůznějších čar, smyček a kliček. Pouze graduovaný odborník bude s grafomotorikou spojovat psychologické aspekty, detailně rozkryje postup grafomotorického vývoje od batolecího věku po začátek školní docházky. Tato práce se pokouší nastínit grafomtoriku tak, jak je obecně známa učitelkám mateřských škol v běžné praxi 2. Vymezení pojmu Pokud se chceme hlouběji zabývat oblastí grafomotoriky, musíme si nejprve vyjádřit význam tohoto obecně užívaného pojmu. Zdrojů informací, ze kterých je možno stanovit definici, nalezneme v odborné literatuře několik. Grafomotorika je cizí slovo, které nemá jednoslovný český ekvivalent označuje pohyby nutné pro psaní. ( Jak připravit dítě do 1. třídy 2005, s. 112 ) Grafomotorika je soubor senzomotorických činností, které jedinec vykonává při kreslení a psaní ( Rozvoj grafomotoriky v projektech 2010, s. 21 ) Ke grafomotorice se řadí : - hrubá motorika = motorická funkce paže, ramene a lokte - jemná motorika = motorika prstů a dlaně - motorika očních pohybů - motorika mluvidel = artikulačních orgánů - vizuomotorika = souhra mezi okem a rukou S grafomotorikou souvisí zrakové a sluchové vnímání, koncentrace pozornosti a lateralita. Je ovlivněna celkovým psychomotorickým vývojem dítěte. Dítě by mělo být schopné současně pohybovat ramenem, loktem, zápěstím i prsty. Pokud některá z uvedených funkcí není dostatečně rozvinutá, kreslení v předškolním a psaní ve školním věku je ztížené. Děti mají problémy, protože jedním z kritérií posuzování školní zralosti je právě úroveň grafomotorických schopností (kresba domu, lidské postavy). Pro mnohé budoucí školáky a především jejich rodiče se dnes stává zápis do l. třídy základní školy velkou psychickou zátěží, protože se obávají, zda požadavkům školy vyhoví. V případě nevyzrálosti jemné motoriky a grafomotoriky nejsou dítětem předškolního věku vyhledávány činnosti, které vyžadují obratnost a koordinaci jemných pohybů (mozaiky, stavebnice, rukodělné činnosti). Takovéto dítě může být méně obratné např. v sebeobsluze, nevyhledává kreslení a malování, popř. je odmítá. Z výtvarného projevu je možné vypozorovat chudost, kostrbatost, neplynulost a práce neodpovídá věku po stránce formální i obsahové 3. Předškolní období Učitelka mateřské školy, která přistupuje k dítěti - a práci s ním zodpovědně, každodenně zařazuje činnosti fixující sebevědomí při manipulaci s výtvarným materiálem v průběhu všech dětských aktivit. Např. při protahování prsů a kroužení dlaní v denním cvičení, seskupování kaštanů a žaludů při námětové hře, tzv. hře na tělo se zpěvem rytmické písničky. Cíleně jsou tak děti v mateřské škole připravovány na budoucí školní život a grafomotorická zdatnost je kladena na stejnou úroveň jako např. předčtenářské a předmatematické dovednosti 3.1 Aktivity v mateřské škole Podle toho, jak je dítě psychicky naladěno lze rozpoznat, zda je pro něj daný úkol zajímavý a poutavý nebo naopak nezajímavý, až obtěžující či stresující. Učitelka, která chce děti zaujmout, musí volit nabídku činností co nejpestřejší a především nestereotypní. Pokud je dobře uvedeno, baví děti i obyčejné navlékání korálků na tkanici a učitelce umožní posoudit úroveň koordinace oko - ruka. Ke zjištění správných úchopů nemusí být v MŠ drahý pomůckový materiál, ale postačí drobné předměty a přírodniny z blízkého okolí, pochutiny, např. víčka z PET lahví, špalíčky dříví s různě drsnou kůrou, fazole Důležitý je ale i dostatek volného pohybu, skákání, jízda na koloběžkách, házení míčem, zdolávání přírodních překážek, ale i zapínání knoflíků, zavazování tkaniček, česání vlastním hřebínkem a čištění zoubků po obědě, práce s nůžkami, jehlou i kladivem. 3.2 Plánování RVP Ve školních vzdělávacích programech, které si každá mateřská škola vytváří takzvaně na míru, je okruh grafomotorických činností zakotven v každém z integrovaných bloků. Učitelky si ve svých denních přípravách připravují nejrůznější motivace a náměty pro každodenní práci. Řada mateřských škol realizuje své projekty ze zdůrazněním na oblast grafomotoriky. Již v názvech těchto projektů lze vyčíst jejich náplň a náměty pro GMT procvičování. Projekt pojmenovaný Kamínek se zaměří na rozvoj rytmického cítění, rytmických grafomot. cvičení, která vycházejí z pohybových a hmatových zkušeností. Šátek projekt, který si klade za cíl zapůsobit na smysly, představivost, fantazii i zručnost. Úžasný a pro roční období podzimu lehce dostupný je projekt s názvem Listí. Nabízí činnosti, při kterých se navléká, lepí, obtahuje, tiskne, mačká Děti zaujme i projekt, v jehož názvu se objeví i tak obyčejná věc jako je drát, provázek, cihlářská hlína, mouka, sůl. Vždyť to je i jeden z velkých úkolů předškolního vzdělávání - seznámit s materiály, se kterými se dítě běžně denně dostává do styku a které jej budou provázet po celý jeho dospělý život 3.3 Význam rodiny Velmi významným způsobem ovlivňuje rozvoj grafomotorických schopností dítěte rodina, která se snaží poskytnout své ratolesti různorodé podněty, odpovídající aktuální úrovni jeho vývoje. Mnoho rodičů však nemá informace o tom, jak tyto schopnosti rozvíjet. Proto je velmi pozitivním přínosem pro dítě, když funguje spolupráce tandemu MŠ + rodina + ZŠ, např. před zápisem do 1. třídy navštíví rodiče v MŠ učitel budoucích prvňáčků. Rodiče si většinou myslí, že pro budoucí nácvik psaní postačí, když dětem zakoupí některý z procvičovacích sešitů. Těch je k výběru značné množství. Je pro ně často překvapením sdělení o tom, že pro rozvoj grafomotorických schopností je skvělou činností např. společné tvoření těsta. To, že děti mají málo literárních podnětů, příliš často pouze pasivně sedí před obrazovkami, je námět na celý samostatný blok. Spolu s vyslechnutým příběhem se rozvíjí představivost a s ní i touha zachytit svoji představu na papír. Starší generace znají pocit, kdy na základě vstřebání přečtené knihy mělo dvacet lidí dvacet různých představ o hlavních postavách děje. Výchovné působení směrem k dítěti je úspěšné, pokud rodiče mají žádoucí informace. Jako příklad může sloužit možnost zapůjčení instruktážního videa rodičům domů nebo při společné schůzce v MŠ si rodiče zahrají na předškoláky a sami si špetkový úchop nebo správný sed a sklon položeného papíru na desce stolu vyzkouší. Vždyť s postupem času kdo z dospělých nepíše v chvatu, často na koleně a to, jak správně sedět nezasunul do podvědomí? 3.4 Kreslící a psací pomůcky Poslední desetiletí zacelilo velkou díru na trhu s vhodnými školními psacími pomůckami a s pomůckami ke kreslení. Názory na vhodnost těch či oněch se však různí, každému pedagogovi vyhovuje jiný materiál. Například před třiceti roky se ve výtvarné výchově studentky učily o tom, že nejabsurdnějším a absolutně nevhodným pro uvolňovací cviky ruky je fix. Přešla léta a dnes je tento zavrhovaný materiál pro svoji lehkost a zřetelnou stopu doporučován. Nejmenší děti v mateřské škole pracují nejčastěji s voskovkami ve formě myší, novinkou v letošním roce jsou trojhranné ploché voskovky ve škále šesti barev. Tyto pomůcky vyplní dlaň a jsou vhodné především pro mladší děti, které ještě nedokáží udržet v prstech tužku tak, aniž by stále měnily způsob, jak ji drží. Dlaňový úchop by u dětí měl postupně vymizet a kolem čtvrtého roku obvykle započíná úchop špetkový Pro starší předškolní děti je možnost výběru trojhranných pastelek a tužek. Novinkou jsou Stabilo easy colors - ergonomicky tvarovaná pastelka s výřezy a Stabilo easy graph grafitová tužka pro děti ve věku od pěti let. Oblíbené jsou různé násadky pro používání tužek a kulatých pastelek. Pro lehké umotání špetky jsou výborná Progressa ve velké barevné škále. Firma Jolly myslela i na to, že dětská ručka se zpotí a tužka klouže. Proto vyslala na trh obdobu českých Progress, doplněnou malými pogumovanými pupíky. Pro GMT procvičování se hodí i nejrůznější tiskátka, válečky, razítka a štětce. Lze použít kousky nastříhané molitanové houbičky, podrážku vyřazené bačkorky, nejrůznější modelovací hmoty, písek. Možností je tolik, kolik je kreativních učitelek. 3.5 Úchop ve špetce Nacvičit, nazkoušet, natrénovat a zvládnout správné držení tužky je úkol dlouhodobý a je třeba překonat první nezdary a denně opakovat třeba i jen po malých chvilkách v ranních hrových činnostech nebo výtvarných chvilkách. Při praktickém provádění vlastního cvičení se učitelka snaží, aby dítě bylo úspěšné. Výsledek vlastního cvičení však nesmí být upřednostněn možnostem a schopnostem dítěte. Pro fixaci úchopu do tzv. špetky není potřeba jen sedu na židli, ale děti baví poloha vleže, vkleče, na bobku i vstoje. Při práci na podlaze mohou být používány různé podložky, dobré je nabídnout dětem tzv. čočku (dynair). Ideální úchop do tzv.špetky je tak, že tužka (pastelka, štětec) leží na prostředníku, drží ji palec a ukazovák zhruba v jedné čtvrtině a papír není přitažen příliš blízko k tělu. Důležité je lehké držení, bez křečovitosti a rytí do papíru, dodržování pravidel hygieny. Rozdíly mezi technikou kreslení a psaní u leváků a praváků by se mohly zdát zásadní, ale v podstatě jsou minimální. Učitelka však musí být dobrý pozorovatel, musí zjišťovat, která ruka se jeví jako dominantní, aby nemohlo docházet k nevědomému přecvičování. 3.6 Ergonomický nábytek Je nutné si přiznat, že ještě přibližně před deseti roky se s pojmem ergonomie učitelky předškolních dětí většinou nesetkaly. V jihlavském okrese se první fundovaný seminář na téma sedacího nábytku do mateřských škol objevil před čtyřmi roky. Mezi přítomnými ředitelkami - 8 - tehdy zavládlo téměř zděšení. Děti již měly ve školkách moderní židle a stoly, ovšem většina tohoto nábytku nebyla z hlediska požadovaných nároků v pořádku a splňovala spíše normu estetickou. Ergonomie = věda, zabývající se optimalizací lidské činnosti, a to zejména vhodnými rozměry a tvary nástrojů, nábytku a jiných předmětů. Jejím cílem je naučit používání předmětů a nástrojů, které svým tvarem co nejvíce odpovídají pohybovým možnostem a rozměrům lidského těla. Ergonomie školního nábytku : - židle a stoly pro děti musí splňovat normové hodnoty české technické normy, která upravuje velikostní ukazatele nábytku a musí umožňovat dodržování ergonomických zásad činností dětí vsedě - židle by měla odpovídat velikosti žáka nebo předškoláka tak, aby : a ) při posazení dítěte na konec sedáku spočívala jeho chodidla celou plochou plosky na zemi b ) hloubka sedáku podepírala nejméně 2/3 délky stehna a přední hrana sedadla nezasahovala do podkolenní jamky a byla zaoblená c ) výška sedadla byla rovna délce bérce, zvětšené o 1-2 cm, tj. chodidla byla při zadním sedu celou plochou v pevném kontaktu s podlahou a bylo možno se o ně pevně opřít d ) opěradlo sloužilo především jako opora beder, nikoliv hrudní páteře a pro volný pohyb horních končetin nesahalo výš, než je dolní úhel lopatek e ) pracovní deska stolu byla ve výšce loktů volně spuštěných paží sedícího dítěte Dnes je naprostou samozřejmostí, že vybavení tříd mateřských a základních škol zohledňuje tělesnou výšku dětí a podporuje správné držení těla při GMT činnostech. Ideální je změřit děti na začátku školního roku a následně v závěru I. pololetí. Podle výšky se pak děti rozdělí ke stolům a každou židli mají označenou svou značkou. Tak, jak děti rostou, zvyšuje se jim výškově nastavitelná židle. Mohou se i přesunout k vyššímu stolu. Tabulka pro předškolní a mladší školní věk : Výška prac. plochy stolu Výška sedáku židle Výška postavy 3.7 Uvolňovací cviky v průpravných cvičeních Při průpravných cvičeních dodržují děti posloupnost : 1. napodobují určitý tvar nebo pohyb, např. skákají jako žabky - provádějí cviky celého těla nebo střídají cviky horních a dolních končetin, současně mohou provádět i dechové cviky 2. směr a průběh pohybu naznačují ve vzduchu rukou Osvědčeným způsobem je několikrát vyzkoušet nacvičovaný grafický prvek na průhlednou folii, do které je list s úkolem vložen a po procvičení teprve vytvořit výsledný úkol. Tento postoj se osvědčuje u dětí s grafomotorickými nedostatky, které potřebují několikeré opakování k tomu, aby mohly být ve finále pochváleny a oceněny. Uvolňovací cviky na papír : 1. cviky uvolňující ramenní kloub vodorovné, svislé a šikmé čáry zleva doprava, vlnovky, hadovky, kružnice, ovály (vstoje u stolu, papír ve formátu A3) 2. cviky uvolňující loket oblouky, šikmé, svislé čáry, ovály, kruhy, vlnovky, kličky (vstoje či v sedu bez opory lokte, papír ve formátu A4) 3. cviky uvolňující zápěstí oblouky, přímky, křivky zleva doprava, shora dolů a naopak, kroužky, ovály a kličky prováděné v sedu u stolečku s mírnou oporou lokte (cviky se zmenšují) 4. cviky prstů čáry jsou automaticky kratší, sklon by se měl přibližovat sklonu písma, vybarvování 3.8 Metodický materiál Situace na českém trhu je v současnosti taková, že jednotlivá nakladatelství se předhánějí v uvádění nových titulů. Ne všechny jsou však vyhovující, ať pro svoji stránku výtvarnou, grafickou či rozměrovou. Ideální jsou tituly, které mají doporučení MŠMT nebo ty, jež si zvolí samy děti, protože se jim líbí. Z knihovniček v mateřských školách, vlastních metodických zásobníků: Metoda dobrého startu, Swierkozsová Jana - sleduje rozvoj psychomotoriky, přispívá k rozvoji řeči, aktivizuje rozvoj dítětě, používá se jako prevence poruch učení s tím, že důležitou pomůckou pro prováděcí metody jsou molitanové polštářky, plněné pískem nebo kroupami a hudební doprovodná nahrávka Škola před školou 1,2, Rezková Vlasta a Tumpachová Lucie - desetitýdenní program pro předškoláky Jedním tahem, Bednářová J., Šmarda R. uvolňovací cviky tzv. jednotažky Grafomotorika a počáteční psaní, Mlčáková Renata, 2009 věnuje se zejména klíčovým momentům, které ovlivňují počátky psaní Šimonovy pracovní listy č. 3, 5, 9, 11, 14, 16 z nakladatelství Portál Hrajeme si celý rok ( Jaro Zima ), Štíplová Ljuba, Plicková Edita, Ostrava, Librex, 2001 Hraj si, hádej, poslouchej, Tetourová Marie, Plicková Edita, pracovní sešit, naklad. Alpress, 2001, ISBN Soubor pracovních listů k procvičení grafomotoriky, Fraiová, Dvořáčková, Pohanková ve formátu A4, IMC Žďár nad Sázavou, 1996 Udělej, Aničko, udělej kolečko, Pilařová Marie, IMC Žďár nad Sázavou, 1996 Udělej, Aničko, udělej sluníčko Jedním tahem, Bednárová, Šmarda, Dyscentrum Učíme se mluvit, Fraiová, Dvořáčková, Pohanková říkadla pro správnou výslovnost ve spojení s grafomotor. cviky, IMC Žďár nad Sázavou, 1994 pracovní A4 sešity z nakladatelství CPress - Co si tužky povídaly, I a II. díl, Jak se paselky učily kreslit, Jak pes Logoped připravoval děti na psaní, Rozvoj grafomoriky písanky A4 z nakladatelství Nomiland, řada titulů, Nováková M. Mazací kresleníčko, Grimová Lenka, internetový portál Fler písanka, koncipovaná od nejjednodušších tvarů potřebných při nácviku písma, přes jednotlivá písmenka až k jednotlivým slovům Psaní jako hraní, Filcík Gabriel, Linc Vladimír, doporučeno MŠMT, Blug Praha Škola kreslení obrázky zvířat z různě velkých oválů, Litres Plus, Bratislava omalovánky, např. Edita Plicková, formát A5, Brzy budu školákem, AZ servis, 1985 k současným moderním prostředkům patří počítačové výukové a vzdělávací programy, zaměřené na předškolní věk dětí, např. Alík tvorba rozličných komunikačních tabulek pro děti nebo Chytré dítě hry sloužící např. jako prevence vývojových poruch učení a pomoc při jejich odstraňování 4. Školní věk 1.třída x MŠ Zážitek školního úspěchu je velmi důležitý a cenný vklad do života. TYMICHOVÁ, Hana. Nauč mě číst a psát. 2. upravené vyd. SPN Praha, 1987, str. 7 V předškolním věku měla dětská kresba, napodobování psaní, ale i psaní písmen (většinou tiskacích), popřípadě číslic, značnou volnost. Dítě mohlo používat štětce, brvy, tužky, pastelky nebo fixy. Velikost a množství papíru bylo celkem libovolné, podle množství a nabídky rodiny, v mateřské škole podle námětů a instrukcí učitelky, které však dětskou tvořivost neomezovaly. Tyto činnosti obecně rozvíjely jemnou motoriku, dětská ruka při nich byla celkem uvolněná, fantazie mohla pracovat neomezeně. V prvním ročníku základní školy je výuka psaní řízena. Příprava k psaní písmen, jejich spojování ve slova, opisování textu, diktáty, domácí úkoly, to vše má svou posloupnost: psát do sešitu, udržet řádek, dát písmenům přesný a úhledný tvar, psát gramaticky správně, nic nevynechat atd. To vyžaduje značnou námahu, úsilí a soustředěnost. Dětská ruka je křečovitá, dítě píše celým tělem, psaní je brzy unavuje. Postupně se však dostavují výsledky, prvňáček zvládne základy čtení a psaní, vytvořily se příslušné dovednosti, jejich úroveň se zlepšuje, přibývá však nová učební látka, přistupují nové povinnosti. Psaní se čtením těsně souvisí, ztvárnění písmen do psacích tvarů doplňuje proces analýzy o konkrétní činnostní složku. Je zde však ještě zapojena jemná motorika, koordinace ruky a očí; tahy, jimiž se píší a spojují písmena, jsou náročné, dětskou ruku je třeba uvolňovat. Před započetím nácviku psaní se - pro uvolnění ruky - potřebují děti naučit : - správně u psaní sedět - správně držet tužku - usmívat se a říkat říkanky Žák sedí na celém sedadle. Nohy má u sebe v kolenou ohnuty, jeho chodidla spočívají na podlaze. Tělo je mírně nakloněno dopředu, nedotýká se hrany stolu. Ramena jsou stejně vysoko, předloktí má žák souměrně na psací desce, ruce mírně oddáleny od těla. Dlaň levé ruky (u leváků pravé ruky) lehce přidržuje mírně nakloněný sešit Žák drží tužku třemi prsty špetkovým úchopem. Tužku drží lehce dva až tři centimetry nad hrotem tak, aby horní konec směřoval k rameni. Ruka leží volně na malíčku, při psaní se po něm lehce posunuje. Pravák má sešit nakloněný pravým rohem nahoru, levák levým rohem nahoru. Pokud je jemná motorika a grafomotorika dítěte nevyzrálá, může docházet k : - obtížnému osvojování tvarů písmen - neplynulosti tahů při psaní - zvýšenému tlaku na podložku - kolísání velikosti a sklonu písma - snížené úpravě písemného projevu, až nečitelnosti - pomalému tempu psaní - zvýšené chybovosti - potížím při samostatném učení z vlastních zápisů (Bednářová, Šmardová, 2010, s. 13) Praxe domácího vyučování, se kterým má zkušenosti jedna z autorek seminární práce : Soubor předkládaných kresebných cviků k uvolnění ruky obsahuje 48 stran s úkoly k podpoře grafomotorického vývoje žáků 1. třídy. Jejich pomocí mohou děti procvičovat jednotlivé psací prvky a spoje, uvolňovat kloub ramenní, loketní, zápěstí i prsty ruky. Jde o systém cviků, který vede děti nejen ke správnému držení psacího náčiní a lehkému posunu ruky po papíře, ale také k posílení svalů ruky, koordinované činnosti mozkových center, zraku, ruky a k rozvíjení schopnosti postřehnout, vnímat, zapamatovat a vybavit si tvar. Při provádění jednotlivých cvičení se mohou využít i další variace. Pro větší zábavnost a motivaci je možné, aby si samy děti připravovaly obdobné listy pro cvičení ruky za pomoci samolepek nebo nalepením vho
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks