Please download to get full document.

View again

of 56
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Greensmaster 3420 TriFlex tractie-eenheid Modelnr.: Serienr.: en hoger

Category:

Gadgets

Publish on:

Views: 15 | Pages: 56

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Form No Rev B Greensmaster 3420 TriFlex tractie-eenheid Modelnr.: Serienr.: en hoger Om uw product te registreren of om een gebruikershandleiding of onderdelencatalogus te downloaden,
Transcript
Form No Rev B Greensmaster 3420 TriFlex tractie-eenheid Modelnr.: Serienr.: en hoger Om uw product te registreren of om een gebruikershandleiding of onderdelencatalogus te downloaden, gaat u naar Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL) Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen, zie voor details de aparte productspecifieke conformiteitsverklaring. WAARSCHUWING CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing De uitlaatgassen van de dieselmotor van dit product bevatten bestanddelen waarvan bekend is dat ze kanker, geboorteafwijkingen of andere schade aan de voortplantingsorganen kunnen veroorzaken. Belangrijk: De motor van dit product is niet uitgerust met een vonkenvanger. Gebruik van de machine in een bosgebied of op een met dicht struikgewas of gras begroeid terrein is in strijd met de bepalingen van de Wet op de Openbare Hulpbronnen (Public Resource Code), Afdeling 4442 van de Staat Californië. In andere landen of staten kunnen soortgelijke wetten van kracht zijn. Inleiding Deze machine is een zitmaaier met messenkooi bedoeld voor gebruik door professionele bestuurders in commerciële toepassingen. De machine is voornamelijk ontworpen voor het maaien van gras van goed onderhouden gazons in parken, golfbanen en sportvelden. De machine is niet ontworpen voor het maaien van borstelig gras en andere begroeiing langs de snelweg of voor gebruik in de landbouw. Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u de machine op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om schade aan de machine en letsel te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine. U kunt rechtstreeks contact opnemen met Toro via voor informatie over producten en accessoires, om een dealer te vinden of om uw product te registreren. Figuur 1 1. Plaats van modelnummer en serienummer Modelnr.: Serienr.: Deze handleiding noemt een aantal mogelijke gevaren en bevat een aantal veiligheidsberichten (Figuur 2) met de volgende veiligheidssymbolen, die duiden op een gevaarlijke situatie die zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben wanneer de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen. 1. Veiligheidssymbool Figuur 2 Er worden in deze handleiding ook twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. Belangrijk attendeert u op bijzondere technische informatie en Opmerking duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient. Als u service, originele Toro-onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer of met de klantenservice van Toro U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. De locatie van het plaatje met het modelnummer en het serienummer van het product is aangegeven op Figuur 1. U kunt de nummers noteren in de ruimte hieronder The Toro Company 8111 Lyndale Avenue South Bloomington, MN U kunt contact met ons opnemen op Gedrukt in de VS. Alle rechten voorbehouden Inhoud Inleiding... 2 Veiligheid... 4 Veilige bediening... 4 Toro Veilige bediening... 6 Geluidsniveau... 7 Geluidsdruk... 8 Trillingsniveau... 8 Veiligheids- en instructiestickers... 8 Montage Rolbeugel monteren De stoel monteren Stuurwiel monteren Accu in gebruik nemen en opladen Haken van de grasvanger monteren Maaidekken monteren Achtergewicht plaatsen EU-stickers aanbrengen Algemeen overzicht van de machine Bedieningsorganen Specificaties Werktuigen/Accessoires Gebruiksaanwijzing Veiligheid staat voorop Motoroliepeil controleren Brandstoftank vullen Het koelsysteem controleren Het peil van de hydraulische vloeistof controleren Water aftappen uit het brandstoffilter Bandenspanning controleren Torsie van wielmoeren controleren Afstelling van contact tussen snijplaat en messenkooi controleren Inrijperiode De machine starten en stoppen Veiligheidssysteem controleren De maaidekken monteren en verwijderen Toerental van de messenkooien instellen De machine gebruiksklaar maken Oefenperiode Vóór het maaien Wijze van maaien Transport Inspectie en reiniging na het maaien De machine slepen Onderhoud Aanbevolen onderhoudsschema Controlelijst voor dagelijks onderhoud Smering De generatorriemspanner insmeren Onderhoud motor Onderhoud van het luchtfilter Motorolie verversen en filter vervangen Onderhoud brandstofsysteem Brandstoffilter/waterafscheider Brandstofleidingen en -verbindingen Onderhoud elektrisch systeem Onderhoud van de accu Opslag van de accu Zekeringen De machine starten met startkabel Onderhoud aandrijfsysteem De transmissie afstellen voor de neutraalstand Transportsnelheid afstellen Maaisnelheid afstellen Onderhoud koelsysteem Het radiateurscherm reinigen Onderhouden remmen Remmen afstellen Onderhoud riemen De riem van de wisselstroomdynamo afstellen Onderhoud hydraulisch systeem Hydraulische vloeistof verversen en filter vervangen Hydraulische slangen en leidingen controleren Onderhoud van maaidek De messenkooien wetten Diagnostisch systeem Diagnose van het onderhoudsindicatielampje Stalling Schema's Veiligheid Deze machine voldoet minstens aan CEN-norm EN 836:1997, ISO-norm 5395:1990 en de B specificaties van het American National Standards Institute (ANSI), van kracht op het moment van productie, als 54 kg is toegevoegd aan het achterwiel. Onjuist gebruik of onderhoud door de gebruiker of eigenaar kan letsel veroorzaken. Om het risico van letsel te vermijden, dient u zich aan de volgende veiligheidsinstructies te houden en altijd op het veiligheidssymbool (Figuur 2), te letten, dat betekent Voorzichtig, Waarschuwing of Gevaar 'instructie voor persoonlijke veiligheid'. Niet-naleving van de instructie kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel. Veilige bediening De volgende instructies zijn ontleend aan CEN-norm EN 836:1997, ISO-norm 5395:1990 en ANSI B Instructie Lees de Gebruikershandleiding en het overige instructiemateriaal zorgvuldig. Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met de bedieningsorganen en de veiligheidssymbolen en weet hoe u de machine moet gebruiken. Als de bestuurder of de monteur de taal waarin de handleiding is geschreven, niet machtig is, moet de eigenaar ervoor zorgen dat zij de inhoud van het materiaal begrijpen. Laat kinderen of personen die de instructies niet kennen, nooit de maaimachine gebruiken of onderhoudswerkzaamheden daaraan verrichten. Plaatselijke voorschriften kunnen een minimumleeftijdsgrens voor de bediening van de machine stellen. Houd iedereen weg uit het gebied waarin u de machine gebruikt, met name kinderen en huisdieren. Onthoud dat de bestuurder verantwoordelijk is voor ongevallen of schade aan andere personen of hun eigendommen. Het is niet toegestaan passagiers te vervoeren. Elke bestuurder en monteur moet ervoor zorgen dat hij of zij professionele en praktische instructie krijgt. De eigenaar is verantwoordelijk voor de instructie van de gebruikers. Bij een dergelijke instructie moet de nadruk liggen op: zorgvuldigheid en concentratie bij het werken met zitmaaiers; als de machine op een helling begint te glijden, kan dat niet met de rem worden gecorrigeerd. De belangrijkste oorzaken voor het verliezen van de controle zijn: onvoldoende grip van de wielen, te snel rijden, onjuist gebruik van de rem, het type machine is niet geschikt voor het specifieke werk, de bestuurder is zich onvoldoende bewust van de specifieke omstandigheden van het terrein, met name op hellingen. De eigenaar/gebruiker kan ongelukken voorkomen en is verantwoordelijk voor ongelukken, letsel van hemzelf/haarzelf of van anderen en schade aan eigendommen Vóór ingebruikname Draag tijdens het maaien altijd stevige schoenen, een lange broek, een helm, een veiligheidsbril en gehoorbescherming. Lang haar, losse kleding of sieraden kunnen worden gegrepen door bewegende onderdelen. Loop niet op blote voeten en draag ook geen schoenen met open tenen als u de machine gebruikt. Inspecteer het terrein waarop u de maaimachine gaat gebruiken grondig en verwijder eventuele voorwerpen die door de machine kunnen worden uitgeworpen. Waarschuwing Brandstof is zeer ontvlambaar. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen: Bewaar brandstof uitsluitend in tanks of blikken die daar speciaal voor bedoeld zijn. Vul de brandstoftank nooit binnenshuis; tijdens het bijvullen niet roken. Vul brandstof bij voordat u de motor start. Nooit de dop van de brandstoftank verwijderen of brandstof bijvullen als de motor loopt of heet is. Probeer de motor niet te starten als er brandstof is gemorst. Verwijder de machine dan uit de buurt van de plek waar is gemorst, en voorkom elke vorm van open vuur of vonken totdat de brandstofdampen volledig zijn verdwenen. Doe steeds de dop weer zorgvuldig op brandstoftanks en -containers. Vervang defecte geluiddempers/knalpotten. 4 Inspecteer het terrein om vast te stellen welke accessoires en werktuigen nodig zijn om goed en veilig te werken. Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde accessoires en werktuigen. Controleer of de dodemansknop, de veiligheidsschakelaars en de veiligheidsschermen zijn bevestigd en naar behoren werken. Gebruik de machine uitsluitend als deze naar behoren werkt. Gebruiksaanwijzing Laat de motor nooit in een afgesloten ruimte lopen, omdat zich daar giftige koolmonoxidedampen kunnen verzamelen. Maai uitsluitend bij daglicht of goed kunstlicht. Alle werktuigkoppelingen uitschakelen, versnelling in de neutraalstand zetten en de parkeerrem in werking stellen voordat u de motor start. Denk eraan dat elke helling gevaarlijk is. Het rijden op met gras begroeide hellingen vereist bijzondere zorgvuldigheid. Om te voorkomen dat de machine kantelt: niet plotseling stoppen of gaan rijden bij het op en afrijden van hellingen; houd de snelheid laag bij het rijden op hellingen en in scherpe bochten; let op bulten en kuilen en andere verborgen gevaren; maai nooit dwars over een helling, tenzij de maaimachine speciaal daarvoor is bedoeld. Let op kuilen in het terrein en andere verborgen gevaren. Let op het verkeer als u in de buurt van een weg werkt of deze oversteekt. Zet de maaimessen stil voordat u andere oppervlakken dan grasvelden oversteekt. Bij gebruik van werktuigen nooit de afvoeropening naar omstanders toe richten of personen in de buurt van de werkende machine laten komen. Gebruik de machine nooit als schermen, afdekplaten of andere beveiligingsmiddelen zijn beschadigd of ontbreken. Zorg ervoor dat alle interlockschakelaars zijn aangebracht, correct zijn afgesteld en naar behoren werken. Verander de instellingen van de motor niet en voorkom overbelasting van de motor. De motor met te hoog toerental laten draaien kan de kans op lichamelijk letsel vergroten. Voordat u de bestuurderspositie verlaat: machine laten stoppen op een horizontaal oppervlak; aftakas uitschakelen en werktuigen laten zakken; versnelling in neutraalstand zetten en parkeerrem in werking stellen; motor afzetten en sleuteltje uit het contact nemen. Schakel de aandrijving naar de werktuigen uit als u de machine transporteert of niet gebruikt. Motor afzetten en aandrijving naar werktuigen uitschakelen: voor het bijvullen van brandstof; voor verwijdering van de grasvanger(s); voordat u de maaihoogte instelt, tenzij die vanaf de bestuurderspositie kan worden ingesteld. voordat u verstoppingen verwijdert; voordat u de maaimachine gaat controleren, schoonmaken of werkzaamheden daaraan gaat verrichten; als u een vreemd voorwerp heeft geraakt of de machine abnormaal begint te trillen. Controleer de maaimachine op beschadigingen en voer alle benodigde reparaties uit voordat u de machine weer gebruikt. Zet de gashendel terug voordat u de motor afzet. Als de machine met een brandstofafsluitklep is uitgerust, draai deze dan dicht als het maaiwerk voltooid is. Houd uw handen en voeten uit de buurt van de maaidekken. Kijk achterom en omlaag voordat u achteruitrijdt om er zeker van te zijn dat de weg vrij is. Verminder uw snelheid en wees voorzichtig als u een bocht maakt of wegen en voetpaden oversteekt. Breng de maaikooien tot stilstand als u niet aan het maaien bent. Gebruik de maaimachine niet als u onder de invloed van alcohol of drugs bent. Bliksem kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Als u bliksem ziet of donder hoort in het gebied, gebruik de machine dan niet; ga schuilen. Wees voorzichtig als u de machine inlaadt op een aanhanger of een vrachtwagen of uitlaadt. Wees voorzichtig bij het naderen van blinde hoeken, struiken, bomen, en andere objecten die het zicht kunnen belemmeren. Onderhoud en opslag Draai alle moeren, bouten en schroeven regelmatig strak aan, zodat de machine steeds veilig in gebruik is. 5 Als er zich brandstof in de tank bevindt, mag u de machine niet opslaan in een afgesloten ruimte waar brandstofdampen in contact met open vuur of vonken kunnen komen. Laat de motor afkoelen voordat u de machine in een afgesloten ruimte stalt. Houd de motor, geluiddemper/knalpot, accubehuizing en de brandstofopslagplaats vrij van overtollig vet, gras en bladeren om het risico op brand te verminderen. Vervang versleten of beschadigde onderdelen met het oog op een veilig gebruik. Controleer de grasvanger regelmatig op slijtage en mankementen. Zorg ervoor dat alle onderdelen in goede staat verkeren en alle bevestigingselementen en hydraulische aansluitingen stevig vastzitten. Vervang versleten of beschadigde onderdelen en stickers. Als het nodig is de brandstoftank af te tappen, doe dit dan buiten. Wees voorzichtig als u de machine afstelt, teneinde te voorkomen dat uw vingers bekneld raken tussen de draaiende messen en de vaste onderdelen van de machine. Schakel de aandrijvingen uit, breng de maaidekken omlaag, stel de parkeerrem in werking, zet de motor af en verwijder het contactsleuteltje. Wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de machine afstelt, reinigt of repareert. Verwijder gras en vuil van de maaidekken, de aandrijvingen, de geluiddempers en de motor om brand te voorkomen. Neem gemorste olie of brandstof meteen op. Plaats onderdelen op kriksteunen indien dit nodig is. Haal voorzichtig de druk van onderdelen met opgeslagen energie. Maak de accukabels los voordat u reparatiewerkzaamheden gaat verrichten. Maak eerst de minpool van de accu los en daarna de pluspool. Sluit eerst de pluspool van de accu aan en daarna de minpool. Wees voorzichtig als u de messenkooien controleert. Omwikkel de maaikooien of draag handschoenen en wees voorzichtig als u onderhoudswerkzaamheden aan de maaikooien verricht. Houd uw handen en voeten uit de buurt van bewegende onderdelen. Stel indien mogelijk de machine niet af terwijl de motor loopt. Laad de accu op in een open, goed geventileerde ruimte; doe dit niet in de buurt van vonken en open vuur. Haal de oplader uit het stopcontact voordat u deze aansluit op of losmaakt van de accu. Draag beschermende kleding en gebruik geïsoleerd gereedschap. Toro Veilige bediening De volgende lijst bevat veiligheidsinstructies die specifiek zijn toegesneden op Toro producten, of andere veiligheidsinstructies die niet zijn opgenomen in de ANSI-normen. Dit product kan handen of voeten afsnijden en voorwerpen uitwerpen. Volg altijd alle veiligheidsinstructies op om ernstig of mogelijk dodelijk letsel te voorkomen. Gebruik van dit product voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik kan gevaarlijk zijn voor de bestuurder of omstanders. Gebruiksaanwijzing Zorg ervoor dat u weet hoe u de motor snel kunt afzetten. Draag altijd stevige schoenen. Draag geen sandalen, tennisschoenen of gymschoenen als u de machine gebruikt. Het verdient aanbeveling veiligheidsschoenen en een lange broek te dragen. Dit is verplicht op grond van diverse plaatselijke veiligheidsvoorschriften en verzekeringsbepalingen. De bestuurder moet bedreven en getraind zijn in het rijden op hellingen. Onvoorzichtig rijden op heuvels of hellingen kan tot gevolg hebben dat u de controle over het voertuig verliest en het voertuig kantelt of omrolt. Dit kan lichamelijk of dodelijk letsel veroorzaken. Wees voorzichtig als u omgaat met brandstof. Neem gemorste brandstof op. Controleer elke dag of de interlockschakelaars goed functioneren. Als een schakelaar defect is, moet u deze vervangen voordat u de machine gebruikt Voordat u de motor start, moet u plaats nemen op de bestuurdersstoel, de hefhendel naar achteren bewegen en loslaten om te controleren of de maaidekken zijn uitgeschakeld. Controleer of het tractiesysteem in de neutraalstand staat en de parkeerrem in werking is gesteld. Let goed op als u de machine gebruikt. Om te voorkomen dat u de controle over de machine verliest, moet u de volgende instructies naleven: Rij niet te dicht langs bunkers, greppels, sloten of andere gevaarlijke punten. 6 Verminder de snelheid als u een scherpe bocht maakt. Vermijd plotseling stoppen en starten. Let op het verkeer als u in de buurt van een weg werkt of deze oversteekt. Verleen altijd voorrang. Gebruik de serviceremmen als u een helling afdaalt, om de snelheid laag te houden en de machine onder controle te houden. Zet de motor af voordat u de manden leegmaakt. De maaidekken moeten omhoog worden gebracht als u van het ene werkgebied naar het andere rijdt. Raak de motor, de geluiddemper of de uitlaatpijp niet aan als de motor loopt of direct nadat u deze heeft afgezet. Deze kunnen heet zijn en brandwonden veroorzaken. Voordat u de stoel verlaat, moet u de schakelhendel in de neutraalstand (N) zetten, de maaidekken omhoog brengen en wachten totdat de messenkooien niet meer ronddraaien. Stel de parkeerrem in werking. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact. Rij voorzichtig op een helling. U mag daarom nooit plotseling starten of stoppen bij het op- en afrijden van een helling. De bestuurder moet bedreven en getraind zijn in het rijden op hellingen. Onvoorzichtig rijden op heuvels of hellingen kan tot gevolg hebben dat u de controle over de machine verliest en het voertuig kantelt of omrolt. Dit kan lichamelijk of dodelijk letsel veroorzaken. Als de motor afslaat of de machine vaart verliest en de top van een helling niet haalt, mag u de machine nooit keren. U moet dan altijd langzaam in een rechte lijn achterwaarts de helling af rijden. Als er onverwachts een persoon of huisdier in of in de buurt van het maaigebied verschijnt, moet u stoppen met maaien. Onvoorzichtig gebruik in combinatie met de hoeken van het terrein, afkaatsingen en verkeerd geplaatste schermen kunnen leiden tot letsel als gevolg van uitgeworpen voorwerpen. Ga pas verder met maaien als er niets of niemand meer in het maaigebied is. Draag altijd de veiligheidsgordel wanneer u de machine bedient. Als u de machine onbeheerd achterlaat, moet u ervoor zorgen dat de maaidekken volledig omhoog zijn, de messenkooien niet meer ronddraaien, het sleuteltje uit het contact is verwijderd en de parkeerrem in werking is gesteld. Onderhoud en opslag Zorg ervoor dat alle aansluitstukken van de hydraulische leidingen vastzitten en alle hydraulische slangen en leidingen in goede staat verkeren voordat u druk zet op het hydraulische systeem. Houd lichaam en handen uit de buurt van kleine lekgaten of spuitmonden waaruit onder hoge druk hydraulische vloeistof ontsnapt. U kunt lekken in het hydraulische systeem opsporen met behulp van karton of papier. Doe dit niet met uw handen. Hydraulische vloeistof die onder druk ontsnapt, kan voldoende kracht hebben om door de huid heen te dringen, en letsel veroorzaken. Voordat u het hydraulische systeem loskoppelt of werkzaamheden daaraan verricht, moet u alle druk in het systeem opheffen. Dit doet u door de motor af te zetten en de maaidekken en werktuigen neer te laten op de grond. Controleer regelmatig of de brandstofleidingen goed vastzitten en slijtage vertonen. Indien nodig moet u ze vastzetten of repareren. Als de motor moet lopen om onderhouds- of afstelwerkzaamheden uit te voeren, moet u uw kleding, handen, voeten en andere lichaamsdelen uit de buurt van de maaidekken, werktuigen en bewegende delen, met name het rooster op de zijkant van de motor, houden. Houd iedere
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks