Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Gürbüz Ocak Ö retim lke ve Yöntemleri. Kitaptaki tüm bölümlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

Category:

Resumes & CVs

Publish on:

Views: 0 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Gürbüz Ocak Ö retim lke ve Yöntemleri ISBN Kitaptaki tüm bölümlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık
Transcript
Gürbüz Ocak Ö retim lke ve Yöntemleri ISBN Kitaptaki tüm bölümlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında Yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Ağustos 2007 Yayın Yönetmeni: Gürsel Avcı Dizgi: Fikret Kaplan Baskı: Baran Ofset Ankara Tel: (0312) â 92 Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Adakale Sokak 4/1 Yenişehir ANKARA Tel: (312) Belgeç: (312) Dağıtım Tel: (312) İnternet: E-posta: ii ÖNSÖZ Öğretmenlerde bulunması gereken roller çeşitli sınıflamalara tabi tutulsa da, en önemlisi; mesleki profesyonelliktir. Öğretmenin mesleki profesyonelliği öğretme gücüyle ölçülür. Öğretmenin öğretme gücünün sıradan insanların öğretme gücünden farklı olması gerekir. Bütün bireyler bildiklerini karşısındakine aktarabilir ancak profesyonel bir öğretmen karşısındaki bireye ihtiyacı olan bilgiyi, en kısa sürede ve en kalıcı yoldan aktarır. Öğretmenin bunu yapabilmesi karşısındakinin (öğrencinin) iletişim kanallarının açıklığına, öğretmenin bu iletişim kanallarını kullanma yeterliliğine bağlıdır. Bir öğretmenin, öğretim faaliyetlerini yerine getirebilmesi sadece alan bilgisine bağlı değildir. Bu bilgileri en verimli şekilde öğrencilere aktarabilmesi için profesyonel bir öğretmenin öğretebilmeyi öğrenmesi gerekir. Hizmet öncesi eğitim faaliyetlerinde öğretmenlerin öğretebilmeyi öğrenebilmesi için aldığı, derslerden biri de Öğretim İlke ve Yöntemleri dersidir. Bu derste öğretmen adayı alan bilgim yeterli, öyleyse öğretebilirim anlayışından kurtularak, daha iyi öğretebilmenin yollarını, öğrenciye bilgiyi en kolay ve kalıcı olarak aktarabilmenin yollarını öğrenir. Bu kitap değişen eğitim anlayışıyla birlikte gerek hizmet öncesi öğretmen eğitimi öğrencilerine, gerekse kendilerini geliştirmek isteyen öğretmenlere öğretebilme rehberi olarak hazırlanmıştır öğretim yılında değiştirilen Eğitim Fakülteleri programlarında belirtilen kur tanımına uygun olarak hazırlanan bu kitap sekiz bölümden oluşmaktadır. Temel Kavramlar adlı birinci bölümde, eğitim ile ilgili kavramlar açıklanmış; ikinci bölümde genel olarak program geliştirme sürecinden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde öğretim etkinliklerinin planlamasının nasıl yapılması gerektiği üzerinde durulurken, dördüncü bölümde öğrenme öğretme süreci açıklanmıştır. Öğrenme-Öğretme Stratejileri bölümü olan beşinci bölümde eğitimciler tarafından en çok kullanılan stratejilere yer verilirken; altıncı bölümde öğretim yöntem ve teknikleri ve uygulama örnekleri açıklanmıştır. Kitabın yedinci bölümünde; ülkemizde 2005 yılı itibariyle uygulamaya konulan yapılandırmacı eğitim anlayışı; çağdaş yaklaşımlardan beyin temelli öğrenme, yaratıcılık ve düşünme becerileri, problem çözme ve problem çözme terminolojisi yer alırken; son bölümde Yüksek Öğretim Kurumu kur tanımına uygun olarak Öğretmenlik mesleğinin sorumlulukları ve yeterlilikleri açıklanmıştır. iii Bu kitabın basım aşamasına kadar şüphesiz birçok kişinin katkısı olmuştur. Başta kitapta bölüm yazarı olarak emeği geçen meslektaşlarımdan, Sayın Yrd. Doç. Dr. H.Ömer BEYDOĞAN a, Sayın Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇOBAN a, Sayın Yrd. Doç. Dr. Soner ÖZDEMİR e, Sayın Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÖZ- BEK e, Sayın Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ŞAHİN e, Sayın Yrd. Doç.Dr. Bilal DUMAN a ve Araş. Gör. Mevlüt GÜNDÜZ e sonsuz teşekkürler. Ayrıca kitabın düşünce aşamasından basım aşamasına kadar her türlü desteği sağlayan Sayın Servet SARIKAYA ve Tarkan TOKA nezdinde tüm PEGEM A çalışanlarına teşekkür ederim. Bu kitapta yer alan tüm bölümlerde verilen bilgiler bölüm yazarlarının sorumluğundadır. Bu kitabın gerek uygulamadaki öğretmenlere gerekse eğitim fakültesi öğrencilerine öğretebilme rehberi olması dileğiyle. Editör: Gürbüz OCAK Afyonkarahisar-Haziran 2007 iv Bölümler ve Yazarlar 1. Bölüm: Temel Kavramlar Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çoban, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 2. Bölüm: Eğitimde Program Geliştirme ve Program Geliştirme Sürecinin Unsurları Yrd. Doç. Dr. Soner Mehmet Özdemir, Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 3. Bölüm: Öğrenme Etkinliklerinin Planlanması Yrd. Doç. Dr. H. Ömer Beydoğan, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi 4. Bölüm: Öğrenme-Öğretme Süreci Yrd. Doç. Dr. Ramazan Özbek, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 5. Bölüm: Temel Öğretme-Öğrenme Yaklaşımları (Stratejileri) Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Şahin, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 6. Bölüm: Yöntem ve Teknikler Yrd. Doç. Dr. Gürbüz Ocak, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 7. Bölüm: Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar Yrd. Doç. Dr. Bilal DUMAN, Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 8. Bölüm: Öğretmenlik Mesleğinin Genel Sorumluluk ve Yeterlikleri Yrd. Doç. Dr. Gürbüz Ocak ve Arş. Görev. Mevlüt Gündüz, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi v Ç NDEK LER Önsöz iii Bölümler ve Yazarları v İçindekiler vii 1. BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar Eğitim Süreç Sistem Olarak Eğitim Eğitim Türleri Formal ve İnformal Eğitim Örgün ve Yaygın Eğitim Öğretim Öğrenme Öğretme Öğrenim Eğitim-Öğretim- Öğrenme-Öğretme İlişkisi Öğrenme-Öğretme-Öğretim İlişkisi Hedef-Amaç Davranış Yaşantı İçerik Eğitim Durumu Sınama Durumları Hedef-Davranış-İçerik-Eğitim Durumu-Değerlendirme İlişkisi Belirtke Tablosu Programlar Eğitim Programı Eğitim Programı ve Öğretim Öğretim Programı Ders Programı vii Örtük Program Müfredat Programı Eğitim Programı, Öğretim Programı ve Ders Programı İlişkisi Eğitim Programı Tasarımı Programın Hazırlanması Programın Denenmesi (Uygulanması) Program Geliştirme Program Düzenleme Program Geliştirme ve Program Düzenleme İlişkisi Eğitim Programlarının Hazırlanması ve Geliştirilmesi Program Değerlendirme Plân İlke Strateji Teknik Yöntem-Metot Teknik-Yöntem İlişkisi Özet Değerlendirme Soruları Kaynaklar BÖLÜM E T MDE PROGRAM GEL fit RME VE PROGRAM GEL fit RME SÜREC N N UNSURLARI Eğitimde Program Geliştirme ile İlgili Temel Kavramlar Eğitim Programı Nedir? Örtük Program Program Geliştirme Eğitim Programı ve Program Geliştirmenin Ögeleri Eğitim Programında Hedef Ögesi Hedef Belirleyicileri Hedef Süzgeçleri viii Hedef Alanları ve Aşamalı Sınıflandırılması Eğitim Programının İçerik Ögesi Eğitim Programının Öğrenme-Öğretme Durumları, Değerlendirme Eğitim Programının Değerlendirme Ögesi Program Geliştirme Tasarım Yaklaşımları Konu Merkezli Tasarımlar Birey Merkezli Tasarımlar Sorun Merkezli Yaklaşımlar Eğitimde Program Değerlendirme Özet Değerlendirme Soruları Kaynaklar BÖLÜM Ö RENME ETK NL KLER N N PLANLANMASI Giriş Öğretim Etkinliklerini Planlama Öğrenme İhtiyaçlarını Giderecek Nitelikte Öğretim Hedefleri Oluşturma Hedeflerle Tutarlı Kazanımlar Yazma Öğrenme-Öğretme Stratejilerine Göre Öğrenmenin Bileşenleri Öğrenme-Öğretme Stratejisiyle Uyumlu Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri Seçme Öğretme-Öğretme Etkinliklerinin Seçilmesi ve Düzenlenmesi Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Yönlendirmeler Öğretim Hedefleriyle Uyumlu İçerik Öğretim Materyallerinin Hazırlanması Süreçle Bütünleşen Değerlendirmelere Yer Verme Planlı Çalışmanın Faydaları Planlamanın Boyutları Planlamada Öğretim İlkeleri Plan Türleri Yıllık Plan ix Ünite Planı Günlük Plan Ders Planı Ders Planının Faydaları Ders Planı Örneği Özet Değerlendirme Soruları Kaynaklar BÖLÜM Ö RENME-Ö RETME SÜREC Giriş Eğitim Durumları ile İlgili Ölçütler Pekiştireçler Pekiştireç Çeşitleri Cezalar Pekiştirme Teknikleri Dönüt Motimasyon Öğrencilerin İlgilerini Anlayabilme Konunun Kullanabilirliğini Açıklama Öğrencilerin Başarı Beklentisi Geliştirmelerine Yardımcı Olma Dersi İlginç Hale Getirme Öğrencilerde İstek Uyandırma Ödüller Kullanma Dikkat ve Katılım İpucu Öğrenme Öğretme Sürecinde Dersin Aşamaları Dersin Hazırlık Aşaması Dersin Sunum Aşaması Özet Değerlendirme Soruları Kaynaklar x 5. BÖLÜM TEMEL Ö RETME-Ö RENME YAKLAfiIMLARI (STRATEJ LER ) Giriş Yaklaşım (Strateji) Uygulayıcıların Tercihlerini Etkileyen Faktörler Yaklaşımlarla İlgili Temel Esaslar Temel Öğretme Yaklaşımları Sunuş Yolu ile Öğretim Buluş Yolu ile Öğretim Araştırma-İnceleme Yolu ile Öğretim Tam Öğrenme Temel Öğrenme Yaklaşımları Tekrar Yaklaşımı Anlamlandırma Yaklaşımı Örgütleme Yaklaşımı Sonuç Özet Değerlendirme Soruları Kaynaklar xi 6. BÖLÜM YÖNTEM VE TEKN KLER Giriş Yöntem Eğitim Durumlarında Yöntem Kazanım ve İçerik İlişkisi Öğretimde Yöntem Seçimini Etkileyen Durumlar Başlıca Öğretim Yöntemleri Teknikleri ve Etkinlikleri Anlatma (Takrir - Düzanlatım) Yöntemi Soru - Cevap Yöntemi Poblem (Sorun) Çözme Yöntemi Grupla (Kümeyle) Çalışma Yöntemi Tartışma Yöntemi Laboratuvar Yöntemi Gözlem Deney Gösteri (Demonstrasyon) Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Proje Yöntemi Rol Oynama Yöntemi Drama Yöntemi Takım (Ekip) Öğretimi Mikro Öğretim Programlı Öğretim Gezi İstasyon Tekniği (Öğrenme İstasyonları) Benzetim (Simülasyon) Tarihsel Empati İşbirliğine Dayalı (Kooperatif-Kubaşık) Öğretim Metafor Anoloji Beyin Fırtınası Akrostiş Altı Şapkalı Düşünme Kavram Haritaları xii Anlam Çözümleme Tabloları Balık Kılçığı Phillips 66 Tekniği Yöntemlere Uygun Olarak Kullanılan Bazı Teknikler Konferans Workshop Diyalog Söylev Sempozyum Münazara Zıt Panel Çember Tekniği Panel Forum Özet Değerlendirme Soruları Kaynaklar BÖLÜM E T MDE ÇA DAfi YAKLAfiIMLAR Beyin Temelli Öğrenme Beynin Anatomik Yapısının Görevleri ve Özellikleri Beynin Anatomik Yapısı Sinir Sistemi Merkezi Sinir Sistemi Periferik Sinir Sistemi Nöron Dentrit Hücre Gövdesi Axon Sinaps Nörotransmitter Beynin Yarım Küreleri ve Fonksiyonları xiii Beyin Temelli Öğrenme Nedir? Sınıf Ortamı Nasıl Olmalı? Beyin Temelli Öğrenme-Öğretme Stratejileri Yapılandırmacılık Yapılandırmacılık Nedir? Yapılandırmacılıkta Bilgi Öğrenme Felsefesi Olarak Yapılandırmacılık Yapılandırmacı Öğrenme Kuramının Bilgiye, Öğrenene ve Anlamaya Dair Temel İlkeleri Yapılandırmacılıkta Zihinsel Yapılar Nasıl Oluşur? Yapılandırmacılıkta Program Öğretim ve Değerlendirmeye Genel Bir Bakış Yapılandırmacı Öğretimin Özelliği Yapılandırmacı Sınıf Ortamı Nasıldır, Nasıl Oluşturulur? Sınıf İçerisinde Yapılandırmacı Yaklaşımı Kullanırken Öğretmenler Neler Yapmalıdır? Yapılandırmacı Yaklaşımda Etkili Bir Öğrenme Süreci Nasıl İşler? Yapılandırmacı Öğrenme Ders Tasarımı Yapılandırmacı Yaklaşımın Kategorileri Yapılandırmacılığın Temel Öğrenme İlkeleri Yaratıcılık ve Düşünme Becerileri Yaratıcılık Nedir? Beyin ve Yaratıcılık Yaratıcı Süreç ve Yaratıcı Düşünme Yaratıcı Sürecin Temel Öğeleri Yaratıcılığın Boyutları Yaratıcı Düşüncenin Okulda Geliştirilmesi Problem Çözme ve Problem Çözme Terminolojisi Problem Çözme Nedir? Problem Çözümü Nedir? Problem Çözme Dersinin Altı Aşamasına Giriş Problem Çözme Terminolojisi Problem Çözmede Düşünme Örnekleri Problem Çözmede Yararlanılan Yargılama İçin Düşünme Örnekleri Stratejik Düşünme Duygusal Düşünme xiv Sistemli Düşünme Deneysel Düşünme Çoklu Zekâ Kuramı Zekâ Nedir? Zekânın Özellikleri Nelerdir? Çoklu Zekâ Alanlarının Gelişimini Etkileyen Faktörler Çoklu Zekâ Alanları Sözel-Dil Zekâ Mantıksal-Matematiksel Zekâ Görsel ve Mekânsal Zekâ Bedensel-Kinestetik Zekâ Müziksel-Ritmik Zekâ Kişilerarası-Sosyal Zekâ Kişisel- İçsel-Özedönük Zekâ Doğa Zekâsı Eleştirel Düşünme Düşünme ve Eleştirel Düşünme Becerisi Düşünme Nedir? Eleştirel Düşünme Nedir? Eleştirel Düşünmenin Boyutları Eleştirel Düşünmenin Öğretilmesi Eleştirel Düşünme Stratejileri Eleştirel Okuryazarlık Stratejileri Bir Makalenin Eleştirel Değerlendirilmesi Eleştirel Düşünme Becerileri Ne Zaman Eleştirel Düşünür Olabiliriz? Yaşam Boyu Öğrenme Yaşam Boyu Öğrenmeni Temel Özellikleri Özet Değerlendirme Soruları Kaynaklar xv 8. BÖLÜM Ö RETMENL K MESLE N N GENEL SORUMLULUK VE YETERL KLER Giriş Öğretmenlik Mesleğine Genel Bakış Yeterliklerin Araştırılması ve Öğretmenle Nitelendirilmesi Yeterlilik ve Sorumluluk Alanları Kişisel ve Meslekî Değerler - Meslekî Gelişim Yeterliliği Sorumluluğu..397 Öğrenciyi Tanıma Yeterliliği-Sorumluluğu Öğrenme ve Öğretme Süreci Yeterliliği-Sorumluluğu Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme Yeterliliği-Sorumluluğu Okul-Aile ve Toplum İlişkileri Yeterliliği-Sorumluluğu Program ve İçerik Bilgisi Yeterliliği-Sorumluluğu Özet Değerlendirme Soruları Kaynaklar xvi Temel Kavramlar 1 1. Bölüm TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇOBAN Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1979 yılında lise, 1984 yılında lisans, 1989 yılında yüksek lisans, 1996 yılında dokto - ra öğrenimini tamamladı yılından itibaren, Milli Eğitim Bakanlığı nın merkez ve taşra teşkilatlarında değişik görevlerde bulundu yılında araştırma görevlisi olarak üniversiteye geçti yılında yardımcı doçentlik kadrosuna atandı. Sınıf Öğretmenliği Bölümü nün kuruluşuna katkı sağladı ve bölüm başkanlığını yaptı. Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılanması çerçevesinde İlköğretim Bölümü nün oluşmasına katkı sağladı ve bö - lüm başkanlığını yaptı. İlköğretim, ortaöğretim kurumlarını ve üniversitelerde öğretmen yetiştirme sistemlerini incelemek üzere yurtdışına gitti. Halen, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi nde Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdür - mektedir. Kazanımlar Bu bölümün sonunda aşağıdaki kazanımların edinilmiş olması beklenmektedir: 1. Eğitim teriminin tarihi gelişimini ve tanımlarını kavrama 2. Eğitim sürecinin anlaşılmasına temel oluşturan formal, informal, örgün ve yaygın eğitim terimlerini tanımlama 3. Eğitim süreci ile ilgili olan öğretim, öğrenme, öğretme ve öğrenim kavramları arsındaki farklılıkları kavrama ve bu kavramları yerinde ve doğru şekilde kul - lanma 4. Eğitim programı, öğretim programı, ders programı, örtük program ve müfre - dat programını tanımlama ve farklılıkları bulma 5. Eğitim sürecinin hedef, davranış, eğitim durumu ve sınama durumu aşamalarını bilme ve bunların birbiriyle olan etkileşimlerini ifade etme 6. İlke, strateji, yöntem ve teknik kavramlarını tanımlama ve bu kavramları yerinde ve doğru şekilde kullanma. 2 Ö retim lke ve Yöntemleri Konu Örüntüsü Temel Kavramlar Eğitim Süreç Sistem Olarak Eğitim Eğitim Türleri Formal ve İnformal Eğitim Örgün ve Yaygın Eğitim Öğretim Öğrenme Öğretme Öğrenim Eğitim-Öğretim- Öğrenme-Öğretme İlişkisi Öğrenme-Öğretme-Öğretim İlişkisi Hedef-Amaç Davranış Yaşantı İçerik Eğitim Durumu Sınama Durumları Hedef-Davranış-İçerik-Eğitim Durumu-Değerlendirme İlişkisi Belirtke Tablosu Programlar Eğitim Programı Eğitim Programı ve Öğretim Öğretim Programı Ders Programı Örtük Program Müfredat Programı Eğitim Programı, Öğretim Programı ve Ders Programı İlişkisi Eğitim Programı Tasarımı Programın Hazırlanması Programın Denenmesi (Uygulanması) Program Geliştirme Program Düzenleme Program Geliştirme ve Program Düzenleme İlişkisi Eğitim Programlarının Hazırlanması ve Geliştirilmesi Program Değerlendirme Plân İlke Strateji Teknik Yöntem-Metot Teknik-Yöntem İlişkisi Bir alanı anlayabilmek için, öncelikle o alanla ilgili temel kavramlarda ortak bir dil geliştirmek gerekmektedir. Bir konunun anlaşılabilmesi o alanla ilgili kavramların açıklığa kavuşturulmasına bağlıdır. Eğer bir davranışı yeterli düzeyde kullanmıyorsak, onu yeteri kadar bilmiyoruz demektir (Clark ve Starr, 1968 akt. Bilen, 1990). E itim (Education, Training) Temel Kavramlar 3 Eğitim, batı dillerinde education olarak anılmakta ve iki ana özelliği bulunmaktadır: 1.Educare: Beslemek, yükseltmek ve desteklemek, 2.Educare: Yükselmek ve düzey kazanmak (Varış, 1981; İşman, 2005). Bununla birlikte eğitim, insanlık tarihi boyunca bilim adamlarının tanımında anlaşamadıkları disiplin alanlarından biridir. Antik çağ Yunan döneminden günümüze kadar birçok eğitimci tarafından, aslında toplumsal bir olgu, insan ve topluma özgü bir süreç olarak düşünülmekle birlikte, farklı açılardan yaklaşan tanımlara bağlanmıştır. Bu tanımlardan birkaçına şu örnekler verilebilir: Çocuğu insan haline getirme sanatı (Çiçero), Bedene ve ruha yetenekli olduğu güzelliği vermek (Eflatun), insanı doğasına göre yetiştirmek (Rousseau), Kişiyi önce kendisi, sonra da insanlık için mutluluk aracı yapmak (James Mill), insanı mükemmel bir hayat yaşamaya hazırlamak (Herbert Spencer), yetileri hep birden ve uyumlu olarak geliştirmek (Stgin), Yetişmiş nesiller tarafından, henüz sosyal hayat için olgun hale gelmemiş bulunan nesiller üzerinde yapılan her çeşit etki (E. Durkheim)dir (Küçükahmet ve Diğerleri, 2002). Literatürde geçen belli başlı eğitim tanımları, farklılıkları ile birlikte terim olarak şu şekillerde ifade edilebilir (İşman, 2005; Fidan ve Erden, 1992; Aykaç ve Diğerleri, 2006): Tezcan a (1996) göre eğitim, bireyin toplumsal yeteneğinin ve en elverişli düzeyde kişisel gelişmesinin elde edilmesi için seçilmiş ve denetimli bir çevreyi içine alan toplumsal bir süreçtir. Varış a (1981) göre eğitim, kişinin toplumsal yeteneklerinin ve optimum kişisel gelişmesinin sağlanması için, seçkin ve kontrollü bir çevreyi ve okul etkinliklerini içine alan sosyal bir süreçtir. Bu tanımda, daha çok bireysel gelişim ve eğitim-öğretim ortamlarının tasarımı ön plana çıkmaktadır. Binbaşıoğlu na (1998) göre eğitim, öğrenme ve öğretim sonucu, kişinin, içinde yaşadığı toplumun değer yargılarına uygun olan yetenek ve tutumlar ile olumlu nitelikte olan diğer davranış biçimlerini geliştirmesine yönelik süreçtir. Bu tanımda ise, toplumsal yaşantı ve kültürleme ön plana çıkmaktadır. Eğitim daha çok, içinde yaşanılan toplumun normlarını kazanma olarak algılanmaktadır. Alkan a (1997) göre eğitim, davranış geliştirme, bilgi-beceri ve tutum kazanma sürecidir. Bu tanımda eğitimin daha çok, öğrencinin yeni bir şeyler kazanması ve kendisini geliştirmesi yargısı ön plana çıkmaktadır. Fidan ve Erden e (1992) göre eğitim, en genel anlamıyla insanları belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir. Bu tanımda ise eğitim daha çok, belli hedef ve davranışlara göre birey- E itimde Program Gelifltirme ve Program Gelifltirme Sürecinin Unsurlar Bölüm E T MDE PROGRAM GEL fit RME VE PROGRAM GEL fit RME SÜREC N N UNSURLARI Yrd. Doç. Dr. Soner Mehmet ÖZDEMİR Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Dr. Soner Mehmet Özdemir, 1973 yılında Tarsus ta doğdu. İlköğretimi ve ortaöğretimi Tarsus ta tamamladı yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölü - mü, Eğitim Programları ve öğretim Anabilim dalından mezun oldu yılında Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olarak akademik hayata başladı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Eğitim Programları ve Öğretim alanında 2000 yılında yüksek lisansı ve 2004 yılında da doktora derecesi aldı yılından beri Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Alanında yayınlanmış, makale, kitap bölümü, proje, ulusal ve uluslararası bildiriler, katıldığı konferans, panel ve se - minerleri vardır. Kazanımlar Bu bölüm sonunda genel olarak şu kazanımları elde etmeniz beklenmektedir; Eğitim programı ve program geliştirme ile ilgili temel kavramları tanıma, Eğitimde program geliştirme sürecinin hangi ögelerden oluştuğunu kavrama, Bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor alanın temel basamaklarını kavrama, Eğitimde program tasarım yaklaşımlarını kavrama, Program tasarım yaklaşımları arasındaki farklılıkları fark etme, Program değerlendirmeyi ve program değerlendirme modellerini kavrama. 58 Ö retim lke ve Yöntemleri Konu Örüntüsü Eğitimde Program Geliştirme ile İlgili Temel Kavramlar Eğitim Programı, Örtük Program, Program Geliştirme Eğitim Programı ve Program Geliştirmenin Ögeleri Hedef Hedef Belirleyicileri (Birey, Konu Alanı, Toplum, Çevre) Hedef Süzgeçleri (Eğitim Felsefesi, Eğitim Psikolojisi, Eğitim Ekonomisi, Eğitim Sosyolojisi) Hedef Alanları ve Aşamalı Sınıflandırılması (Bilişsel, Duyuşsal, Psiko-motor Alan ve Aşamalı Sınıflandırılması) İçerik İçerik Programlama Yaklaşımları (Doğrusal, Sarmal, Modüler, Piramitsel ve Çekirdek, Konu Ağı Proje, Sorgulamalı) Öğrenme-Öğretme Durumları,
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks