Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU. BÖLÜM 1: Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı

Category:

Instruction manuals

Publish on:

Views: 18 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Avrupa Komisyonu 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uygun Türkiye Tarihi Sürüm 30/06/ GÜVENLİK BİLGİ FORMU Poco Graphite Sentetik Grafit Bakır Emprenyeli Endüstri Kalitesi AXF5QC BÖLÜM
Transcript
Avrupa Komisyonu 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uygun Türkiye Tarihi Sürüm 30/06/ GÜVENLİK BİLGİ FORMU Poco Graphite Sentetik Grafit Bakır Emprenyeli Endüstri Kalitesi AXF5QC BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı REACH Kayıt numarası Kayıt numarası Poco Graphite Sentetik Grafit Bakır Emprenyeli Endüstri Kalitesi AXF5QC Tüzel kişilik Ürün Kodu Ürün tarifi Ürün Türü Tek parça blok. Teşhis ile ilgili diğer bilgiler 1.2 Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve kullanılmaması gereken alanları. Elektrik boşalımı işleme elektrotları, diğer endüstriyel imalat bileşenleri. 1.3 Güvenlik Bilgi Formunun tedarikçisi hakkında ayrıntılı bilgi. Sağlayıcı ile ilgili ayrıntılar Bu GBF'den sorumlu kişinin adresi POCO Graphite, Inc. An Entegris Company 300 Old Greenwood Road Decatur, Texas , EXT4202 ( CT, Pzt Cum) REACH Kayıtlı İthalatçı Tetra Tech International, Inc. Fuchsstrasse Rodenbach Germany Yetkili Kişi Tetra Tech International, Inc. (Tek temsilci) Fuchsstrasse Rodenbach Germany 1.4 Acil durum telefonu Ulusal tavsiye kurumu/zehir Merkezi Telefon numarası Ücretsiz hat CHEMTREC, U.S Uluslararası Çalışma saatleri (24/7) Tel +1888GHS7769 ( ) / +1450GHS7767 ( ) 1/12 Avrupa Komisyonu 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uygun Türkiye BÖLÜM 2 Tehlikelerin tanıtımı 2.1 Madde yada karışım ile ilgili sınıflandırma Ürün tanımlama 1272/2008 (SEA/GHS) (AB) Tüzüğüne göre sınıflandırılmış Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Sınıflandırma N; R50/53 Çevresel Tehlikeler Karışım Yönerge 1999/45/EC [DPD] gereğince sınıflandırma Poco Graphite Sentetik Grafit Bakır Emprenyeli Endüstri Kalitesi AXF5QC Bu malzemedeki bakır, 67/548/EEC no'lu Direktif ve bunun ekleri uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. R ifadelerinin ve yukarıda tanımlanan H beyanlarının tam metni için Bölüm 16'ya bakınız. Sağlıkla ilgili etki ve belirtileri hakkında daha ayrıntılı bilgi için 11. Bölüme bakın. 2.2 Etiket elemanları Tekhlike piktogramları Sinyal kelimesi Tehlike ifadeleri İhtiyati ifadeler Önleme Yanıt Depolama Bertaraf Tehlike sembol veya sembolleri Dikkat Uzun süreli kalıcı etkisiyle sucul yaşam için çok toksik. P273 Çevreye salınımından kaçının. P391 Döküntüyü toplayın. Uygulanmaz. P501 Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası tüm kurallara göre içeriği ve kapları bertaraf edin. Tehlike Göstergesi Risk ifadeleri Güvenlik ifadeleri İlave etiket elemanları Ek XVII Tehlikeli maddelerin, karışımların ve ürünlerin imal edilmesi, piyasaya verilmesi ve kullanılmasıyla ilgili kısıtlamalar Özel ambalajlama gereksinimleri Kaplara çocukların açmasınadirençli kapaklar takılmalıdır Dokunmayla ilgili tehlike uyarısı Uygulanmaz. Çevre için tehlikeli R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. S61 Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/güvenlik Bilgi Formuna başvurun. Uygulanmaz. Uygulanmaz. Uygulanmaz. Tel +1888GHS7769 ( ) / +1450GHS7767 ( ) 2/12 Avrupa Komisyonu 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uygun Türkiye BÖLÜM 2 Tehlikelerin tanıtımı Poco Graphite Sentetik Grafit Bakır Emprenyeli Endüstri Kalitesi AXF5QC 2.3 Diğer tehlikeler Sınıflandırılmada yer almayan diğer tehlikeler Madde/Karışım Ürün/içerik madde adı BÖLÜM 3 Bileşimi / içindekiler hakkında bilgi İşleme faaliyetleri (kesme, kumlama, delme, makineyle işleme, toz kontrol ekipmanı, diğer toz oluşturucu faaliyetler dahil, ancak bunlarla sınırlı değil) sırasında havada yanıcı toz konsantrasyonları oluşturabilir. Toz oluşması söz konusuysa, bu materyali kullanan kişiler, kullanım öncesinde, kendi kullanım koşullarına özgü yanıcılık testleri gerçekleştirmelidir. Karışım Tanımlayıcılar Sınıflandırma % 67/548/EEC Tüzük (EC) No. Tür 1272/2008 [CLP] Grafit, sentetik EC CAS Bakır EC CAS Endeks ID Sınıflandırılmamış. Sınıflandırılmamış N; R50/53 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 [1] [2] Tedarik edenin mevcut bilgisi dahilinde ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sağlığa veya çevreye tehlikeli olarak sınıflandırılmış, PBT veya vpvb veya mesleki maruziyet limiti olan ve bundan dolayı bu bölümde bildirilmesi gerekli hiçbir ilave bileşenler yoktur. Tür [1] Sağlık veya çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılmış madde [2] İşyeri maruziyet limiti olan madde [3] Madde Tüzük (EC) No. 1907/2006, Ek XIII gereğince, PBT ile ilgili kriteri karşılamaktadır [4] Madde Tüzük (EC) No. 1907/2006, Ek XIII gereğince, vpvb ile ilgili kriteri karşılamaktadır [5] Eşdeğerde önem arz eden maddeler Mesleki maruziyet sınır değerleri varsa bölüm 8'de listelenmiştir. Yukarıda belirtilen R ifadelerinin tümü için bkzbölüm 16. Yukarıda beyan edilen H beyanlarla ilgili metnin tamamı için Bölüm 16 'ya bakınız. BÖLÜM 4 İlk yardım önlemleri 4.1 İlk yardım önlemlerin tanımı Gözle temas Soluma Deri teması Sindirim İlk yardım görevlilerinin korunması Gözleri hemen, arada bir üst ve alt göz kapaklarınızı elinizle açarak, bol ve sürekli akan suyla, en az 20 dakika boyunca yıkayın. Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın. Temas halinde, cildinizi hemen ve en az 20 dakika boyunca bol miktarda su ile temizleyin. Ağızı suyla çalkalayarak yıkayın. Tıp görevlileri tarafından özellikle istenmemişse kusturmayin. Bilinci yerinde olmayan kişilere asla ağızdan bir şey vermeyin. Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdırlar. Ağızdan ağıza solunum vermek suretiyle yapılan yardım kişi için zararlı olabilir. 4.2 Hem akut hem de gecikmiş, en önemli bulgular ve etkileri Sağlık Üzerindeki Potansiyel Akut Etkiler Gözle temas Soluma Deri teması Sindirim Aşırı maruz kalma bulguları/belirtileri Tel +1888GHS7769 ( ) / +1450GHS7767 ( ) 3/12 Avrupa Komisyonu 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uygun Türkiye Poco Graphite Sentetik Grafit Bakır Emprenyeli Endüstri Kalitesi AXF5QC BÖLÜM 4 İlk yardım önlemleri Gözle temas Soluma Deri teması Sindirim 4.3 Herhangi bir acil tıbbi yardım belirtisi ve gerekli olan tıbbi tedavi Doktor için notlar Özel uygulamalar Belirtilere uygun tedavi uygulayın. Büyük miktarda yutulduğu veya solunduğu takdirde derhal zehir tedavisi yapan uzmanla temasa geçin. Özel bir tedavi gerekmez. BÖLÜM 5 Yangınla mücadele önlemleri 5.1 Yangın söndürme malzemesi Uygun yangın söndürme maddesi Yangını çevrelemek için uygun bir yangın söndürme maddesi kullanın. Uygunsuz yangın söndürme maddesi Bilinmiyor. 5.2 Maddeden ya da karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler Maddeden ya da karışımdan gelen tehlikeler Isıyla ayrışan tehlikeli ürünler İnce toz bulutları havayla birlikte patlayıcı bir karışım oluşturabilir. Normal saklama ve kullanma koşullarında, tehlikeli bozunma ürünlerin oluşmaması gerekir. 5.3 İtfayeciler için tavsiye İtfaiyeciler için özel koruma girişimi İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipman Diğer uygulanabilir bilgileri BÖLÜM 6 Kaza sonucu yayılma önlemleri Bu madde suda yaşayan organizmalar için çok zehirlidir. Bu maddenin bulaştığı yangın söndürme suyu toplanmalı ve bu suyun herhangi bir su yoluna, kanalizasyona veya drenaja karışması önlenmelidir. Yangın söndürme ekibi uygun koruyucu ekipman giymeli ve pozitif basınç modunda çalışan tam bir yüz maskesine sahip kendi içinden nefes alan bir cihaz (SCBA) takmalıdır. Avrupa standardı EN 469 'a uygun olan itfaiyecilerin giysileri (kasklar, koruyucu botlar ve eldivenler dahil) kimyasal maddeden kaynaklanan olaylardan korunmak için temel seviyede bir koruma sağlayacaktır. Toz oluşmasından kaçının; yeterli konsantrasyonlarda havaya dağılan toz, bir tutuşturma kaynağının varlığında potansiyel bir toz patlaması tehlikesi meydana getirir. 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri Acil durum personeli olmayanlar için Acil durum personeli için Toz maruziyetini en aza indirin. Gereksinim duyulmayan ve korunmayan personelin içeri girmesini engelleyin. Yeterli havalandırma sağlayın. Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın. Dökülen maddeyle başa çıkmak için eğer özel giysiler gerekliyse,uygun ve uygunsuz maddelerle ilgili Bölüm 8 'de verilen her türlü bilgiyi dikkate alın. Ortama yeterli konsantrasyonda salınması halinde patlayıcı bir karışım oluşturabileceğinden, yüzeylerde toz toplanmasına ve birikmesine izin verilmemelidir. Kullanırken toz meydana gelmesine mani olun ve olası tüm tutuşabilir kaynaklara engel olun (kıvılcım ya da alev). Tozla çalışırken kıvılcım çıkarmayan aletler kullanılmalıdır. Ayrıca hijyen önlemleriyle ilgili ek bilgi için Bölüm 8 'e bakınız. 6.2 Çevresel önlemler Dökülen malzemenin yayılmasından, akmasından ve çöple, kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden kaçının. Bertaraf Bilgileri için bkzbölüm 13. Tel +1888GHS7769 ( ) / +1450GHS7767 ( ) 4/12 Avrupa Komisyonu 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uygun Türkiye BÖLÜM 6 Kaza sonucu yayılma önlemleri Poco Graphite Sentetik Grafit Bakır Emprenyeli Endüstri Kalitesi AXF5QC 6.3 Sınırlama ve temizleme ile ilgili yöntemler ve maddeler Küçük dökülme Büyük dökülme Konteynerleri dökülme alanından başka bir yere taşıyın. Dökülen maddeyi elektrikli süpürgeyle veya normal bir süpürgeyle süpürün ve tanımlı etiketli bir atık konteynerine koyun. Ruhsatlı bir atık madde imha yüklenici yardımıyla imha etmek. Acil durum personeli mevcut değilse, dökülen materyalleri vakumlayarak veya dikkatle toplayarak, atılmak üzere uygun bir kaba koyun. Tozlu bir ortam oluşturmamaya ve rüzgarda dağılmamasına özen gösterin. Not Acil durum bilgileri için Bölüm 1 ve atıkların bertarafı ilgili bilgiler için Bölüm 13'e bakın. 6.4 Diğer bölümlere referans Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1 'e bakınız. Uygun kişisel koruyucu ekipmanla ilgili bilgi için Bölüm 8 'e bakınız. Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın. BÖLÜM 7 Elleçleme ve depolama Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır. 7.1 Güvenli kullanımla ilgili koşullar Koruyucu önlemler Genel mesleki hijyenle ilgili tavsiye Yeterli havalandırma sağlayın. Ortama yeterli konsantrasyonda salınması halinde patlayıcı bir karışım oluşturabileceğinden, yüzeylerde toz toplanmasına ve birikmesine izin verilmemelidir. Kullanırken toz meydana gelmesine mani olun ve olası tüm tutuşabilir kaynaklara engel olun (kıvılcım ya da alev). Tozla çalışırken kıvılcım çıkarmayan aletler kullanılmalıdır. Uygun kişisel korunma ekipmanını giyin (bkz Bölüm 8). Malzemenin taşındığı, saklandığı ve işlendiği yerlerde yemek, içmek ve sigara kullanılması yasaklanmalıdır. Toz oluşmasından kaçının; yeterli konsantrasyonlarda havaya dağılan toz, bir tutuşturma kaynağının varlığında potansiyel bir toz patlaması tehlikesi meydana getirir. Toz düzeyleri önerilen sınırlar içinde tutulmalıdır. Dökülen ürün temizlenmeli, yüksek bir bakım ve temizlik standardı muhafaza edilmelidir. Statik elektrik birikiminin önüne geçmek için, uygun topraklama ve bağlama prosedürlerini uygulayın. Ayrıca hijyen önlemleriyle ilgili ek bilgi için Bölüm 8 'e bakınız. 7.2 Uyumsuzluklar dahil, güvenli depolama ile ilgili koşullar Grafit bloklarını stabil bir pozisyonda tutun. Makinelerin ürettiği her tür toz kapalı bir kapta bulundurulmalıdır. Seveso II Yönerge Eşiklerin bildirilmesi (ton olarak) Tehlike kriterleri Kategori Bilgilendirme ve BEKP eşiği E1 Sulu ortama zararlı Akut 1 ve Kronik C9i Çevre için çok toksiktir Güvenlik rapor eşiği 7.3 Spesifik son kullanıcı(lar) Öneriler Sanayi sektörüne özel çözümler Blokları nakledildikleri haliyle muhafaza edin; özel bir kullanma ve saklama şekli tanımlanmamıştır. Makineyle işleme sonucu oluşan tozlar kapalı bir kapta saklanmalıdır. Tel +1888GHS7769 ( ) / +1450GHS7767 ( ) 5/12 Avrupa Komisyonu 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uygun Türkiye Poco Graphite Sentetik Grafit Bakır Emprenyeli Endüstri Kalitesi AXF5QC BÖLÜM 8 Maruziyet kontrolleri / kişisel korunma Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır. 8.1 Kontrol parametreleri Mesleki Maruz Kalma Limitleri Ürün/içerik madde adı Maruziyet sınır değerleri Bakır NIOSH REL (Amerika Birleşik Devletleri, 6/2009). TWA 1 mg/m³ 10 saatler. Form Tozlar ve Puslar Önerilen izleme prosedürü Toz işleme sistemlerinin (egzoz kanalları, toz kolektörleri, kaplar ve işleme ekipmanı gibi) tozun çalışma alanına kaçışını önleyecek şekilde tasarlandığından emin olun (yani, ekipmandan sızıntı olmamalıdır). Yalnızca uygun sınıftaki elektrikli ekipmanları ve motorlu endüstriyel araçları kullanın. Kimyasal maddelere solunarak maruz kalmanın değerlendirilmesi ile ilgili metotlar için Avrupa Standardı EN 689; tehlikeli maddelerin saptanması için ise ilgili ulusal rehber belgeler referans olarak alınmalıdır. DNEL'ler/DMEL'ler Kullanıma hazır DNEL'ler/DMEL'ler yoktur. PNEC'ler Kullanıma hazır PNEC'ler yoktur. 8.2 Maruziyet kontrolleri Uygun mühendislik kontrolleri Bireysel koruma önlemleri Hijyen önlemleri Göz/yüz koruma Cildin korunması Ellerin korunması Vücudun korunması Diğer deri koruyucu Solunum sisteminin korunması Çevresel maruziyet kontrolleri Bu üründen kaynaklanan tozların işlenmesinde kullanılan tüm toz kontrol ekipmanında (yerel egzoz havalandırması ve materyal taşıma sistemleri gibi), patlama basıncı düşürme deliklerinin veya patlama baskılama sisteminin ya da oksijen açısından yetersiz ortamın bulunması önerilir. İyi bir genel havalandırma çalışanların havadaki kirleticilere maruziyetini kontrol için yeterli olmalıdır. Kimyasal ürünleri kullandıktan sonra, yemekten önce, sigara içmeden önce ve tuvaleti kullanmadan önce ve çalışma periyodunun sonunda elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. Göz yıkama istasyonlarının ve acil durum duşlarının çalışma sahasının bulunduğu yere yakın olmasını sağlayın. Maruz kalma riski olan durumlarda, güvenlik amaçlı gözlük takılmalıdır. Önerilen Yan siperleri olan koruyucu gözlük kullanın. Kullanın eldivenler iş veya görev için uygun yapılmaktadır. Önerilen Kimyasal maddeye dayanıklı eldivenler. Özel koruyucu giysi gerekmez. Yapılmakta olan işe uygun ve ilgili risklere göre ayakkabıların kullanılması ve her türlü ek deri koruma önlemlerin uygulanması seçilmeli ve bu ürünü işlemeye başlamadan önce bir uzman tarafından onaylanmış olmalıdır. Maske seçimi, bilinen veya tahmin edilen maruz kalma düzeyleri, ürünün zararları ve seçilen maskenin güvenli çalışma sınırları temelinde yapılmalıdır. Havalandırma ile ilgili emisyonların yada çalışma prosesi ekipmanın çevresel koruma yönetmelikleriyle ilgili gereksinimlere uygunluk gösterip göstermedikleri kontrol edilmelidir. Tel +1888GHS7769 ( ) / +1450GHS7767 ( ) 6/12 Avrupa Komisyonu 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uygun Türkiye Poco Graphite Sentetik Grafit Bakır Emprenyeli Endüstri Kalitesi AXF5QC BÖLÜM 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özelliklerle ilgili bilgi Görünüş Fiziksel durum Renk Koku Koku Eşiği ph Erime noktası/donma noktası İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı Tek parça blok. Kokusuz. Grafit Sublimleşme sıcaklığı C (6600 F). Bakır Erime Noktası 1083 C (1980 F). Parlama noktası Buharlaşma hızı Alev alma sıcaklığı (katı, gaz) Yanma zamanı Yanma nispeti Üst/alt alevlenme veya patlama limitleri Buhar basıncı Buhar yoğunluğu Nispi yoğunluk Çözünebilirlik(ler) Sudaki çözünürlük Dağılım katsayısı (noktanol/su) 2.36 Suda çözünmez. Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı bozunma Akışkanlık (viskozite) Patlayıcılık özellikleri Oksitleyen özellikleri Uygulanmaz. Uygulanmaz. 9.2 Diğer bilgiler Ek bilgi yok. BÖLÜM 10 Kararlılık ve tepkime 10.1 Reaktiflik Bu ürün ya da içerik maddelerinin reaktivitesiyle ilgili herhangi bir özel test verisi mevcut değildir Kimyasal kararlılık Ürün, kararlıdır Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı Normal depolama ve kullanma koşulları altında, tehlikeli reaksiyonlar meydana gelmez Kaçınılması gereken durumlar Toz oluşumunu ve birikimini en aza indirin Uyumsuz maddeler Aşağıda yer alan maddelerle reaktif yada geçimsizdir Oksidan maddeler ve asitler. Tel +1888GHS7769 ( ) / +1450GHS7767 ( ) 7/12 Avrupa Komisyonu 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uygun Türkiye Poco Graphite Sentetik Grafit Bakır Emprenyeli Endüstri Kalitesi AXF5QC BÖLÜM 10 Kararlılık ve tepkime 10.6 Tehlikeli bozunma/ ayrışma ürünleri Normal saklama ve kullanma koşullarında, tehlikeli bozunma ürünlerin oluşmaması gerekir. BÖLÜM 11 Toksikoloji bilgisi 11.1 Toksikolojik etkileriyle ilgili bilgi Akut toksisite tahriş/aşındırma Deri Gözler Soluma Hassasiyet oluşturma Deri Soluma Mutajenlik Karsinojenlik Artan zehirlilik etkisi Teratojenisite Özel hedefli organ toksisitesi (tek defa maruz kalma) Özel hedefli organ toksisitesi (tekrarlanan maruz kalma) Aspirasyon tehlikesi Maruz kalınmasıyla ilgili olası yollar hakkında bilgi Giriş yapıldığı tahmin edilen yollar Ağız, Deriye Ait, Soluma. Sağlık Üzerindeki Potansiyel Akut Etkiler Gözle temas Soluma Deri teması Sindirim Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özelliklerle ilgili belirtiler Gözle temas Soluma Deri teması Sindirim Kısa ve uzun dönem maruz kalındığında gecikmeli ve ani etkiler ve ayrıca kronik etkiler Kısa süre maruz kalma Potansiyel ani etkiler Tel +1888GHS7769 ( ) / +1450GHS7767 ( ) 8/12 Avrupa Komisyonu 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uygun Türkiye BÖLÜM 11 Toksikoloji bilgisi Potansiyel gecikmiş etkiler Uzun süre maruz kalma Potansiyel ani etkiler Potansiyel gecikmiş etkiler Sağlık Üzerindeki Potansiyel Kronik Etkiler Genel Karsinojenlik Mutajenlik Teratojenisite Gelişimsel etkiler Doğurganlık etkileri Poco Graphite Sentetik Grafit Bakır Emprenyeli Endüstri Kalitesi AXF5QC Diğer bilgiler BÖLÜM 12 Ekoloji bilgisi 12.1 Toksisite Ürün/içerik madde adı Sonuç Türler Maruz kalma Bakır Akut EC µg/l Tatlı su Suda yaşayan bitkiler Lemna minor 4 günler Akut EC µg/l Tatlı su Su Piresi Daphnia longispina Genç 48 saatler (tüyü yeni çıkmış, yumurtadan yeni çıkmış, ana besininden kesilmiş) Akut IC50 13 µg/l Tatlı su Yosun Pseudokirchneriella subcapitata 72 saatler Eksponansiyel büyüme safhası Akut IC mg/l Deniz suyu Suda yaşayan bitkiler Plantae 72 saatler Eksponansiyel büyüme safhası Akut LC µg/l Deniz suyu Kabuklu Hayvanlar Amphipoda Yetişkin 48 saatler Akut LC µg/l Deniz suyu Balık Periophthalmus waltoni Yetişkin 96 saatler Kronik NOEC 2.5 µg/l Deniz suyu Yosun Nitzschia closterium 72 saatler Eksponansiyel büyüme safhası Kronik NOEC 7 mg/l Tatlı su Suda yaşayan bitkiler Ceratophyllum 3 günler demersum Kronik NOEC 0.02 mg/l Tatlı su Kabuklu Hayvanlar Cambarus bartonii 21 günler Yetişkin Kronik NOEC 2 µg/l Tatlı su Su Piresi Daphnia magna 21 günler Kronik NOEC 0.8 µg/l Tatlı su Balık Oreochromis niloticus Genç (tüyü yeni çıkmış, yumurtadan yeni çıkmış, ana besininden kesilmiş) 6 haftalar 12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik 12.3 Biyobirikim potansiyeli 12.4 Toprakta hareketlilik Toprak/Su Dağılımı (KOC) Hareketlilik (Mobilite) 12.5 PBT ve vpvb değerlendirmenin sonuçları PBT Uygulanmaz. Tel +1888GHS7769 ( ) / +1450GHS7767 ( ) 9/12 Avrupa Komisyonu 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uygun Türkiye Poco Graphite Sentetik Grafit Bakır Emprenyeli Endüstri Kalitesi AXF5QC BÖLÜM 12 Ekoloji bilgisi vpvb Uygulanmaz Diğer ters etkiler BÖLÜM 13 Bertaraf etme bilgileri Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır Atık işleme yöntemleri Ürün Atma yöntemleri Tehlikeli Atık Paketleme Atma yöntemleri Özel tedbirler BÖLÜM 14 Taşımacılık bilgisi Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Büyük miktarlardaki atık ürün kalıntılarının kirli kanalizasyon kanallarında imha
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks