Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

Category:

Resumes & CVs

Publish on:

Views: 0 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Amaç ve Kapsam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe
Transcript
Amaç ve Kapsam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde hazırlanan tez yazımı ve basımıyla ilgili esasları düzenlemektir. Kısaltmalar ve Tanımlar Bu yönergede kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: a) Enstitü: Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. b) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosu. c) Anabilim Dalı: Enstitü de eğitim programı bulunan anabilim dalı. d) Tez: Yüksek lisans tezi ve doktora tezi. Kağıt Özellikleri Kağıt Ölçüsü ve Gramajı: A4 (21 x 29,7 cm) ölçüsünde en az 80 g/m2 kağıt kullanılmalıdır. Sayfa Düzeni Sayfaların Kullanılması: Kağıtların sadece tek yüzü kullanılmalıdır. Kenar Boşlukları: Sayfaların sol kenarından 4 cm, üst ve alt kenarlarından 3 cm, sağ kenarından ise 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Sayfa Numaraları: Sayfa numaraları parantez, çizgi vb. işaretler kullanılmadan kağıdın üst kenarından 1,5 cm aşağıya, yazı çerçevesinin sağ üst köşesine yazılmalıdır. İç kapak, kabul ve onay sayfası ile bildirim sayfasına numara yazılmaz. Numaralandırma: İç kapaktan sonra bütün sayfalar numaralandırılır. Girişe kadarki sayfalar küçük harf Romen rakamlarıyla (i, ii, iii, iv, vii ) şeklinde, giriş bölümü ile başlayan diğer sayfalar ise (1, 2, 3, 4 ) şeklinde numaralandırılmalıdır. Yazı Tipi ve Boyutu: Times New Roman 12 pt boyutunda yazı karakteri kullanılmalıdır. Dipnotlarda, bloklanmış alıntılarda 10 pt, çizim ve tablolarda 9-11 pt boyutlarında yazı karakteri kullanılabilir. Satır Araları: Metin içinde satır aralarında 1,5 satır (18 pt), dipnotlarda ya da bloklanmış alıntılarda 1 satır (12 pt) boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar: Başlıklar dahil bütün metin soldan ve sağdan bloklanmış hizalı olarak yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırı da soldan hizalanmalı, girinti yapılmamalıdır. Bloklanmış alıntılarda soldan ve sağdan 1 cm girinti yapılmalıdır. 1 Bölüm Başlıkları Birinci düzey başlıklar, yani bölüm başlıkları yeni bir sayfadan başlar ve bütün sözcükler büyük harfle, koyu ve 14 pt boyutunda yazı karakteriyle yazılır, metin ortalanır. İkinci düzey başlıklarda bütün sözcükler büyük harfle ve koyu yazılır, sol kenardan hizalanır. Üçüncü düzey başlıklarda bütün sözcüklerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük harfle ve koyu yazılır, sol kenardan hizalanır. Dördüncü ve daha alt düzeylerdeki başlıklarda ise bütün sözcüklerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük yazılır, sol kenardan hizalanır. Bütün başlıklar numaralandırılır ve başlıklardan önce 2 satır (24 pt), sonra 1,5 satır (18 pt) boşluk bırakılır. Tezin Düzenlenmesi Tezin bölüm ve sayfalarının sıralanması şu şekilde olmalıdır: Ön Kapak: Ön kapak sırasıyla Logo, Üniversite, Enstitü ve Anabilim Dalı bloğu, Tezin Başlığı, Adayın Adı ve Soyadı, Tezin Türü, Basım Yeri ve Yılı bölümlerinden oluşur (Ek 1). Sayfanın sol ve sağ kenarlarında 3 cm, üst ve alt kenarlarında ise 2 cm boşluk bırakılır. En az 160 g/m2 ağırlıklı bristol kartona basılır. Logonun yüksekliği 10 mm olmalıdır. Bütün yazılar ortalanır. Başlık pt, tamamı büyük harflerle ve koyu, diğer yazılar ise 12 pt ve normal olmalıdır. Tezin türü olarak Yüksek Lisans Tezi ve Doktora Tezi yazılır. Boş Sayfa: Tezi cildi korumak amacıyla tezin basıldığı kağıttan boş bir sayfa eklenir. İç Kapak: İç kapak sırasıyla Tezin Başlığı, Adayın Adı ve Soyadı, Tezin Türü, Üniversite, Enstitü ve Anabilim Dalı bloğu ile Basım Yeri ve Yılı bölümlerinden oluşur (Ek 2) ve tezin metin kısmında kullanılan yazı büyüklüğü ile yazılır ve 1 satır ara bırakılır. Tezin/raporun adı tümü büyük harflerle, sayfada yer alan diğer yazılar ise ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olarak yazılır. Kabul ve Onay Sayfası: Kabul ve Onay Sayfası Ek 3 de gösterildiği gibi hazırlanır. Bildirim Sayfası: Yapılan tezin orijinalliğini ifade eden ve kamuya açılma şekillerini düzenleyen Bildirim Sayfası Ek 4 de gösterildiği gibi hazırlanır. Adama Sayfası: Aday isterse tezini/raporunu istediği kişiye ya da kişilere adayabilir. Teşekkür Sayfası: İstenirse teşekkür sayfası eklenebilir. Türkçe Özet Sayfası: Özet sayfasında ortalanmış olarak koyu harflerle ÖZET başlığı kullanılır ve ilk satırda tezin/raporun künyesi belirtildikten sonra (Ek 5), tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem ve varılan sonuçlar açık ve öz olarak yazılmalıdır. Özet 300 sözcüğü geçmemelidir. Özet metnin altına Anahtar Sözcükler ifadesi yazılarak en çok 10 anahtar sözcük belirtilir. İngilizce Özet Sayfası: Türkçe özet sayfası gibi hazırlanır, başlık olarak İngilizcede ABSTRACT sözcüğü kullanılır. Anahtar Sözcükler yerine ise Key Words ifadesi kullanılır. 2 İçindekiler Dizini: Tez metninde yer alan bütün bölüm başlıkları ve Kaynakça (varsa Ekler) sayfası, İçindekiler Dizininde eksiksiz olarak gösterilmelidir. Simgeler ve Kısaltmalar Dizini Çizelgeler Dizini Şekiller Dizini Önsöz: Önsöz konulması isteğe bağlıdır. Ancak tez çalışması bir proje kapsamında hazırlanmışsa projenin ve ilgili kuruluşun adı bu bölümde belirtilmelidir. Tezin Metin Bölümü Kaynakça: Yazar adlarından sonraki satırlar 1 cm girintili olarak yazılır. Ekler: Her ek yeni bir sayfadan başlar ve Ek 1, Ek 2... gibi numaralandırılır, başlık ortalanmış olarak yazılır. Özgeçmiş Sayfası: Öğrenciyle ilgili bilgiler Ek 6 da gösterildiği gibi hazırlanır. Boş Sayfa: Tezi cildi korumak amacıyla tezin basıldığı kağıttan boş bir sayfa konulur. Arka Kapak: Ön kapakla aynı özellikteki kartondan olmalı ve üzerinde hiçbir yazı bulunmamalıdır. Tezin Çoğaltılması: Tamamlanmış olan tezlerin yüksek lisans için 7, doktora için 7 kopyası ciltlenmiş olarak jüriye dağıtılmak üzere, süresi içinde Enstitü Müdürlüğü ne teslim edilir. Tez jüri tarafından kabul edildikten sonra eğer varsa gerekli düzeltmeler bir ay içinde yapılıp ciltlenerek son şekliyle jürinin imzasına sunulur. Ciltlenip imzalanan tezlerin 11 kopyası Enstitü Müdürlüğü ne teslim edilir. Tezin Ciltlenmesi Sırt yazısı: Tezin sırtına yukarıdan aşağıya doğru okunacak biçimde, tezin adı, yazar adı, tezin kabul edildiği yıl yazılır (Ek 7). Cilt sırtına sığmaması halinde tezin adı uygun şekilde kısaltılabilir. Sırt yazısı dış kapakta kullanılan karakter boyutundan daha büyük olamaz. Tezin adı üst kenardan 2 cm boşluk bırakılarak sola hizalı olarak yazılır. Tarih ile alt kenar arasında da 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Diğer boşluklar eşit olarak düzenlenir. Alıntı Sistemi Metin içinde kaynak gösterme ve kaynakların Kaynakçada düzenleniş biçimi MLA gibi uluslararası geçerliliğe sahip tutarlı bir sistem olması koşuluyla Anabilim Dalı tarafından belirlenir. Diğer Konular Bu yönergede belirtilmeyen konularda Enstitü Yönetim Kurulunun kararlarına uyulur. Yürürlük Bu yönerge Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Bu yönerge Enstitü Müdürü tarafından yürütülür. 3 Ek 1: Ön Kapak Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü [Anabilim Dalı] [Programı] [TEZİN ADI] [Öğrencinin Adı Soyadı] [Tezin Türü] Ankara, [Yılı] 4 Ek 2: İç Kapak [TEZİN ADI] [Öğrencinin Adı Soyadı] Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü [Anabilim Dalı] [Programı] [Tezin Türü] Ankara, [Yılı] 5 Ek 3: Kabul ve Onay Sayfası KABUL VE ONAY [Öğrencinin Adı Soyadı] tarafından hazırlanan [Tezin Adı] başlıklı bu çalışma, [Savunma Sınavı Tarihi] tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda başarılı bulunarak jürimiz tarafından [Tezin Türü] olarak kabul edilmiştir. [ İ m z a ] [Unvanı, Adı ve Soyadı] (Başkan) [ İ m z a ] [Unvanı, Adı ve Soyadı] (Danışman) [ İ m z a ] [Unvanı, Adı ve Soyadı] [(İkinci Danışman)] [ İ m z a ] [Unvanı, Adı ve Soyadı] [ İ m z a ] [Unvanı, Adı ve Soyadı] Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. [ İ m z a ] [Unvanı, Adı ve Soyadı] Enstitü Müdürü 6 Ek 4: Bildirim Sayfası BİLDİRİM Hazırladığım tezin tamamen kendi çalışmam olduğunu ve her alıntıya kaynak gösterdiğimi taahhüt eder, tezimin kağıt ve elektronik kopyalarının Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü arşivlerinde aşağıda belirttiğim koşullarda saklanmasına izin verdiğimi onaylarım: Tezimin tamamı her yerden erişime açılabilir. Tezim sadece Hacettepe Üniversitesi yerleşkelerinden erişime açılabilir. Tezimin yıl süreyle erişime açılmasını istemiyorum. Bu sürenin sonunda uzatma için başvuruda bulunmadığım takdirde, tezimin tamamı her yerden erişime açılabilir. [Tarih ve İmza] [Öğrencinin Adı Soyadı] 7 Ek 5: Özet Sayfası ÖZET [Yazarın SOYADI, Adı]. [Tezin Adı], [Tezin Türü], Ankara, [Yılı]. Anahtar Sözcükler 8 Ek 6: Özgeçmiş Sayfası ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Doğum Yeri ve Tarihi : Eğitim Durumu Lisans Öğrenimi : Yüksek Lisans Öğrenimi : Bildiği Yabancı Diller : Bilimsel Faaliyetleri : İş Deneyimi Stajlar : Projeler : Çalıştığı Kurumlar : İletişim E-Posta Adresi : Tarih : 9 Ek 7 : Cilt Sırtı [TEZİN ADI] Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü [Anabilim Dalı] [Programı] [TEZİN ADI] [Öğrencinin Adı Soyadı] [Öğrencinin Adı Soyadı] [Tezin Türü] [Yılı] Ankara, [Yılı] 10 11 12
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks