Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı

Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 0 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı Ürün Adı/ Kodu : Hydra M893 Kimyasal Adı : Kullanım Alanları : Ağır Yağ, Kir ve Tortu Çözücü Üretici Firma : Agora Kimya Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ.
Transcript
01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı Ürün Adı/ Kodu : Hydra M893 Kimyasal Adı : Kullanım Alanları : Ağır Yağ, Kir ve Tortu Çözücü Üretici Firma : Agora Kimya Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ Sok. No : 4 İTOB Org. San. Bölg. Tekeli/Menderes İZMİR Acil Telefon Numarası : Faks Numarası : Satıcı Firma : Eczacıbaşı Girişim A.Ş. Rüzgarlı Bahçe Mahallesi Kavak Sokak No: 20 Beykoz 34805, İstanbul Acil Telefon Numarası : Ulusal Zehir Merkezi Tel. : BileĢimi / Ġçindekiler Hakkında Bilgi Tehlikeli BileĢenler: Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı Tetra potasyum pirofosfat % Xi, R36/38 Poly(oxy1,2ethanediyl),. alpha.(2propylheptyl) % Xi, R36/ Tehlikelerin Tanımı Tehlike Sınıfı: Xi: Tahriş edici Sağlık Ġçin Tehlikeler: Gözleri ve cildi tahriş edicidir. Sayfa 1 / 6 04. Ġlk Yardım Önlemleri Teneffüs halinde: Hasta kendini iyi hissetmiyorsa temiz havaya çıkarılmalıdır. Tahriş oluşması veya devam etmesi durumunda derhal tıbbi yardım isteyiniz. Cilt ile teması halinde: Uzun süreli temaslarda su ve sabunla yıkayınız. Gözle teması halinde: Göz ile temas halinde göz kapakları açık bir şekilde en az 15 dakika temiz suyla yıkayınız. Derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde: Ağız bol su ile çalkalanmalı ve hasta şuuru yerinde ise kişiye bol miktarda su içirilmelidir. Hasta kusturulmamalıdır. Derhal tıbbi yardım isteyiniz. 05. Yangınla Mücadele Önlemleri Uygun yangın söndürme maddesi : Su spreyi, kuru toz kimyasal, karbondioksit veya kimyasal köpük Kullanılmaması gerekenler: Özel Tehlikeler: Yangın koşulları altında bu ürünün bazı bileşenleri olabilir. Dumanı, tanımlanmamış zehirli ve / veya tahriş edici bileşikleri içerebilir. Yanma ürünlerini içerebilir ve karbon monoksit. Yangınla mücadelede gerekli koruyucu teçhizat: Ortamdan bağımsız fazla basınçlı solunum cihazı kullanın. Koruyucu yangın söndürme giyim (yangın kaskı, ceket, pantolon, içerir çizme ve eldiven) Yangın söndürme işlemlerinde temastan kaçının. Temas olması muhtemel ise, solunum cihazı ile tam kimyasal dayanıklı yangın söndürme elbisesi giyin. Bu ise, mevcut değil, bağımsız solunum cihazı ve yangına ve kimyasallara dirençli elbise giyin uzak bir yerden yangını söndürün. 06. Kazaen Saçıntı / Sızıntı / Dökülme Durumlarına KarĢı Alınacak Tedbirler KiĢisel Önlemler: Mâruziyet kontrolü ve 8.bölümde detayları açıklanan kişisel koruyucu önlemleri uygulayınız. Göz ile temasından kaçınınız. Tam yüz maskesi, plastik bot ve plastik eldiven kullanınız. Çevreyi Koruyucu Önlemler: Sızıntılar çalışma sahasına yayılmayı önlemek açısından derhal durdurulmalıdır. Ürünün yayıldığı saha suyla yıkanmalıdır. Kanalizasyon sistemine suyun gitmesini engelleyin. Sayfa 2 / 6 Temizleme / Toplama Yöntemleri : Sıvıyı, bağlayıcı malzemelerle (Kum, talaş vb.) emdiriniz. Karışmış malzemeyi çöp olarak madde 13'e göre tasfiye ediniz. Su ya da sulu temizlik maddeleri ile yıkayınız. 07. Kullanım ve Depolama Güvenli Kullanım Bilgileri: Bidonun ağzını kapalı tutun. Yeterli havalandırılmış ortamda kullanın. Kullanım sırasında gözlük, nitril eldiven ve koruyucu kıyafet kullanın. İşlem sonrasında ellerinizi mutlaka su ve sabunla yıkayın. Kirli kıyafetleri tekrar giymeden önce mutlaka yıkayın. İş yerinde havalandırmanın iyi olduğundan emin olunmalıdır. Çalışma sonrasında ellerinizi bol su ve sabun ile yıkayınız. Uygulama alanlarında sigara içmek, yemek yemek ve herhangi bir şey içmek yasaklanmalıdır. Yangına ve Patlamaya KarĢı Korunmak Ġçin Bilgiler: Herhangi özel bir önlem gerektirmez. Depolar Ġle Muhafaza Kaplarında Bulunması Gereken Özellikler: Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayın. Birbirine Uymayan Ürünlerin Ayrı Tutulmasına ĠliĢkin Bilgiler: Asidik ürünlerle temas ettirmeyin. Diğer Önlemler : 08. Maruz Kalma Kontrolleri ve KiĢisel Korunma Mühendislik önlemleri: Hava maruz kalma limitleri altında düzeyinde veya korumak için kontrol edin. Ortamı daima havalandırın. KiĢisel Korunma Donanımları: Gözler : Tam korumalı kimyasal koruma gözlükleri kullanın. Ayrıca sıçrama ya da püskürme nedeniyle yüz ve gözle temasın mümkün olabileceği durumlarda gözlüğe ilave olarak tam korumalı yüz maskesi kullanın. El: Sıvı geçirmez ya da neopren eldivenler kullanılmalıdır. Sayfa 3 / 6 Giysi: Ürünün potansiyel tehlikesi nedeniyle şu giysilerin kullanılması uygundur. Sızdırmaz önlük, pantolon, baslık ve botlar giyilmelidir. Endüstriyel Hijyen: Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi ve yüzünüzü yıkayınız. 09. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Fiziksel görünüm : Berrak sarı sıvı Koku : Karakteristik Yoğunluk : 1,12 ± 0,05 gr/ml ph ( %1) : 10,0011, Kararlılık ve Tepkimeye Girme Özellikleri Stabilite : Uygun saklama koşullarında ürün stabildir. Kaçınılması gereken durumlar : Kaçınılması gereken maddeler Tehlikeli bozunma ürünleri : Asidik maddeler ile temasında reaksiyona girebilir. : Uygun depolama şartlarında polimerizasyon yoktur. 11. Toksikoloji Bilgileri Sağlık Üzerindeki Potansiyel Akut Etkiler: LD50 ağız Sıçan 5555 mg/kg Sağlık Üzerindeki Potansiyel Kronik Etkiler: 12. Ekolojik Bilgiler Atıklara ĠliĢkin Detaylar (Bozunmaya karģı dayanıklılık / Bozunabilirlik): Ek Ekolojik Bilgiler: Sayfa 4 / 6 Genel Ekolojik Bilgiler: 13. Ġmha Ġçin Göz Önünde Bulundurulacaklar Bu ürünün atığı kullanılmamalı ve ortamı kirletmeden elden çıkarılmalıdır. EC Direktifi 91/689/EEC 'ye göre tehlikeli atık olarak değerlendirilmeli, tüm ulusal ve yöresel kanunlara uyulmalıdır. Yere, herhangi bir su kaynağına veya kanalizasyona dökülmemelidir. 14. TaĢımacılık Bilgileri Kara TaĢımacılığı ADR/RID: Deniz TaĢımacılığı Hava TaĢımacılığı 15. Yasal Bilgiler EC Direktiflerine Göre Sınıflandırma: Tehlike Sınıfı: Xi: Tahriş edici RĠSK ĠBARELERĠ VE AÇIKLAMALARI: R 36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir. GÜVENLĠK ĠBARELERĠ VE AÇIKLAMALARI: S26 Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun. S36/37/39 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (Mümkünse bu etiketi gösterin. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. S61 Çevreye salıverilmesinden kaçınınız. Özel kullanım talimatına/güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz Sayfa 5 / 6 16. Diğer Bilgiler Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu Yayınlayan Bölüm: Kanunlar / Yönetmelikler: Bu Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC) ye uygun olarak hazırlanmıştır. Bu Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Preparatlar Direktifi (88/379/EEC) ye uygun olarak hazırlanmıştır. Bu Güvenlik Bilgi Formu, Güvenlik Bilgi Formları Direktifi (2001/58EC) ye uygun olarak hazırlanmıştır. Ġlk Yayın Tarihi : TEMMUZ 2014 Versiyon : 1 Risk Ġbareleri : R 36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir. Hazırlayan : Agora Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden derlenmiştir. Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü güvenlik şartları açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez. Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır böyle bir durumda kullanımı bu listede bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulama(lar) için kullanmayın. Sayfa 6 / 6
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks