Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Her Yönüyle Seçim Bilişim Sistemi SEÇSİS

Category:

Homework

Publish on:

Views: 75 | Pages: 44

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Her Yönüyle Seçim Bilişim Sistemi SEÇSİS BMO 3. Dönem SEÇSİS Çalışma Grubu Kemal ÖZKAZANÇ Gölay ŞAKİROĞULLARI Cem Nuri ALDAŞ Ali Rıza ATASOY Birkan SARIFAKIOĞLU Hülya KÜÇÜKARAS Barış ÖZEL Burak İMREK Oğuz
Transcript
Her Yönüyle Seçim Bilişim Sistemi SEÇSİS BMO 3. Dönem SEÇSİS Çalışma Grubu Kemal ÖZKAZANÇ Gölay ŞAKİROĞULLARI Cem Nuri ALDAŞ Ali Rıza ATASOY Birkan SARIFAKIOĞLU Hülya KÜÇÜKARAS Barış ÖZEL Burak İMREK Oğuz DEMİRKAPI TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No. 88/7 Kızılay Çankaya/ ANKARA Telefon: 0(312) Faks: 0(312) E-Posta: Yayın No: BMO Rapor/2017/1 Mart 2017 Ankara SUNUŞ TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası, anayasanın 135. maddesine dayanan 6235 sayılı TMMOB yasası gereğince, tüm meslektaşlarımızın desteğiyle 2012 yılında kurularak çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz yaklaşık 5 yıl içerisinde kurumsallaşma, kuruluş hedeflerimize ulaşılması ve daha güçlü bir meslek odası olma yönünde çok önemli adımlar atıldı. 3. dönem yönetim kurulu olarak mesleğimizi, Odamızı bir adım daha ileriye taşımak için hazırladığımız, üyelerimizin katkılarıyla zenginleştirdiğimiz Çalışma Programı çerçevesinde çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. Her biri birbirinden değerli hedefleri içeren Çalışma Programımızda Bilişim Politikaları başlığında Öncelikle büyük ölçekli kamu projelerinin meslektaşlarımız ve vatandaşlarımız adına takibi gerçekleştirilecek, dönemsel olarak durum raporu oluşturulacaktır, denilmektedir. Gerek bu başlığa ilişkin hedeflerimizi gerçekleştirmek, gerekse de her seçim/referandum öncesi ülke gündeminde önemli bir yer tutmasından dolayı bu konudaki çalışmalara SEÇSİS ile başlamanın yerinde olacağını düşündük. Buradan hareketle, yönetim kurulumuzun 2 Şubat 2017 deki toplantısında alınan karar uyarınca çalışma grubumuz kamuoyunu SEÇSİS le ilgili bilgilendirmeye yönelik bir çalışma yürütmek amacıyla görevlendirildi. Çalışma grubumuzun kendi içerisinde yaptığı toplantılarla, konusunda uzman kişilerden aldığı görüşlerle ve YSK Seçmen Kütükleri Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde edinilen bilgilerle ortaya koyduğu sonuçlarla kısa zaman içerisinde önemli bir göreve imza attığını düşünüyoruz. Her Yönüyle SEÇSİS Raporu, bu kapsamdaki çalışmaların somut çıktısıdır. Raporumuz, sistemin sahibi ve yürütücü olan YSK nin sistemin gizlilik ve güvenliğini gözeterek kamuya açtığı ve kamuoyuyla paylaştığı bilgilere, çalışma grubumuzun YSK ile yaptığı görüşmelere dayanarak ve mesleki-teknik birikimimizle yaptığımız değerlendirmeler sonucunda hazırlanmıştır. Raporumuzda dile getirilmeyen ya da açık bırakıldığı düşünülen noktaların YSK ce tamamlanacağı kanısındayız. SEÇSİS Her Yönüyle Seçim Bilişim Sistemi Özenli bir çalışmayla üretilen raporumuzun, üyelerimiz ve kamuoyunun SEÇSİS konusunda güvenilir kanallardan, doğru bilgileri edinmesi kapsamında önemli bir işlevi olduğunu, bu açıdan bir başvuru kaynağı olarak değerlendirileceğini düşünüyoruz. Makro düzeyde ulusal bilişim politikalarının belirlenmesi; üyelerimiz ve meslektaşlarımızın, bu politikalar doğrultusunda yaşama geçirilen kamu bilişim projelerinde kamu yararını gözeterek mesleklerini yerine getirmeleri; üretilen hizmet, süreç ve sistemlerin kamu adına denetiminin birbirinden ayrılamaz olduğundan hareket eden Odamız, bu konulara ilişkin mesleki ve hukuki düzenlemeleri (mevzuatı) oluşturma çalışmalarını sürdürmektedir. Kendi meslek alanımız içinde üretilen hizmetlerin, mesleki davranış ilkeleri çerçevesinde kamu yararı başat kabul edilerek üretilmesi ve yine bu ilkeler çerçevesinde mesleki denetiminin sağlanması açısından bu raporumuzu Odamızın kuruluş amaç ve hedefleriyle örtüşen önemli bir adım olarak görüyoruz. Başta SEÇSİS Çalışma Grubumuz olmak üzere bu kapsamlı raporun hazırlanmasında emeği geçen, katkıda bulunan tüm üyelerimize ve meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Birkan SARIFAKIOĞLU Bilgisayar Mühendisleri Odası 3. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 4 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 GİRİŞ 6 1. SEÇSİS İN TANITIMI SEÇSİS Nedir? SEÇSİS Ne Değildir? SEÇSİS in Kapsamı SEÇSİS in Tarihçesi ve Gelişimi SEÇSİS İN YAPISI Sistem Mimarisi Sistem Bileşenleri Güvenlik Entegrasyon SEÇİM İŞ SÜREÇLERİ VE SEÇSİS İş Süreçleri Uygulamadaki Riskler SIKÇA SORULAN SORULAR SORUMLULUKLAR VE ÖNERİLER Yüksek Seçim Kurulu na Önerilerimiz Kamu Kurumlarına Önerilerimiz Siyasi Partilere Önerilerimiz Yurttaşlara Önerilerimiz Basın-Yayın Kuruluşlarına Önerilerimiz 43 KAYNAKÇA 44 SEÇSİS Her Yönüyle Seçim Bilişim Sistemi GİRİŞ Seçimler, parlamenter demokrasilerde tüm yurttaşların görüşlerinin parlamentoda temsil edilmesinin aracıdır. Yurttaşların kendilerini özgürce ifade etmesini, istençlerini parlamentoya yansıtabilmesini sağlayan seçimler, demokratik yaşamda önemli bir yer tutmaktadır. Seçim ve sandık güvenliğinin, hesap verebilirlik ve saydamlık gibi en temel demokratik ilkeler çerçevesinde sağlanması, seçimlerin adil bir ortamda gerçekleştirilmesinin önkoşuludur. Bu önkoşul, yasama erki olan meclisin, seçmen kayıtlarının oluşturulması ve seçimlerin düzenlenmesine ilişkin yasaları yapması; seçimlerin bu yasalar doğrultusunda bağımsız ve özerk bir kurumca yürütülmesi; tüm seçim sürecinin yargı denetiminde olmasını gerektirir. Ülkemizde seçimlerin yönetimi ve yürütülmesi, Anayasanın 79. maddesinde E. Seçimlerin genel yönetim ve denetimi başlığı altında hükme bağlanmıştır. Bu madde Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma görevi nin bağımsız bir yargı organı olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yerine getirilmesini hükmetmektedir. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ise tüm seçim sürecine ve seçmen kayıtlarının düzenlenmesine ilişkin esasları içermektedir. İlgili kanun, bu raporun konusu olan Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) uygulamasının yasal dayanağını oluşturmaktadır. TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO), kamu kurumu niteliğinde meslek örgütüdür; kamuoyunu meslek alanımızla ilgili konularda aydınlatmak hem sorumluluğumuz hem de ana görevimizdir. Bu bağlamda, ülkemizde seçimlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan kamu bilişim sistemi SEÇSİS i her yönüyle değerlendirerek kamuoyunu doğru bilgilendirmek, üyelerimizde ve yurttaşlarımızda oluşan kafa karışıklıklarını ve kaygıları gidermek amacıyla Her Yönüyle SEÇSİS Raporunu hazırladık. 6 Bilgisayar Mühendisleri Odası BMO SEÇSİS Çalışma Grubu, kamuoyuyla paylaşılan ve Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü temsilcileriyle yapılan görüşmeden edinilen bilgiler ışığında SEÇSİS i bilişim uygulamalarının gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik yani güvenlik ilkelerine göre değerlendirerek saptama ve önerilerini raporlaştırdı. Raporun yazımında yasa ve genelgelerde tanımları yer alan terimlerin (seçmen kütüğü, ilçe seçim kurulu, sandık kurulu, sandık çevresi, sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanağı vb.) kullanılmasına özen gösterilmiş, böylece dil bütünlüğünün sağlanmasıyla SEÇSİS ve ilgili iş süreçlerinin yürürlükteki yasal düzenlemeleri nasıl ve ne ölçüde yaşama geçirdiğinin izlenebilmesi amaçlanmıştır. Raporda, SEÇSİS in tanımı, tarihçesi ve gelişimini içeren ilk bölümün ardından ikinci bölümde özellikle üyelerimizin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz sistem yapısına yer verilmekte, sistem mimarisi, iletişim ağı, donanım ve yazılım bileşenleri açıklanmaktadır. Seçim iş süreçleri ve SEÇSİS kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin aktarıldığı üçüncü bölümde bilgi sistemi ve insan etmeninin süreçlerdeki yeri belirtilmekte, mesleki bakış açısıyla irdelediğimiz uygulamada gözlemlenen riskler ortaya konmaktadır. Çokça dile getirilen, yurttaşlarımızın SEÇSİS e güvenini etkileyen kuşku ve kaygılara yol açan konular, dördüncü bölümünde Sıkça Sorulan Sorular başlığı altında derlenerek yanıtlanmaktadır. Kamusal niteliğimiz ve toplumcu mühendislik anlayışımız temelinde daha adil, demokratik ve güvenli bir seçim uygulaması için YSK ye, kamu kurumlarına, siyasi partilere, yurttaşlarımıza yönelik bir sesleniş/çağrı olarak değerlendirilmesini umduğumuz önerilerimiz ise raporun sonsözünü oluşturmaktadır. 7 SEÇSİS Her Yönüyle Seçim Bilişim Sistemi 1. SEÇSİS İN TANITIMI Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) -en yalın anlamıyla- seçmen kütüğünün oluşturulduğu, sandıklardaki oy sayımlarının kaydedildiği, sandık sayım sonuçlarının toplanmasıyla seçim sonuçlarının belirlendiği kamu bilişim uygulamasıdır. Sahibi, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu dur SEÇSİS Nedir? SEÇSİS, ülkenin siyasi gündemini ve nüfusun yaklaşık %70 ini (seçmen sayısı/nüfus) doğrudan ilgilendiren, seçimle ilgili her türlü veri, bilgi ve belgenin toplandığı, üretildiği, saklandığı, raporlandığı ve paydaşlarca paylaşıldığı bir bilişim sistemi olarak tanımlanmaktadır. Ölçeği, etki alanı, bilişim altyapısı açısından ülkemizin çok büyük önem taşıyan kamu bilişim uygulamalarından biri olup Elektronik Seçim Yönetim Sistemi olarak da adlandırılmaktadır. YSK nin internet sitesinde SEÇSİS in amacı şöyle açıklanmaktadır: Türkiye nin en büyük e-devlet projelerinden biri olan SEÇSİS Projesinin temel amacı; yasalara uygun olarak seçmen vatandaşın eksiksiz belirlenmesi, mükerrer yazımın önlenmesi, listelerin hazırlanması, seçmenin kolay, hızlı oy vermesi, seçimin çabuk sonuçlanması, itirazların en aza indirilmesi, vatandaşlarımızın görev ve sorumluluk bilinci ile siyasal haklarını yüksek oranda kullanmasını sağlayacak düzenlemeler için gerekli bilginin; toplanması, bilgisayar ortamında doğru, güncel ve tutarlı bir bütün olarak saklanması, seçimlerde bu bilgilerin ve teknolojik olanakların kullanılarak seçim sonuçlarının ilçelerden güvenli ve hızlı bir şekilde merkeze aktaracak, Internet üzerinden kolayca izlenebilecek yapının gerçekleştirilmesidir. Bu uygulama aynı zamanda elektronik seçime geçişin temelini oluşturacaktır. İletişim altyapısı, donanım, sistem yazılımları, veritabanı, uygulama yazılım(lar)ı katmanlarından oluşan SEÇSİS in uygulama yazılımı, YSK tarafından hazırlanan SEÇSİS Uygulama Yazılımı Teknik Şartnamesi esas alınarak yapılan açık ihaleyi kazanan HAVELSAN A.Ş. firmasının kurduğu proje ekibince geliştirilmiştir. 8 Bilgisayar Mühendisleri Odası 1.2. SEÇSİS Ne Değildir? SEÇSİS, elektronik seçim (e-seçim, i-seçim) uygulaması değildir. Kimi ülkelerde parlamento ya da yerel yönetim seçimlerinde, bazı kamu ya da özel kesim kuruluşlarında ve sivil toplum örgütlerinde değişik amaçlarla elektronik seçim (e-seçim) ya da internet kullanımıyla seçim (i-seçim) yapılmaktadır. Elektronik seçime dayalı sistemlerde -genel olarak- aşağıdaki yöntemlerden biri ya da birkaçı bir arada uygulanmaktadır: Optik kodlu oy pusularının oy kullanma yerinde ya da bir merkezde tarayıcıdan (İng. scanner) geçirilerek yani taranarak okunması ve oyların bu yolla sayılması. Elektronik aygıttaki düğmeye (tuşa) basarak oy verilmesi ve anında sayım. Direct Recording Electronic (DRE) olarak adlandırılan bu yöntemde dokunmalı ekranlar ya da özel tasarlanmış tuş takımları (klavyeler) kullanılmakta, girilen oylar aygıtın belleğine kaydedilerek sayılmaktadır. Elektronik seçim aygıtları çevrimdışı (İng. offline) ya da çevrimiçi (İng. online) olabilmekte, bazıları ise verilen oyu içeren oy pusulasını kâğıda basmaktadır. Elektronik aygıtta düğmeye basarak girilen oyun çıktısının şifreli kâğıda basılması ve bu yolla elde edilen oy pusulasının anında sayım yapan bir makineye atılması. İnternete bağlı uçbirimlerden (bilgisayar, tablet, kiosk) oy kullanılması ve anında sayım. SEÇSİS te ise oy kullanım ve sayımı bittikten sonra sandık kurullarınca yazılıp imzalanan sandık sonuç tutanaklarında yer alan sayım sonuçları, ilçe seçim kurullarında yetkili kullanıcılar tarafından bilgisayara -ellegirilir. Girilen veriler anında merkezdeki veritabanına kaydedilir; sistem, tutanaklardan girilen oy sayılarını toplayarak (yasal düzenlemelerde tanımlanan hesaplamaları yaparak) seçim sonucunu belirler. SEÇSİS te oy kullanımı ve sayımı elektronik araçlarla ya da aygıtlarla yapılmaz. Seçim süreçlerinde oy kullanma ve oy sayımı dışında kalan işlemlerin yürütülmesi ve ilgili çıktıların üretilmesinde bilişim teknolojilerinin kullanılmasını sağlayan SEÇSİS, bir elektronik seçim yönetim sistemi olarak nitelendirilir; dolayısıyla elektronik seçim uygulaması değildir. 9 SEÇSİS Her Yönüyle Seçim Bilişim Sistemi 1.3. SEÇSİS in Kapsamı SEÇSİS, Çizim 1 de gösterilen seçim döngüsünde belirtildiği üzere milletvekili genel seçimleri, ara seçimler, yerel yönetim seçimleri, cumhurbaşkanlığı seçimi ve halkoylamalarında seçim günü öncesi, seçim günü ve seçim günü sonrasında yapılan işlemlerin yasal düzenlemeler doğrultusunda gerçekleştirilmesinde kullanılır. Çizim 1. Seçim Döngüsü Kaynak: SEÇSİS le, seçim döngüsündeki sıralamaya uygun olarak -özetleaşağıda sıralanan işlemler yerine getirilir. 10 Seçim Günü Öncesi Bilgisayar Mühendisleri Odası Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) aracılığıyla İçişleri Bakanlığından alınan adres ve kimlik (nüfus) kayıtları kullanılarak yurtiçi seçmen kütüğü oluşturulur. Dışişleri Bakanlığından alınan bilgilerle yurtdışı seçmen kütüğü oluşturulur. Milli Savunma Bakanlığından (ASAL dan) oy kullanamayacak askerlerin (er, erbaş, çavuş, askeri öğrenciler); Adalet Bakanlığından oy kullanamayacak hükümlülerin ve cezaevinde oy kullanacak tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülerin bilgileri alınarak seçmen kütüğü kesinleştirilir. Seçmen kütüğü, siyasi partilerle Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden paylaşılır. Seçmen kütüğü, yurtiçi ve yurtdışı seçmen sorgulama uygulamalarıyla seçmenlerin internetten erişimine açılır. Milletvekilliği, cumhurbaşkanlığı ve yerel yönetim seçimlerinde adaylar sisteme işlenir. Seçmenlerin kesinleştirilmesi için askı listeleri yayımlanır ve basılır. Askı listeleri, yurttaşların internetten erişimine açılır. Askı listeleri üzerinde yapılan değişiklikler/düzeltmeler seçmen kütüğüne işlenir. Seçmen kütüğü kesinleştirilir. Askı süresi içinde yapılan değişikliklerle kesinleşen seçmen kütüğü, siyasi partilerle SİPPORT üzerinden paylaşılır. Seçmen sayısına ve yerleşimlere göre sandık sayıları ve yerleri (sandık bölgeleri) belirlenir. Sandıklarda oy kullanacak seçmenler belirlenir, sandık seçmen listeleri oluşturulur. Seçmen bilgi kâğıtları hazırlanır; ilçe seçim kurullarında basımları yapılır. Yurttaşların oy kullanacakları sandığı görüp seçmen bilgi kâğıdının dökümünü alacakları internet uygulaması hizmete açılır. Sandık kurulunu oluşturan görevliler belirlenir. 11 SEÇSİS Her Yönüyle Seçim Bilişim Sistemi Sandık kurulu ile sandıkta oy kullanacak kamu görevlileri belirlenir; sandık seçmen listesine eklenir. Sandık seçmen listeleri, Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden siyasi partilerle paylaşılır. Sandık seçmen listelerinin dökümleri (çıktıları) ile üzerinde karekod olan boş sandık sonuç tutanakları ilçe seçim kurullarında basılır Seçim Günü Sandık (oy) sayım sonuçlarının yazıldığı, sandık kurulunca imzalanmış ve mühürlenmiş sandık sonuç tutanağındaki veriler ilçe seçim kurullarında bilgisayara girilir. Sayım döküm cetveli ve sandık sonuç tutanağı taratılarak görselleri elde edilir. Sandık sonuç tutanağı bilgisayara girildiği anda sayım sonuçları merkezdeki veritabanına kaydedilir. Taratılan sayım döküm cetveli ile sandık sonuç tutanağı görselleri de anında merkezdeki veritabanına kaydedilir. Sandık sonuç tutanaklarındaki veriler, sayım döküm cetveli ve sandık sonuç tutanağının görselleri, sisteme tanımlı dış kullanıcıların erişimi amacıyla belli aralıklarla (yaklaşık 2 dakika içinde) portal sistemi kapsamındaki ayrı bir veritabanına aktarılır. Sayım sonuçları ve ilgili görseller, dış kullanıcılar için tutulan veritabanından Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) ile siyasi partilere dağıtılır. Sayım sonuçları, harita üzerinde sandık sonuçlarının görülmesini sağlayan Kokpit Uygulaması aracılığıyla siyasi partilere ve basın-yayın kuruluşlarına (haber ajanslarına) yayımlanır. İlçe seçim kurulunun -seçim gününde ve itiraz süresi içinde- karara bağladığı itirazlar uyarınca ya da ilçe seçim kurulunun veri girişinin doğru yapılıp yapılmadığını denetlemesiyle düzeltilen sandık sayım sonucu bilgisayara girilir; düzeltilen sayım sonucunu içeren, üzerinde karekod olan denetim tutanağının dökümü alınır. İlçe seçim kurulunca imzalanan denetim tutanağı taratılarak veritabanına kaydedilir. İmzalı denetim tutanağının görseli SSPS ile siyasi partilere ulaştırılır. 12 Bilgisayar Mühendisleri Odası İlçe seçim kurulunca imzalanacak ilçe birleştirme tutanağı basılır; bu tutanağın imzalanmış biçimi taratılarak veritabanına kaydedilir. İl seçim kurulunca imzalanacak il birleştirme tutanağı basılır; bu tutanağın imzalanmış biçimi taratılarak veritabanına kaydedilir. İl ve ilçe birleştirme tutanakları SSPS ile siyasi partilere dağıtılır. Seçim Günü Sonrası İl/ilçe seçim kurulunun itiraz süresi içinde karara bağladığı itirazlar uyarınca ya da ilçe seçim kurulunun veri girişinin doğru yapılıp yapılmadığını denetlemesiyle düzeltilen sayım sonuçları bilgisayara girilir; denetim tutanağı düzenlenir. İl/ilçe seçim kurulunca imzalanan denetim tutanağı taratılarak veritabanına kaydedilir, SSPS ile siyasi partilerle paylaşılır. Sandık (oy) sayım sonuçları üzerinde yasal düzenlemelerde tanımlanmış hesaplar yapılarak geçici/kesin seçim sonuçları belirlenir. Milletvekilliği, cumhurbaşkanlığı ve yerel yönetim seçimlerinde seçimleri kazanan adaylar saptanır. Geçici ve kesin seçim sonuçları ulaştırılır. SSPS üzerinden siyasi partilere İtiraz süresinin bitiminin ardından kesin seçim sonuçları SSPS uygulamasıyla yurttaşların erişimine açılır SEÇSİS in Tarihçesi ve Gelişimi SEÇSİS, teknolojideki gelişmeler ve bu bağlamda kamuoyunun beklentilerinin değişmesine koşut olarak farklı evrelerden geçti. Sistemde, güncel teknolojinin sağladığı olanaklardan yararlanılırken bir yandan da teknolojinin ve yasal düzenlemelerin gerektirdiği yeni iş süreçleri ve işlevler kapsandı. SEÇSİS le ilgili çalışmalar 1986 da başladı. Hacettepe Üniversitesinin hazırladığı SEÇSİS Projesi Olurluk Raporunun 1989 da Yüksek Seçim Kurulunca kabul edilmesinin ardından geliştirilen çevrimdışı ve dağıtık (İng. distributed) veritabanı yapısındaki uygulama 2004 e dek kullanıldı. 13 SEÇSİS Her Yönüyle Seçim Bilişim Sistemi - Çevrimiçi - Hacettepe Üniversitesi ile Olurluk Raporu kabulü merkezi - Seçmenlerin TC Kimlik - Seçim siyasi partilerle (SSPS) taranarak sisteme sisteme dahil edilmesi cetvelinin taranarak - Seçmen kütüklerinin olarak Çizim 2. SEÇSİS in Tarihçesi 14 Bilgisayar Mühendisleri Odası SEÇSİS, iletişim ve internet teknolojilerindeki gelişmeler doğrultusunda 2005 te çevrimiçi ve web tabanlı çalışan, merkezi veritabanına sahip yapısına kavuştu. Sistem, günümüze değin bu yapısını korumuş olsa da zaman içerisinde özellikle entegrasyon (veri aktarımı) ve veri bütünlüğü (İng. data integrity) açısından bazı önemli iyileştirme süreçleri yaşandı da ilçelerden merkezi veritabanına taşınan seçmen bilgilerinin TC Kimlik Numarası ile ilişkilendirilmesi çalışması yapıldı. Bu kapsamda hazırlanan Kimlik Doğrulama Programı ile seçmen bilgileri Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS te) bulunan kişi bilgileriyle eşleştirilerek mükerrer seçmen kayıtlarının önüne geçilmesi hedeflendi de işletime açılan e-devlet uygulamaları Ulusal Adres Veritabanı (UAVT) ve Adres Kayıt Sistemi (AKS) ile yine TC Kimlik Numarası üzerinden seçmenlerin adresleri ilişkilendirildi; böylece 2008 de adrese dayalı seçmen kütüğü hazırlandı. SEÇSİS, günümüzde de seçmen kütüğünün oluşması adımında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile bağlantı kurmakta, hem AKS hem de Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) ile çevrimiçi entegrasyon (veri aktarımı) sağlamaktadır da uygulamaya konan SEÇSİS Portal Sistemi ve sonrasında yine bu sistem kapsamında 2011 de hizmete giren Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) ile hem yurttaşların seçmen ve sandık bilgileriyle seçim sonuçlarını internetten sorgulayıp görüntülemesi sağlandı, hem de seçim sonuçlarının siyasi partiler, haber ajansları vb. kuruluşlarla paylaşılmasına olanak veren entegrasyon işlevleri SEÇSİS e eklendi te düzenlenen yerel seçimlerden başlayarak sandık sonuç tutanaklarının ilçe seçim kurullarında taranarak sisteme alınması ve seçim süreci boyunca partilerle, kesin sonuçlar açıklandıktan sonra ise kamuoyuyla paylaşılması sağlandı. İlçe
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks