Please download to get full document.

View again

of 75
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt gewijzigd als volgt:

Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 17 | Pages: 75

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Besluit van tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector in verband
Transcript
Besluit van tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34) Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van (...), FM/jaar/0000 M, directie Financiële Markten; Gelet op richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34) en de artikelen 1:80, tweede lid, 1:81, eerste en tweede lid, 2:124b, tweede lid, 4:9, tweede lid, 4:15, tweede lid, aanhef en b, 4:20, eerste lid en derde lid, aanhef en b, 4:22, eerste lid, 4:25, eerste lid, 4:33, derde lid, 4:74b, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van..., nr....); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van (...), FM/jaar/0000 U, directie Financiële Markten; Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel I Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt gewijzigd als volgt: A Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt: 1. De definitie van hypothecair krediet vervalt. 2. De definitie van jaarlijks kostenpercentage komt te luiden: jaarlijks kostenpercentage: totale kosten van een krediet voor de consument, bij een consumptief krediet uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale kredietbedrag, berekend volgens de basisvergelijking en aanvullende hypothesen, opgenomen in bijlage A, of de bij de uitvoering van een overeenkomst inzake hypothecair krediet aan de consument in rekening te brengen totale kosten van het hypothecair krediet, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het uitstaand saldo, berekend volgens de basisvergelijking en aanvullende hypothese, opgenomen in bijlage B;. 3. De definitie van totale kosten van het krediet voor de consument komt te luiden: totale kosten van het krediet voor de consument: alle kosten inzake een krediet, met uitzondering van notariskosten, die de consument in verband met een krediet moet betalen en die de aanbieder bekend zijn, vergoedingen van welke aard ook en kosten in verband met nevendiensten met betrekking tot het krediet, indien het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot die diensten verplicht is om het krediet op de geadverteerde voorwaarden te verkrijgen, en indien het hypothecair krediet betreft met inbegrip van de kosten voor de waardebepaling van het onroerend goed, indien die waardebepaling verplicht is om het krediet te verkrijgen en met uitzondering van de kosten voor de registratie van de eigendomsoverdracht van het onroerend goed;. B Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt: 1. Aan het slot van b vervalt en. 2. Aan het slot van c wordt de punt vervangen door: ; en. 3. Er wordt een toegevoegd, luidende: d. bij financiële dienstverlening met betrekking tot hypothecair krediet, de direct leidinggevenden van de personen, bedoeld in artikel 4:9, tweede lid, van de wet, voldoen aan de in bijlage III van de richtlijn hypothecair krediet opgenomen eisen. C Na artikel 6 wordt een artikel toegevoegd, luidende: Artikel 6a In afwijking van artikel 6 worden bij ministeriële regeling regels gesteld met betrekking tot de vakbekwame dienstverlening aan consumenten door aanbieders van of bemiddelaars in hypothecair krediet met zetel in een andere lidstaat die door middel van het verrichten van diensten in Nederland hun bedrijf uitoefenen. D Artikel 33 wordt gewijzigd als volgt: 1. Voor de tekst wordt de aanduiding 1. geplaatst. 2. In de tekst wordt 113 en 114 vervangen door: 113, 114 en Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. Een aanbieder van krediet als bedoeld in artikel 4:15, tweede en derde lid, van de wet bewaart, indien het een overeenkomst inzake hypothecair krediet met een variabele rente betreft, de indexen die bij de berekening van de debetrentevoet worden gebruikt ten minste gedurende vijf jaren na de dag waarop de index voor de laatste maal is gebruikt. 2 E Artikel 51b komt te luiden: Artikel 51b Een aanbieder van hypothecair krediet heeft op zijn website of op papier of een andere duurzame drager ten minste de volgende informatie beschikbaar met betrekking tot het aangeboden hypothecair krediet: a. de identiteit en het adres van de aanbieder; b. de doeleinden waarvoor het krediet gebruikt mag worden; c. de vormen van zekerheid alsmede, indien van toepassing, de vermelding dat de zekerheid zich ook in een andere lidstaat mag bevinden; d. de mogelijke duur van de overeenkomsten inzake hypothecair krediet; e. de actuele vaste debetrentevoet bij de mogelijke rentevastperiodes en, indien van toepassing, de variabele debetrentevoet, met een beschrijving van de kenmerken van een debetrentevoet en variabele debetrentevoet en de gevolgen daarvan voor consumenten; f. indien leningen in vreemde valuta beschikbaar zijn, de vermelding van de vreemde valuta, met een toelichting van de gevolgen voor de consument; g. een representatief voorbeeld van het totale kredietbedrag, de totale kosten van het krediet voor de consument, het totale door de consument te betalen bedrag en het jaarlijks kostenpercentage; h. een indicatie van de mogelijke bijkomende kosten die ter zake van een hypothecair krediet vereist zijn, die geen zijn van de totale kosten van een krediet voor de consument; i. de verschillende mogelijkheden voor het aflossen van het krediet, met inbegrip van het aantal, de periodiciteit en het bedrag van de termijnen; j. indien van toepassing, een toelichting dat de naleving van de kredietovereenkomst niet hoeft te betekenen dat het totale krediet aan het einde van de looptijd is afgelost; k. een beschrijving van de voorwaarden met betrekking tot vervroegde aflossing; l. of een waardebepaling van het onroerend goed vereist is om het hypothecair krediet te verkrijgen, of de consument deze waardebepaling moet laten uitvoeren en of daaraan kosten zijn verbonden voor de consument; m. een indicatie van de nevendiensten bedoeld in artikel 4:18, derde lid, van de wet die de consument dient af te nemen teneinde het krediet, onder de geadverteerde voorwaarden te verkrijgen, en indien van toepassing, een vermelding dat de nevendiensten kunnen worden afgenomen bij een andere financiëledienstverlener; n. een waarschuwing betreffende de gevolgen van niet naleving van de aan de kredietovereenkomst verbonden verplichtingen. F Artikel 53, eerste lid, komt te luiden: 1. Indien een financiële onderneming in een reclame uiting over krediet melding maakt van een debetrentevoet of andere gegevens betreffende de kosten van een krediet, verstrekt zij daarbij tevens informatie over: 3 a. de vaste of variabele debetrentevoet en de andere kosten die deel uitmaken van de totale kosten van het krediet; b. het totale kredietbedrag; c. het jaarlijks kostenpercentage; d. de identiteit en het adres van de aanbieder van krediet of van de bemiddelaar inzake krediet; en, indien van toepassing, e. de duur van de kredietovereenkomst; f. in geval van goederenkrediet, de contante waarde en contante betalingen, genoemd in de definitie van kredietsom in artikel 1; g. het totale door de consument te betalen bedrag; h. het aantal en het bedrag van de termijnen; i. in geval van hypothecair krediet, dat de kredietovereenkomst gewaarborgd wordt door een hypotheek of vergelijkbare zekerheid, danwel een recht op voor bewoning bestemde onroerende zaken, het aantal afbetalingstermijnen en een waarschuwing dat schommelingen van de wisselkoers van invloed kunnen zijn op het door de consument te betalen bedrag. G In artikel 54 wordt en de wijze van berekening van de kosten van verzekeringen en zekerheidsrechten als bedoeld in 53, eerste lid, e en tweede lid, b, onder 3 vervangen door: en de wijze van berekening van kosten en het bepalen van een representatief krediet als bedoeld in artikel 53. H Aan artikel 57 wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. Een bemiddelaar in hypothecair krediet verstrekt de consument in aanvulling op de informatie bedoeld in het eerste lid, d, gegevens aan de hand waarvan deze inschrijving kan worden gecontroleerd. I Na artikel 59aa wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 59ab 1. Voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst inzake hypothecair krediet verzoekt de aanbieder van hypothecair krediet de consument om de informatie en bewijsstukken te verstrekken die noodzakelijk zijn om de kredietwaardigheid van de consument te kunnen beoordelen. 2. Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, vermeldt welke informatie en bewijsstukken verstrekt dienen te worden en binnen welke termijn aan dit verzoek dient te worden voldaan. 3. De aanbieder waarschuwt de consument dat het krediet niet kan worden verleend als de consument onvoldoende informatie verstrekt ten behoeve van de beoordeling van de kredietwaardigheid. J 4 Na artikel 63 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 63a Een financiëledienstverlener die een consument adviseert inzake hypothecair krediet, verstrekt het advies op papier of op een andere duurzame drager aan die consument. K Artikel 68a komt te luiden: Artikel 68a 1. Gedurende de looptijd van een overeenkomst inzake hypothecair krediet met een variabele debetrentevoet informeert de aanbieder de consument op papier of op een andere duurzame drager voorafgaand aan elke wijziging van de debetrentevoet over deze wijziging, waarbij hij de consument tevens informeert over: a. het gewijzigde jaarlijks kostenpercentage; b. de component of componenten waardoor de debetrentevoet is gewijzigd; c. het bedrag van de periodieke betalingen die moeten worden verricht nadat de nieuwe debetrentevoet in werking is getreden; en d. indien van toepassing, wijzigingen in het aantal of de frequentie van de betalingen. 2. Gedurende de looptijd van een overeenkomst inzake hypothecair krediet die is aangegaan in vreemde valuta als bedoeld in artikel 4, 28, van de richtlijn hypothecair krediet, waarschuwt de aanbieder de consument op papier of andere duurzame drager in ieder geval wanneer de waarde van het totaal uitstaande bedrag of de waarde van de afbetalingstermijnen meer dan twintig procent afwijkt van de waarde die zou gelden, indien de wisselkoers van de valuta van de kredietovereenkomst en de euro zou worden toegepast, die gold op het tijdstip waarop de overeenkomst werd gesloten. 3. Bij de waarschuwing, bedoeld in het tweede lid verstrekt de aanbieder de consument uitleg over de mogelijkheid om de valuta van de kredietovereenkomst om te zetten in een andere valuta en de ter zake geldende voorwaarden. De Autoriteit Financiële Markten kan regels stellen met betrekking tot de inhoud van de waarschuwing en de uitleg die daarbij wordt gegeven. L Aan artikel 68b wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van een nieuwe debetrentevoet informeert de aanbieder de consument op papier of op een andere duurzame drager over: a. het bedrag van de periodieke betalingen die moeten worden verricht nadat de nieuwe debetrentevoet in werking is getreden; en b. indien van toepassing, wijzigingen in het aantal of de frequentie van de betalingen. M Aan artikel 77 wordt een lid toegevoegd, luidende: 5 6. Een financiëledienstverlener die financiële diensten verleent met betrekking tot hypothecair krediet voldoet aan het bepaalde ingevolge het eerste lid door het verstrekken van de informatie, bedoeld in artikel 112d. N In artikel 79 wordt onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot zesde en zevende lid, een lid ingevoegd, luidende: 5. Ten aanzien van hypothecair krediet zijn de belangrijkste kenmerken, bedoeld in het eerste lid, b, de in bijlage K, deel A, onderdelen 3 tot en met 6, genoemde gegevens. O Na artikel 81b worden drie artikelen ingevoegd, luidende: Artikel 81c 1. Een hypothecair krediet kan vervroegd worden afgelost. Onder vervroegde aflossing wordt verstaan de gehele of gedeeltelijke aflossing van een hypothecair krediet voorafgaand aan het verstrijken van de krediettermijn. 2. De aanbieder van hypothecair krediet rekent geen vergoeding voor vervroegde aflossing van het hypothecair krediet die hoger is dan het financiële nadeel dat de aanbieder heeft bij vervroegde aflossing. 3. De aanbieder van hypothecair krediet verstrekt aan de consument die voornemens is vervroegd af te lossen een berekening van de aan de aanbieder te betalen vergoeding voor het vervroegd aflossen en de bij de berekening gehanteerde hypothesen. 4. De Autoriteit Financiële Markten kan nadere regels stellen met betrekking tot de berekening van de vergoeding, bedoeld in het derde lid. Artikel 81d 1. Een aanbieder van hypothecair krediet waarborgt dat een consument zorgvuldig wordt behandeld indien de consument de uit een overeenkomst inzake hypothecair krediet voortvloeiende verplichtingen niet nakomt of indien de aanbieder van hypothecair krediet zich verhaalt op de onroerende zaak waarop het hypothecair krediet is gevestigd. 2. Een aanbieder van hypothecair krediet rekent de consument geen hogere vergoeding van kosten bij het niet nakomen door die consument dan de kosten die de aanbieder als gevolg van het niet nakomen maakt. 3. Indien het verhaal op de onroerende zaak onvoldoende oplevert om de uit een overeenkomst inzake hypothecaire krediet voortvloeiende verplichtingen na te komen, komt de aanbieder met de consument een regeling overeen ten behoeve van de afbetaling van het resterende krediet. Artikel 81e Het is een aanbieder van hypothecair krediet niet toegestaan om, met als reden een onjuiste beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument, de overeenkomst inzake hypothecair krediet te beëindigen of ten nadele van de consument te wijzigen, 6 tenzij de consument voor de beoordeling van de kredietwaardigheid relevante informatie bewust heeft achtergehouden of bewust onjuist heeft weergegeven. P Artikel 111 wordt gewijzigd als volgt: 1. Onderdeel a vervalt, onder verlettering van de onderdelen b en c tot onderdelen a en b. 2. In de onderdelen a en b (nieuw) wordt krediet telkens vervangen door: consumptief krediet. Q In artikel 112, eerste lid, wordt de artikelen 112a en 112b vervangen door: de artikelen 112a, 112b, 112d en 112e. R In paragraaf worden na artikel 112c twee artikelen ingevoegd, luidende: Artikel 112d 1. De informatie, bedoeld in artikel 4:33, eerste lid, van de wet, met betrekking tot hypothecair krediet, anders dan krediet als bedoeld in artikel 112e, wordt op papier of op een andere duurzame drager verstrekt in de vorm van het in bijlage K bij dit besluit opgenomen formulier en bevat de in die bijlage bedoelde gegevens. 2. De informatie, bedoeld in het eerste lid, wordt gebaseerd op de door de consument kenbaar gemaakte voorkeur en verstrekte informatie. 3. Informatie in aanvulling op de informatie, bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt in een afzonderlijk document. 4. De aanbieder verstrekt aan de consument op zijn verzoek een kosteloos exemplaar van de ontwerpovereenkomst inzake hypothecair krediet, tenzij de aanbieder op het tijdstip van het verzoek niet voornemens is de overeenkomst met de consument aan te gaan. 5. Indien naast een hypothecair krediet een nevendienst wordt aangeboden, verstrekt de aanbieder de consument informatie over de mogelijkheden om de nevendiensten, als bedoeld in artikel 4:18, derde lid, van de wet te beëindigen. Artikel 112e 1. De informatie, bedoeld in artikel 4:33, eerste lid, van de wet, met betrekking tot krediet als bedoeld in artikel 3, tweede lid, a, van de richtlijn hypothecair krediet wordt op papier of op een andere duurzame drager verstrekt en bevat in ieder geval een beschrijving van de aard, risico s en kosten van het krediet die gedetailleerd genoeg is om de consument in staat te stellen een weloverwogen beslissing te nemen. Alle informatie wordt even opvallend weergegeven. 2. De informatie bedoeld in het eerste lid, bevat de volgende gegevens: a. de naam en adres en, indien de aanbieder van het krediet of de bemiddelaar in krediet een rechtspersoon is, de statutaire naam en handelsnaam of handelsnamen; b. het totale kredietbedrag en de overeengekomen afzonderlijke opnames; 7 c. de duur van de kredietovereenkomst; d. de rentevoet en de voorwaarden die de toepassing van deze rentevoet regelen; e. de vanaf het sluiten van de overeenkomst inzake krediet in rekening te brengen kosten, alsmede in voorkomend geval de voorwaarden waaronder deze gewijzigd kunnen worden; f. voor zover van toepassing, de kosten van niet nakoming door de consument; g. de voorwaarden en procedure voor beëindiging van de overeenkomst inzake krediet; h. het recht van de consument op grond van artikel 4:32 van de wet onverwijld en kosteloos geïnformeerd te worden over het resultaat van de raadpleging van een gegevensbestand ter beoordeling van zijn kredietwaardigheid; i. een weergave van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met betrekking tot het krediet; j. voor zover van toepassing, de periode gedurende welke de aanbieder van krediet door de precontractuele informatie is gebonden. 3. De aanbieder informeert de consument, teneinde deze in staat te stellen te beoordelen of de voorgestelde overeenkomst inzake krediet aan zijn behoeften en financiële situatie beantwoordt, een uitleg over de risico s en effecten van het krediet in geval van: a. de ontwikkeling van de rentevoet, daarbij wordt een voorbeeld opgenomen uitgaande van een stijging van de rentevoet met 2% punt; b. de ontwikkeling van de waarde van het onroerend goed waarop zekerheid is gevestigd, daarbij wordt een voorbeeld opgenomen uitgaande van een waardedaling van 20 procent; c. wijzigingen in de overeengekomen opnames gedurende de duur van het krediet; d. voor zover van toepassing, de consequenties van het opeisen van de lening en de effecten van een verkoopopbrengst lager dan het opgenomen krediet. 4. De aanbieder verstrekt aan de consument op zijn verzoek een kosteloos exemplaar van het ontwerp van de overeenkomst inzake hypothecair krediet als bedoeld in het eerste lid, tenzij de aanbieder op het tijdstip van het verzoek niet voornemens is de overeenkomst met de consument aan te gaan. S Artikel 115 wordt gewijzigd als volgt: 1. In het zesde lid vervalt onder 1, onder vernummering van onder 2 en onder 3 tot onder 1 en onder In het zevende lid wordt zesde lid, onder 3 vervangen door: zesde lid, onder 2. T In paragraaf wordt na artikel 115a een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 115aa 1. Een aanbieder van hypothecair krediet stelt een consument onverwijld in kennis van een afwijzing van een verzoek van de consument om een overeenkomst inzake hypothecair krediet te sluiten. 8 2. Indien de afwijzing, bedoeld in het eerste lid, het gevolg is van een raadpleging van een stelsel van kredietregistratie stelt de aanbieder de consument in kennis van het resultaat van de raadpleging en van informatie met betrekking tot dat stelsel. U Het opschrift van afdeling 11.2 komt te luiden: AFDELING 11.2 Verzekeringen en hypothecair krediet Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 4:75, tweede lid, en 4:74b, tweede lid, van de wet V In de artikelen 159, eerste lid, en 160, eerste lid, wordt bedoeld in artikel 4:75, eerste lid, telkens vervangen door: bedoeld in de artikelen 4:75, eerste lid, en 4:74b, eerste lid,. W In het opschrift van bijlage A wordt aanvullende hypothesen vervangen door: aanvullende hypothesen voor consumptief krediet. X Na bijlage A wordt een bijlage ingevoegd, luidende: BIJLAGE B Inhoudende de basisvergelijking en aanvullende hypothesen voor hypothecair krediet, bedoeld in de
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks