Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 mei 2016 wordt goedgekeurd.

Category:

Self Improvement

Publish on:

Views: 27 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 juni 2016 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Ranschaert, P. De Maertelaere, K. Steyaert,
Transcript
OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 juni 2016 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Ranschaert, P. De Maertelaere, K. Steyaert, E. Donné, R. Vermeulen, L. Dobbelaere, C. van Crombrugghe, C., OCMW-raadsleden; M. Van Praet, OCMW-secretaris Zijn verontschuldigd: R. Van Neste, OCMW-raadslid OPENBARE ZITTING 1 PROCES-VERBAAL OPENBARE ZITTING VAN 3 MEI 2016 Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 mei 2016 wordt goedgekeurd. Stemming 2 FINANCIËN: VERZOEK FINANCIEEL BEHEERDER HOUDENDE GOEDKEURING JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Gelet op het decreet van betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid de bepalingen van Titel IV (financiën, planning en financieel beheer), hoofdstukken V en VI; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan; Gelet op ontwerp van jaarverslag en jaarrekening 2015 zoals opgemaakt door onze diensten en zoals minstens 14 dagen voor de zitting ter beschikking gesteld van de raadsleden; Gelet op het eenparig advies van het MAT van het OCMW Deinze van 17/05/2016; Gehoord de toelichting van de jaarrekening 2015 ter zitting door de heer Carl MAEBE, financieel beheerder van het OCMW Deinze; Ja: 6 C. De Spiegelaere, W. De Ketelaere, P. De Maertelaere, K. Steyaert, L. Dobbelaere, C. van Crombrugghe Onthouding: 4 R. Ranschaert, E. Donné, R. Vermeulen, C. Artikel 1: De raad keurt het jaarverslag en de jaarrekening 2015 goed. Artikel 2: Dit besluit en een integrale versie van het jaarverslag en de jaarrekening 2015 worden ter kennis gebracht van de toezichthoudende overheden. Naar ABA Vlaanderen zal ook een digitale versie worden toegestuurd, zoals voorgeschreven door de reglementering. Het jaarverslag en de jaarrekening 2015 worden ter kennis gebracht van de gemeenteraad van de stad Deinze. Artikel 3: Dit besluit wordt voor opvolging en uitvoering ter kennis gebracht van de financieel beheerder en de financiële dienst. 3 SOCIAAL HUIS : SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING. centra voor Gelet op het raadsbesluit van 01 oktober 2013 waarbij principieel werd beslist om deel te nemen aan het samenwerkingsakkoord met verschillende OCMW s; Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 juni 2014 waarin de samenwerkingsovereenkomst met het OCMW Merelbeke en het OCMW Gent die optreden als instrumenterende besturen, werd goedgekeurd; Gelet op de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst die door alle deelnemende OCMW s zal gebruikt worden;. Overwegende dat psychosociale hulpverlening aan cliënten en de begeleiding van hulpverleners het best door gespecialiseerde psychologen wordt opgenomen; Overwegende dat er verder zou gewerkt worden met een uurcontingent per OCMW, en dat 8 uur per maand voor het OCMW Deinze voldoende lijken; Overwegende dat vanuit het team van het sociaal huis de aanwezigheid van de psychologe als een meerwaarde wordt ervaren; Artikel 1: Het OCMW verlengt het samenwerkingsakkoord met verschillende andere OCMW s (Gent, Merelbeke, Melle, Lochristi, Nazareth, Evergem, Zottegem, Melle,) voor psychologische hulpverlening, en dit voor onbepaalde duur. Artikel 2: Jaarlijks zal een evaluatiemoment ingebouwd worden waarbij de werking kan bijgestuurd worden. Artikel 3: Het OCMW Deinze zal verder 8 uren van het totale pakket opnemen en dus ook de kosten zoals beschreven in de eindversie van de samenwerkingsovereenkomst. Artikel 4 : Deze verlenging gaat in op datum van 01 september Artikel 5 : Een afschrift van dit besluit wordt ter kennis gebracht van het OCMW Merelbeke alsook aan het diensthoofd sociaal huis voor verdere opvolging. Artikel 6: In toepassing van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wordt dit agendapunt opgenomen in de lijst van geregelde aangelegenheden die ter kennis wordt gebracht van het college van burgemeester en schepenen en van de provinciegouverneur. 4 SOCIAAL HUIS : SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN TRAJECTBEGELEIDING (MET FOCUS OP WONEN) VOOR VLUCHTELINGEN centra voor Gelet de vraag vanuit het CAW Oost-Vlaanderen, Visserij 153 te 9000 Gent tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met het OCMW-Deinze m.b.t. de trajectbegeleiding voor vluchtelingen met de focus op wonen; Overwegende dat deze begeleiding wordt opgevolgd door het CAW, en bedoeld is voor erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden die nood hebben aan begeleiding rond het thema wonen; Overwegende dat het gaat over een kortlopende begeleiding waarin er geholpen wordt in de zoektocht naar een woning alsook dat er aandacht wordt gegeven voor de integratie van de vluchtelingen; Overwegende dat vanuit het OCMW (LOI) het engagement wordt gevraagd voor een warme overdracht van de vluchtelingen, en dit via samenwerking, uitwisselen van info, afsprakenoverleg. ; Overwegende dat deze vluchtelingen vanuit het OCMW (LOI) kunnen toegeleid worden; Artikel 1: Het OCMW treedt toe tot de samenwerkingsovereenkomst met het CAW Oost-Vlaanderen, in het kader van trajectbegeleiding voor vluchtelingen met de focus op wonen. Artikel 2: Deze samenwerkingsovereenkomst zal ingaan op 15 juni 2016 en wordt afgesloten voor de duur van het project. Artikel 3: Na één jaar zal een evaluatiemoment ingebouwd worden waarop de werking kan bijgestuurd worden. Artikel 4: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het CAW Oost-Vlaanderen, Visserij 153 te Gent, alsook aan het diensthoofd van het sociaal huis voor verdere opvolging binnen het team. Artikel 5: In toepassing van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wordt dit agendapunt opgenomen in de lijst van geregelde aangelegenheden die ter kennis wordt gebracht van het college van burgemeester en schepenen en van de provinciegouverneur. 5 NIEUW WZC: RAMING EN BIJZONDER BESTEK VOOR HET LOT BINNENSCHRIJNWERK centra voor Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het KB van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivatie, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het ontwerp van bijzonder bestek, de raming en de plannen voor de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum, lot binnenschrijnwerk, zoals opgemaakt door onze ontwerper architect ir. Hugo Deleu, Lindenlei 15 te 9000 Gent, dd. 25 mei 2016 met als referentie: DNZKBISM ; Gelet op het goedgekeurde meerjarenplan van het OCMW Deinze en het goedgekeurde budget 2016; Het dossier is klaar om de markt van aannemers binnenschrijnwerk te raadplegen; De investeringskredieten zijn voorzien op het goedgekeurde meerjarenplan en de goedgekeurde budgetten; Artikel 1: De raad keurt het bijzonder bestek en de raming voor het lot binnenschrijnwerk van het nieuwe woonzorgcentrum goed. Het betreft een overheidsopdracht met de volgende kenmerken: Openbare aanbesteding; Vereiste erkenning aannemer: D4- klasse 5 Raming: ,33 exclusief BTW Raming: ,53 inclusief BTW Uitvoeringstermijn: 80 dagen Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: De ontwerpers doen het nodige voor de officiële aankondiging van deze overheidsopdracht. Een afschrift van dit besluit wordt ter kennis gebracht van de architect ir.-ontwerper, het diensthoofd techniek van het O.C.M.W.-Deinze, de financieel beheerder, het diensthoofd sociaal huis, de algemeen directeur woonzorg. In toepassing van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wordt dit agendapunt opgenomen in de lijst van geregelde aangelegenheden die ter kennis wordt gebracht van het college van burgemeester en schepenen en van de provinciegouverneur. 6 WZC: DEELNAME AAN HET PILOOTPROJECT CHRONISCHE ZIEKEN GEÏNTEGREERDE ZORG centra voor Gelet op de toelichtende nota in memorie; Het Woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw, OCMW Deinze, werd gevraagd om deel te nemen aan het pilootproject geïntegreerde zorg. De aanwezigheid van diverse partners is onontbeerlijk bij het welslagen van geïntegreerde en naadloze transmurale zorg; Als partner met de nodige expertise in woonzorg werden we uitgenodigd voor dit project; Het is eveneens een gegeven dat er in het woonzorgcentrum veel mensen verblijven met een chronische aandoening. Voor hen kan de uitkomst van dit project in de toekomst zeker een meerwaarde betekenen; Na bespreking; Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn beslist deel te nemen aan het pilootproject geïntegreerde zorg. Artikel 2: De algemeen directeur woonzorg zal instaan voor de verdere opvolging van dit project. Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt ter kennis gebracht van de algemeen directeur woonzorg. 7 HERBESTEMMING LOKAAL DIENSTENCENTRUM ELFDORPEN: HUUROVEREENKOMST MEDIWET centra voor Gelet op het raadsbesluit van 17 december 2013 waarbij beslist werd een studie te maken over de herbestemming van het huidige sociaal huis en het lokaal dienstencentrum na verhuis van sommige diensten naar het nieuwe administratief dienstencentrum Leiespiegel; Gelet op het raadsbesluit van 3 februari 2015 houdende goedkeuring van het huurcontract met Kind en Gezin regio Deinze dat vanaf september 2016 een aantal lokalen van het huidige sociaal huis zal huren (1 e verdieping); Gelet op het raadsbesluit van 2 februari 2016 houdende goedkeuring van het huurcontract met vzw Centrum voor Basiseducatie, Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland met zetel te 9000 Gent, Kolveniersgang 133, dat vanaf september 2016 een aantal lokalen van de huidige rekendienst + polyvalente zaal zal huren (1 e verdieping); Gelet op het raadsbesluit van 3 mei 2016 houdende goedkeuring van de gebruiksovereenkomst met het Agentschap voor Integratie en Inburgering met zetel te 9000 Gent, Elfjulistraat 39c, dat vanaf september aanpalende lokalen van het vroegere sociaal huis zal gebruiken; Gelet op het akkoord van Mediwet met zetel te 9000 Gent, Opvoedingstraat 143, over het huren van 2 kantoorruimtes op de centrale campus (1 e verdieping), zoals ontvangen op 10 mei 2016; Gelet op het voorstel van de huurovereenkomst dd. 28/04/2016; Mediwet wenst vanaf september 2 aanpalende lokalen te gebruiken op de 1 e verdieping die tot 14/04/2016 gebruikt werden door 2 medewerkers van de Sociale Dienst van het OCMW Deinze voorheen werd door Mediwet gebruik gemaakt van 2 (kleinere) lokalen op de benedenverdieping. Naar aanleiding van de herbestemming van de OCMW Campus en de verdere uitbouw van de OCMW-seniorenwerking, zullen de 2 lokalen op de benedenverdieping continu ingezet worden voor de seniorenwerking op de site; Het OCMW genereert tevens nieuwe structurele inkomsten om de werkingskosten van de site te milderen; Artikel 1: De Raad keurt de huurovereenkomst met Mediwet, Opvoedingstraat 143 te Gent, goed. Artikel 2: De huurder zal in totaal 24,72m² kantoorruimte gebruiken voor een maandelijkse huur van 284 (gekoppeld aan het indexcijfer). Het gebruik vangt aan op 1 september Artikel 3: De huurder staat zelf in voor de inrichting van zijn kantoren. Artikel 4: In toepassing van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wordt dit agendapunt opgenomen in de lijst van geregelde aangelegenheden die ter kennis wordt gebracht van het college van burgemeester en schepenen en van de provinciegouverneur. 8 DOMUS DONZA: PRINCIPIËLE BESLISSING VOOR EEN ONDERZOEK NAAR DE VOORDELEN EN NADELEN VAN DE ERKENNING VAN DOMUS DONZA ALS SOCIAAL VERHUURKANTOOR centra voor Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren; Advies van het lokaal woonoverleg Deinze van 9 mei 2016; Jaarverslagen OCMW Deinze, rubriek sociaal wonen Domus Donza; Domus Donza, het sociaal huisvestingsproject van het OCMW Deinze, werkt al jaren volgens het model van een sociaal verhuurkantoor; De huidige Vlaamse regering trekt duidelijk de kaart van de sociale verhuurkantoren om extra betaalbare huurwoningen op de private markt te mobiliseren; Uit een recente bevraging van de Vlaamse burgemeesters en OCMW-voorzitters (VVSG) blijkt dat de huisvestingsproblemen van kansengroepen als belangrijkste sociale uitdaging voor de gemeenten naar voor kwam; Oost-Vlaanderen hinkt achterop wat betreft het aantal erkende sociaal verhuurkantoren; Er zijn voordelen (subsidies) maar ook nadelen (logge procedures, extra mankracht) verbonden aan de erkenning als SVK; Meerdere denkpistes zijn denkbaar en worden onderzocht: samenwerking tussen het OCMW Deinze en het OCMW Zulte, Domus Donza als autonoom SVK voor het grondgebied van Deinze, aansluiten bij het SVK Schelde en Leie. Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Onze diensten wordt opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de voordelen en de nadelen van de erkenning van Domus Donza als sociaal verhuurkantoor. Meerdere denkpistes zijn denkbaar en worden onderzocht: samenwerking tussen het OCMW van Zulte en het OCMW van Deinze, Domus Donza als autonoom SVK voor het grondgebied Deinze, aansluiten bij het erkend SVK Schelde en Leie. Het onderzoek zal voor verder gevolg ten gepaste tijd worden voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn. In toepassing van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wordt dit agendapunt opgenomen in de lijst van geregelde aangelegenheden die ter kennis wordt gebracht van het college van burgemeester en schepenen en van de provinciegouverneur. 9 DOMUS DONZA: WIJZIGING HUURWAARBORGREGELING - WIJZIGING INTERN HUURREGLEMENT centra voor Gelet op de nota van onze diensten dd ; Gelet op de huidige regeling, de voor- en nadelen zoals vermeld in de nota; Gelet op de bepalingen van het sociaal huurbesluit aangaande de huurwaarborg en meer bepaald op de mogelijkheid tot het storten van de waarborg in handen van het OCMW, de voor- en nadelen zoals vermeld in de nota; Overwegende dat de bijkomende administratie ruimschoots vergoed wordt door het beperken van niet bepaalde huurschade en de vlottere afhandeling; Overwegende dat de huidige regeling niet vlot verloopt; Overwegende dat bij directe volledige betaling de maximale huurwaarborg in de nieuwe regeling tweemaal de huurwaarde betreft, beperkt tot 930; Overwegende dat kan voorzien worden om de huurwaarborg te beperken tot minder dan tweemaal de huurwaarde, dit op voorstel van de sociale dienst; Overwegende dat een lokaal bestuur kan instemmen met een gespreide betaling van de waarborg met maandelijkse afbetalingen; Overwegende dat met de nieuwe regeling een vlottere afhandeling mogelijk is, het maximale bedrag beter de kosten dekt van de huurschade en huurderving, de afbetaling niet meer vrijblijvend is, er geen onbetaalde huurwaarborgen meer zijn Overwegende dat de nieuwe huurwaarborgregeling opgenomen moet worden in het intern huurreglement, dit samen met de bepalingen inzake de afrekening van de waarborg; Overwegende dat de nieuwe regeling enkel geldt voor de sociale woningen; Artikel 1: Voor de sociale woningen wordt in plaats van de waarborgregeling volgens het burgerlijk wetboek geopteerd, bij directe volledige betaling, voor de regeling in handen van de huurder. De huurwaarborg wordt niet gestort op een geïndividualiseerde geblokkeerde rekening op naam van de huurder. De maximale huurwaarborg bedraagt tweemaal de huurwaarde ( basishuur ) met een begrenzing op 930 ( in 2016 ). De waarborg wordt verhoogd met de in de loop van de huurovereenkomst gekapitaliseerde intresten, dit aan een intrestvoet die minimaal gelijk is aan de wettelijk bepaalde intrestvoet. De verhuurder bezorgt jaarlijks aan de huurder een overzicht van de gestelde waarborg, verhoogd met de gekapitaliseerde intresten. Artikel 2: Het vast bureau kan op voorstel van de sociale dienst - instemmen met een gespreide betaling van de waarborg met maandelijkse afbetalingen. De afbetalingstermijn bedraagt maximaal 18 maanden. Er wordt een kleine administratieve vergoeding gevraagd van de huurder als hij van de betaalfaciliteit wil gebruik maken, deze vergoeding bedraagt in De waarborg, verhoogd met de administratieve vergoeding moet in de 18 daaropvolgende maanden (of korter) met gelijke bedragen aan de verhuurder worden betaald, tegelijkertijd met de betaling van de huurprijs en de huurlasten. Als de maandelijkse betaling ontoereikend is om zowel de schijf van de waarborg als de huurprijs en huurlasten te betalen, zal de betaling eerst worden toegekend aan de schijf voor de samenstelling van de huurwaarborg. De afbetalingen brengen intresten zoals vermeld in artikel 1. Het betalingsplan moet worden toegevoegd als bijlage bij de huurovereenkomst. Artikel 3: De administratie huurwaarborgbetalingen intresten afbetalingen vrijgaven, wordt gedaan door de dienst wonen in samenspraak met de financiële dienst en de sociale dienst. Er wordt een nieuwe rekening geopend. Artikel 4: De nieuwe huurwaarborgregeling wordt als bijlage opgenomen in het intern huurreglement, dit aangevuld met de bepalingen inzake de afrekening van de waarborg zoals vermeld in de dienstnota. Artikel 5: De nieuwe regeling geldt vanaf de eerstvolgende sociale huurovereenkomst na besluit van de raad. Artikel 6: Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de medewerkers van Domus Donza, de financieel beheerder, de sociale dienst en de toezichthouder. Artikel 7: In toepassing van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wordt dit agendapunt opgenomen in de lijst van geregelde aangelegenheden die ter kennis wordt gebracht van het college van burgemeester en schepenen en van de provinciegouverneur. M1 MEDEDELINGEN Neemt kennis van het brochure Manifest voor moedige mensen, uitgegeven door VVSG. De OCMW-voorzitter sluit de zitting om 20 u 20 uur. Gedaan te Deinze, in zitting, datum als hierboven. Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De OCMW-secretaris De OCMW-voorzitter Marc Van Praet Conny De Spiegelaere
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks