Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

HipERPOLARiZASYON SONRASI POTANSiYELiN FARE, SI~AN VE HElix ASPERSA'NIN BAZI SiNiR HUCRELERiNDE ELEKTRiKSEL SiNYAL

Category:

Scrapbooking

Publish on:

Views: 59 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Vet. nil. Dl'rg. (2001), 17.3: HipERPOLRiZSYON SONRSI POTNSiYELiN FRE, SI~N VE HElix SPERS'NIN BZI SiNiR HUCRELERiNDE ELEKTRiKSEL SiNYL OLU~UMUNDKi ROLUNUN R~TIRILMSI Ramazan 8al o1 Investigation
Transcript
Vet. nil. Dl'rg. (2001), 17.3: HipERPOLRiZSYON SONRSI POTNSiYELiN FRE, SI~N VE HElix SPERS'NIN BZI SiNiR HUCRELERiNDE ELEKTRiKSEL SiNYL OLU~UMUNDKi ROLUNUN R~TIRILMSI Ramazan 8al o1 Investigation orthe Role of fterhyperpolarization Potential in the Formation of the Electrical Signals in Some Brain cells of Mouse, Rat and Helix spersa Oze!: Bu 9al!~mada 9ift ve keskin uc;:lu mlkroelektrot ile patch ctamp melodlan kullanllarak lare cochlear gekirdegl, suran Colliculus Inleriore'mn ve Hetlx aspersa'nm sulxlzalagiyaj ganglion'unda bulunan sinir hucrelerinin hgcre 19i membran kayltian In vitro olarak olygldu. Bu sinir hucrelerinde hiperpolarizasyoo somasi potansiyelin (HP), hlzl! (I HP), orta (m HP) ve yava~ (s HP) olmak Ozere 09 fazdan oju~tugu ve bazen de depolarizasyon sonrasl potansiyelln (DP) olu~tugu belirlendi. Hiperpolarizasyon sonrasl derinliginin, sinir hocresinin lipine bagh olarak de9i~tlgl (25 mv kadar boyok olabildigi) gozlendi. Hiperpolarizasyon sonrasl potansiyelin otasi fizyolojik rolo, membranln katol aklm enjeksiyonu oncesl anot aklmla hiperpolarize edilerek a r a~tlfl ldl. SOnu9 olarak, anol aklm uygulamasmm, SiM hucrelerlnin meydana getirdigi ate~leme pallernlerinde degi~ime neden oldugu gozlendi. nahtar Kellme: Biyofizlk, eleklrofizyoloji, mikroelektrot, in vitro Summary: In this study, using the double and sharp microelectrodes and patch clamp techniques, intracellular reo cordlngs were perlormed in Ihe neurons 01 mice cochlear nucleus, rat inferior colliculus and subesophagial ganglia 01 Helix aspersa In VItro. In these neurons, alter hyperpolarization potential (HP) consisted 01 last (I HP), medium (m HP) and slow (s HP) phases. Occasionally, alter depolarization potential (DP) was observed. The amplitude of the HP varied depending upon the types of cells (could be as big as 25 my). The possible role of the HP was m vestigated by enjecting hyperpolarizing currents before depolarizing neurons. Consequently, it was observed thai preconditioning hyperpolarizing current caused the firing pallerns of the neurons Key Words: Biophysics, electrophysiology, microelactrode, In vitro Girl, ksiyon polansiyeli (P) sonrasmda sinir hoc resinde olu~abilen hiperpolarizasyon sonrasl po tansiyel (HP), zar dinlenim polansiyelinden daha negatil bir potansiyel olup, hocre ale~leme me kanizmasmda onem ta~lmakta ve hoeresel i~lem hlzi ite etkjnti~ini tayin etmektedir (Storm, 1987; Storm, t 988). HP'nin, akson terminauerinde no rotransmillerlerin salgllanmasjni ve sinir hoc relerinde lekrarll P olu~umunu konlrol elti!)i bit dinlml~tir (Klein ve ark., t 980). ynea bu polansiyel, ozellikle hiperpolarizasyona duyarh iyon kanatlannln aklivilelcrini dc{ji~tirdiq'i i~in Onemlidir. Ome{Jin polasyum kanauannjn, membran potanslyeline kar~t ozel bir duyarllllgi vardlf ve hocre lipine baq'1i olarak de{li~kenlik gostermekle birlikte, yakla~lk -50 mv zar potansiyetinde, kanatlan lama men inaklif hale ge(:er. Di{ler tarallan bu polansiyetlerden daha ne gatif POlansiyel1erde -kanallan aktivasyona hazlr hale gelir (8al ve ark, 2001). Bu durumda membran depolarize edilirse polasyum -aktmjnln aktivasyonuna neden olaeaglndan hoerslerin ale~ Ierne palternlerini de{li~tiri( (8al, 1998). Vine do~ok e~ik de!)erli g~ici kalsiyum aklmjnjn da benzer ~e kilde membran potansiyeline duyarllh{ll bitdirilml~tir (Uinas ve Sugimori, 1980). Inhibitor postsinaplik po lansiyelleri (IPSP) ve HP, sinir hoerelerinin polansiyelini islirahal za r potansiyelinden daha negalll yaparak kanallann aklivasyon ve inaktivasyon dengesini elkiler ve sinir hocrelerin bilgi kodlamada kullamlan eevap palternlerini degi~tirir (Rudy, 1988). ksiyon potansiyelinin repolarizasyonunu olu~luran iyon aklmlarl aynl zamanda HP olu~umuna da klsmen katllmaktadlr. C;;fJnkO HP'Jn ilk kom ponen!i repolarizasyonun bir parcasl olarak de {lerlendirilir (Storm, 1987: Storm, 1988). Memeli sinir hoereferinin de i~inde yer aldloi (:o{lu sink hoc relennde P'nin repolarizasyon doneminden ve HP meydana geli~inden co{lunlukla geeikmi~ dozellici potasyum aklml (KDR, IK) sorumlu lutulmu~tur (Hodgkin ve Huxley, 1952: Traub ve Uinas, 1979). Memeli sinir hocrelerinde, HP'I hangi Gch~ Tanh!: I Mustafa Ke mal Un;vcrsilcsi. VClcrincr FakUllcsi. Fizyoloji nabllim Dall, HT Y L iyonik ak.mm olw,;turdu~u yeterince test edi! meml~tir. Hipokampusta yef alan piramid hocretennde P'nin repolarizasyonu ve HP meydana gelmesi 19in, kalsiyum ile aktifle~en potasyum ak,m. ile (IC) ak.ffilnin (I) beraber yall~tlq:r bildirilmi tir (Storm, 1987). Kurba{laJann sempatik gangliyon sinir hocrelerinde. repolarizasyon ve HP olu ~umunda, IK deqil Ie sorurnlu oldugu bildirilmi~lir (dams ve ark, 1982). Slyan gangliyon sinir hocrelerinde ise repolarizasyon ve HP olusumunda potasyum ak,m. sorumludur (8elluzzi ve ark, 1985). yok belirgin olarak Slmrian 9izi1ememekle birlikte ard arda birbirini takip eden HP'lerin hlzl! (f-hp). arta (m HP) ve yava$ (s-hp) olmak uzete 09 komponenti tanlmlanml tlr (Janahmadi, 1996; Storm. '1987). Bu cah~mada, deqi~ik sinir preparatlannda (Helix aspersa gangliyon, collicular inferiore ve cochlea r cekirdekte bulunan sinir hucreleri) HP komponentlerinin kar~lla~tlrmah olarak incelenmesi amacland l. yrrca HP'nin bilgi kodlamada kullanllan ate~leme patternlerinin olu~umundaki rolo, zar dinlenim potansiyeli deqi~lirilerek ara~tlrlldl. Maleryal ve Metol Bu yah~mada, fare, Slyan ve Helix aspersa sinir hocrelerinin hocre ~i membran kayltian yilt ve keskin uylu elektrot lie patch clamp melodlan kullanllarak 61e;:OldO (Bal ve ark, 2000, Bal ve ark, 2001; Bal ve Oertel, 2000). Deneylerde kulianllan boton kimyasal maddeler Sigma firmasmdan temin edildi. Helix aspersa sinir hocrelerinden yift elektro! leknigi lie kay l!: Sekiz ade! Helix aspersa (3-5 g), Blades Biological (ingillere) ~irkelinden temin edildi. Disekslyon lahtasi Ozerine bacaklanndan gergin ~ekilde lespit edilen hayvanm, gangliyonlardan olu~an beyni, aorta ile birlikte ylkartlldlktan sonra ince igneler ile sini r uylarrndan lahtaya tespil edudl SubOza!agiyal ganguyonun Ozerinde yer alan Cif! kat zar koyok forsepsler ile YHtllarak sinir hqcreleri at;:lga Clkartlldl. Daha sonra gangliyon, Ringer 50- lusyonu (80 mm NaCI, 4 mm KCI, 5 mm MgCI2, 10 mm CaCl, 10 mm glukoz, ve 5 mm HEPES olaeak ~e kilde hamlanan) ie;:erisinde mekanik olarak olu ~abileee k hasarlann etkisinden kurtulabilmesi lein bir saal bekletildi. Solusyonun ph'sl TRISM base ile 7.4'e ayarlandl. Osmalarilesinin 212 ile 216 arasmda olmasma Ozellikle dikkat edildi. Ilae;: uygulanaeagl zaman solusyonun ozmolaritesi NaCI konsanlrasyonu azallliarak dengelendi. yilt elektrot ile hoere kaydl ie;:in, birisi membran voltajln1 kaydedecek, digeri ise aklml hocre ie;:ine en- jekte edecek iki elektrot kullanlldl. Ie;: yozeylerinde bir liaman bulunan elektrollarrn dl~ caplan 1 mm ve ie caplan 0.58 mm idi. Elektrotlar, yatay puller kullanllarak deneyden klsa sore once hazlrlandl ve i9- lerine 3 M KCI kondu. Hazlrlanan elektrot ucu, yakla~lk 1 mm c;:apmda olup, rezistansl, 3 M KCI solusyonu kullanllarak 1-6 MW olarak OleOldO. Olu ~an kapasitansl azaltmak iyin elektrotlar Sylgard ile kaplandl. Olympus marka bir mikroskop lie 40'hk objektif boyotmesinde hede! hocre tespit edildikten sonra iki eleklrot Ue sink hocresine girilerek kaylt i~lemlerine ba~landl. HOcre iyl kayltlar, xoclamp-2 amplifier (xon) ile ada slcakhgmda yaplldl. Elde edilen veriler 2000 Hz'de low pass!jltre'den geyirilerek nalog/digital d6no~toroeo ile 16 KHz'llk bit frekansta ornekleme yaplldl. Her deney sonrasl elektrot ucu potansiyeli kaydedildi ve ol u~an mikroelektrod uy potansiyeli ±5 mv'dan buyok ise sonuylar analizlerde kullanllmad t. Collicular inferiore sinir hocrelerinden keskin ue;:lu elektrot teknigi Ue kayl!: yall~mada gon- 10k 20 adet erkek ve di~j Wistar lbino Slyan kullanlldl. Hayvanlann ba~1 kesildikten sonra, ba~ kl Simian beyinde devam eden aktiviteyi du~orerek oksijen ve glukoz toketimini azaltmak ve dolaylslyla beyin sinir hocrelerinde meydana gelebilecek hasan en aza indirmek ic;in oneeden +4 OC'ye soqutulmu~ olan yapay beyin SIVISI (acsf) iyerisine kondu. Yapay beyin SIVISI; 124 mm NaCI, 5 mm KCI, 1.2 mm KH2P04, 2.4 mm CaCI2, 1.3 mm MgS04, 26 mm NaHC03 ve 10 mm glukoz it;:erecek ~ekilde hazlrlandl. Yapay beyin SIVISIOIO ph'sioi 7.4'te tamponlamak iyin %95 02 ve %5 C02 ile doyuruldu. SoQuk tutulmaslolo nedeni ise. Colliculus in feriore'du da ieerecek ~ekilde koyuk bir beyin bloku e;:ok suralli bir ~ekilde t;:lkartlldl ve acsf (+4 OC) ie;:eren vibrotom ile 300 mm kallnllqloda kesildi. Kesitler olasl mekanik hasarlann tamir edilmesi ic;in bit saklarna kabloda bir saat beklelildi. Kesitler, Oertel (1983) taraflodan dizayn edilmi~ kaylt adasloa blrakllarak, dakikada 6-7 ml hlzda acsf solosyonu ile perfuze edildi. %95 02 ve %5 C02 gaz kan~lml, acsf ie;:ine sorekli olarak veri lerek doyurulmaya e;:ah~lldl. Helix aspersa preparatloda hoereleri birbirinden ayflml ve hede! hocrenin tayini yaplldl. ncak colliculus inferiore kesitlerinde hocreleri gormeden canll hocre bulunmaya yall~lldl. Yukanda anlatlldlgl gibi aynl tor cam malzemeden yatay puller kullanarak mikroelektrotlar hawlandl. Farkh olarak elektrodun ueu yok daha ince olup, pipet iei so IOsyonu blfaklldlgloda uy direncinin MW 01- dugu belirlendi. Kaylt iyin 2 M potasyum aseta! ieerisinde hazlflanml~ %2'lik biyosaytin solosyonu pipe! solosyonu olarak kullanlldl. Verilerin bilgisayara kay- 72 liipcrpolari lus on SOllr USI polanslyeli n rarc... )15mV 80 ms ---'1' o f_hp :1 OP, ::: m-hp 8mY I 'm, -59 mv J---r-- o , 11 mv SO... B _72mV B1 B2 120mv c ~ -45mV 20 J -84 mv 200ms ~-----~ ~,...-: mV 005n s-hp ' -HP S7mV ~ekll 1. Helix aspersa F77 sinjr hucresinde aklm en Jeksiyonlanna cevaben oiu~an P va HP. : Dinlenme zar potansiyeli -47 mv olan sinrr hucresr.l n'na yanlt olarak olu~an blr P olu~lurdu va f-hp'nl (10 mv buyuklugunde) s-hp lakip elli. Bl: +2 n aklm, iki P olu~turdu. ynl sinir hucresine allot aklmlar vererek dinlenme zar potansiyeli -84 mv'a kaydmldlktan soma va sonra aklm miktardakl aklm Injekte edildiginde uyafloin sonunda sadece bir P ate~lendi. dedllmesi yukanda anlallldlqi gibi yaplldl. Cochlear yekirdek sinir hoerelerinden patch elamp tekniqi ire kayii: Ookuz adel IC einsi fare ( gunlok) bu ;:ali~manln maleryalinl olu~lurdu. Hayvanlann ba~ 1 kesildikten soma daha soma ba~lan, '30 mm NaCI. 3 mm KCI, 1.2 mm KH2P04, 2.4 mm CaCI2, 1.3 mm MgS04, 3 mm HEPES ve 10 mm glukoz (%95 02 ve %5 C02 ile doyurulan) i ;:eren acsf iyerisine konuldu. Cochlear ;:ekirdeqin, beyin saplna birle~ik olarak diseksiyonu yaplldl ve vibrotom ile 175 mm kahnh{jlnda kesitler alindl. Cohclear yekirdegi iyeren kesilier kayll odaslna alinarak inverted mikroskop (Zeiss, X63 suva girebilen lens kujlanarak) ile incelendl Cochlear yekirdekte deoi~ik morfoloji ve biyofiziksel Ozelli kteki huereler. birbirinden konumlanna ve a l e~leme patternlerine gore ayut edildl. Hedel hoere seyildikten sonra hocre iyi kayll almak iyin tum hocre patch elamp konligorasyonu elde edildi. xopateh 200 amplifier'1 (xon) kullanllarak kayillar ahndl. nalog kaylliar 5-10 KHz'de filtre edildikten soma veriler KHz fre- $elol 2. Ocl0PUS ve steuate slnlr hucrelerinde P ve HP. : Octopus sinir hucreleri 0.1 n aklma yam olarak uyannm ba~lnda sadece bir P'i ate~ledl. YaMm ilk klsml buyijlulerek sag usi ko~ede aynntlh olarak gosterijmi~tlr. 81- rasi ile f-hp, m-hp ve DP gozlendl B: ym octopus sinir hucresinde anot skim enjcksiyonu ile olu~tu rulsn -72 mv'luk dinlenme?:ar potansiyelinden ate~lenen P gorutmekledir. C: Stellate hucresinin 0.05 n aklma ite ale~lenen P'leri gorqlmekledir. 0: Spontan olarak geli~n P sonrasii-hp ve s-hp gorolmektedir. kanslarda diiila] sisteme dono~lurolerek bitgisayarda kaydedildi. Seri direnylerin buyok bir klsml (%95) 6zel devrelerle dozeltildi. Sonuylar, ortalama ± standard hata (ND sinir hocre saylsl) (x ± Sx, (N)) olarak verildi. Bulgular Helix aspersa sinir hoerelerinde HP; Bu yah~mada, 8 farkli Helix aspersa' ,n F77 sinir hocresinden hocre i ;:i kayltlar ahndl. Bunlardan Ot;: hucre spontan olarak P meydana getirdi ve tom hoereler pozitif aklm enjekte edildigi zaman P ale~lendi. F77 hocrelerinde sadece I-HP ve s HP ~ekiueri g6zlendi..hiperpolarizasyon somasl polansiyelinin yuksekli{linin (zar dinlenim polansiyeli ile HP'nun en negafil deoeri) 7 lia 14 mv arasmda degi~tiqi (11±O.7 mv (N=8)) gozlendi. HP'nun F77'de ate~leme patterni olu~umundaki rolonu ara~llrmak iyin membran polansiyeli, anot (negatif) aklml kullanarak zar dinlenim potansiyelinden daha ne9alif voltajlara kaydlrlldl. Oaha soma P ate~lemesi iyin aynl miktarda katol (poziti!) aklml eniekte edildi. ~ekil 1 B'de goruldoou 73 BL DP l15~ 150ms / -SOmV '1,!04M. B i'j ~5m I.NiP 10m, I-HP1 -'l7mv,,',. )1 't/', V \,/ $ HP B O.ln!'3mv I! C -57 mv.1\. _,,-.--'' ,5mv 1 8O~ D I SOms --- s HP ri -88mV-- $ekil 3. Coiliculus inferiore'de yer alan onset ve adapting hgcrelerinde P V6 HP. : 0.4 n aklma yanrt olarak atei?lenen P'I, /-HP 'Ie soma DP takip etti. B: Fakat ayn. hgcrede spontan olarak geli~n P sonraslnda sadece f-hp belirgin olarak gozlendj. C: dapting sinir hucresi. 0.1 n ila bir P ate~edi va sadece s-hp be hrgrndl. D: ynt hclcrede dinlenme zar potansiyelinin anal aklmla --88 mv'a kaydmlmasmdan sonra P compo lex bir yaplya borondo. gibi P'nin say,smm azaldlgl ve uyarmm ba mda degilde sonlanna dogru olu~tugu gozlendi. Cochlear ~ekirdek sinir hucralerinde HP: Cochlear yekirdekte 4 octopus va 5 stellate sinir hocresinden hocre iv; kayii ahndl. Octopus hoc releri uyan ~iddeti ne kadar boyok olursa olsun sa dece lek bir P ale~ledi ($ekil 2) slrasl ile f-hp, DP (depolarizasyon sonrasi potansiyel) ve m HP fazlanna sahipti. Hiperpolarizasyon sonras. polansiyelin yoksekligi, 5±O.6 mv (N=4) olarak bu lundu. Hiperpolarizasyon sonras. polansiyelin lizyolojik rolonu ara~llrmak iv;n, hocrenin zar dinlenim polansiyeli anol aklmla negalif degerlere kaydrnldlktan sonra kalot aklmla al9$leme yaplld. 'Ie P potanslyel yoksekliginin artl191 g6zlandi. Stellate hocrelarrnde, uyanlara cevap olarak P repolarizasyonu sonrasl HP komponentleri ga li$mesme zaman kalmadan, daha sonraki P'nin ale$lendigi gozlendi ($ekil 2C). Fakal sponlan ola rak ale$lenen P'in '-HP va s HP componentlerini iyerdigi 'Ie yap.lan analizlerde spontan HP'nin boyoklogonon 25 mv'a kadar ula$t.g. goz lendi (17±2 mv (N=5)) (~ekil 2D). 74 $ekil 4. Colliculus Infenore'de yer alan regular hoeresrn.n P V6 HP. : 0.' n ile ate~lenen P ve ' HP ve s-hp gorolmekledir. B: Sponlan olarak ate~lenen P. Dinlenme zar potansiyeli (Cll ve aynl sinir hikresinde -82 mv zar potansiyelinde (ell 0.5 n ile 8te~lenen P. CoUiculus inferiore'nin dl$ kabugu sinir hocrelerinde HP: OV onsel ($ekil 3 va 38), 6 adapling ($ekil 3C 'Ie 3D) ve 5 regular ($ekil 4, 48 'Ie 4C) sinir hocralerinda HP analizleri yaplldl. Onsel hocresinde, aklm enjeksiyonlarrnda DP, sponlan olarak alei1emenin oldugu durumlarda ise l-hp ve s-hp g6zlendi ($ekil 3 'Ie 38). Sponlan ata~leme olgulannda, HP'nin boyoklogo 4±O.3 mv (N=3) olarak bulundu. Onset hocrelerde, ak.m enjeksiyonu oncesi hiperpolarizasyonun etkisinin tespit edilemeyecek kqdqr az oldugu belirlendi. dap ting hocrelerde ise aklm enjeksiyonlan ite geli$en P, s HP ve nadiren DP gozlandi. Hiperpotarizasyon sonrasl polanslyelinin yuksekliginin az oldugu g6zlendi (2±0.2 mv (N:6)). dapting ieklinde olan ate~leme pallerni, anot aklml ile yap.lan hiperpolarizasyon sonrasl aynl miktardaki aklma bursl paneroi olu$lurarak yaml verdi. Regular sinir hocrelerinde, l-hp ve s-hp'nrn aylk blr $ekilde lemsil edildigi g6zlendi. Hiperpolarizasyon sonras. potansiyelinin yoksekli{linin ale 'eme patternini elkileyebilacek yokseklikte oldugu g6zlandi (10±0.5 mv (N=7)).) (~ekil 4C ve 4D) Iliperpolari7.3syon sonrasl potansiyelin fare... T a rtl~ma ve Sonug ksiyon polansiyel repolarizasyonunun ve HP'nin. hucre tipine gore farkillikiar gostermekle beraber gecikmi~ duzeltici potasyum aklml, aklml. kalsiyum ile aktjfle~en potasyum aklmlanmn kombine katkllan ile olu~tu~u bildirilmi~lir (Golding ve ark, 1995; Golding ve ark, 1999; Smith, 1992; Wagner, 1994). pamin, bal ansi zehirinden izole edilen bir loksindir ve SK ICa aklmlol s~ici olarak bloke eder (Rudy, 1988). KultOk konduktansli kalsiyum ile aklive olan polasyum aklmlolo, colliculus inferioredeki regular ve F77 sinlr hocrelerinde I HP olu~umuna katklsl oldugu rapor edilmi~tir (Janahmadi, 1996). Octopus sinir hucrelerinde P repolarizasyonu ve HP'in geli~imin. boyok oranda Kv1 gen ailesinin olu~lurdugu heteromultimerik potasyum kanallanntn araclilk ettiqi polasyum aktmt ile ilgili ol du~u ve telraelilamonyum iyonuna duyarh polasyum aklmlmn ItOk az katktslnm olduqu bildirilmi~tir (8at ve Oertel, 2000). 8u sinlr hucrelerinde, HP olgusunun kantitatlf olarak deoerlendirmesi ve bu sinir hocre sin yallerinin kodlanmastndaki katklsl ilk defa bu Ita li~mada ele altndl ve HP'in larkh kompartlmanlan karakterize edildi. HP'nin yoksekliqine ve suo resine ba~1i olarak ate~leme pattern olu~umunda onemli ral aldlqtna inanlhr (Goh ve Pennefather. 1987; Storm, 1987;Storm, 1988). HP'nin sinyal kodlanmasl altlslndan biyoliziksel onemi, zar din lenim potansiyelini daha negali! deqerlere kaydlrmastndan ileri gelir. 8unun ate~leme pat ternlerinin olu~umundaki onemini, ilk kez Uinas ve Sugimori (1980) cerebellumun purkinje sinir hocrelerinde va daha sonra Manis (1990). cochlear~kirdekte bulunan fusiform hocrelerinde ortaya koymu~lur. 8u ara~tlrmacllar katol aklml 6ncesinde hocre membranlnl anol aklmla hiperpolarize ettiklerinde, ate~leme panerninin degi~tiqini budirmektedirler. Sun ulan Itah~mada F77 sinir hocresinde 90rOlen HP yoksekliginin fazla olduou (7-14 mv) saplandl. Bu duruma gore fonksiyonel olarak HP komponentl bu hocrelerde elektriksel sinyallerin ~ekillenmesine katklda bulunur. COnkO bu hucrede zar dinlenim potansiyelinden daha negalif polansiyellerde akltl hale gelten kanallan lazla bu[undugundan (8al ve ark, 2001), HP ile zar po. tansiyeli negatifle~erek ilk aksiyon potansiyelinin olu~masl gecikir ve hocrede olu~an sinyalln patlerni deqi~ir. SOnu9 olarak hocrenin uyanlabilirl i~i n i n azalmastna yol altar. Benzer ~ekilde bu Itali~mada, colliculus inferiore'un regular ve adapting sinir hocrelerinde de boyle bir elki belirgin olara k sapland.. Col1iculus inferiore sinir hoc- relerinde HP'nin yuksekliginin lazlallol, fonksiyonel olarak 6nemli olmasl gerektigi ~eklinde yorumlandl. yanko i~ilme sisteminde ses bilgilerinin kodlanmasl tamamen sinir hocrelerinin ate~leme pattemlenne ba~lidlr. Cochlear gekirdek gibi i~itme sisteminin alt merkezlerinde elemenllerine aynlan ses bilgisi, colliculus inferiore dozeyinde entegre edilerek sesin 01- lelig; az da olsa 1t6z0mJendi~i bilinmektedir (Rose ve ark., 1963). Bu ba~lamda HP, colliculus in feriore'de bulunan sinlr hoerelerinin ale~leme patternlerini degi:;;lirerek bilgi kodlanmaslnda onemli rol oynadlgl do~onolmektedir. Octopus sinir hocrelerinde ise HP'nin yoksekliginin lazla olmamasl ve potasyum aklmtntn birden lazla P olu~umunu engellemesinden dolayl ate~leme paterni de Qi~memekledir. 8undan dolayi HP'nin OCIOpus sinir hocrelerinde sinyal olu~umunda elkin blr roo IOnOn olmadlgl sonucuna vanldl. Membran hiperpolarizasyonu meydana getiren HP, biyofiziksel alt1dan iyon kanallannm kinetik ozelliklerini degi~tirdiginden elektriksel sinyal olu :;;umunda belirleyici rol oynar (Blackburn ve Sachs. 1989; Young ve ark, 1988). Zar dinlenim potanslyeli normal olarak, HP ile veya inhibitor postsinaptik potansiyel (IPSP) ile olmak Ozere iki ~ekilde daha negal;f deqerlere kayabilir (8al ve ark, 2001). Hi perpolarizasyon sonrasl potansiyelin, iyon kanallanndan en lazla potasyum va do~ok e~ik de gerli kalsiyum kanallartntn inaktivasyon kinetiqini etkiledi~ini bildi r ilmi~lerdir (Uinas ve Sugimori. 1980; Bal ve ark, 2001). Membran potansiyeli din lenme potansiyelinden daha negalif degere kaymasl ile daha lazla saylda kanal aklivasyona hazlr duruma gelir. In vivo ~artlarda sinaptik yolla depolarize eduen boyle bir Moede hiperpolarizasyona du
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks