Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Hirlevel_2018_04_13

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Képviselői Hírlevél 2018. április 13.
Transcript
  VII. évfolyam 15. sz. 2018. április 13.Budapest 4. számú választókerület  KÉPVISELŐI MAGYARORSZÁG A BÁTOR EMBEREK HAZÁJA  „Biztos voltam benne, ha jól csináljuk, tehát, ha egyenesen és világosan beszélünk, nem hátrá-lunk meg és nem engedjük meg, hogy eltérítse-nek bennünket, akkor ez a nép, amikor baj van, amikor veszély lehet, akkor össze fogja szedni magát, nagy számban elmennek és egybehang-zó akaratot mutatnak a világnak” – ezekkel a szavakkal üdvözölte Orbán Viktor miniszterel-nök a vasárnapi országgyűlési választások ered-ményét. Az elmúlt hónapokban választókerüle-temben is sokat dolgoztunk azért, hogy az egyre erősebb kampányzajban eljussanak az üzenetek a II. és III. kerületi polgárokhoz. Büszke vagyok arra, hogy országosan a mi választókerületünk-ben járultak legtöbben az urnák elé. A több mint nyolcvanszázalékos részvétel azt mutatja, hogy az itt élőknek fontos a haza sorsa. Megelégedett-séggel tölt el, hogy az eredményeket nemzetközi elemzők is pozitívan értékelték: a vasárnapi vá-lasztások nyomán változatlan marad a magyar gazdaságpolitika iránya, ezt támasztja alá a Fitch Ratings kiadott elemzése is.Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet minden támogató szavazatért és segítő munká-ért. A választások estéjén a II. kerületi Fidesz-irodában, valamint a III. kerületi Rozmaring rendezvénysátorban vártuk az eredményeket. A győzelem után – az ünneplést sem feledve – fel kell készülnünk arra a komoly feladatra, amely-lyel választóink megbíztak. Erről a Pesthideg-kúti Polgári Körök Szövetségének hétfői rendez- vényén beszéltem. A hosszú hónapok munká- ját megkoronázta az az öröm, hogy kiemelkedő-en magas részvétel mellett a polgári oldal újabb négy évre kapott kétharmados felhatalmazást, hogy az elért eredményeinket megvédhessük.  ÚJ LOGISZTIKAI KÖZPONTBA KÖLTÖZIK A KÖZBESZERZÉSI ÉS ELLÁTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG A VÁMHIVATAL FELDERÍTŐ MUNKÁJÁT KUTYÁK IS SEGÍTIK  Modern működési körülményeket biztosít a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnak az új Irányító és Logisztikai Központ – hangsúlyoz-tam az intézmény Szabolcs utcai új központjának átadó ünnepségén, ahol azt is elmondtam, hogy a Jedlik Ányos Tervvel összhangban 100 új elekt-romos személygépkocsi szolgálja majd a Közbe-szerzési és Ellátási Főigazgatóság működését, to- vábbi 30 pedig az e-Mobi Nonprofit Kft.-hez ke-rül.Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) 37 eb teljesít szolgálatot, a felderítő kutyák az elmúlt évben félmilliárd forint értékű illegális cigaret-tát, több százmillió értékű kábítószert jeleztek, a  jövőben pedig már nagyobb értékű elrejtett kész-pénzt is képesek lesznek megtalálni. Az ezekkel a képességekkel rendelkező kutyák nemzetközi szinten egyedülálló tudásúak – tudtam meg múlt csütörtökön a NAV bevetési igazgatóságának ku-tyakiképző-központjában. Az Elektromobilitás Látogatóközpont lehetősé-get biztosít arra, hogy minél többen megismer-kedjenek az információtechnológia legújabb, jö- vőt jelentő megoldásaival – hangsúlyoztam az e-Mobi Kft. bemutatótermének megnyitóján a Millenárison. Hazánk igen jó adottságokkal bír ezen a téren, mivel járműgyártásunk és az ága-zathoz kapcsolódó kutatás-fejlesztés, valamint az egyetemi tudásbázisok is a világszínvonalat kép- viselik. Ami az infrastruktúra kiépítését illeti, az egyik legfontosabb cél, hogy elektromos jármű- vekkel az ország teljesen átjárható legyen. Ennek megvalósítása érdekében hozta létre a nemzet-gazdasági tárca az e-Mobi Elektromobilitás Non-profit Kft.-t, amely már meg is kezdte az orszá-gos lefedettséget biztosító töltő-hálózat telepíté-sét. A vállalat szorosan együttműködik a II. és a III. kerületi önkormányzattal, hamarosan több mint húsz új töltőállomás áll az e-autótulajdono-sok rendelkezésére. Az első oszlopot múlt pénte-ken avattuk fel a Frankel Leó úton, a Szent Luk-ács fürdő bejáratánál Láng Zsolt II. kerületi pol-gármesterrel és Ugron Gáspárral, az e-Mobi Kft. ügyvezető igazgatójával.A E-mobilitási Látogatóközpont keddtől vasár-napig 10-20, hétfőn 14-20 óra között várja az ér-deklődőket a Millenáris B épületében (1024 Bu-dapest, Kis Rókus utca 16-20.). MEGNYÍLT AZ ELEKTROMOBILITÁS LÁTOGATÓKÖZPONT  A MILLENÁRISON   VÁLASZTÓKERÜLETI IRODÁK NYITVATARTÁSI IDEJE II. kerületi irodák  Keleti Károly úti iroda (II. ker. Keleti Károly u. 13/b) Hétfő, szerda: 10–18 óráigKedd, csütörtök: 8–15 óráigPéntek: 9–14 óráigTelefon: 06 1 212-5030 Pesthidegkúti iroda (II. ker. Máriaremetei út 118.)Hétfő: 15–18 óráigSzerda: 17–20 óráigPéntek: 9–13 óráigTelefon: 06 20 355-8199 III. kerületi iroda (III. ker. Bécsi út 77-79.)Hétfő, kedd, szerda: 10–16 óráigCsütörtök: 12–18 óráigPéntek: 10–16 óráigTelefon: 06 20 200-0017 MEGÚJULT A TORNAUDVAR A THAN ISKOLÁBAN VÉGSŐ BÚCSÚ DEMJÁN SÁNDORTÓL A szakképzés színvonalának emelését szolgál- ja, hogy a kormány az elmúlt két év során hang-súlyt helyezett a szakképzést adó iskolák felújí-tására és fejlesztésére – emeltem ki a II. kerületi Than Károly Ökoiskola Gimnázium Szakgimná-zium és Szakközépiskola sportpályájának ünne-pélyes átadásán. A beruházáshoz a Nemzetgaz-dasági Minisztérium több mint 41 millió forint-tal járult hozzá. A korszerű oktatási környezet kialakítása a minőségi szakképzés alapja, ezért tavaly a Nemzetgazdasági Minisztérium mintegy 10 milliárd forintos fejlesztési programot indí-tott, így számos felújítás indulhatott el az elmúlt időszakban a fővárosban is. Az újabb támogatói döntés értelmében további 16,7 millió forint jut a Than iskola sportudvar fejlesztésére.A Fiumei úti Sírkert Nemzeti Emlékhely 19-es parcellájában helyezték örök nyugalomra Dem- ján Sándort. A kiemelkedő hatású üzletembert több ezren kísérték el utolsó útjára, köztük nagy-követek, az üzleti, a művészi és a sport világ szá-mos hazai képviselője. A temetésen Orbán Vik-tor miniszterelnök úr és felesége is lerótta kegye-letét, és jelen volt a kormány több tagja is. Bú-csúbeszédemben elmondtam: a vállalkozói világ legendás alakja távozott, akit emberi nagysága, az adott kor kereteit áttörő sikerei, és a haza bol-dogulásáért végzett munkája még életében legen-dává tett. Demján Sándor a Vállalkozók és Mun-káltatók Országos Szövetség ügyvezető elnöke és az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség elnö-ke volt. A Demján Sándor Alapítvány több ezer nehéz helyzetben lévő diák, egyetemista ösztön-díját finanszírozza. Nagyvállalkozóként felada-tának tekintette a kultúra támogatását is, ezért hozta létre a Prima Primissima Díjat.
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks