Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Hoeveel sporten deze kinderen. De kracht van sport sporten voor kinderen met gedragsproblemen. Wekelijks sporten, lidmaatschap en bewegen %

Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 25 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Introductie Sportparticipatie Succesfactoren Praktijk beelden Discussie De kracht van sport sporten voor kinderen met gedragsproblemen Remo Mombarg en Arjan Pruim Widening Gap, Skinner & Piek, 2001 Verminderde
Transcript
Introductie Sportparticipatie Succesfactoren Praktijk beelden Discussie De kracht van sport sporten voor kinderen met gedragsproblemen Remo Mombarg en Arjan Pruim Widening Gap, Skinner & Piek, 2001 Verminderde gezondheid & zelfvertrouwen (in) competent faalt Verminderde participatie Vermijden Negatieve reacties Faalangst Hoeveel sporten deze kinderen Wekelijks sporten, lidmaatschap en bewegen % Elke week sport Lid elke dag bewegen Bron: Breedveld et al. (2010) kinderen met gedragsproblemen en sport; Lindert (2013) monitor special Heroes * 1 Titel presentatie aanpassen 7 Wat willen we met sport?. Participatie Gezondheid Sociale vaardigheid Eigen waarde Cognitie Sport Deelname Sport Vaardigheid Beleving Gedrag 9 Autismewatnu.nl Hyperactiviteit Emotionele problemen 2 3 Externaliserende gedragsproblemen Autisme Titel presentatie aanpassen 14 Betekenis van sport, (Breedveld Hyperactiviteit: eigen waarde en sociale inclusie; Medicatie e.a, 2010) Emotionele problemen: Angst: relaties, zelfwaardering; angstgevoel en depressiviteit. Depressiviteit: zelfbeeld, eigenwaarde, negatieve spiraal Somatische klachten: emotie, spanning regulatie, fysieke klachten Drempels om lid te worden van sportvereniging % Externaliserende gedragsproblemen: sociale vaardigheden, moreel redeneren, probleemoplossend vermogen Autisme Begrip sociale contexten Bron: Von Heijden, van den Dool, van Lindert, Breedveld (2013) Onbeperkt sportief* Titel presentatie aanpassen 16 Als sporten niet lukt.. Hoe dan wel? Omgeving Begeleider 4 Het kind Er wordt onvoldoende aangesloten bij de behoefte van alle kinderen 1, 2 eren die meer mogen kiezen en zich meer gewaardeerd voelen, zijn meer gemotiveerd 3 Bronnen: 1. Breedveld, 2010; 2. Stegeman, 2007; 3. Van den Berghe, Titel presentati e aanpasse n 19 zelfdeterminatie (Van Aart e.a, 2016), 51% 43% Gewenst Effect van zelfsturing op motivatie en resultaat Aanpassen aan het (speciale) kind Competentie support Competentie Autonomie support Autonomie Intrinsieke Motivatie Gedrag Betrokkenheid Relatie Docent Instituut voor Sportstudies Wij ontwikkelen innovatieve beroepspraktijken in de sport Het bewegingsaanbod De sportbehoefte verandert per leeftijdsgroep en verschilt per geslacht (van Dorsselaer, 2007; van Mossel,2007) 5 Gewenst Sluit activiteiten aan bij wensen van kinderen dat zorgt voor motivatie? Sportloopbaan voor alle kinderen Motieven? % Prestatie 80% Plezier Gezondheid 50% Gezelligheid Energie 48% Gezondheid Plezier 35% Energie Gezelligheid 19 % Prestatie 25 De beweeg Onze jeugd zit steeds meer (De Looze et al. 2014) Voorbeelden Effectieve programma s: Directe leef en digitale Rolmodellen (Cargo, 2006) Gewenst Prikkelende voor iedereen (Van der Ven, 2013; Dreijer, 2014; Maas e.a., 2013) Gorndichterbij.nl, 2016 Titel presentati e aanpasse n 30 6 31 Quick wins Corrigeer van dichtbij, complimenteer van veraf Choose youre battle Zeg wat je wel wilt i.p.v wat je niet wilt Relatie herstellen & de structuur na een conflict Ga naast het kind staan Gewenst De beste leerkracht levert maatwerk voor alle leerlingen Stuur op gewenst gedrag De-escaleer vroegtijdig Instituut voor Sportstudies Instituut voor Sportstudies Wij ontwikkelen innovatieve beroepspraktijken in Conclusie: uitgaan van het kind Opvoeding Gezondheid Sport Deelname Sport Vaardigheid Beleving Gedrag Omgeving Begeleider De kracht van sport voor kinderen is uitgaan van het kind 36 Special Heroes Titel presentatie aanpassen 37 SPECIAL HEROES Landelijk sportstimuleringsproject (40 scholen, 25% van REC4)) Voor kinderen en jongeren van 6-19 jaar. Doel is meer lidmaatschappen, door middel van een gefaseerd sportaanbod, in samenwerking met reguliere sportaanbieders Nevendoel op gedragscomponent (emotionele en sociale vaardigheid) -interesse 1.Binnenschools aanbod Fase 1: tijdens reguliere gymnastieklessen -kiest 2.Naschools aanbod Fase 2: naschoolse sportactiviteiten Omgeving Begeleider 3.Buitenschools aanbod Fase 3: sportdeelname bij sportvereniging -op school -bekend 39 Voorbeeld Special heroes RESULTATEN: SPECIAL HEROES? 1 KIND Succes: vaardigheid trainer is positief voor deze kinderen, deskundigheid beperkt. Toekomst: ASS en angstige kinderen moeilijk 2 AANBOD Succes: Interesse van de kinderen Sportaanbod: voetbal, basketbal, tennis, judo, fitness en dans. Toekomst: per kind verschillend, aandacht voor proces, meer succes dan wedstrijd, idealiter in regulier verband, nu nog niet mogelijk Titel presentatie aanpassen 8 3 BEGELEIDERS Ik dacht zo, waarom geven ze die mensen niet een dag cursus ofzo, elke vereniging eigenlijk he, voordat ze uitgezet worden naar net ff een andere school Succes: sportkennis is goed, Toekomst: meer begeleidingsvaardigheid in consequent zijn, structuur en veiligheid bieden, meer orde en grenzen 4 OMGEVING Bepaalde sporten zijn niet mogelijk in verband met de ruimte en mogelijkheden die op school zijn Succes: begrip en wil vereniging noodzaak Toekomst: tijd, geld, negatieve ervaringen, onvoldoende deskundig Resultaten Sportief gedrag Ik vind het goed dat ze sport stimuleren voor de kinderen die het niet doen en de kinderen beter met elkaar om laten gaan. Dat is ook wel fijn. Positief denken over sport & plezier in sport & inschatten eigen kunnen Rekening houden met elkaar, samen doen Blijven meedoen, aandacht vasthouden Sportattitude Sociale vaardigheden Cognitieve vaardigheden Zelfbeheersing 43 Aanbevelingen De begeleider Specifieke hulp bij het vormgeven van de introductielessen Deskundigheidsbevordering van sportcoaches en jeugdleiders van REC4 Ontwikkelen varianten van sportaanbod met effect op sportief gedrag bij specifieke doelgroep & onderzoek effect. 45 Van directe instructie naar meer impliciet leren (Steenbergen& Wulf, 2010) Voorbeelden Autibox Emotiekaart
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks