Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI

Category:

Business

Publish on:

Views: 0 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ile kamu idarelerinin stratejik planlama ve performans programları
Transcript
2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ile kamu idarelerinin stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak ve idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde faaliyet raporu hazırlamaları hükme bağlanmış; bu raporlarda yer alacak hususlar, raporların hazırlanması, ilgili idarelere verilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bu işlemlere ilişkin süreler ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan ve tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Bu rehberde, mevzuat gereği bütçeyle kendilerine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından her yıl hazırlanacak olan birim faaliyet raporlarının, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller çerçevesinde hazırlanmasında dikkate alınması gereken hususlara yer verilmiştir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarından olan faaliyet raporları, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerinin en somut araçlarındandır. Bu rehber de, birim faaliyet raporlarının hazırlanma süreçlerini kolaylaştırmanın yanı sıra, anılan raporların mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu rehber hazırlanırken; Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi ile yükseköğretim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerinden yararlanılmıştır. II. GENEL İLKE VE ESASLAR Faaliyet raporları; üst politika belgelerinde belirlenen amaç ve hedeflerdeki gerçekleşmelerin izlenmesinde, idarenin stratejik plan ve performans programı uygulama sonuçları ile kesin hesabı arasındaki ilişkinin kurulmasında temel belge niteliğindedir. Söz konusu raporların hazırlanmasında bu husus öncelikle dikkate alınmalıdır. Faaliyet raporlarında yer alacak verilerin oluşturulması ve yorumlanmasında aşağıdaki ilkeler esas alınacaktır. Sorumluluk ilkesi: Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır. Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi: Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur. (Birim faaliyet raporu hazırlanırken, raporda yer alacak bilgilerin gerçeğe uygun olması gerekir. Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkililerinin, raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sayfa i karşı sorumlu olduğu, İdare Faaliyet Raporu nun birim faaliyet raporlarının konsolidasyonu ile hazırlandığı unutulmamalıdır.) Açıklık ilkesi: Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanmalıdır. Raporlarda teknik terim ve kısaltmaların kullanılması durumunda bunlar ayrıca tanımlanmalıdır. Tam açıklama ilkesi: Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir. İdarenin faaliyetleriyle ilgisi olmayan hususlara faaliyet raporlarında yer verilmemelidir. Tutarlılık ilkesi: Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılmalıdır. Yöntem değişiklikleri olması durumunda, bu değişiklikler raporda açıklanmalıdır. Ayrıca faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanmalıdır. Yıllık olma ilkesi: Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanmalıdır. Faaliyet raporlarının, bir mali yılın faaliyet sonuçlarının yanı sıra gelecek yıllara ilişkin yol gösteren, tecrübe aktaran bir nitelik ve içerikte hazırlanması da gerekmektedir. Ayrıca, yürütülen faaliyete ilişkin kamuoyuna hesap verme kaygısıyla ve inceleme, değerlendirme ve denetime veri sağlama düşüncesiyle hareket edilmelidir. III. FAALİYET RAPORU HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. Birim faaliyet raporları 2015 yılı ( dönemi) için hazırlanacaktır. Veriler en son 31 Aralık 2015 tarihine ait olmalı, 2. Birim faaliyet raporları Microsoft Word formatında hazırlanacaktır. 3. Raporda anlatım bozuklukları ve yazım yanlışlarının olmamasına, tablo ve grafiklerin formata uygun olmasına dikkat edilmelidir. 4. Raporun içerdiği bilgilerin doğru olmasına dikkat edilmeli, raporda yer alan verilerin gerçek değerleri yansıtması bakımından, Fiziksel yapı başlığı altındaki verilerin, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ndan teyit ettirilmesi gerekmektedir. İnsan kaynakları başlığı altındaki bilgiler, birimde fiilen görev tapan personel dikkate alınarak düzenlenmeli ve söz konusu verilerin, Personel Daire Başkanlığı ndan teyit ettirilmesi gerekmektedir. Eğitim-öğretim hizmetleri başlığı altındaki verilerin, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ndan teyit ettirilmesi gerekmektedir. Mali bilgiler başlığı altında düzenlenmesi gereken bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin tablolar oluşturulurken, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile irtibata geçilmelidir. 5. Birim faaliyet raporlarına harcama yetkilisi tarafından imzalanan İç Kontrol Güvence Beyanı nın eklenmesi zorunludur (EK-1). STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sayfa ii 6. Harcama yetkilileri 2015 yılı içerisinde değişmiş olan birimlerin, İç Kontrol Güvence Beyanına benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler ibaresini eklemeleri ve İç Kontrol Güvence Beyanının, faaliyet yılı içinde asil ve vekil olarak görev yapan ilgili yöneticilerin adı ve soyadı, göreve başlama ve görevden ayrılma tarihleri gün, ay ve yıl olarak gösterilmek suretiyle ilgililerce imzalanması gerekmektedir IV. FAALİYET RAPORLARINDA YER ALMASI GEREKEN BÖLÜMLER Birim faaliyet raporları, aşağıda yer alan bölümleri ve bilgileri içerecek şekilde hazırlanmalıdır. a) Genel bilgiler: Bu bölümde, birimin misyon ve vizyonuna, teşkilat yapısına ve mevzuatına ilişkin bilgilere, sunulan hizmetlere, insan kaynakları ve fiziki kaynakları ile ilgili bilgilere, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere kısaca yer verilir. b) Amaç ve hedefler: Bu bölümde, birimin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilir. c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir. 1) Mali bilgiler başlığı altında, kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır. 2) Performans bilgileri başlığı altında, Üniversitemizin 2015 Yılı Performans Programı nda sorumluluk yüklenmiş harcama birimleri: Performans programında sorumlu oldukları performans hedefi uyarınca yürüttükleri faaliyet ve projelerine, performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verirler. Üniversitemizin 2015 Yılı Performans Programı nda sorumluluk yüklenmemiş harcama birimleri: Birimlerinin stratejik planı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine ilişkin bilgilere yer verirler. d) Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi: Bu bölümde, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılarak birimin üstün ve zayıf yanlarına yer verilir. e) Öneri ve tedbirler: Faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak, birimin gelecek yıllarda faaliyetlerinde yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, hedeflerinde meydana gelecek değişiklikler ile karşılaşabileceği risklere ve bunlara yönelik alınması gereken tedbirlere bu bölümde yer verilir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sayfa iii V. FAALİYET RAPORU ŞABLONU Birim faaliyet raporlarının biçim ve içerik yönünden mevzuata uygun bir şekilde oluşturularak uygulama birliğini sağlamak amacıyla, tüm harcama birimlerinin faaliyet raporlarını aşağıdaki şablona uygun olarak hazırlamaları gerekmektedir. Bununla birlikte birim yöneticileri, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak oluşturulan bu şablonun dışına çıkmadan, genel mahiyette değinilen konuların içeriğini geliştirebilecek ve yer almasını uygun buldukları hususlara hem başlıklar altında, hem de Diğer Hususlar başlığı altında yer verebileceklerdir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sayfa iv T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ OCAK 2015 ] İçindekiler BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Birimin Kuruluşu 2- Birimin Yetki, Görev ve Sorumlulukları C- Birime İlişkin Bilgiler 1.- Fiziksel Yapı 1.1.Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları 1.2. Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1.-Yazılımlar 3.2.-Bilgisayarlar 3.3. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları a. Birimin Toplam Personel Sayısı Akademik Personel Akademik Personelin Hizmet Süreleri İtibarıyla Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı 4.2.-İdari Personel İdari Personel Sayısı İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı 5- Sunulan Hizmetler Eğitim-Öğretim Hizmetleri Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayıları Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayıları İdari Hizmetler Diğer Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Birimin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar Sayfa 1 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Giderleri B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1.-Faaliyet Bilgileri Bilimsel Faaliyetler Sosyal ve Kültürel Faaliyetler 1.2. Üniversitelerle Yapılan İkili Anlaşmalar 1.3.-Proje Bilgileri Bilimsel Araştırma Projeleri IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EK-1: HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Sayfa 2 Sayfa 3 I- GENEL BİLGİLER Niğde Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ programının bir üyesidir. Uluslararası üniversite olabilmeyi misyonlarından biri kabul eden Niğde Üniversitesi, araştırma, eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla pek çok uluslararası eğitim kurumuyla ortaklık anlaşmaları içine girmiştir. Bu tip anlaşmaların ulusal eğitime ve küresel bir bakış açısının sağlanmasında büyük bir önemi olduğuna inanarak, Üniversitemiz 20 Avrupa ülkesiyle yaklaşık 61 ortaklık anlaşması yaparak Erasmus+ programlarında yerini almıştır. Üniversitemiz bu bağlamda akademik yılından itibaren hem öğrenci değişim programlarında hem de akademik ve idari personel değişim programlarından faydalanmaktadır. EUC ( Erasmus University Charter / Üniversite Erasmus Beyannamesi) ile 2014 yılına kadar ödüllendirilmiş olan Uluslararası İlişkiler Ofisimiz bu belgenin devamı niteliğindeki Erasmus+ Charter Beyannamesini de yıllarında yenilemiş ve şu an 2021 yılına kadar bu programın bir üyesi olmaya devam edecektir. Ayrıca Üniversitemiz Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden Kazakistan ve Kosova daki üniversitelerle ikili anlaşmalar imzalamış ve önümüzdeki dönem itibari ile de bu ülkelerden gelen öğrenci hareketliliğine başlayacaktır. Bunların yanı sıra ofisimiz tarafından yürütülmekte olan Değişim programı ve Mevlana Değişim programları bulunmaktadır. Değişim Programı kurumumuzda 2009 yılından itibaren hayata geçirilmiş olup üniversite ve ileri teknoloji enstitüleri bünyesindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Bu faaliyet öncelikle öğrenci ve öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Mevlana Değişim Programı ise akademik yılında başlamış olup, yine yükseköğretim düzeyinde eğitim öğretim yapan farklı ülkelerle öğrenci ve akademik personel değişimini hedeflemektedir. Protokol anlaşmaları çerçevesinde ise pek çok ülkeyle hem M.O.U anlaşmaları yapılmış, gerek Mevlana gerekse Erasmus programından yararlanmayı düşünmeyen öğrenciler için değişim olanakları sunulmuş, hem de ortak yüksek lisans dereceleri seviyesinde eğitim olanakları sağlanmıştır. Bu programlara ise yine 2009 yılında başlanmış olup pek çok akademisyene ve uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapılmıştır. Ofisimiz tarafından yürütülmekte olan bu programlar sayesinde hem akademik değişimin hem de öğrenci değişiminin sağlayacağı faydalarla uluslararası arenada Üniversitemizin tanınırlığının artması sağlanmaktadır. Sayfa 4 A- Misyon ve Vizyon Misyon Uluslararası İlişkiler Ofisi; Niğde Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası tanınırlığını ve etkinliğini arttırmak için koordineli olarak disiplin, sorumluluk ve özveri ile çalışmayı kendisine görev edinmiştir. Vizyon Niğde Üniversitesi nin tüm birimleriyle işbirliği halinde çalışan, öğrenci, akademik ve idari personeli değişim programları için organize eden, ulusal ve uluslararası ilişkileri gerçekleştiren koordinasyon merkezli bir yapıya sahip olmaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Birimin Kuruluşu Niğde Üniversitesi Erasmus+ Programının bir üyesidir. Uluslararası üniversite olabilmeyi misyonlarından biri kabul eden Niğde Üniversitesi, araştırma, eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla pek çok yabancı eğitim kurumuyla ortaklık anlaşmaları içine girmiştir. Bu tip anlaşmaların ulusal eğitime ve küresel bir bakış açısının sağlanmasında büyük bir önemi olduğuna inanarak, Üniversitemiz 20 Avrupa ülkesiyle yaklaşık 61 adet ortaklık anlaşması yaparak Erasmus Üniversite Charter (EUC) ile ödüllendirilen Türk üniversitelerinden biri olarak Akademik yılında ERASMUS /SOCRATES programında yerini almıştır. Üniversitemiz ilk öğrenci ve akademik personel kabul ve gönderme işlemlerine ve akademik yılları arasında yapmıştır yılından beri de Erasmus anlaşması çerçevesinde Avrupa üniversiteleriyle yüzün üzerinde ikili anlaşmaya da imza atmıştır. Niğde Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme (LLP) ve Gençlik Programlarına bağlılığını koruyarak yıllarına kadar bu programların içinde yer almıştır. Bu sebeple, Uluslararası İlişkileri Ofisi Niğde Üniversitesi nin stratejik gelişmesinde önemli bir rol oynar. Niğde Üniversitesi nde yer alan uluslararası aktivitelerin merkezi olarak koordinasyonlarını kaliteye daha çok önem vererek sürdürmektedir. Sayfa 5 Niğde Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi, eğitim ve bilimsel başarıyı, sosyal ve kültürel zenginliğin geliştirilmesini teşvik ederek uluslararası işbirliği faaliyetlerini destekler ve bu faaliyetleri koordine eder. Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı kapsamında hareketlilik sürecinin koordinasyonundan sorumludur. Birimimiz gelen ve giden öğrenciler ve öğretim elemanları için gerekli desteği verir ve hazırlık sürecinde gerekli idari ve kayıt işlemlerinin tümüyle ilgilenir. Akademik programların başlamasından önce oryantasyon programları sunmaktadır. Gelen öğrencilere tam bir entegrasyon sağlayabilmeleri için çeşitli etkinlikler organize ederek onların üniversitenin tüm sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerinden yararlanmaları da ofisimiz tarafından desteklenir. 2- Birimin Yetki, Görev ve Sorumlulukları Üniversitemiz akademik birimlerinin, Avrupa Yükseköğretim Alanı ve Avrupa Araştırma Alanı na uyumunun sağlanması amacıyla Niğde Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulan Uluslararası İlişkiler Ofisi, koordinasyon çalışmalarının kurumsallaştırılması ve geliştirilmesini hedef edinmiştir. Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan Leonardo da Vinci (LdV) ve Avrupa Birliği Gençlik Projeleri 2014 yılından itibaren Erasmus+ Değişim Programına dahil edilmiştir. Mevlana Değişim Programı ve Değişim Programı çerçevesinde yapılan çalışmaların koordinasyonu aracılığıyla daha da geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bologna Süreci bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaların takip edilmesi ve üniversitede yer alan akademik birimlerin program ve çalışmalarının uyumlaştırılması ve Avrupa Yükseköğretim Alanı nda hedeflenen çeşitlilik ve birlik arasında denge kurulmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra bölgesel kalkınma ve sınır ötesi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik proje programları yürütülür. Üniversitemiz bünyesinde kurulan Uluslararası İlişkiler Ofisi, Üniversitemiz personelinin üretmiş olduğu projelere destek vererek, projelerin ulusal ve uluslararası platformlarda yer alması için destek sağlar. Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan proje çağrıları akademik anlamda değerlendirilerek projenin yürütülmesi için koordinasyon sağlar. Başbakanlık ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanacak olan anlaşma çerçevesinde ülkemizde Erasmus+ programı için öngörülen toplam ülke merkezli faaliyetlerin yürütülmesi ve bu bağlamda Hayatboyu Öğrenme Strateji Belgesi olan Hayatboyu Eylem Planı çerçevesinde yürütülecek faaliyetlere akademik personelin ve öğrencilerin etkin katılımı sağlanır ve yerine getirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Staj hareketliliği gerçekleştirilerek öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesini sağlar. C- Birime İlişkin Bilgiler Niğde Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi; ulusal ve uluslararası değişim programları ve proje çalışmaları kapsamında 1 (bir) ofis koordinatörü, 5 (beş) koordinatör yardımcısı, 2 (iki) uzman ve 4 (dört) idari personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 1- Fiziksel Yapı Sayfa 6 Uluslararası İlişkiler Ofisi (UAİO), Üniversitemize ait anıt binası içerisinde yer almaktadır. Ofisimiz 4 oda, 1 arşiv ve 1 ambardan oluşmaktadır. Odalardan 2 tanesi idari personel odası, 1 tanesi uzman akademik personel odası ve 1 tanesi de yönetim odası olarak kullanılmaktadır. Ofisimiz fiziksel olarak yeterli düzeydedir. Açık ve Kapalı Alanlar Birim Adı Kapalı Alan(m 2 ) Açık Alan(m 2 ) Uluslararası İlişkiler Ofisi Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı Kapalı Alanı Kullanan Sayısı Hizmet Alanı (Adet) (m 2 ) (Kişi) Çalışma Odası İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı Kapalı Alanı Kullanan Sayısı Hizmet Alanı (Adet) (m 2 ) (Kişi) Çalışma Odası Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları Sayısı Alanı (Adet) (m 2 ) Ambar 1 15 Arşiv 1 17 Atölye - - Sayfa 7 2- Örgüt Yapısı Sayfa 8 Sayfa 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar BİLGİSAYARLAR Masa üstü bilgisayar Sayısı: 7 Adet Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 4 Adet Yazılımlar Birimimiz Üniversitemizin kullanmış olduğu Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve E-posta sistemini kullanmakta olup, ayrıca lisanslı bir program kullanmamaktadır Bilgisayarlar Cinsi Sayısı (Adet) Masaüstü Bilgisayar 7 Taşınabilir Bilgisayar 4 TOPLAM Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Adet Projeksiyon 1 Slayt Makinesi - Tepegöz - Episkop - Barkot Okuyucu - Baskı Makinesi - Fotokopi Makinesi 1 Faks 1 Fotoğraf Makinesi 1 Kamera - Televizyon - Yazıcı 7 Tarayıcı 4 Müzik Seti - Mikroskop - DVD - Sayfa 10 4- İnsan Kaynakları Birimimizde 1 Koordinatör, 5 Koordinatör Yardımcısı 2 Uzman ve 4 Memur çalışmaktadır. Birimimizin Fakülte/Enstitü/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarla ilişkisini sağlayan Fakülte ve Bölüm Koordinatörleri bulunmaktadır. Ofisimiz t
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks