Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

İÇİNDEKİLER/CONTENTS

Category:

Sports

Publish on:

Views: 0 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
İÇİNDEKİLER/CONTENTS ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ METİNLERİNDE BULUNMA HÂLİ EKİNİN AYRILMA İŞLEVİNDE KULLANILMASI ÜZERİNE ON THE USE OF LOCATIVE CASE SUFFIX FOR ABLATIVE FUNCTION IN OLD ANATOLIAN TURKISH TEXTS
Transcript
İÇİNDEKİLER/CONTENTS ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ METİNLERİNDE BULUNMA HÂLİ EKİNİN AYRILMA İŞLEVİNDE KULLANILMASI ÜZERİNE ON THE USE OF LOCATIVE CASE SUFFIX FOR ABLATIVE FUNCTION IN OLD ANATOLIAN TURKISH TEXTS Rabia AKSU 1-12 KIZILDERİLİ MİTOLOJİSİNDE MİTİK HAYVANLAR MYTHOLOGICAL ANIMALS OF INDIAN MYTHOLOGY Fatma ATEŞ MİLLİYETÇİLİK VE YAZIN BAĞLAMINDA TÜRK ROMANINDA ( ) GAYRİMÜSLİM AZINLIKLAR IN THE CONTEXT OF NATIONALISM AND LITERATURE NON-MUSLIM MINORITIES IN TURKISH NOVEL ( ) Yahya AYDIN GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK KULLANICI DOSTU MU? IS CONTEMPORARY TURKISH DICTIONARY (GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK) USER-FRIENDLY? Sami BASKIN AZİZ MAHMUD HÜDAYİ: FATİHA VE İHLAS SURELERİ TERCÜMELERİ VE TEVHİD MANZUMELERİ AZIZ MAHMUD HUDAYI: THE TRANSLATIONS OF FATIHA AND IHLAS SURAS AND THE TWO POEMS OF TAWHID Cemal BAYAK İLKOKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARDA BAĞLAÇLARIN SÖYLEMSEL DEĞERLERİ VALUES OF DISCURSIVE CONJUNCTIONS IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE Ebubekir BOZAVLI TEMÂŞÂ KAVRAMI VE FUZÛLÎ DE GÜZELLİĞİN TEMÂŞÂ BOYUTU CONSEPT OF CONTEMPLATION AND BEAUTY DIMENSION OF CONTEMPLATION IN FUZÛLÎ Kenan BOZKURT BİR SORGULAMA METAFORU OLARAK YAZIN VE OYUN LITERATURE AND GAME AS A QUESTIONNING METAPHOR Melik BÜLBÜL MUSTAFA ŞEM Î NİN ŞERH-İ DİVAN-I ŞÂHÎ ADLI ESERİNDE YER VERDİĞİ ALINTILAR QUOTATIONS IN MUSTAFA SHEMI S SHERH-I DIVAN-I SHAHI Mehmet Nuri ÇINARCI ANALYSE COMPARÉE DES PRÉPOSITIONS EN FRANÇAIS ET DES POSTPOSITIONS EN TURC FRANSIZCADA VE TÜRKÇEDE İLGEÇLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PREPOSITIONS IN FRENCH AND THE POSTPOSITIONS IN TURKISH Serkan DEMİRAL Muzaffer KAYA BELÂGAT KİTAPLARINDA TECÂHÜL-İ ÂRİF İN TARİF VE TASNİFİ THE DEFINITION AND CLASSIFICATION OF THE TECAHUL-I ARIF IN RHETORIC BOOKS Muhittin ELİAÇIK AYFER TUNÇ UN MAĞARA ARKADAŞLARI ÖYKÜSÜNÜN METİNLERARASI BAĞLAMDA İNCELENMESİ THE ANALYSE OF AYFER TUNÇ S STORY NAMED CAVE FRIENDS IN THE CONTEXT OF INTERTEXTUALLY Ülkü ELİUZ Elif ÖKSÜZ GÜNEŞ DİLBİLGİSİ KONULARINDA DEVAMLILIK İLİŞKİSİ CONTINUUM RELATION IN GRAMMATICAL TOPICS Mevlüt ERDEM POLONYA BAROK EDEBİYATINDA SULTAN II. OSMAN VE SULTAN I. MUSTAFA SULTAN OSMAN II. AND SULTAN MUSTAFA I. IN THE POLISH BAROQUE LITERATURE Malgorzata Maria GAJDA TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE KORUNAN FONETİK UNSURLAR PROTECTED ELEMENTS IN TURKMEN TURKISH Engin GÖKÇÜR RAVŻATÜ L-AḪBĀR VE ESERDEKİ DİL- DUDAK UYUMLARI RAVŻATÜ L-AḪBĀR AND BACK-FRONT HARMONY & UNDOUNDED- ROUNDED HARMONY INCLUDED IN THE BOOK Metin GÜLER TÜRKÇE VE ÖZBEKÇEDE NEZAKET ANLATAN PARALİNGUİSTİK (DİL ÖTESİ) OLAYLARIN MUKAYESELİ ÇÖZÜMLEMESİ THE PARALINGUISTIC CATEGORY OF POLITENESS IN TURKISH AND UZBEK (COMPARATIVE STUDY) Holida İMAMOVA EBU MUKBİL KEMAL İN DÜLGERİN KIZI ADLI ROMANINDA GAYRİMÜSLİM OSMANLI VATANDAŞLARI NON-MUSLIM OTTOMAN SUBJECTS IN EBU MUKBIL KEMAL S NOVEL, DÜLGERIN KIZI Seda Gül KARTAL ON BEŞİNCİ YÜZYIL ANADOLUSUNDA BİR ZEYNİ DERVİŞİN YOLCULUĞU: ŞEYH MEHMED ÇELEBİ VE DİVANI (HIZIR-NÂME) THE JOURNEY OF A ZEYNI DERVISH IN FIFTEENTH CENTURY ANATOLIA: ŞEYH MEHMED ÇELEBİ AND HIS DIVAN (HIZIR-NÂME) Sibel KOCAER ÜLKÜ TAMER ŞİİRİNDE İRONİ IRONY IN POETRY OF ÜLKÜ TAMER Okan KOÇ SEZAİ KARAKOÇ UN ŞİİRLERİNDE MEDENİYET ŞEHRİ İSTANBUL UN TARİHÎ VE MANEVİ UNSURLARI THE HISTORICAL AND SPIRITUAL ELEMENTS IN SEZAI KARAKOC'S POEMS ABOUT THE CIVILIZATION CITY ISTANBUL Fikri KULA Mehmet GÜNEŞ DERLEME SÖZLÜĞÜ NDE ÇOCUK DİLİNE AİT ADLANDIRMALAR NAMING RELATED TO NURSERY LANGUAGE IN THE DICTIONARY OF COMPILATION Salim KÜÇÜK MUSTAFA KUTLU NUN HİKÂYELERİNDE YALNIZ(LAŞAN) ERKEKLER LONELY OR ISOLATED MEN IN THE STORY OF MUSTAFA KUTLU Zeliha OKKESİM ERENDİZ ATASÜ NÜN KIZIL KALE ADLI ÖYKÜ KİTABINDA TOPLUMSAL CİNSİYET GENDER IN THE STORY BOOK KIZIL KALE OF ERENDİZ ATASÜ Alev ÖNDER RUS VE TÜRK DİLİNDEKİ BAĞLAÇLARA ANALİTİK BİR YAKLAŞIM AN ANALYTICAL APPROACH TO CONJUNCTIONS IN RUSSIAN AND TURKISH LANGUAGE Hüseyin PARLAK ALİ EMİRÎ NİN ÂYİNE-İ DÜNYÂ REDİFLİ GAZELİNE İSLAM ESTETİĞİ AÇISINDAN BAKIŞ AN OUTLOOK ON ALİ EMİRÎ'S THE MIRROR OF THE WORLD ODE WITH THE REPEATED VOICE FROM THE POINT OF ISLAM AESTHETICS Ayşe SAĞLAM THE ISSUE OF ORIENTALISM IN GIACOMO PUCCINI S MADAME BUTTERFLY AND DAVID HENRY HWANG S M. BUTTERFLY GIACOMO PUCCINI'NİN MADAME BUTTERFLY VE DAVID HENRY HWANG'İN M. BUTTERFLY ADLI ESERLERİNDE ORYANTALİZM MESELESİ Mehtap SARIARSLAN TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN AĞIZ ATLASI NASIL TASARLANMALIDIR? HOW SHOULD THE DIALECT ATLAS OF TURKISH BE DESIGNED? İsa SARI HÜSEYİN CAVİD VE ELİAĞA VAHİD İN HAYATA BAKIŞ AÇILARININ ŞİİRLERİNE YANSIMALARI THE EFFECT OF VIEWS OF LIFE OF HUSEYIN CAVID AND ELIAĞA VAHID TO THEIR POEMS Seda SELİM HALDUN TANER İN SANCHO NUN SABAH YÜRÜYÜŞÜ, ŞİŞHANE YE YAĞMUR YAĞIYORDU VE AYIŞIĞINDA ÇALIŞKUR HİKÂYELERİNDE İRONİ THE STYLISTIC USE OF IRONY IN THE SANCHO NUN SABAH YÜRÜYÜŞÜ, ŞİŞHANEYE YAĞMUR YAĞIYORDU, AYIŞIĞINDA ÇALIŞKUR BY HALDUN TANER Fatma SÖNMEZ II. MEŞRUTİYET ROMANINDA SULTAN II. ABDÜLHAMİD E KARŞI VERİLEN İKTİDAR MÜCADELESİ THE POWER STRUGGLE AGAINST SULTAN 2ND ABDULHAMID IN THE NOVELS OF 2ND MEŞRUTIYET PERIOD Murat TAN TÜRK DİLLERİNDE İKİLİ-ÇOKLU KAPSAYAN AYRIMI DUAL-PLURAL INCLUSIVE DISTINCTION IN TURKIC LANGUAGES Erhan TAŞBAŞ RAİNER MARİA RİLKE VE HİLMİ YAVUZ UN POETİKALARI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA DENEMESİ ON POETICS OF MARIA RILKE AND HILMI YAVUZ: A COMPARATIVE ESSAY Vefa TAŞDELEN Abdülkerim UZAĞAN KENTE GÖÇ SEBEPLERİNİN TÜRK ROMANINA YANSIMASI REFLECTION OF THE RURAL-URBAN MIGRATION REASONS TO TURKISH NOVEL Servet TİKEN KADIN KAVRAMININ DEVRİMCİ UYANIŞ ÖZNESİ: PELAGEYA THE NOTION OF WOMEN REVOLUTIONARY REVIVAL SUBJECT: PELAGEYA Keziban TOPBAŞOĞLU LATİFİ TEZKİRESİNE GÖRE XVI. YÜZYIL OSMANLI TÜRKÇESİNDE DÜZLÜK-YUVARLAKLIK UYUMU LABIAL HARMONY IN THE 16TH CENTURY OTTAMAN TURKISH ACCORDING TO THE COLLECTION OF BIBLIOGRAPHIES OF LATIFI İbrahim TOSUN ARNAVUT YAZININDA TÜRKÇE VERİNTİLER TURKISH BORROWINGS IN ALBANIAN LITERATURE Şirin TUFAN ARKETİPSEL ELEŞTİRİ BAĞLAMINDA TURGAY NAR IN GİZLER ÇARŞISI OYUNU ÜZERİNE BİR İNCELEME AN INVESTIGATION ON TURGAY NAR'S PLAY TITLED GIZLER ÇARŞISI WITHIN THE SCOPE OF ARCHETYPAL CRITICISM Nurullah ULUTAŞ BİÇİMLERİ AYNI İŞLEVLERİ VE KATEGORİLERİ FARKLI EKLERE YÖNELİK BİR İNCELEME A STUDY TOWARDS AFFIXES WHICH ARE FORMS OF THE SAME, FUNCTIONS AND CATEGORIES OF DIFFERENT Kerime ÜSTÜNOVA GENÇLERE TARİH BİLİNCİNİN AKTARILMASINDA TARİHİ ÇİZGİ ROMANLARIN ÖNEMİ: SUAT YALAZ IN ENVER PAŞA EFSANESİ ADLI ÇİZGİ ROMANI ÖRNEĞİ THE IMPORTANCE OF HISTORICAL COMICS IN INHERITING THE AWERNESS OF HISTORY TO THE YOUTH: COMICS WITH THE TITLE THE ENVER PASHA LEGAND, BY SUAT YALAZ Ali YAĞLI LE THÉÂTRE TRADITIONNEL TURC VU PAR LES ECRIVAINS ET LES VOYAGEURS FRANÇAIS FRANSIZ YAZAR VE SEYYAHLARIN GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ TRADITIONAL TURKISH THEATRE SEEN BY FRENCH WRITERS AND TRAVELERS Perihan YALÇIN EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂME SİNDE ÖRNEKLİ/ANALOJİK ANLATIM ÜSLUBU EVLIYA CELEBI TRAVEL-NAME IN THE EXAMPLES / ANALOGICAL EXPRESSION STYLES Ali YILDIRIM ŞEREF HANIM IN BİR ŞİİRİ VE BU ŞİİRİN TİCÂRET VE EDEBİYAT BAĞLAMINDA İNCELENMESİ POETRY AND ANALYSIS OF AN ŞEREF HANIM THIS CONTEXT OF POETRY AND LITERATURE TO TRADE Yahya YÜKSEL TANITMA - ELEŞTİRİ ÖĞÜTLER KİTABI RÂHATÜ L-İNSÂN VE ZAFER-NÂME METİNLERİ (İNCELEME-SADELEŞTİRME-METİN-TIPKIBASIM). HAZIRLAYAN: MÜJGÂN ÇAKIR. BÜYÜYEN AY. İSTANBUL, HAZİRAN S.+EKLER. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ BİLİNCİNDE OLDUĞUNUN BİLİNCİYLE HUZURSUZLAŞAN ÖZNENİN HİKÂYESİ Dudu UYSAL
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks