Please download to get full document.

View again

of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

İÇİNDEKİLER GİRİŞ Müze MüzeEğitimi Müze Eğitimindeki Gelişmeler EğitimMüzesi EğitimMüzesininTarihçesi..

Category:

Funny & Jokes

Publish on:

Views: 60 | Pages: 40

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
İÇİNDEKİLER Sayfa no. GİRİŞ.1 1.BÖLÜM 1.MÜZE EĞİTİMİ 1.1.Müze MüzeEğitimi Müze Eğitimindeki Gelişmeler BÖLÜM 2.EĞİTİM MÜZELERİ 2.1.EğitimMüzesi EğitimMüzesininTarihçesi BÖLÜM
Transcript
İÇİNDEKİLER Sayfa no. GİRİŞ.1 1.BÖLÜM 1.MÜZE EĞİTİMİ 1.1.Müze MüzeEğitimi Müze Eğitimindeki Gelişmeler BÖLÜM 2.EĞİTİM MÜZELERİ 2.1.EğitimMüzesi EğitimMüzesininTarihçesi BÖLÜM 3.M.E.B.75.YIL CUMHURİYET EĞİTİM MÜZESİ VE EĞİTİM POTANSİYELİ Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi nin Kuruluş Aşaması Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi nde Sergilenen Eserler Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi nde Gerçekleştirilen Anket Çalışması Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi nde Gerçekleştirilen Eğitime Yönelik Faaliyetler BÖLÜM SONUÇ 22 EKLER.24 FOTOĞRAFLAR.28 KAYNAKÇA 38 1 GİRİŞ Bu projenin amacını, 75.Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesinin, bir eğitim müzesi olarak ele alınarak, incelenmesi oluşturmaktadır. Geçmişin bugünkü ölçülerde nasıl değerlendirildiğinin materyallerle tanıtıldığı müze, ortak geçmişimizin bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, 75.Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi, ele alınarak, bir eğitim müzesinde gerçekleştirilebilecek çalışmalar ve müzenin eğitime yönelik faaliyetleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın verileri 75.Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi nden alınmıştır. Müzenin etkinliği ve işlevinin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla, bir anket hazırlanarak, ziyaretçilerden soruları cevaplamaları istenmiştir. Ziyaretçi sayısının az olması nedeniyle, çalışma kısıtlı imkanlarla hazırlanmış olup, yine de bir fikir edinilebilmesini açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. Eğitimin öneminin yadsınamayacağı gerçeğiyle, müzelerin bu alandaki rolünün daha iyi anlaşılabilmesi ve eğitim müzelerinin öneminin kavranabilmesi amacıyla bu çalışmanın, bizlere bilgi dağarcığı sunacağını umarak, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Nil KOÇAK 1 1.BÖLÜM 1.MÜZE EĞİTİMİ 1.1.Müze Bugün dilimizde kullanılan MÜZE sözcüğü Grekçe Mouseion kelimesinden türetilmiş olup, Grek Mitolojisinde Musalar adı verilen tanrıçalara adanan tapınak ve Atina da Musalara ayrılan tepe, Grek pantheonunda ise, müzik ve şiir ilham eden esin perileri anlamına gelmektedir (Başaran,1995). Müze; ICOM tarafından, toplumun ve onun gelişiminin hizmetinde olan açık, insana ve yaşadığı çevreye tanıklık eden materyallerin üzerinde araştırma yapan, toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan, inceleyen ve bu materyalleri eğitim amacı ile topluma estetik zevkler verebilme doğrultusunda sergileyen kar düşüncesinden bağımsız, sürekliliği olan kuruluşlar olarak tanımlanmıştır (ICOM,1995). Kökeni oldukça eski dönemlere giden Müzecilik, Yakın Doğudaki İmparatorların katkılarıyla gelişmiş, Yunanlılarla bilinçli bir şekil kazanmış ve Romalılarla bugünkü müzecilik düşüncesinin ilk temelleri atılmıştır. 2 Ülkemizde ise Osman Hamdi Bey in kişisel çabalarıyla başlayan müzecilik Cumhuriyet döneminde Atatürk ün akılcı politikalarıyla çağdaş bir seviyeye erişmiştir. Dünya ölçeğinde müzeler sergiledikleri koleksiyonlara göre sınıflandırılmaktadır. Doğal ve kültürel değerlerin korunmasını üstlenmiş olan müzeler, insanlığın ortak mirasının gelecek kuşaklara aktarılması için günümüzde yeniden yapılanma ihtiyacından dolayı dünbugünyarın anlayışı doğrultusunda değişim geçirmektedir. 19. yüzyılın ortalarında müzelerin işlevlerinden birinin eğitim olması kabul görmekle beraber nesneleri toplayıp sergilemek ancak toplumda pasif öğrenmeyi sağlamakta idi. 20. yüzyılın başlarından itibaren bu yüzyıla özgü teknolojinin öncülüğünde klasik müzecilik yaklaşımı artık terk edilerek çağdaş müzecilik e adım atıldığı görülmektedir. Bu sürecin başlamasıyla müzelerin tanımı, eğitim programları yeniden yapılanmış, işlevleri değişmiş ve müzelere yeni görevler yüklenmiştir (Demirdelen, Alpagut, Demirtaş, 2005) 1.2.Müze Eğitimi Önceden müzecilerin görevleri müzelere yeni eserler kazandırmak, mevcut koleksiyonları korumak ve bazı sergiler tertip etmek olduğu halde modern çağımızın müzecilerine düşen görev çok daha geniştir. Bu görevlerin 3 içinde en önemlisi sergiledikleri eserlerin anlam ve değerini halka öğretmektir (Harrison, 1963). Eğitim, kişilere bilgilerini geliştirme yollarını öğretmek, muhakeme etme yeteneğini kazandırmak ise, müzeler bu bakımdan gösterdikleri sanat eserleri ya da nesnelerle bilgilerin bir kuşaktan diğerine geçmesine imkan verir. Ayrıca sergilenen eserleri sadece göstermekle kalmayıp eğitimin ve kitapların açıklık getiremediği objeler arasındaki mevcut bağların yinelenmesini sağlar. Hatta insanları eserler hakkında düşünmeye zorlayıp onları kesin gözlemleme ve anlam çıkarmaya alıştırırlar. Çağımızın müzecilerinin görevlerinden biri de müzede sergiledikleri eserlerin anlam ve değerini en iyi şekilde halka öğretmek olmalıdır. Artık müzede yapılan her etkinliğin eğitsel boyutu da düşünülmekte ve değerlendirilmektedir. Bugün hem müzedeki her etkinlik potansiyel eğitim yaşantısı olarak görülmekte hem de doğrudan eğitim programları planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Müzelerde yürütülen eğitim hizmetleri genellikle eğitim bölümleri ve müze eğitimcileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Müzelerin hizmetlerinin başında programlı eğitim etkinlikleri gelmektedir. Batı ülkelerinde pek çok müze çocuklara ve yetişkinlere programlı olarak bilim kültür ve sanat kursları düzenlemektedir. Müzelerdeki eğitimin amacı, sadece bilgi vermek değildir. Müzelerdeki eğitim 4 ortamı yaratıcılığı, düş gücünü, soru sormayı, ipuçlarından yeni bilgiler üretmeyi sentez yapmayı özendiren bir etkiye sahiptir. Öte yandan çağdaş müzeler hem ziyaretçilerini hem çevre halkını bilgilendirme ve eğitme görevini geleneksel müzelerden daha fazla üstlenmektedir. Bu görev gezici müze, ödünç verme hizmeti, alan çalışması gibi sistemlerle yerine getirilmektedir. Bu tür çalışmalar hem müzenin etkinliklerini daha geniş bir alana yaymakta hem de daha fazla kişiye müze ile tanışma olanağını, dolayısıyla müzeye gitme alışkanlığını kazandırmaktadır. Her yaştan insana müzeye gitme alışkanlığı ancak, eğitim yoluyla kazandırılabilir, bu da müzelerin okullara, ailelere, çevre halkına eğitim programları düzenlemesini gerektirmektedir (SeidelHudson, 1999) 1.3.Müze Eğitimindeki Gelişmeler Günümüz müzeciliğinde müzeler artık eserlerin depolandığı mekanlar değil, toplumu eğiten bilgilendiren kurum kimliğine bürünmüşlerdir. Müzelerdeki sergilemeler yada insanlara sunulanlar, toplumların emeklerinin, düşüncelerinin, hayata bakışlarının ve inançlarının kanıtlarını, dönemlerinin öğrenilmesine, zevk ve estetik beğenilerin gelişmesine ve doğal olarak eğitimin okul dışında da devam ettiği fikrinin benimsenmesine, sonuç olarak, halkın eğitimine yardımcı olmaktadır (Atasoy, 1999). Çünkü, modern müzecilikte müze, bir tek kuruluş olarak değil; kütüphane ve toplantı salonları, 5 laboratuar ve eğitim bölümleriyle bir Kültür Ünitesi olarak düşünülmelidir (Başaran,1996). Müzeler kendi konuları çerçevesinde eğitime doğrudan katkıda bulunabilecek bir yapıya sahiptir. Bunun nedeni, kültürel değerleri taşıyan unsurlardan oluşan bir bütünü korumak, değerlendirmek ve bunları toplumun beğenisine sunmak ve eğitmek için daimi yada geçici sergilemek amacı olan kamu yararını gözeten kurumlardır. Bunların yanı sıra bilimsel, eğitsel, teknik ve yönetim hizmetlerini yerine getirerek ülkelerin kültürel kalkınmasına katkıda bulunmaktadır (Alpagut,2000). İlk olarak Amerika da başlayan sonra İngiltere ve Almanya da gelişen müze eğitimi, başka bir deyişle müze pedagojisi artık bir bilim dalına dönüşmüştür ( Yücel,1999). Almanya daki Museums Pedagogisches Zentrum Almanlar için son derece önemlidir. Çünkü; bu merkez çocukların ve gençlerin müzedeki eğitim merkezidir. Bu merkezde farklı eğitim çağlarındaki okul çocuklarına, belirlenmiş tarihlerde rehberli gezi, açıklama, tartışma ve atölye çalışmaları yaptırılmaktadır. Merkezdeki öğrenme pasif öğrenmeden ziyade aktif öğrenmeyi temel almaktadır (Yücel, 1999). 6 Avrupa ve Amerika müzeleri eğitimi de ciddi biçimde üstlenmişlerdir. Almanya daki müzelerin büyük çoğunluğunda özel dershaneler ve atölyeler bulunmaktadır. Bu atölyelerde ana okulu çocuklarına gerçeğe yakın arkeolojik objeler verilmekte, onlardan kil yada hamurla aynısını yapması istenmektedir. Böylece öğretmenin kontrolü altındaki ana okulu öğrencileri arkeoloji ve sanat tarihi ile çok küçük yaşta tanışmaktadır. Orta öğrenimde tarih dersleri çoğunlukla müzelerdeki arkeolojik bir ortamda yapılmaktadır. Geçmişteki yaşantılar Neolitik Dönem den başlayarak panolar ve maketler halinde gözler önüne serilmektedir (Yücel, 1999). Eğitimde, öğrenilmesi gereken konu kadar, bunun nasıl öğrenilmesi gerektiği de önem taşımaktadır. Müze eğitim çalışmalarında da izlenen gelişim sonucu, yeni tanımlar, yeni adlandırmalar ortaya çıkmaktadır. Eğitim kurumlarına dayanarak hazırlanan ve gelişen teknolojiden olabildiğince yararlanılan müze eğitim programlarında, müzeyi tanıtmak ve ilgi çekmek için pek çok yola başvurulmaktadır. Bu bağlamda, son yıllarda müze eğitiminde etkin bir uygulama olarak handson çalışmaları gündeme gelmiştir. Amaç, ziyaretçi ile sergi arasında bazı fiziksel etkileşimleri hedefleyen sergilemeyi içermektedir. Bir fikrin, bir olgu ya da olayın bir kaynak tarafından, çeşitli duyu organlarını etkileyecek biçimde gösterilerek anlatılması yoluyla edinilen yaşantılar handson sergilemelerinin dayanağını oluşturmuştur (Atasoy, 2000). 7 Yaş, eğitim ve sosyoekonomik düzeyleri farklı müze ziyaretçilerini, gerekli düşünme biçimlerine göre yönlendirecek eğitim programları ve araçgereçleri hazırlanmalıdır. Müzedeki nesneleri gözleyerek öğrenme durumu kapsamında müze gezine katılan ziyaretçileri, pasif gözlemci durumundan kurtarmak amacıyla, keşfederek öğrenme durumları yaratılmalıdır. Sergileme bağlamında konulara yaklaşım ve tematik bağlantılar yardımıyla sergilenen nesneleri, kavramsal ve işlevsel olarak tanıma, öğrenmede önem taşımaktadır. O nedenle sergilenen gerçek nesneler kadar, yönlendirme/güdüleme işlevini üstlenen araçgereçler müze eğitiminde etkin rol oynamaktadır (Atasoy, 1998). Yazılı müze eğitimi gereçleri adı altında toplayabileceğimiz müze rehberi, müze kataloğu, müze broşürü, müze öğretmen rehberi, Albeni/Hand Out, müze öğretim yaprağı gibi gereçler, genel anlamda bilgi vermek, rehberlik etmek ve öğretilenlerin kontrolüne olanak sağlamak gibi temel işlevleri üstlenirler. Değişik gruplardan ziyaretçiler için hazırlanan bu gereçlerin kullanımı, bireysel öğrenme ve eğitmen denetiminde öğrenme veya deneyerek öğrenme biçimlerinde etkin rol oynar (Atasoy, 1998). Müze eğitimi anlayışında insan psikolojisinin de iyi analiz edilmesi gerektiğine inanılmaktadır. Çünkü müzelerde sergilenen eserler pek çok insanın bilmediği kültürlere aittirler ve tek başlarına bir anlam taşımamaktadırlar (Atasoy,1994). Bu nedenle ziyaretçiye yeterli bilgi 8 verebilmek amacıyla eserlerin yanına maket, şekil, fotoğraf açıklayıcı levhalar konulmaktadır. Bu anlayış içerisinde müzeler, gelen ziyaretçilerin eserin ait olduğu dönemin yaşamını anlayabilmesi ve zihninde canlandırabilmesine yardımcı olmaktadır. Bu tür uygulamaların yapıldığı bazı Avrupa ve Amerika müzelerinde ziyaretçilere, dönemin dekor ve kostümleri içerisinde olan görevliler yardımcı olmaktadır (Cameron, 1982). Müze eğitiminin önemli bir özelliği de olguların iletilmesinden çok, düşgücüne, duyulara, estetik duyarlılığa, eleştirel ve yaratıcı yaklaşıma dayanmasıdır. Bu bağlamda önemli bir nokta da, müze eğitiminin boş zamanların değerlendirilmesi ve eğlenme kavramlarıyla yakın ilişkisidir. Müze eğitimi derse değil yaşantıya dayanan bir öğrenme türüdür; dolayısıyla eğlenceli olması ve hoşa gitmesi beklenir (Onur, 2003). Müze eğitimi, özellikle zaman ve mekan içinde kendini ve insanları anlama, kültürel mirası devam ettirme, geçmişi, bugünü ve geleceği anlamlı bir biçimde ilişkilendirme, kültürel varlıkları, eski eserleri anlama, koruma ve yaşatma, kendi kültürünü ve farklı kültürleri çok yönlü ve hoşgörülü bir yaklaşımla tanıma ve anlama, müzeyi bir yaşam biçimi haline getirme ve müzelere birer yaşayan kurum niteliğini kazandırma, kültürlerarası anlayış ve empati geliştirme gibi hedeflere de hizmet etmektedir. 9 Ancak, dünyanın hiçbir yerinde müze kültürünün kendiliğinden oluşmadığı, uzun bir toplumsal eğitim çabasının ürünü olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla bu kültürün oluşumunda atılması gereken ilk adım bir müze eğitimi politikası geliştirmektir (Onur, 2003). 2.BÖLÜM 2.EĞİTİM MÜZELERİ 2.1. Eğitim Müzesi Türk eğitim sistemini ve eğitim teknolojisini tarihi gelişim içinde araştırmak, araç, gereç ve doküman ile başka eserleri toplamak, arşivlemek, gelecek nesillere tanıtmak ve benimsetmek amacıyla kurulan müzelerdir.bu çerçevede; 1. Türk eğitim sistemi ve eğitim teknolojisi bakımından müzelik eser niteliğindeki araçgereç, doküman...vb eserleri kronolojik sistem içinde teşhir eder. 2. Müze ve eğitim kurumlarındaki taşınır eserlerin tespiti, korunması, bakımı, onarımı, restorasyon işleri, teşhiri, ilmî yöntemlerle tanıtılması, envanter kayıtlarının tutulmasını sağlar. 10 3. Taşınmaz eserlerin tespiti ve tescilinde Kültür Bakanlığı ile koordinede bulunur, teşhiri, tanzimi, envanter kayıtlarının tutulmasını sağlar. 4. Türk eğitim tarihi bakımından eser niteliğinde olan değerli eşya ve belgelerin eğitim kurumlarından toplanmasıyla ilgili çalışmalar yapar. 5. Müzeye konulabilecek nitelikteki eser ve belgelerin, özel kurum ve kişilerden bağış ve satın alma yoluyla temini çalışmalarını yapar. 6. Araştırmalar yapar, toplantı, konferans, seminer, sergi düzenler; dergi, kitap, fotoğraf, albüm, film, dia hazırlar. 7. Pedagoji kitaplığı kurulmasına öncülük eder. 8. Ok u l m ü zeleri kurulmasına öncülük eder ve bu müzelerin geliştirilmeleri çalışmalarını yürütür. (M.E.B.1999) 2.2 Eğitim Müzesinin Tarihçesi Türk Eğitim tarihinde okul müzesi konusundaki girişimler müzecilik konusundaki girişimlerden daha geç görülmüştür yılında hazırlanan Maarifi Umumiye Kanun tasarısında sadece Darülfunun un tıp ve fünun şubelerinde ( ) nebahat bahçeleri ve tabii müzesi vesaireleri bulunacaktır, cümlesi yer almış olmasına rağmen, istenilen anlamda bir okul müzesi ancak 1923 yılında I.Heyeti İlmiye toplantısında gündeme gelmiştir. II.Meşrutiyet Dönemi nden Cumhuriyet e 11 kadar geçen sürede Satı Bey in bireysel çabaları dışında okul müzesi konusunda resmi kanallarda daha fazla bir gelişmeye rastlanmamaktadır. Okul Müzesinin Eğitim Bakanlığı nın kuruluşları arasında resmi olarak ilk defa yerini alması ise yine Cumhuriyet Dönemi ne rastlar yılında toplanan I.Heyeti İlmiye nin gündemine giren Mektep Müzesi kavramının her türlü okul bünyesinde geliştirilmesi yönünde bir karar ele alınır. Bu karar 10 Ağustos 1923 tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesinde yayınlanır. Bu kararda okul müzesinde derslerde kullanılan araçgereçler, okul eşyaları, belgeler gibi eğitime ait bütün malzemelerin yer alacağı bildirilmiştir. Bu müzelerin pedagoji müzesi şeklinde eğitsel bir amaca dönük olarak eğitim bilimleri konusunda uzman bir öğretmenin idaresine verilmesi bir karara bağlanmıştır (Hakimiyeti Milliye, 1923). Bu karardan sonra ilkokul müzesi ile ilgili müdürlük ancak 1 Mart 1926 yılında 2287 sayılı kanunla resmen kurulmuştur. Bir yıl sonra 1927 yılında ise okul müzesi yönetmeliği Maarif Vekaleti Okul Müzesi Rehberi adı altında yayınlanmıştır. 12 3. BÖLÜM 3. M.E.B. 75. YIL CUMHURİYET EĞİTİM MÜZESİ VE EĞİTİM POTANSİYELİ Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi nin Kuruluş Aşaması Müze Strasburg caddesinde Atatürk Lisesi yanında yer almaktadır. Cumhuriyetimizin 75.yılı kutlamaları ve Atatürk ün ölümünün 60.yılı anma törenleri çerçevesinde yapılmakta olan etkinliklerin yanı sıra; Türk tarihinde özellikle Cumhuriyet Dönemi nde eğitimde kaydedilen gelişmeleri belgeleri ile görebilmek, çocuklarımızda ve gençlerimizde milli kültür varlıklarını koruma alışkanlığı kazandırmak ve tarih bilincinin anlaşılmasına, değerinin ve öneminin bilinmesine katkı sağlamak amacı ile, bir müze komisyonu oluşturularak, çalışmalar 1 Haziran 1998 tarihinde başlamıştır. K o m i s y o n g e r e k l i bilgi belge toplama, derleme okulları dolaşma, koordinasyonu sağlama, ilgili kişi ve kuruluşlarla görüşme, resmi prosedürü takip etme, sergileme, konservasyon, restorasyon, envanterleme, demirbaş kaydı yapma, Osmanlıca metinleri çevirme, eserleri sergilenecek biçimde hazırlayıp, seksiyonları ve vitrinleri düzenleme işlerini 4 Kasım 1998 tarihine kadar tamamlayıp, müze ziyarete gerçekleştirilmiştir. 13 hazır hale getirilerek, açılışı Türkiye de müzelerin eğitim işlevinin belirlenmesi, Cumhuriyet in kuruluş yıllarına uzanmaktadır. Atatürk ün 1 Mart 1923 tarihli T.B.M.M. deki konuşmasında, Milli Eğitimin amacı açıklanırken, müzeler ve güzel sanatlar sergileri kurulması gerektiğinden söz edilmektedir. Yine; ilk Milli Eğitim Bakanlarından olan Mustafa Necati Bey in 1 Eylül 1927 tarihinde açılışını yaptığı Mektep Levazım ve Alet Dersiye Sergisinin talimatnamesinde Maarif Vekaleti Mektep Müzesi Müdürlüğü gibi kurumsal yapının Milli Eğitim Bakanlığında olduğunu görüyoruz. Müzelerin, yetişkinlerin fısıldayarak dolaştıkları, ölü bir geçmişin hazinesi ve seçkin kişilere ait salonlar gibi algılanıp, işlevinin de sadece kültür mirasının biriktirildiği ve korunduğu merkezler olarak değil, aynı zamanda bir eğitim kurumu olduğu görüşünü benimseyip uygulamaya çalışmaktayız. Müzeler; örgün eğitimle günlük yaşantı arasında bir bağın kurulabildiği kurumlar olmaya başlamıştır. Eğitim artık müzenin temel işlevi olmuştur. Bu düşünceden hareketle; Müze açıldıktan sonra; müzede görevli komisyon üyeleri tarafından yukarıda sözü edilen çalışmaların yanı sıra, depodaki eserler etüt edilerek envanterlenecek eserlerin, envanterlenmesine, Osmanlıca metinlerin çevirilerinin yapılmasına, seksiyonların zamanla yeniden düzenlenmesine devam edilmekte olup; müze ziyaretlerinin ve faaliyetlerinin sadece Müzeler Haftasında yoğunlaşmaması, sürekli olması gerektiği düşünüldüğünden, hazırlanan bir program dahilinde davet edilen öğrenci gruplarına slaytlarla Türk Müzeciliğinin tarihçesi, 14 Müzelerin önemi, Ankara daki müzelerimiz, Eğitim tarihi ve 75. Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi ni tanıtan bir program sunulmaktadır Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi nde Sergilenen Eserler Müze binasının yer aldığı Ankara Atatürk Lisesi, 1886 yılında eğitime başlamış ve 1940 yılına kadar Taş Mektep ismini taşımıştır. Okul müdür lojmanı ve bir dönem revir olarak kullanılan mekanlar restore edilerek eğitim müzesine dönüştürülmüştür. Müzenin dört ana mekanlı sergi salonları eğitimin tarihçesi ve gelişimini belgeleyen eserler ahşap vitrinlerde ve duvarlarda yerlerini almışlardır. Atatürk ün hediye ettiği sancak, Harf devrimi konulu tablo, Hasanoğlan Köy Enstitüsü müzik derslerinde kullanılan iki piyano, Gazla çalışan slayt makinesi, yılları arası laboratuar çalışmalarında kullanılan aletler müzenin özgün eserlerindendir. Ayrıca, çeşitli okullardan derlenen eserler arasında Osmanlıca ve Türkçe bülten ve dergiler, derslerde kullanılan kamera, teyp, fotoğraf, dikiş ve örgü makineleri, iletişim araçları da ilgi çekici objeler arasındadır. 15 yıllarının temsili sınıfı, sıralarıyla, kara tahtası, öğretmen kürsüsü ve kitaplığıyla okul yıllarını anımsatan ve yaşatan bir ortam oluşturmaktadır. Dört yüzü aşkın eğitim araç ve gereçleri, yazılı dokümanları ve kitaplarıyla eğitimin tarihçesini ziyaretçilerine sunan müze, özellikle okullara yönelik programlarıyla yaşayan müze anlayışını büyük bir başarıyla sergilemektedir Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi nde Gerçekleştirilen Bir Anket Çalışması Bu araştırma ile 75. Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi ziyaretçilerinin profilleri değerlendirilmeye ve müzeden beklentilerinin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma anket sorularını cevaplayan 13 ziyaretçinin müzelerden beklentileri ve ziyaretçilerin müze algıları ile sınırlıdır. Araştırmada, toplam bir haftalık anket çalışmasında yer alan müze ziyaretçilerinin müze beklentileri, ziyaretçilerin profili, anket çözümü ve anketin yorumlanması yer almıştır. 16 Yöntem: Araştırmada bütün veriler bir anketle toplanmıştır. Anket formu müze içerisinde elden ziyaretçilere verilmiştir. Anket, ziyaretçilerin müzeye geliş sebeplerini, müzeden beklentilerini ve ziyaretçilerin genel profillerini belirlemek için toplam 15 sorudan oluşmaktadır. Anket formunun başl
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks