Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

II. in ïll 2+ L _ X I2. i : II \ 'V = X 2 = 0,42 P, J = 0, i 14 X 2 = 3,82 P* 2. h X X 2 ) (X 2 > (x 2 >

Category:

Journals

Publish on:

Views: 32 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
& Kroonenberg, 1979). Commentaar en suggesties, alsmede aanvullingen van de literatuurlijst, zowel voor het eerste rapport als deze notitie stellen wij zeer op prijs. 2. Fisher's exacte toets Het berekenen
Transcript
& Kroonenberg, 1979). Commentaar en suggesties, alsmede aanvullingen van de literatuurlijst, zowel voor het eerste rapport als deze notitie stellen wij zeer op prijs. 2. Fisher's exacte toets Het berekenen van exacte overschrijdingskansen in kruistabellen is het eerst uiigewerkt door Fisher voor 2x2 tabellen. We zullen de historie volgen, door eerst het een en ander voor 2x2 tabellen te laten zien en daarna zullen we het algemene geval van r x c labellen presenteren. Laten we hiertoe de waarnemingen als volgt in een 2x2 tabel ordenen: l II X 2I L _ X I2 X 22 X H = N Verder nemen wc jan dat één van de modellen uit paragraaf 4 geldt, zodat de verdeling van de bijbehorende st ichast (Xj,,x ( j.xj.x^j ) gegeven de hypergeometrisch iv dal wil /eggen x l X 2 x ll ',2' '2! *22 wa.ubi) in arg ( x,,,x 2 (,X H,x t2 ) en marg een realisatie hiervan l wee,is ieclen di- van belang /ijn bi de toetsing op onafhankeliikheid van Y en /, m de/e situatie, /ijn de volgende In de eersle plaats heginnen we mei conditioneren op de waargenomep marginalen en ten tweede heefl de label gegeven de marginalen nog maar één vrijheidsgraad Dit laatste betekent dat we de ver/amelmg mogeliike tabellen, dat wil zeggen de verzameling mogelijke uitkomsten, op een rijtje kunnen /etten door x, alle loegeslane waarden van klem naar groot Ie laten doorlopen Als bijvoorbeeld de marginalen 3.11 en 7,7 /ijn dan /ijn er precies 4 mogelijke labellen, corresponderend met x,, = 0,1,2, ot 3 II \ i X 2 = 3,82 P* 2 P* 2 = 0,192 = 0,051 i : h X 2 = 0,42 P, J = 0, X _! II 0.42 'V = 0, Merk op dal h ij deze specifieke marginalen en bijvoorbeeld a = 0,05 toetsen vrij zinloos is De toegestane waarden van x n vinden we door de overige cellen uil ie drukken in x,, en de m.trgtnalen en Ie eisen dal /e niet negatief zijn X 2 = 3,82 PX J = 0,192 p x j = Pr Px 2 = 0,051 p x i = Pr (X 2 (x 2 X 2 ) X 2 ) 22 = X = X l in ïll 2+ O (2.1) 15 yvs * e K* j 12. [n ), L y UIT DE STATISTISCHE CONSULTATIE 1 9 Onder redactie van A. Heyting A. Verbeek Philips Duphar B.V Sociologisch Instituut Postbus 2 Weesp Heidelberglaan 2 Utrecht Auteurs worden uitgenodigd bijdragen te zenaen aan een van de redactieleden. De richtlijnen voor auteurs zijn opgenomen in het juninummer op blz. 37. Bepaling van exacte overschrijdingskansen van X 1 in r «c tabellen Pieter M. Kroonenberg, subfaculteit der pedagogische en andragogische wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden, Albert Verbeek, instituuut voor mathematische statistiek en sociologische instituut. Rijksuniversiteit Utrecht. I. Inleiding Voor het toetsen van onafhankelijkhei ' in r x c kruistabellen wordt vaak Pearson's X J = Kqbseryed - expected) 2 /expected ) gebruikt als toetsingsgrootheid Omdat deze grootheid asymptotisch x 2 - ver d ee l j is met (r - 1) x (c - 1) vrijheidsgraden, worden meestal de overschrijdingskansen gebruikt die bij deze x 2 -verdeling horen om te beslissen of de hypothese van onafhankelijkheid al dan niet verworpen moet worden. Een dergelijke procedure is natuurlijk alleen aanvaardbaar als het asymptotische resultaat ook bij kleine steekproeven een redelijke benadering oplevert. Vele auteurs hebben in de laatste vijftig jaar aandacht besteed aan de vraag naar de kwaliteit van de x 2 -benadering voor de verdeling van X 2. De recente belangstelling voor discrete data, log-lineaire modellen etc. heeft deze vragen opnieuw naar de voorgrond gebracht. De belangrijkste en meest geciteerde artikelen zijn Cochran (1952, 1954). Naast vele andere methodologische adviezen geeft Cochran hier (1954, p. 420 rule (c)) de volgende bekende vuistregel: De x J -benadering is redelijk indien 80% van de verwachte celfrequenties minstens 5 is en de overige minstens l zijn. Redelijk wordt door Cochran als volgt vastgelegd: bij toetsing met de x 2 - benadenng op het 5% niveau ligt het werkelijke of exacte niveau tussen 3 en 7%. Een boeketje misbruik is vergaard door Lewis & Burke (1949, 1950), welke artikelen evenals die van Cochran nog steeds weinig aan actualiteit ingeboet hebben. In deze notitie beperken we ons voornamelijk tot de exacte nulverdeling van X 2 en de bepaling ervan. Voor een breder opgezet verslag en een uitgebreide literatuurlijst zij verwezen naar ons eerste rapport (Verbeek *) Om itochasten van hun realisaties te onderscheiden zullen we (hopelijk steeds) de stochasten onderstrepen. & Kroonenberg, 1979). Commentaar en suggesties, alsmede aanvullingen van de literatuurlijst, zowel voor het eerste rapport als deze notitie steller, wij zeer op prijs. 2. Fisher's exacte toets Hel berekenen van exacte overschrijdingskansen m kruislabellen is het eerst uitgewerkt door Fisher voor 2x2 tabellen. We zullen de historie volgen, door eerst het een en ander voor 2x2 tabellen te laten zien en daarna zullen we het algemene geval van r x c tabellen presenteren. Laten we hiertoe de waarnemingen als volgt m een 2x2 tabel ordenen. JL_ X I2 2I X 22 x f4 = N Verder nemen we jan dut één van de modellen uit paragraaf 4 geldt, zodat de verdeling van de bijbehorende st ichast (x, },x ( 2.x 2,,x 7J ) gegeven de hypergeometrisch is, ilai wil /eggen PI(X M XM'*I w,i,i r (M i m arg = f x,,x 2,,X H,x i2 l en marg een realisatie hiervan Twee aspecten di- van helang /ijn hii de toetsing op onafhankelitkheid van Y en /. m de/e situatie, /ijn de volgende In de eerste plaats heginnen we met conditioneren op de waargenomen inarymalen en ten tweede heefl de label gegeven de margmalen nog maar één vrijheidsgraad. Dit laatste betekent dat we de ver/amehng mogeliike tabellen, dat wil zeggen de verzameling mogelijke uitkomsten, op een rijtje kunnen /etten door x ( alle toegestane waarden van klein naar groot te laten doorlopen \ls bijvoorbeeld de marginalen 3,1 l en 7.7 /ijn dan /ijn er precies 4 moiieliike labellen, corresponderend mei x,, =0,1.2, ot J II II X 2 = 3,82 P 2 = 0,192 P X 2 = 0, f, S X 2 = Px Z = Px 2 = l 3 11 i 0,42 1 0, ' ' 3 M X 2 =0.42 'V = ' \\2 = \ X 2 = P* 2 = Px 2 =! ,19 0,05 p 2 = Pr (X 2 X 2 ) P X 2 = Pr x 2 X 2 ) Merk op dal bij de/.e specifieke marginalen en bijvoorbeeld a = 0,05 toetsen vrij /.mloos is De toegestane waarden van x n vinden we door de overige cellen uit te drukken in x!. en de m.irgmalen en te eisen dat /e met negatief zijn. H d (2.1) 15 X 2 = max(0,n x +2 (2.2) De ééndimensionaliteit heeft onder andere de volgende nauw verwante gevolgen a. Samenhang in een 2x2 tabel is, althans bij gegeven rnarginalen, een ééndimensionaal begrip. b BehaJve de tweezijdige alternatieve hypothese dat er afhankelijkheid is, kunnen we ook éénzijdige hypothesen formuleren en toetsen (bijvoorbeeld met v'v/n) c. Elke toelsingsgrootheid is bij de gegeven margmalen, een functie van x (1, en dus kunnen we net zo goed x,, als toetsingsgrootheid nemen. Bijvoorbeeld . in ) 2 2 met e;; = \ 1+ x^/n, de verwachte celfrequentie. BIJ de in o bedoelde éénzijdige toetsen zullen we bovendien juist willen verwerpen voor grote waarden van x,, of juist voor zijn kleine waarden, dus er is in wezen maar één toets. Er zijn echter m het algemeen wel wezenlijke verschillende tweezijdige toetsen die van elkaar verschillen in de wijze waarop het kritieke gebied over beide staarten van X, verdeeld is. Als we bijvoorbeeld bij de margmalen 15, 80 en 15, 80 de volgende tabellen vergelijken O X 2 = 3,34 LR = 5, X 2 =4,12 LR» 3,49 dan heeft de linker een kleinere X 2 en de rechter een kleinere LR (-2 log aannemelijkheidsquotient). Hierbij is LR = 22 observed In (observed/expected) het bekende alternatief voor X 3 LR is asymptotisch gelijk aan X 2 en wordt veel gebruikt bij log-lmeaire modellen. De x -benadering voor de verdeling van X 2 m een 2x2 -tabel kan ook voor grote N (zeg 100) zeer matig zijn. Er is een uitgebreide discussie over de gevallen waarin correcties zoals Yates' contmuiteitscorrectie nuttig zijn. Een zeer recente bijdrage leveren Schouten e. a. Uit bovenstaande is ook duidelijk dat de exacte verdeling van Xijui een 2x2- tabel zeer eenvoudig te bepalen is op een rekenmachientje met slechts een stuk of 6 geheugenplaatsen, door bijvoorbeeld de geheugenplaatsen te gebruiken voor: een tellertje i, -N + x 2 + x 2+ ; x,+ ; X+,, Pr (x,, =* i); Pr (x,, i); en door gebruik te maken van Pr (x u = i -t- 1) = Pr(x,, = ixx,+ - i)(x, f - l) /((i + I)(x N + i -M )» 3. De exacte toets voor r x c tabellen met r en/of c 2. Om bij een gegeven r x c tabel exacte overschrijdingskansen te kunnen berekenen hebben we vanzelfsprekend een nulh, pothese en een toestingsgrootheid nodig. 16 Wat de laatste betreft beperken wij ons voornamelijk tot X*, maar dit is voor de rest van het verhaal niet essentieel. Om de nulverdeling van de toe'singsgrootheid (e bepalen hebben we het volgende nodig. i. F.en opsomming van alle mogelijk uitkomsten, hier dus van alle mogelijke labellen met de gegeven margmalen. ii Voor elke mogelijke uitkomst (= tabel), de kans op realisatie van deze uilkomsl Wij /uilen weer aannemen dal één van de modellen uit paragraaf 4 geldt. 7.odat de nulvcrdeling van een tabel gegeven de marginalen hypergeometrisch is. Maar deze keuze is niet essentieel, want bij een willekeurig ander model (bijvoorbeeld uit de alternatieve hypothese) verloopt de te beschrijven berekening van de exacte overschrijdingskansen hetzelfde. We kunnen de toetsingsgrootheid ook zien als een manier om alle mogelijke tabellen te ordenen van weinig indicatief voor afhankelijkheid tot extreem afhankelijk. De overschrydingskans of p-waarde van de waargenomen tabel 'M x ic\ x = is nu de soin van de kansen v,m alle labellen die minstens even extreem /un. volgens de ordening op basis van de loesiingsgrootheid, als x /ell Dat ook h ij gegeven margmalen hel aantal vrijheidsgraden, oftewel de dimensie van de ver/amehng van mogelijke labellen groter dan één is (namelijk (r -!) (i 1)1 heefl 'lelangiijkf consequenties a De nulli pol hese v.in onafhankelijkheid correspondeert bij gegeven marginalen mul één punt. en we kunnen in (r 1)» (c 1) richtingen afwnken van dc/e onafhankelijkheid Men /ou kunnen /eggen dat samenhang nu dus een (r I),- (c l )-di,nensionaal begrip is, en dat bijvoeglijke naamwoorden als sterke en /wakke samenhang bednegliik eéndimensionaliteit suggereren. b De één/ijdige hypothesen die we hij 2 * 2 tabellen konden opstellen hebben hier geen simpel equivalent c. Toestingsgrootheden /ijn nu functies van (r - 1) x (c - 1) variabelen en toetsen op onathankeh.ikheid kunnen in veel meer opzichten van elkaar verschillen Jan bij 2 2 tabellen We merkten al op dat de ver/amelmg mogelijke tabellen (r - 1) x (c - 1) dimensionaal is (omdat de verzameling eigenlijk discreet is, is voor deze interpretatie van dit dimensiebegrip enige goede wil nodig) Dat wil zeggen, dat als we bijvoorbeeld x,,,..,\ t [,x 2 i-,x 2c,. V-IJ' geven, we de overige cellen x r. x r,c-l' x lc- x r \ r- l,c - l met behulp van de marginalen kunnen berekenen De mogelijke waarden van x (. kunnen we weer vinden door x.x rl rc uit ledrukken in x,,, en de marginalen en ie eisen dat ze niel negatief /.ijn - x r-l t l 17 x 0 voor i = l,...,r-l;j = l,...,c-l ü x rl - x T-l,l 0 x lvc-l = x i Ml X, (3.1) x r+ -t- x +c + x,, ''r-i.c-l N 0. Laten we een klem overzichtelijk voorbeeld geven: een 2x3 tabel met marginalen 8, 4 en 2, 4, 6. Dan wordt (3.1) voor dit geval Ml ( ll + x 12 en x :: 0 en x. 12 ^ N - x. dus x u 2 en x, 2 dus x,, + x, 2 8 dus x,, + x De waardenverzameling voor Ix^.x^) is geschetst in figuur 1. Zoals we daar iien, is deze waardenverzameling de verzameling roosterpunten van een vierhoek (Bouilon & Wallace (1973) geven een overzicht welke vormen deze verzameling allemaal kan aannemen). In figuur 2 willen we nog even laten zien hoe de exacte verdeling van X gegeven de manginalen 8, 4 en 2, 4, 6 eruit ziet onder de nulhypothese van onafhankelijkheid. onafhankelijkheid 1 o -»- -» x n Fig. l Waardenverzameling van fx,,,x, 2 ) uit de 2 x 3 tahel met margmalen 8. 4 en 2, 4, 6. Nb. * correspondeert met onafhankelijkheid l.r is dus geen enkele tabel met perfecte onafhankelijkheid. 18 X% X ) Pr(ï' Tabel (2,0,6 0,4,0) l (0,2,6 2,2,0) ,03 Of ' l OJO.041 (I,1,6j1,3»0).MO.OSO (0.4.4i2.0.2).(2,4.2;0,0,4) (0,3,5»2,1,1),(2,1,5 0,3. 1 ) «223 (1,4,5;1,0,3) J (2,3,3ïO,1,3) (2, 2, 4ïO, 2, 2), (1,2, 5:1,2,1) (1i3i4 1,1,2) l ig 2 l xaite verdeling van X 2 hij gegeven margmalen 8. 4 on 2, 4, h Voor a = 0,0! en a - 0,05 /ijn de kritieke waarden van x* respectievelijk 9.21 en 5,99 Om in oen computerprogramma allo mogelijke tabellen te genereren voor een 2*3 tabel souden we 2 geneste do-loops (of tor-loops) kunnen gebruiken. Voor oen algemeen programma voor r x c tabellen zouden we dus (r - 1) x (c l ) genesle Jo-loops nodig hebben, waarbij r l en c - l nog variabel /iin ook Dit lijkt met erg efficient realiseerbaar, maar het is niet moeilijk een varubel.i.int.il do-loops tt- simuleren. Als we, lienlalllig, van O tol 10 - l tellen, /ouden we dit kunnen opvatten als hel simuleren van 6 geneste doloops die elk van O lol ^ lopen. Dit laat zich goed generaliseren. De onderen hovengren/en van onze lellertjes x (J worden door 3.1 gegeven. Dat de onderen bovengrens van /eg X 32 ook van x, 2, X 22 en x 21 afhangen, betekent alleen dat we deze genten tndèns hel aftellen telkens moeten bijstellen (zie het algoritme van Baker (l ( 77)). Momenteel /i ti we bezig enkele beschikbare algoritmen en programma's Ie vergeleken op efficiëntie We hopen m hel voorjaar van 1980 een efficiënt programma voor productie beschikbaar te hebben, dal wil zeggen efficienl en gestructureerd geprogrammeerd, ingebed in een stuurprogramma en voor- /.ien van documentatie De subroutine die Agresti & Wackeily (I e '71 m F-ORTRAN schreven op basis van een aigonlme van Boullon & Wallace (l 1 lijkt een goed begin ie vormen. Momenteel kunnen verschillende programma's 19 o'n 2000 à 2500 tabellen/cpu sec genereren (op IBM 370/165 en op de Cyber 175), terwijl we in onze consultatie tot nu toe meestal op tabellen 'toets uitkwamen. Rekentijd lijkt dus in veel gevallen geen belemmerende factor te zijn. En voor situaties waarin het aantal tabellen zeg groter Jan tienduizend wordt hebben Agresti, Wackerley & Boyett (1979) bedacht dat dan heel goed een Monte Carlo selectie gegenereerd kan worden, van zeg 1700 of tabellen, waarmee binnen redelijke rekentijd een goede schatting van de overschrijdingskans is te maken. Hun algoritme maakt gebruik van de in paragraaf 5 beschreven aftelling van de tabellen, of eigenlijk van alle N! mogelijke rijen van N waarnemingen (Y.Z) bij de gegeven marginalen. 4. Onderzoekopzetten Zodra ergtns het woord kans opduikt (in de technische betekenis) moeten we ons natuurlijk eerst afvragen op welke onderzoeksopzet, uitkomstenruimte en verdelingen dit betrekking heeft. Juist de X J -toets heeft veel gebruikers die hier in het geheel niet bij stil staan. Er zijn verschillende onderzoeksopzetten waarvan de resultaten in een kruistabel gepresenteerd kunnen worden, en waarbij onafhankelijkheid een relevante hypothese is Twee veel voorkomende opzetten zijn: a. We hebben te maken met een vast aantal N, onafhankelijke, ider.tielf verdeelde waarnemingen (Y,.Z,),...,(Y N,Z N van de variabelen Y« [I,..,r' en Z e (l.,c ;. (Als de scores l,...,r en l,...,c alleen etiketten (labels) zijn, worden Y en Z ook vaak kenmerken genoemd). Laai x t) het aantal waarnemingen 'y^.zh' zl J n met VK = ' en 7 h = ) Dan IS x = x,,,...x, r.x 2I,..,x rc ) multmomiaal verdeeld (gewoonlijk wordt x natuurlijk m tabelvorm gepresenteerd maar essentieel is dat niet) Dr (samengesteld) nulhypothese is dat Y_ en Z onafhankelijk zijn. h We hebben r onafhankelijk aselecte steekproeven met omvang N p..,n r, elk van de discrete variabele Z (Z e {l,...,c}). We noteren de waarnemingen met (l,z,)... (l,z N ),...,(r,z N ). De (samengestelde) nulhypothese is dat alle steekproeven uit dezelfde verdeling komen. De alternatieve hypothese is, c!at Z niet voor alle steekproeven dezelfde verdeling heeft. Nu zij x^ het aantal waarnemingen Z = j uit de i-de steekproef en dus is x t. = ' x ii- -*) multinomiaal verdeeld voor elke i. Dus x = (x,,,x rc ) is productmultinomiaal verdeeld. De verschillende steekproeven kunnen uit verschillende populaties of uit verschillende strata van één populatie komen of ze kunnen corresponderen met verschillende behandelingen Een voorbeeld waarin de X 1 -toets niet kan worden toegepast op de manier die hierboven bedoeld :«. betreft herhaalde meting. Y is dan bijvcorbrcld de score vóór en Z die na de bahandeling. In een andere situatie zijn Y en Z bijvoorbeeld de scores die aan eenheid zijn toegekend dcor twee beoordelaarr. In beide voorbeelden L' x wel multinomi'.a! verdeeld, maar de hypothese var onafhankelijkheid is er wel zeer oninteressant. 5. Conditioneren op de marginalen Merk op dat zowel de alternatieve hypothese als ook de nulhypothese m 4a én 4b een grote klasse van verdelingen is. De enige manier om hiervoor een redelijke toets te construeren is om eerst te conditioneren op de marginalen, dat wil zeggen op marg = lx ] +....,x r+,x +1 ....x +c )(we precizeren 20 dil aan hel eind van deze paragraaf). De conditionele verdeling van x gegeven marg = marg is zowel in 4a als in 4b onder de nulhypothese hypergeometrisch. Pr (x = x) fix 'u x +j! Pr (x = x marg = marg) = - = - (5.1 ) Pr (marg = marg) H x t j! N! Zie bijvoorbeeld Mood e a. (1974, p. 456 e.v.). Dit maakt het mogelijk 4a en 4b tegelijkertijd ie behandelen. l-'en andere manier om deze verdeling Ie krijgen is de volgende. We richten ons meer op de rij waarnemingen (YpZ,),...,(Y N,Z N ) dan op tabel x. Merk hierbij op dal onder de nulhypolhese voor elke permutatie rr van [l,...,n) de rij waarnemingen even waarschijnlijk is. Immers de opzet 4a is de waarschijnlijkheid wegens de onafhankelijkheid Pr (Y, = Y,,Z, = Z (I),.,Y N = Y N,Z N = Z^) = = O Pr (Yj = Yjjn Pr(Zj = Z w(i) ) = = H Pr (Yj = YJ) H Pr (Zj = Zj), onafhankelnk van ïï In op/et 4b is Y niet stochastisch en onder de nulhypothses zijn de verdelingen Pr,,.,Pr k in de 1ste, 2de,..,k-de rij gelijk, zeg Pr 0. Dan is..(y N,z B(N) )) -Pr, /,,,) -Pr, Z (Nl) )-..'Pr Z (N) ) en wederom niel afhankelijk van TT De lezer kan voor zichzelf eenvoudig nagaan dat bovendien deze N! rijen precies alle rijen waarnemingen zijn met m.irg = marg Dus onder tie nulhypothese en condilioneel de waargenomen m.mim.ilen is de k.ms up zo'n rij waarnemingen l /N!. Elementaire, maar niel /o eenvoudige permulalie- en coniliinal lerekcning leert nu dal xlmarg = marg hypergeometrisch verdeeld is. De/e benadering maakt duidelijk waarom oen Ineis nehciseerd op île conditionering van de margmalen een (speciaal geval van een) permutatie- of randomisalietoets is (/ie Kendall & Sluarl, 1973,.U öl Siegel, «8 l : em I5J 156) (Mei dank aan A. lleyiintf die 111 onder onze aandacht bracht). Veel leerboeken geven geen duidelijke argumenten voor hel conditioneren op dr -tuigmalen bij de X* -toets, l erlijk ge/egd, lol voor kort hadden wij ook Ie indruk d.il dil niet meer dan oen slmnie truc was om aan een (oelsingsgroolheid en een asyriiplolische verdeling ie komen De argumcnlen die vve enig/ms versiopt m l ehnunn (I9S9, 5 7) en Kendall & Sluart ( IS) aantroffen vonden we dan ook verrassend helder en simpel. i Perniutalieloelsen /.ijn in opzei 4a, 4h en ook wel algemener, de enige /uivt-re loeisen Dal wil zeggen hel /ijn Je enige loeisen waarbij bij een gegeven sigmficanlieniveau ; de verwerpingskans voor elke verdeling uil hel allernalief groter dan a is. vervolf op pag J-/ 21 ,ig van pag. 21 ii. Permutatietoetsen zijn maatgelijk (similar), dat wil zeggen dat voor elke verdeling uit de nulhypothese de verwerpingskans hetzelfde is. We zouden verbaasd zijn als er niet ook andere argumenten voor of tegen dit conditioneren zijn. Bijvoorbeeld zou men de verdeling van marg als een storende parameter (nuisance parameter) kunnen opvatten en dan lijkt conditioneren op marg niet onredelijk. Maar hoe algemeen geldt dat dit niet onredelijk is? Een korte discussie met enkele verwijzingen, alsmede argumen
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks