Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Category:

History

Publish on:

Views: 0 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF DIVINITY FACULTY OF HITIT UNIVERSITY ISSN /1, Cilt: 15, Sayı: /1, Volume: 15, Issue: 29 HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN
Transcript
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF DIVINITY FACULTY OF HITIT UNIVERSITY ISSN /1, Cilt: 15, Sayı: /1, Volume: 15, Issue: 29 HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN /1, Cilt: 15, Sayı: 29 JOURNAL OF DIVINITY FACULTY OF HITIT UNIVERSITY ISSN /1, Volume: 15, Issue: 29 Tarandığı Uluslararası-Ulusal İndeks ve Veritabanları Indexed by Üniversitesi Adına Sahibi / Owner on behalf of Hitit University Prof. Dr. Reha Metin ALKAN (Rektör / Rektor) Yazı İşleri Müdürü / Editor in Chief Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ (Dekan / Dean) Editör / Editor Prof. Dr. Şaban HAKLI Uluslararası İlişkiler Editörü / International Editor Prof. Dr. Ferit USLU Editör Yrd. / Editorial Assistant Doç. Dr. Muammer CENGİL Yrd. Doç.Dr. Özden KANTER Öğr. Gör. İhsan HACIİSMAİLOĞLU Yayın Kurulu / Editorial Board Prof. Dr. Mehmet Azimli Prof. Dr. Şaban HAKLI Prof. Dr. Ferit USLU Prof. Dr. Cemil HAKYEMEZ Doç. Dr. Süleyman GEZER Doç. Dr. Muammer CENGİL Doç. Dr. Yakup ÇOŞTU Yrd. Doç. Dr. Özden KANTER Öğr. Gör. İhsan HACIİSMAİLOĞLU Yayın Danışma Kurulu / Scientific Advisory Board Prof. Dr. Yahya M. MICHOT (Hartford Seminary, USA) Prof. Dr. Mahmut Erol KILIÇ (Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi, TÜRKİYE) Prof. Dr. Andrew RIPPIN (University of Victoria, CANADA) Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN (Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi, TÜRKİYE) Prof. Dr. Michael A. COOK (Princeton University, USA) Prof. Dr. Hasan ONAT (Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi, TÜRKİYE) Prof. Dr. Jules JANSSENS (Catholic University of Leuven, BELGIUM) Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ (International Balkan University, MACEDONIA) Prof. Dr. Wael HALLAQ (Columbia University, USA) Baskı Yeri ve Tarihi / Publication Place and Date Çorum, 2016 Baskı / Printing Öncü Basımevi Ltd. Şti. Kâzım Karabekir Cad. No: 85/39 İskitler/ANKARA Tel: EBSCO ve (EBSCO ile Anlaşmalı Alan İndeksleri) TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı ASOSİNDEX: Sosyal Bilimler İndeksi, SOBİAD ESCI: Emerging Sources Citiation Index Bu Sayının Hakemleri / Peers of this Issue Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN (Kocaeli Ü. İlahiyat Fakültesi) Prof. Dr. Ali BULUT (Fatih Sultan Mehmet Vakıf. Ü. İslami İlimler Fakültesi) Prof. Dr. Ferit USLU (Hitit Ü. İlahiyat Fakültesi) Prof. Dr. Dr. İsmail ÇALIŞKAN (Yıldırım Beyazıt Ü. İslami İlimler Fakültesi) Prof. Dr. Kaşif Hamdi OKUR (Hitit Ü. İlahiyat Fakültesi) Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ (Hitit Ü. İlahiyat Fakültesi) Prof. Dr. Mustafa BIYIK (Hitit Ü. İlahiyat Fakültesi) Prof. Dr. Süleyman GEZER (Hitit Ü. İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Abdülkadir DÜNDAR (Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Engin ERDEM (Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Halil APAYDIN (Amasya Ü. İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Hasan Yücel BAŞDEMİR (Yıldırım Beyazıt Ü. İslami İlimler Fakültesi) Doç. Dr. Muammer CENGİL (Hitit Ü. İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Mustafa KOÇ (Süleyman Demirel Ü. Eğitim Fakültesi). Yrd. Doç. Dr. Faruk ÖZDEMİR (Sinop Ü. İlahiyat Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Feyza Ceyhan ÇOŞTU (Hitit Ü. İlahiyat Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. İclal ARSLAN (Hitit Ü. İlahiyat Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Mualla YILDIZ (Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Şahabettin ERGÜVEN (Hitit Ü. İlahiyat Fakültesi) Yazışma adresi / Contact Address Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Dergi), ÇORUM Tel: Fax: Fiyatı: 10 TL Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli ve bilimsel bir süreli yayın organıdır. Yılda iki sayı olarak yayımlanır. Dergide yayınlanan yazıların her türlü içerik sorumluluğu yazarlarına ait olup Fakültemizin kurumsal görüşünü yansıtmamaktadır. Yazılar yayıncı kuruluştan izin alınmadan kısmen veya tamamen bir başka yerde yayınlanamaz. Journal of Divinity Faculty of Hitit University is a peer-reviewed academic journal which is published twice per year. All the esponsibility for the content of the papers published here belongs to the authors, and does not express the official view of the Faculty. Copyright : Without getting permission of the journal, papers published here cannot be published partially or totally on other media. Dergimizin Yayın ve Yazım İlkeleri bu sayının son kısmındadır İÇİNDEKİLER / CONTENTS Prof. Dr. Ferhat KOCA Kemalpaşazâde nin (Ö. 940/1534) Risâle Fî ş-şahsı l-insânî Adlı Eseri Ve Osmanlıca Tercümeleri... 5 Doç. Dr. Muammer CENGİL Arş. Gör: Dilâ BARAN TEKİN Kutsal Zaman, Algılanış Biçimi Ve İbadet Hayatına Etkisi Doç. Dr. Selim TÜRCAN Mekkî Ayet Ve Surelerin Kronolojisini Tespit Problemi: Kur an da Er-Rahmân İsminin Kullanımına İlişkin Bir Değerlendirme Doç. Dr. Mohammed J. A. THALJİ التحوالت الحاصلة في أشكال ومضامين التعليم اإلسالمي في تركيا املعاصرة خطوات هامة نحو تفعيل عناصر التعليم اإلسالمي Yrd. Doç. Dr. Zafer YILDIZ Din Görevlisi Adaylarının İletişim Becerisi Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇINAR Ceza İnfaz Kurumlarında Din Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Qays Abdullah MUHAMMED ن الي د«في الق رآن العظي م داللة»ب ي Dr. Ahmet AKIN: Tarihi Süreç İçinde Cami Ve Fonksiyonları Üzerine Bir Deneme Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016/1, c. 15, sayı: 29 4 İçindekiler Arş. Gör. Elif Nur BALCI Macıntyre ın Modern Ahlak Eleştirisinde Seçimlerin Rasyonalitesi Sorunu: Kierkegaard Örneği Arş. Gör. Ömer DİNÇ Mehmet Emin Maşalı, Kur an ın Anlaşılmasında Gâî Yorum-Geçmişten Günümüze Bir Tahlil Denemesi, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016/1, c. 15, sayı: 29 Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2016/1, c. 15, sayı: 29, ss KEMALPAŞAZÂDE NİN RİSÂLE FÎ Ş-ŞAHSI L-İNSÂNÎ ADLI ESERİ VE OSMANLICA TERCÜMELERİ 1 Ferhat KOCA * Özet: Bu makalede Osmanlı şeyhülislamlarından Kemalpaşazâde nin (İbn Kemal Paşa) hayatı ve eserleri hakkında kısa bilgiler verdikten sonra onun Risâle fî ş-şahsı l-insânî adlı eserini tanıtmak ve bu eserin Osmanlılar döneminde yapılan iki tercümesini latinize ederek günümüz okuyucusunun istifadesine sunmak istiyoruz. Anahtar kelimeler: Kemalpaşazâde, şahs-ı insânî, ruh, beden, nefis Kemalpaşazâde s (d. 940/1534) Rısâle fı ş-şahsı l-insânî and latinizing its Translations in the Ottoman Era Abstract: After providing the brief information on the life of Kemalpaşazâde (the son of Kemal Pasha), one of the Shaikh al-islams in the Ottoman Empire, and his pieces, this article aims to introduce one of his books, Risâle fî ş-şahsı l-insânî, and to bring the book and contemporary readers together by latinizing its two translations in the Ottoman era. Key Words: Kemalpaşazâde, personality, spirit, body, self 1-GİRİŞ YERİNE: KEMALPAŞAZÂDE NİN HAYATI VE ESERLERİ A. HAYATI Kemalpaşazâde nin asıl adı Şemseddin Ahmed dir. Şemseddin Ahmed in dedesi Kemal Paşa, 870/1465 yılında Fatih in oğlu Şehzâde Bayezid e (II. Bayezid) (ö. 918/1512) lalalık yapmak üzere atanmış ve bu sebeple Paşa unvanını almıştır. 1 Bu makalenin hazırlanması sırasında çeşitli eserlerin temini konusunda yardım ve katkılarını esirgemeyen Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Harun Bekiroğlu, Araştırma Görevlileri Harun Alkan, Yunus Öztürk ve Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kaya Beylere bu yardımlarından dolayı şükranlarımı sunarım. * Prof. Dr., Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016/1, c. 15, sayı: 29 6 Ferhat KOCA Şemseddin Ahmed, büyükbabası Kemal Paşa ya nispetle Kemalpaşazâde, Kemalpaşaoğlu, İbn Kemal ve İbn Kemal Paşa lakaplarıyla meşhur olmuştur. Bazı kaynaklar Şemseddin Ahmed in 3 Zilkade 873 te (15 Mayıs 1469) Tokat ta, bazıları ise Edirne de doğduğunu belirtir. Şemseddin Ahmed in babası Süleyman Çelebi devrinin tanınmış komutanlarından biri olup 879/1474 yılında Amasya muhafızlığına, 883/1478 yılında ise Tokat Sancakbeyliği ne atanmıştır. Annesi ise, Fâtih Sultan Mehmed (ö. 886/1481) dönemi kazaskerlerinden Küpelioğlu Muhyiddin Mehmed in kızıdır. Önce Kur ân-ı Kerîm i ezberleyen Şemseddin Ahmed daha sonra Amasya ulemasından Arap dili ve edebiyatı, mantık ve Farsça öğrenmiştir. Ahmed, önce askerî sınıfa girerek devlet hizmetine başlamıştır. Ancak, Sadrazam Çandarlı İbrâhim Paşa nın (ö. 905/1499) bir meclisinde, Filibe müderrisi olan Tokatlı Molla Lütfî nin (ö. 900/1495) meşhur akıncı beyi Evrenosoğlu Ahmed in üst tarafına oturunca, Şemseddin Ahmed ulemanın ümeradan daha fazla itibar gördüğünü anlamış ve bu sebeple de ilmiye sınıfına geçmeye karar vermiştir. Edirne de Molla Lutfî den ders almaya başlayan Şemseddin Ahmed daha sonra Kestelî Muslihuddin Mustafa (ö. 901/1495), Hatibzâde Muhyiddin Efendi (ö. 901/1495), Muarrifzâde Sinâneddin Yûsuf ve Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi (ö. 922/1516) gibi âlimlerden okuyarak tahsilini tamamlamıştır. İlk olarak Edirne deki Ali Bey (Taşlık) Medresesi müderrisliğine tayin edilen Şemseddin Ahmed, burada Türkçe Osmanlı tarihi yazmakla görevlendirilmiştir. Şemseddin Ahmed Üsküp teki İshak Paşa Medresesi, Edirne deki Halebîye ve Üç Şerefeli medreselerde, İstanbul daki Sahn-ı Semân da ve yine Edirne deki Sultan Bayezid Medresesinde müderrislik yapmıştır. Kemalpaşazâde 921 de (1515) Edirne kadılığına, 14 Şâban 922 de (12 Eylül 1516) Anadolu kazaskerliğine atanmış; bu sırada katıldığı Mısır seferinde Beylerbeyi Hayır Bey e yardımcı olmak amacıyla Mısır ın tahririnde görev almıştır. 924 te (1518) Karaman ın tahririyle görevlendirilen Kemalpaşazâde, ertesi yıl kazaskerlikten alınmış ve 926 (1520) yılı başlarında önce Edirne Dârülhadisi ne, 928 de (1522) de buradaki Sultan Bayezid Medresesi ne tayin edilmiştir. 930 da (1524) İstanbul a gelen İbn Kemal Paşa, Fatih Medresesi nde müderrislik görevini sürdürmüştür. Kemalpaşazâde nin (Ö. 940/1534) Risâle Fî ş-şahsı l-insânî Adlı Eseri Ve Osmanlıca Tercu meleri 7 İbn Kemal Paşa, Zenbilli Ali Efendi nin ölümü üzerine, Şaban 932 de (Mayıs 1526) şeyhülislâmlığa atanmış ve bu görevde iken 2 Şevval 940 (16 Nisan 1534) tarihinde vefat etmiştir. XVI. yüzyılın birinci yarısında Osmanlı ilim ve kültür hayatının en büyük simalarından biri olan Şeyhülislam Kemalpaşazâde pek çok öğrenci yetiştirmiştir. Kemalpaşazâde ve öğrencileri olan Muslihuddin Mustafa (ö. 896/1490), Muhyiddin Mehmed b. Pîr Mehmed (ö. 954/1547), Celâlzâde Salih Çelebi (ö. 973/1565) ve Şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi (ö. 982/1574) Osmanlı Rönesansının en önemli temsilcileri arasında yer almışlardır. Kemalpaşazâde hocası Tokatlı Molla Lütfî (ö. 900/1495) - Molla Fenârî (ö. 834/1431) Kutbüddin İznikî (ö. 821/1418) Dâvûd-ı Kayserî (ö. 751/1350) Abdürrezzâk el-kâşânî (ö. 736/1335) ve Sadreddin Konevî (ö. 673/1274) kanalıyla Muhyiddin İbnü l-arabî (ö. 638/1240) ekolünden etkilenmiştir. Kemalpaşazâde, Osmanlı uleması arasında ilmî gücünden dolayı elmuallimü l-evvel unvanıyla anılmış; talebesi Ebüssuûd Efendi ise elmuallimü s-sânî kabul edilmiştir. İbn Kemal Paşa ilmî derinliği ve genişliği, muhakeme ve münazara kudreti, şer i meseleleri çözme konusundaki kabiliyeti sebebiyle müfti ssakaleyn (insanların ve cinlerin müftüsü) lakabıyla anılmıştır. 2 2 İbn Kemal Paşa nın hayatı hk.bk. Ahmed b. Mustafa Taşköprîzâde, eş-şekāiku n-nu mâniyye fî ulemâi d-devleti l-osmâniyye (nşr. Ahmed Subhi Fırat), İstanbul 1405/1985, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, s ; Mecdî Mehmed Efendi, Hadâiku ş-şekâik (nşr. Abdülkadir Özcan), İstanbul 1989, Çağrı Yayınları, s ; Hoca Sadettin Efendi, Tacü t-tevarih (nşr. İsmet Parmaksızoğlu), Ankara 1999, Kültür Bakanlığı Yayınları, IV, , 141, 329, 365; V, 163; Takıyyüddîn b. Abdilkâdir et-temîmî, et-tabakātü s-seniyye fî terâcimi l-hanefiyye (nşr. Abdülfettah Muhammed Hulv), Riyad 1403/1983, Dâru r-rifâî, I, ; Kâtib Çelebi, Hacı Halife Mustafa b. Abdullah, Keşfü z-zunûn an esâmi l-kütüb ve l-fünûn (nşr. Şerefeddin Yaltkaya), Ankara 1941, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, II, 1933; İsmail Paşa el-bağdâdî, Hediyyetü l-arifîn esmaü l-müellifîn ve asârü l-mûsânnifîn, I (nşr. Kilisli Rifat - İbnülemin Mahmud Kemal); İstanbul , Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, I, 141; Ayvansaraylı Hafız Hüseyin, Hadîkatü l-cevâmi (nşr. İhsan Erzi), İstanbul 1987, Tercüman Yayınları, I, 180; Muhammed Abdülhay b. Muhammed el-leknevî, el-fevâidü l-behiyye fî terâcimi l-hanefiyye, Beyrut 1418/1998, Şirketü Dâri l-erkam, s ; Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, İstanbul 1333, Matbaa-i Âmire, I, ; Ömer Rıza Kehhâle, Mu cemü l-müellifîn: Terâcimü Mûsânnifi l-kütübi l-arabiyye, Beyrut 1414/1993, Müessesetü r-risâle, I, 148; Ahmed Refik Bey, Şeyhülislam Ve Müftilenâmlar, İlmiyye Salnâmesi, Dârü l-hilâfeti l-âliyye 1334/1916, Matbaa-i Âmire, s ; Carl Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litteratüre (GAL), Lieden , II, ; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara ts., Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII. Baskı, II, ; M. Tayyib Gökbilgin, XV-XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası, İstanbul 1952, Üçler Basımevi, s. 19, 22-23, 8 Ferhat KOCA B. ESERLERİ Kemalpaşazâde felsefe, kelam, tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, dil, tarih, edebiyat ve tıp gibi değişik alanlarda Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere pek çok eser yazmış velûd bir yazardır. Kemalpaşazâde nin eserlerinin toplam sayısı hakkında Ahmed Refîk Bey 200 e yakın, Carl Brockelmann 179, Nihal Atsız 209, Şamil Öçal 226 ve İsmet Parmaksızoğlu 300 u aşkın şeklinde rakamlar vermişlerdir. 3 Bu yüksek rakamlar, onun eserlerinden bazısının diğer bir eserinin bölümü olmasından veya bazı eserlerinin birden fazla isimle kütüphane kataloglarına kaydedilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. İbn Kemal Paşa nın eserlerinin tümünün tahkikli olarak neşredilmesi halinde muhtemelen bu rakamlar büyük miktarda aşağıya düşecektir. 272, , 479, 524; Abdülkadir Altunsu, Osmanlı Şeyhülislâmları, Ankara 1972, Ayyıldız Matbaası s. 69; Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri (trc. Coşkun Üçok), Ankara 1982, Kültür ve Turizm Bakanlığı, s ; R. C. Repp, The Müfti of Istanbul, Oxford 1986, s ; Ahmet Uğur, İbn-i Kemal, İzmir 1987; a.mlf., Dresden de Kemal Paşazâde ye Atfedilen Yazma Eserler, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi, sy. 3, Ankara 1977, s ; a.mlf., Kemal Paşazâde nin VIII. Defteri, Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sy. 3, Kayseri 1986, s ; a.mlf., Kemal Paşazâde nin VIII. Defteri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sy. 3, Kayseri 1989, s ; Ahmed Refik [Altınay], Osmanlı Şeyhülislamlarının Terâcim-i Ahvâli: İbn-i Kemal Ahmed Şemsüddin Efendi, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1964, cilt: III, sayı: 5, s. 154; Mahmut Kaya, İbn Kemâl in Düşünce Tarihimizdeki Yeri ve Varlık Anlayışı, Türk Tarihinde ve Türk Kültüründe Tokat Sempozyumu 2-6 Temmuz 1986, Gelişim Matbaası, Ankara 1987, s ; Mustafa Fayda, İbn Kemâl in Hayatı ve Eserleri, Şeyhülislam İbn Kemal Sempozyumu (nşr. S. Hayri Bolay ve diğ.), Ankara 1989, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s ; M. A. Yekta Saraç, Şeyhülislam Kemal Paşazade: Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve Bazı Şiirleri, İstanbul 1995; V. L. Ménage, An Autograph of Kemalpashazade s Tevarikh-i Âl-i Othman, Book VII, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, XXIII (London 1960), s ; a.mlf., Kemāl Paşhazāde, EI² (İng.), IV, ; Mustafa Kılıç, İbni Kemal Paşa (H / M ), Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VI. Eyüpsultan Sempozyumu: Tebliğler (10-12 Mayıs 2002), İstanbul 2003, s ; Ali Öge, Tokatlı Alim İbn Kemal in Osmanlı İlim Dünyasındaki Yeri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Sempozyumu Kasım 2012 Tokat Bildiriler, 2013, cilt: III, s ; Şamil Öçal, Kemal Paşazâde nin Felsefî ve Kelâmî Görüşleri, Ankara 2000, s ; a.mlf., Kışladan Medreseye : Osmanlı Bilgini Kemalpaşazade nin Düşünce Dünyası, İstanbul 2013, İz Yayıncılık; İsmet Parmaksızoğlu, Kemâl Paşa-zâde, İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1977, Milli Eğitim Basımevi, VI, ; Şerafettin Turan, Kemalpaşazâde, Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA), Ankara 2002, XXV, Ahmed Refik Bey, Şeyhülislam Ve Müftilenâmlar, İlmiyye Salnâmesi, s. 347; İsmet Parmaksızoğlu, Kemal Paşazâde, İslam Ansiklopedisi, VI, 564; Şamil Öçal, Kemal Paşazâde nin Felsefî ve Kelâmî Görüşleri, Ankara 2000, s. 25, Kemalpaşazâde nin (Ö. 940/1534) Risâle Fî ş-şahsı l-insânî Adlı Eseri Ve Osmanlıca Tercu meleri 9 Kemalpaşazâde nin eserlerinden bazıları şunlardır: 1. Akâid, Kelâm ve Felsefe Alanındaki Bazı Eserleri 1. Risâletü l-münîre (Münîretü l-islâm), İstanbul Akāid-i İslâm, İstanbul Risâle fî tahkīki l-îmân (Süleymaniye Ktp., Reşid Efendi, nr. 1049). 4. Risâle fî vücûdi l-vâcib (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 4794). 5. Risâle fî kıdemi l-kur ân (Resâilü İbn Kemâl, I, ). 6. Risâle fîmâ yeteallaku bi-lafzi zzındîk (Resâilü İbn Kemâl, II, ). 7. Risâle fî tahkīki l-mu cize ve delâletihâ alâ sıdkı men iddea n-nübüvve (Resâilü İbn Kemâl, I, ) Mesâilü l-ihtilâf beyne l-eşâ ire ve l-mâtürîdiyye = İhtilâfü l-mâtürîdiyye ve l-eş ariyye (nşr. Said Abdüllatif Fevde), Amman 2009/ Hâşiye alâ Tehâfüti l-felâsife li- Hocazâde (trc. Ahmet Arslan, Tehâfüt Hâşiyesi), Ankara Risâle fî beyâni lvücûd 6 (Resâilü İbn Kemâl, I, ). 11. Risâle fî beyâni l-akl (nşr. Ömer Mahir Alper, İslâm Araştırmaları Dergisi, sy. 3 [1999], s ). 12. Risâle fî hakīkati lcism (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 4794). 13. Risâle fî vücûdi z-zihnî 7 (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 4820). 14. Hamsu resâil fi l-fırâk ve l-mezâhib (nşr. Seyyid Bahçevan), Kahire 2005/1425, Darü s-selam. 15. Risâle der Mantık (Süleymaniye Ktp., Hacı Beşir Ağa, nr. 656, 134a-134b). 16. Risâle Fî Tekaddümi lilleti t-tâmme ale l-ma lûl (nşr. Ahmet Cesur), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya 2011 (Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). 17. Ziyâdetü l-vücûd ale l-mâhiyye (nşr. Yasemin Yıldız), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya 2012 (Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). 18. Risâle fî ş-şahsı l-insânî (Resâilü İbn Kemâl, I, ). 2. Tefsir Alanındaki Bazı Eserleri 1. Tefsîru Kemal Paşazâde (bazı nüshaları için bk. Çorum Hasan Paşa İl Ktp., nr. 42, 43, 3332; Manisa İl Halk Ktp., nr. 36/1, 36/2; Beyazıt Devlet Ktp., nr. 4 H. İbrahim Bulut, Kemal Paşazâde ve Fî Hakîkati l-mu cize Adlı Risâlesinin Tahlil ve Değerlendirilmesi, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 6, s ; Ali Öge, İbn Kemal in Bilgi Anlayışı, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, sayı: 30, s İbn Kemal in bu risalesi hk.bk. Mehmet Kalaycı, Kemâlpâşâzâde nin Eş arîlik-mâturîdilik İhtilafı Konusundaki Risalesi Üzerine, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], 2012, cilt: LIII, sayı: 2, s Risâle fî beyâni l-vücûd un açıklamalı bir tercümesi için bk. Midhat, Leâlî Meânî, İstanbul 1328, Ârtin Asâduryan ve Mahdumları Matbaası. 7 Mehmet Aktaş, Kemalpaşazade nin Zihni Varlık Risalesi: Tahkik Ve Değerlendirme, İstanbul 2014 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 10 Ferhat KOCA 34). 2. Risâle fî tefsîri Fâtihati l-kitâb (Resâilü İbn Kemâl, I, 2-16) Risâle fî tefsîri sûreti l-fecr (Resâilü İbn Kemâl, I, 17-21). 4. Tefsîru sûreti l-mülk (nşr. Hasan Ziyâüddin Itr), Beyrut Risâle fî sûreti n-nebe (Resâilü İbn Kemâl, I, 33-40). 6. Kıssatü Hârût ve Mârût min Tefsîri Ebi s-suûd (Süleymaniye Ktp., Kılıç Ali Paşa, nr. 1028). 3. Hadis Alanındaki Bazı Eserleri 1. Şerh-i hadis-i erbaîn, İstanbul 1316 (Hadis-i erbaîn Tercümesi, trc. Âşık Nitâî, İstanbul 1316). 2. Risâle fi t-tevfîk beyne l-hadiseyn fi l-fakr (Bazı nüshaları için bk. Süleymaniye Ktp., Amcazâde Hüseyin, nr. 450; Ayasofya, nr. 4794, 4797; Esad Efendi, nr. 1694, 3618). 3. Risâle fî şerhi hadisi Se-uhbiruküm (Resâilü İbn Kemâl, I, ). 4. Fıkıh ve Fıkıh Usulü Alanındaki Bazı Eserleri 9 1. Tağyîrü t-tenkīh, İstanbul 1308, Cemal Efendi Matbaası. 2. el-izah fi Şerhi l- Islah fi l-fıkhi l-hanefi: tavzih ve tenkîh ve tekmil alâ Şerhü l-vikaye li l-imam Sadrüşşeria = İzahü l-islah (nşr. Abdullah Davud Halef el-muhammedî - Mahmud Şemseddin Emir el-huzâî), Beyrut 2007/1428, Dârü l-kütübi l- İlmiyye, I-II. 3. Furûku l-usûl (nşr. Muhammed b. Abdülaziz el-mübarek), Beyrut 2009/ Hâşiye ale l-hidâye (bazı nüshaları için bk. Süleymaniye Ktp., Amcazade Hüseyin, nr. 180, 181; Beşir Ağa Eyüb, nr. 229; Cârullah, nr. 768; Giresun Yazmaları, nr. 82). 5. Fetâvâ (bazı nüshaları için bk. Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3698; Carull
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks