Please download to get full document.

View again

of 153
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Category:

Public Notices

Publish on:

Views: 37 | Pages: 153

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Transcript
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Hazırlayan Melek ŞAHİN Danışman Yrd. Doç. Dr. Şafak ÖZTÜRK Yüksek Lisans Tezi Samsun, 2009 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Hazırlayan Melek ŞAHİN Danışman Yrd. Doç. Dr. Şafak ÖZTÜRK Yüksek Lisans Tezi Samsun, 2009 BİLDİRİM Hazırladığım tezin tamamen kendi çalışmam olduğunu ve her alıntıya, kullandığım başka yazarlara ait her özgün fikre kaynak gösterdiğimi bildiririm. / / Melek ŞAHİN i ÖNSÖZ Bu araştırmada ilköğretimde Fen ve Teknoloji dersinde uygulanan Proje Tabanlı Öğrenme yönteminde verilen proje çalışmalarıyla ilgili öğretmenlerin okuttuğu sınıf, cinsiyet, meslekteki yıl ve öğrenim durumuna, öğrencilerin okuduğu sınıf, cinsiyet, kendisine ait çalışma odası olup olmaması, kardeş sayısı, annenin eğitim durumu ve babanın eğitim durumuna göre karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın problem durumu, kavramsal çerçeve, problem cümlesi, alt problemler, denenceler, sınırlılıklar, sayıtlılar, araştırmanın amacı, araştırmanın önemi, tanımlar ve alt başlıkları yer almaktadır. Ayrıca bu bölümde konuyla ilgili yapılmış araştırmalar yer almaktadır. İkinci bölümde araştırmada kullanılan yöntem, araştırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama aracı, veri toplama yolu ve verilerin çözümlenmesi açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde bulgular ve yoruma yer verilmiştir. Araştırmada yer alan bütün alt problemler için bulgular ayrı ayrı başlıklar halinde bulunmaktadır. Dördüncü bölümde ise araştırmada varılan sonuçlar bu sonuçlara bağlı olarak öneriler yer almaktadır. Araştırmada yararlanılan tüm kaynaklar ve ekler de bulunmaktadır. Bu araştırma süresince bana yardımcı olan ve yönlendiren Prof. Dr. Erdoğan BAŞAR ve danışmanım Yard. Doç. Dr. Şafak ÖZTÜRK e; ii yardımlarını ve vaktini benden esirgemeyen Yard. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA ya; çalışmalarım sırasında her zaman bana destek olan müdürüm Eser DÜZEN ve Sedat CİVELEKOĞLU na; eğitim hayatımda daima yanımda olan teyzem Havva DUMAN, kardeşim Hamza ŞAHİN, annem Fatma ŞAHİN ve babam Süleyman ŞAHİN e en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Mart 2009 Melek ŞAHİN iii ÖZ [ŞAHİN, Melek]. [İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ], [Yüksek Lisans], Samsun, [2009]. Bu çalışmanın temel amacı, ilköğretim okullarında okutulan fen ve teknoloji dersinde kullanılan proje tabanlı öğrenme yönteminin uygulanmasıyla ilgili öğretmen ve öğrencilerin görüşlerini belirlemek; araştırmada incelenen görüşlere göre saptanan eksiklikleri belirlemek ve bu eksikliklerin kaldırılmasına yönelik alternatif önerilerde bulunmaktır. Bu amaçla, çalışma kapsamında geliştirilmiş olan ölçme aracı öğretmen ve öğrencilere uygulanmıştır. Araştırma örneklemini, Samsun ili Canik ilçesi ilköğretim okullarından amaçlı örnekleme olarak seçilen öğretmenler ve öğrenciler oluşturmaktadır. Anket gönderilen 402 öğrenci ile 150 öğretmen dönütte bulunmuştur. Anketler iki bölümden oluşmaktadır. Anketlerin birinci bölümünde katılımcılara ilişkin demografik özellikleri bulunmaktadır. İkinci bölümde ise katılımcıların görüşlerine ilişkin maddeler (öğrenci anketinde 30, öğretmen anketinde de 30 madde) bulunmaktadır. Veri toplama aracının yapı geçerliğini belirlemek amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Anketlerdeki faktör yükleri; öğrenci anketinde yer alan maddelerin faktör yükleri.41 ile.75; öğretmen anketinde yer alan maddelerin faktör yükleri ise.47 ile.83 arasında değişmiştir. Öğrenci anketinin genel güvenirlik katsayısı.80, öğretmen anketinin güvenirlik katsayısı ise.71 olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre; öğrenci açısından, anket maddeleri genel olarak incelendiğinde; Projelerimizi niçin yaptığımızı biliriz konusunda en fazla görüş belirttikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin anketteki bütün maddelere verdikleri cevaplara göre genel ortalama düzeyi 3.19 iv ortalama ile kararsızım aralığına denk gelmiştir. Öğretmen açısından, Projeler öğrencinin yaratıcılığını ve motivasyonu arttırır konusunda en fazla görüş belirttikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin anketteki bütün maddelere verdikleri cevaplara göre genel ortalama düzeyi 3.52 ortalama ile katılıyorum aralığına denk gelmiştir. Ayrıca alt problemler açısından bakıldığında; öğrencilerin görüşleri cinsiyet ve çalışma odası açısından farklılık arz etmemektedir. Ancak, okuduğu sınıf, kardeş sayısı, annenin ve babanın eğitim durumu açısından görüş farklılıkları olmuştur. Öğretmen görüşlerinde ilgili değişkenlere göre alt problemlerde bir farklılık olmamıştır. Anahtar Sözcükler ( 5 ) Proje tabanlı öğrenme, fen ve teknoloji dersi, ödev, öğretim yöntemleri, proje çalışması. v ABSTRACT [ŞAHİN, Melek]. [TEACHERS AND STUDENTS OBSERVATIONS ON APPLICATION OF PROJECT BASED LEARNING METHOD IN SCIENCE AND TECHNOLOGY CLASS OF PRIMARY SCHOOLS], [Master s Degree], Samsun, [2009]. The purpose of this study is to determine observatios of teachers and students on project based learning in the science and technology class of primary schools and to find out the defiencies of observations examined in this research and to propose alternative solutions in order to remove these defiences. The purposeful sample of the study consists of teachers and students from Primary Schools of Canik district in Samsun. Teachers and students in this research were asked to fill a questionary. 402 students and 147 teachers participated for this questionary. The questionaries has two sections. The first section consists of questions about demografic information of participants and the second section consists of 30 questions about the views of participants for each student and teacher questionary. The factor analysis was done to determine the structure validness of the data gathering tool. The factor cooefficients of items in the questionaries were calculated. They varie between.41 and. 75 for student`s questionary and vary between.47 and.83 for teacher questionary. General reliability cooffiecient is found as.80 for teacher questionary and.71 for student questionary. According to the findings; when the questionary items were generally examined, the result coming out from student`s perspective mostly from view `We know why we do projects`, was reached.. Besides, the average vi number of the answers taken from student questionary was calculated as 3.19 which corresponds to `undetermined` range. From teachers` perspective, the result mostly stating view projects increases student`s creativity and motivation was obtained. Besides, the average number of the answers taken from teacher questionary was calculted as 3.52 which corresponds to `determined` range. Furthermore, when sub-problems were examined, students views didn t change in terms of sex and study room but the views did change in terms of grade attended, sibling number, education background of parents. However, those terms didnt affect the views of teachers when sub problems were examined. Key words ( 5 ) Project based learning, science and technology lesson, homework, teaching methods, project study. vii İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ i ÖZ iii ABSTRACT v İÇİNDEKİLER vii TABLOLAR LİSTESİ x ŞEKİLLER LİSTESİ xiii BÖLÜM I GİRİŞ I.1 Problem Durumu I.2 Kavramsal Çerçeve I.2.1 Proje Tabalı Öğrenme Yönteminin Tanımı ve Özellikleri I.2.2 Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Tarihçesi I.2.3 Proje Tabalı Öğrenme Yönteminin Gerekliliği I.2.4 Program Geliştirme Sürecinde Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi ve Yapılandırmacı Yaklaşım I Proje Tabanlı Öğrenme ve Probleme Dayalı Öğrenme I Proje Tabanlı Öğrenme ve Sistematik Öğretim I Proje Tabanlı Öğrenme ve Geleneksel Öğrenme I Proje Tabanlı Öğrenme ve Yaratıcı Düşünme I.2.5 Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Uygulanması I Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Öğrenme ve Planlama Öğeleri I Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Değerlendirilmesi I.2.6 Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Avantajları ve Dezavantajları..38 I.3 Fen ve Teknoloji viii I.3.1 Fen ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Yeri ve Önemi I.3.2 Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Teknolojiyle Desteklenmesi...49 I Proje Tabanlı Bilim ve Proje Tabanlı Teknoloji I.4 Problem Cümlesi I.5 Alt Problemler I.5.1 Öğrenci Açısından Alt Problemler I.5.1 Öğretmen Açısından Alt Problemler I.6 Araştırmanın Amacı I.7 Araştırmanın Önemi I.8 Sınırlılıklar I.9 Sayıltılar I.10 Tanımlar BÖLÜM II İLGİLİ KAYNAKLAR II. İlgili Kaynaklar BÖLÜM III YÖNTEM III.1 Araştırmanın Modeli III.2 Evren ve Örneklem III.3 Veri Toplama Aracı III.3.1 Ölçeğin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması III Kapsam Geçerliliği III Yapı Geçerliliği III.4 Verilerin Analizi BÖLÜM IV BULGULAR VE YORUM IV.1 Ankete Katılan Bireylerin Demografik Özellikleri IV.1.1 Ankete Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri ix IV.1.2 Ankete Katılan Öğretmenlerin Demografik Özellikleri IV.2 Anket Maddeleri Açısından Bulgular IV.2.1 Öğrenci Anket Maddeleri Açısından Bulgular IV.2.2 Öğretmen Anket Maddeleri Açısından Bulgular IV.3 Alt Problemler İçin Bulgular IV.3.1 Alt Problemlerde Öğrenci Açısından Bulgular IV Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin Bulgular IV Araştırmanın İkinci Alt Problemine İlişkin Bulgular IV Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine İlişkin Bulgular IV Araştırmanın Dördüncü Alt Problemine İlişkin Bulgular IV Araştırmanın Beşinci Alt Problemine İlişkin Bulgular IV Araştırmanın Altıncı Alt Problemine İlişkin Bulgular IV.3.2 Alt Problemlerde Öğretmen Açısından Bulgular IV Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin Bulgular IV Araştırmanın İkinci Alt Problemine İlişkin Bulgular IV Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine İlişkin Bulgular IV Araştırmanın Dördüncü Alt Problemine İlişkin Bulgular IV Araştırmanın Beşinci Alt Problemine İlişkin Bulgular BÖLÜM V SONUÇLAR VE ÖNERİLER V.1 Anket Maddelerinin Bulguları Açısından Sonuçlar V.2 Alt Problemlerin Bulguları Açısından Sonuçlar V.3 Öneriler KAYNAKLAR EKLER EK 1 İzin Onayı EK 2 Okul Listesi EK 3 Öğretmen Anketi EK 4 Öğrenci Anketi ÖZGEÇMİŞ x TABLOLAR LİSTESİ Tablo No Sayfa No 1.1 Bilimsel Süreç Becerileri ve Kısa Tanımları Sistematik Öğretim ve Proje Çalışması Arasındaki Farklar Beceri Kazanılmasında Sistematik Öğretim ile Becerilerin Uygulamasında Proje Çalışmasının Karşılaştırılması Geleneksel Öğrenme Yöntemleri ve Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi Arasındaki Farklılıklar Portfolyo Değerlendirme Süreci Sınıf Programında Örnek Verilen Proje Sayıları ve Kazanımlar Sınıf Programında Örnek Verilen Proje Sayıları ve Kazanımlar Öğrenci Ölçeği Faktör Analizi (Döndürülmüş Temel Bileşenler) Sonuçları Öğrenci Ölçeğindeki Faktörlerin Madde Sayıları, Özdeğerleri, Açıkladıkları Varyanslar İle Güvenirlik Katsyıları Öğretmen Ölçeği Faktör Analizi (Döndürülmüş Temel Bileşenler) Sonuçları Öğretmen Ölçeğindeki Faktörlerin Madde Sayıları, Özdeğerleri Açıkladıkları Varyanslar ile Güvenirlik Katsayıları Puan Aralıkları Ankete Katılan Öğrencilerin Okuduğu Sınıf Açısından Demografik Özellikleri Ankete Katılan Öğrencilerin Cinsiyet Açısından Demografik Özellikleri Ankete Katılan Öğrencilerin Çalışma Odası Açısından Demografik Özellikleri Ankete Katılan Öğrencilerin Kardeş Sayısı Açısından Demografik Özellikleri Ankete Katılan Öğrencilerin Annenin Eğitim Durumu Açısından Demografik Özellikleri Ankete Katılan Öğrencilerin Babanın Eğitim Durumu Açısından Demografik Özellikleri xi 4.7 Ankete Katılan Öğretmenlerin Okuttuğu Sınıf Açısından Demografik Özellikleri Ankete Katılan Öğretmenlerin Cinsiyet Açısından Demografik Özellikleri Ankete Katılan Öğretmenlerin Branş Açısından Demografik Özellikleri Ankete Katılan Öğretmenlerin Meslekteki Yılı Açısından Demografik Özellikleri Ankete Katılan Öğretmenlerin Öğrenim Durumu Açısından Demografik Özellikleri Öğrenci Anket Maddeleri Açısından Bulgular Öğretmen Anket Maddeleri Açısından Bulgular Okuduğu Sınıf Açısından; Öğrencilerin Görüşlerine Göre İlişkisiz T- Testi Sonuçları Cinsiyet Açısından; Öğrencilerin Görüşlerine Göre İlişkisiz T-Testi Sonuçları Çalışma Odasına Sahip Olma veya Olmama Açısından; Öğrencilerin Görüşlerine Göre İlişiksiz T-Testi Sonuçları Kardeş Sayısı Açısından; Öğrencilerin Görüşlerinin Ortalamaları ve Standart Sapmaları Kardeş Sayısı Açısından; Öğrencilerin Görüşlerine Göre ANOVA Sonuçları Anne Eğitim Düzeyi Açısından; Öğrencilerin Görüşlerine Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları Baba Eğitim Düzeyi Açısından; Öğrencilerin Görüşlerine Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları Okuttuğu Sınıf Açısından; Öğretmenlerin Görüşlerine Göre İlişkisiz T- Testi Sonuçları Cinsiyet Açısından; Öğretmenlerin Görüşlerine Göre İlişkisiz T-Testi Sonuçları Branş Açısından; Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Mann Whitney U- Testi Sonuçları xii 4.24 Mesleki Kıdem Açısından; Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Kruskall Wallis H Testi Sonuçları Öğrenim Düzeyi Açısından; Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Mann Whitney U -Testi Sonuçları xiii ŞEKİLLER Şekil No Sayfa No 1.1 Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Süreci Düşünme Çeşitleri Konulu Proje Çalışma Örneği Proje Tabanlı Teknoloji-Proje Tabanlı Bilim Karşılaştırması 1 BÖLÜM I GİRİŞ Bu bölümde problem durumu, kavramsal çerçeve, problem cümlesi, alt problemler, araştırmanın amacı, araştırmanın önemi, sınırlılıklar, sayıltılar, tanımlar ve ilgili kaynaklar üzerinde durulmuştur. I.1. Problem Durumu Çağımızda toplumların gelişmişliklerini, o toplumda yaşayan insanların eğitim düzeyleri ve ülkede gerçekleşen teknolojik gelişmeler belirlemektedir. Bunun bilincinde olan ülkeler eğitime özel önem vermekte, ülkelerinde bilimin gelişmesi için pek çok önlemler almaktadırlar. Eğitimin böylesi önem kazandığı koşullarda ülkeler bu alana pek çok yatırım yapmakta, gelişen çağa uygun programlar ve yöntemler geliştirmektedirler. Öğrenci sınıfta öğrenme ihtiyacı duymayabilir, öğretilecek olan konuyu almaya hazır olmayabilir, önceki öğrenmelerinde bulunan eksiklikler nedeniyle yeni sunuları yanlış algılayabilir, zihinsel gelişimi sınıf içerisindeki genel düzeyin altında olması öğretimin kalitesinin düşmesine neden olabilmektedir. Bütün bu nedenler ve daha fazlası öğretme-öğrenme sürecinde olan ve yenilmesi gereken sorunlardır (Ergin, 1998). Ülkemizde ilköğretimde eğitim, son yıllarda eğitim programında yapılan köklü değişikliklerle ilerleme içerisindedir. Bu amaçla program geliştirme çalışmaları yapılmakta, değişik yöntem ve yaklaşımlar denenmektedir öğretim yılında uygulamaya konulan yeni öğretim programı ile var olan programın felsefesi değiştirilmiş, yeni yöntemler eğitimde uygulanmaya başlanmıştır. Bunlardan biri olan proje tabanlı öğrenme (PTÖ) yöntemi, laboratuar yöntemi gibi çeşitli teknikler üretilmiş ve bu 2 teknikler yaşamda karşılaşılan problemleri çözmek üzere geliştirilmişlerdir. Fen bilimlerinde çağın gerekliliklerine göre yeni yöntemlerin geliştirilmesi ile ilgili olarak Çil (2005: 1) şöyle söylemektedir: Eğitim alanında yapılan araştırmalara baktığımızda büyük çoğunluğunu yeni yaklaşımların, yöntem ve tekniklerin oluşturduğunu görmekteyiz ki; bu araştırmaların birçoğu da yeni yaklaşımlar lehine sonuçlanmaktadır. Çağımızın bireylerde istediği özellikler göz önüne alındığında fen bilimleri eğitimi ön plana çıkmaktadır. Bilim ve teknolojideki gelişmeler fen bilimleri dediğimiz fizik, kimya ve biyoloji alanındaki ilerlemelere paralel olarak gerçekleşmektedir. Fen bilimleri eğitimiyle öğrencilere kazandırılması gereken en önemli özelliklerden biri, bilimsel yöntem becerileridir. Bu becerilerin düz anlatım gibi geleneksel yöntemlerle kazandırılmasına ilişkin çalışmalar başarılı sonuçlar vermeyebilir (Çil 2005: 1). Fen ve teknoloji dersinde öğrencinin başarısının artması için pek çok değişkene ihtiyaç vardır. Bunlardan en önemlisi de kullanılan yöntemdir. Yöntemin öğretmen, öğrenci ve veli üçgenini kapsaması; bilginin daha da güçlü bir yere sahip olması ve beceri haline dönüşmesini sağlar. Motivasyonu artıran, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştiren, ezberden uzaklaştıran ve tüm çevreyi içine katabilen uygun yöntemler kullanılmalıdır. Fen ve teknoloji alandaki başarılar bilimsel gelişmelerin içerisinde ülkeleri geri kalmışlıktan kurtarmaktadır. Kalkınma ve ilerleme sürecinde fen ve teknolojinin önemi daha da artmaktadır. Fen ve teknoloji dersi, buluşsal aktiviteler yapmaya uygun bir laboratuara sahip olmasından dolayı proje yönteminin kullanılması için en uygun derstir (Baylav 2002: 42-43). Fen ve teknoloji dersi eğitim programındaki, sosyal yaşamdaki gerekliliğini sürekli olarak hissettirmektedir. Öğretimde fen ve teknoloji ödevleri öğrencilerin oldukça zamanını almaktadır. Fakat bu yoğunluğa karşın bu dersteki başarı beklenen seviyede değildir. Sınıflar ilerledikçe bu derslerdeki çalışmalar bir yük olarak görülmekte, yeteri kadar önem verilmediği için başarı düzeyinde azalma olmaktadır. Öğrencinin derse olan motivasyonu ve tutumu öğrenci başarı düzeyini belirlemektedir. 3 Baykul un (1990; akt. Özcan 2003: 2) araştırmasına göre 5 sınıftan lise ve dengi okullara doğru ilerledikçe öğrencilerin matematik ve fen derslerine karşı tutumu olumsuz yönde değişmektedir. I.2. Kavramsal Çerçeve Bu bölümde, araştırmaya derinlik kazandırmak ve kuramsal araştırmayla ilgili alt boyutların daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla alanla ilgili kavramlar ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. I.2.1. Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Tanımı ve Özellikleri Proje, tasarı ya da tasarı geliştirme, hayal etme ve planlama demektir. Proje, öğrencilerin gerçek yaşama benzer işler üzerinde, özgün bir ürün ortaya koymak amacıyla yaptıkları bağımsız konu araştırmaları ve etkinliklerdir (http://talimterbiye.mebnet.net 2007: para. 2). Projenin temel özelliği, ele alınan bir problemin öğrencilerin grup halinde ya da bireysel olarak belli bir sistem içerisinde çözüme giden yolları takip edip kendi karar verme ve uygulayabilme gücünü kullanmasını sağlamaktır. Ayrıca projeler, öğrencilere bilimsel araştırma yeteneğinin kazanabilmesini ve deneyerek öğrenebilmesini sağlayan özgür ortamları oluşturur. Bir başka deyişle proje daha çok bilgi edinilmek istenen bir konuda derinlemesine araştırma yapmak olduğundan bu derinlemesine araştırmanın yapılabilmesi için denemeler yapılır ve sonuçlar günlük hayata uyarlanabilmektedir. Bu yönüyle proje yöntemi, fen ve teknoloji dersinde öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümünde kullanabilecekleri yöntemlerin başında gelmektedir. (Dede ve Yaman 2003: 118; Balkı 2003: 4-5). Proje yöntemi için çeşitli tanımlamalar yapılagelmiştir. Milli eğitim programında proje aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır: 4 Proje, önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır. Bilimsel bir çalışma olan projede; gözlem yaparak bilgi toplama, elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisinin olup olmadığının araştırılması, gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların aktarılması söz konusudur (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] 2007:14). Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ) aynı zamanda tasarı geliştirme, hayal etme, planlamaya, kurgulamaya dayalı gerçek yaşam durumlarını sınıf ortamına taşıyarak onları projeler çerçevesinde çalıştıran, bunu yaparken de disiplinler arası ilişki kuran bir anlayıştır (Erdem 2002: 3; Yıldız 2007: para. 3). PTÖ modeli, müfredatın birbirinden bağımsız küçük bilgiler yığını olarak öğretilmesine karşı geliştirilmiş ve çağdaş ülkelerde uygulanmakta olan bir öğretim ve öğrenim modelidir (Aytekin ve Rasan 2001: para.1). PTÖ yöntemi, Sökmen ve arkadaşlarına göre (2005: 13) öğrencilerin bir konu hakkında araştırma yapmak için bireysel ya da grup halinde uzun süre yapılan çalışmalar olarak tanımlanmıştır.
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks