Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK KULLANIMINDA DİJİTAL KİMLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Category:

Food & Beverages

Publish on:

Views: 28 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK KULLANIMINDA DİJİTAL KİMLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA INVESTIGATION OF HOW SECONDARY AND HIGH SCHOOL STUDENTS CONSTRUCT THEIR DIGITAL PROFILES
Transcript
İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK KULLANIMINDA DİJİTAL KİMLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA INVESTIGATION OF HOW SECONDARY AND HIGH SCHOOL STUDENTS CONSTRUCT THEIR DIGITAL PROFILES ON FACEBOOK Hatice DURAK 1, Özet Bu çalışma çerçevesinde ilköğretim ve rtaöğretim öğrencilerinin ssyal medya rtamlarından Facebk u kullanım durumunu ve dijital kimliklerini nasıl luşturduklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu eğitim-öğretim yılında ilköğretim 5., 6., 7., 8. ve rtaöğretim 9., 10, 11, 12. sınıfa devam eden farklı illerden tplam 353 öğrenci luşturduğu bu çalışmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada katılımcıların kişisel bilgilerini, bilişim teknljileri sahipliğini, kullanım durumunu belirlemek için araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Frmu ve öğrencilerin Facebk u hangi amaçlarla kullandıklarını, rtamdaki faaliyetlerini, Facebk ta dijital kimliklerini luştururken prfillerini nasıl yapılandırdıklarını araştırmak için araştırmacılar tarafından geliştirilen Facebk Kullanımında Dijital Kimlik Anketi kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzdeler hesaplanmış kikare testi kullanılmıştır. Araştırmanın snuçlarına göre katılımcıların yaklaşık dörtte üçünün İnternet e erişimi lduğu görülmüştür. Facebk hesabı bulunan katılımcıların dörte birinin facebk hesabı lmasına rağmen aktif kullanmadığı; katılımcıların yaklaşık yarısının ise her gün aktif şekilde facebk kullandığı snucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin çğunluğu facebk kullanımını yine facebk gibi ssyal medya rtamlarından öğrenmektedir. Katılımcılar facebk paylaşımlarını görecek ve paylaşımlarına yrum yapacak kişilerin sadece arkadaşları lmasını facebkta paylaştıkları ftğrafları en yüksek ranla herkese açmayı tercih ettikleri görülmüştür. Öğrencilerinin facebk bağlamında dijital kimlik sunumlarının facebk kullanım sıklığı arasında anlamlı düzeyde bir farklılık görülmektedir. Abstract Anahtar sözcükler: Ssyal medya kullanımı, dijital kimlik, Facebk, K12. This study aimed t investigate hw primary and secndary schl students cnstruct their digital prfiles n Facebk. Study participants cnsisted f 353 5th-12th grade students attending schl during the academic year. The study instrument develped by the researchers cnsisted f (a) Persnal Infrmatin Frm t gather data abut students' demgraphics, technlgy wnership, and technlgy usage, and (b) Digital Identity Creatin n Facebk Frm in rder t investigate t what purpses they use Facebk, hw they create their Facebk prfiles, and which privacy features f Facebk they cnsider while creating their digital prfiles. Frequencies and percentages were used t summarize the data and chi-square test was cnducted t examine whether there is a significant difference amng participants based n their demgraphic infrmatin. Out f 349 participants, 72.8% have Internet access at hme. Of the students wh have Facebk accunt, use Facebk actively every day, and learned hw t use Facebk by themselves. Majrity f students reprted that nly their Facebk friends can see their psts and leave a cmment n their psts, therefre, everybdy can see their phts. Finally, chi-square test cncluded that there was a significant difference amng participants based n the frequency f Facebk use. Giriş Keywrds: Using scial media, digital identity, Facebk, K12. Günümüzde bilişim teknljileri hızlı bir ivmeyle gelişerek sağlıktan, eknmiye, eğitimden kültürel yaşama ve hatta kişiler arası ilişkilere kadar birçk alanda etkili lmuştur (Lim, & Nekmat, 2008; Ptter, 2015). Ssyal medya rtamlarının etkili lduğu söz knusu bu alanlar içinde kişilerarası iletişim biçimlerine etkisi dikkat çekicidir. Ssyal çevre ile iletişimler çevredeki kişilerin kişilik özellikleri, ilgi alanları hakkında düşünülenler ile ilgilidir. Aynı şekilde, çevredeki kişilerin bireyi nasıl algıladığı da önemlidir ve ssyal medya rtamları kimliğe dair sunumları klaylaştırdığı (Vanwynsberghe, Budry & Verdegem, 2011) için kişiler arası iletişimi etkilediği söylenebilir. Öte yandan ssyal medya rtamlarının özellikle gençler için ppülerliğinin her geçen gün artmasının (It vd., 2008; Lee, Chen, Li, & Lin, 2015) ardındaki önemli sebeplerden bireylerin kişiliklerini istediği ya da hayal ettiği şekilde yansıtabilme lanağıdır. Ssyal medya rtamları 1 Dr., Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknljileri Anabilim Dalı, e-psta: kişilerin iletişim biçimini farklı byuta götürmektedir. Özellikle gençler ssyal medya rtamlarında luşturdukları kimlikleri ile birçk knuda özgürce paylaşım yapmaktadır. Öyle ki ssyal medya rtamlarına giriş yapma ve paylaşımda bulunma günlük yaşamın dğal bir aktivitesi, bir parçası haline gelmiştir (Lee, Chen, Li, & Lin, 2015). Türkiye de Ssyal Medya Ortamlarının Kullanım Durumu Ssyal medya rtamlarının dünyanın birçk yerinde özellikle gençler arasında yğun bir kullanıcısı bulunmaktadır. Bu rtamların kişilerin geniş bir yelpazede bilgi edinmesine, evrensel bir kitleye ulaşmasına, günlük yaşamlarının bir uzantısı larak arkadaşlarına erişimine, diğer kişilere bireyin kendini tanıtmasına lanak sağlaması kullanıcı sayısının her geçen gün artmasını sağlamaktadır. Bu çalışma çerçevesinde ssyal medya dijital kimlik luşturma durumu incelenirken Türkiye de gençlerin ssyal medya kullanım durumları TÜİK, Gençlik ve Spr Bakanlığı, GlbalWebIndex, Wrld Stats gibi çeşitli kuruluşlardan sağlanan istatistiksel veriler sunulacaktır. Şekil 1. Ssyal Medya Araçlarının Kullanım Oranlarının Dağılımı Kaynak: T.C. Gençlik ve Spr Bakanlığı (2013).Gençlik ve Ssyal Medya Araştırması. Gençlik ve Spr Bakanlığı tarafından Temmuz-Eylül 2013 tarihleri arasında çevrim-içi anketlerle tplam 26 ilden yaş arası 2057 kişi ile gerçekleştirilen araştırmaya göre Şekil 1 de ssyal medya kullanıcılarının en sık kullandığı rtam günlük kullanım sıklığı ve kayıtlı kullanıcı sayısı göstergelerine göre sunulmuştur. Şekil 1 e bakıldığında gençlerin en çk kullandığı ssyal medya rtamının Facebk (%89.4) lduğu görülmektedir. Türkiye de Facebk kullanıcısı bulunmaktadır (Internet Wrld Stats, 2012). İkinci sırada Yutube ve Instagram (%57) kullanımını ele alan görsel paylaşım siteleri yer almaktadır. Bu veriler dğrultusunda Türkiye de ssyal medya kullanıcıları içinde Facebk kullanıcı sayısının önemli bir ranı temsil ettiği söylenebilir. Twitter 3. Sırada yer almaktadır. Twitter ın kullanımı eğitim durumunun artmasıyla artmakta ve yükseköğretim mezunlarında, bekârlarda Ege ve Marmara Bölgesi nde daha yüksek kullanıcı ranına sahiptir. Ssyal medya araçlarının kullanım amaçları Şekil 2 de sunulmuştur. Ssyal Medya Uygulamaları Ssyal Ortamlarda Vide İzleme Ssyal Ortamlarda Oyun Oynama Ssyal Ortamlarda Araştırma %24 %28 %22 %22 Şekil 2. Ssyal Medya Ortamlarında Kullanıcı Faaliyetleri Kaynak: GlbalWebIndex (2015).GWI Scial: GlbalWebIndex s quarterly reprt n the latest trends in scial netwrking (Q4 2014) Şekil 2 e göre ssyal medya rtamları en çk vide izleme amacıyla (%28) ile kullanılmaktadır. Bunu ssyal medya uygulamaları (%24) izlemektedir. TÜİK e (2015) göre ise Türkiye de İnternet kullanım amaçları arasında ssyal medya kullanımı yer almaktadır. Yine TÜİK e (2015) göre 2014 yılında İnternet kullanıcıların %78,8 i vide izleme ve ssyal medya rtamlarına katılım amaçlı İnterneti kullanmıştır. T.C. Gençlik ve Spr Bakanlığı nın (2013) yaptığı araştırmaya göre gençler %89 randa ssyal medyada kişi listesi ve kurumlarındaki etkinlikleriyle ilgili paylaşımlarını takip etmekte, %88 i ise arkadaşlarının paylaştıklarına yrum yapmaktadır. Dijital Kimlik Dijital kimlik kavramı gelişen çevrim-içi teknljilerle birlikte türeyen ve gelişen bir kavramdır (Williams, Fleming, Lundqvist, & Parslw, 2012). Dijital kimlik, kişinin spesifik larak seçtiği yönlerine veya bilinmek istenen yönleriyle luşturduğu bir bütün larak düşünülebilir (Vybiral, Smahel & Divinva, 2004). Özellikle ssyal medya rtamlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla insanlar daha erişilebilir hale gelmiştir (Csta, & Trres, 2011). Ssyal medya rtamlarında bireyler fiziksel değil sadece sanal larak bulunmakta ve temsili bir kimlik luşturma süreçleri bu sanal rtamda gelişmektedir. İnsanlar ssyal medya rtamlarında etkileşimleri için prfillerini luşturmak ve yönetmek durumundadır. Tüm bu prfil luşturma ve yönetimi sağlama gereksinimleri bireylerin özellikle bilgi ve gizlilik yönetimi açısından yeni bir takım becerileri kazanmasını gerektirir (Alexander, 2008). Bu açıdan dijital kimliğin günümüzün ve çağımızın önemli bir kavramı lduğu söylenebilir. Çalışmanın Amacı Önceki araştırmalarda yetişkinlerin dijital kimliklerini nasıl luşturdukları, ailelerin çcukların ssyal medya kullanımında rlüne yer verilmiştir. Ancak, ilköğretim ve lise düzeyindeki bireylerin dijital kimliklerini nasıl luşturdukları ve demgrafik özelliklerin dijital kimlik üzerinde etkili lup lmadığı alanyazındaki bşluklar arasındadır. Bu çalışmanın amacı ilköğretim ve rtaöğretim öğrencilerinin ssyal medya rtamlarından Facebk u kullanım durumunu ve dijital kimliklerini nasıl luşturduklarını incelemektir. Bu amaç dğrultusunda aşağıdaki srulara cevap aranmıştır: 1. Katılımcıların ssyal medya (facebk) kullanma durumu nasıldır? 2. Katılımcıların dijital kimliklerini belirleme durumu nasıldır? 3. Katılımcıların dijital kimlik sunumları ile cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, yaşanılan yerleşim birimi ve facebk kullanım sıklığı şeklindeki değişkenler arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Yöntem a. Katılımcıların dijital kimlik sunumları ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? b. Katılımcıların dijital kimlik sunumları ile yaş arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? c. Katılımcıların dijital kimlik sunumları ile sınıf (öğretim) düzeyi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? d. Katılımcıların dijital kimlik sunumları ile anne eğitim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? e. Katılımcıların dijital kimlik sunumları ile baba eğitim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? f. Katılımcıların dijital kimlik sunumları ile yaşanılan yerleşim birimi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? g. Katılımcıların dijital kimlik sunumları ile facebk kullanım sıklığı arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Bu araştırmada ilişkisel tarama mdeli kullanılmıştır. Tarama mdelleri, geçmişte veya şimdi var lan bir durumu var lduğu şekliyle betimlemeyi amaç edinen bir araştırma türüdür. Bu araştırmada araştırmaya knusu lan lay, birey ya da nesne, dğal kşulları çerçevesinde ve lduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Büyüköztürk, 2009; Fraenkel & Wallen, 2006). İlişkisel mdeller iki veya daha çk sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma mdelleridir (Büyüköztürk, 2009). Araştırma demgrafik özelliklerin, facebk kullanım durumlarının ve dijital kimliklerin nasıl luşturulduğunun belirlenmesi açısından tarama, sayısal çeşitli değişkenler arasındaki ilişkileri incelemesi açısından ilişkiseldir. Çalışma Grubu ve Özellikleri Araştırmanın çalışma grubunu eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilköğretim 5., 6., 7., 8. ve rtaöğretim 9., 10, 11, 12. sınıfa devam eden Türkiye deki 6 ilden tplam 353 öğrenci luşturmaktadır. Çalışma grubunu luşturan öğrencilerin devam ettiği kullar araştırmacıların ulaşabildiği kullardır. Çalışma grubunun %54.4 (f=192) kadın ve %45.6 sı (f=161) erkektir. Katılımcıların %84.1 i ilköğretimde %15.9 u rtaöğretimde kumaktadır. Veri Tplama Araçları Bu araştırmada çalışma grubunun demgrafik özelliklerini belirlemek için Kişisel Bilgi Frmu ve öğrencilerin Facebk u hangi amaçlarla kullandıklarını, rtamdaki faaliyetlerini, Facebk ta dijital kimliklerini luştururken prfillerini nasıl yapılandırdıklarını araştırmak için araştırmacılar tarafından geliştirilen Facebk Kullanımında Dijital Kimlik Anketi kullanılmıştır. Veri tplama araçları çalışma grubuna çevrim-içi uygulanmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi frmu ile katılımcıların, cinsiyet, anne baba eğitim durumu, aylık gelir, yaşanılan yerleşim birimi ve bilişim teknljileri kullanım durumu gibi bazı demgrafik özellikleriyle ilgili bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Katılımcıların dijital kimlik sunumlarını belirlemek amacıyla yine araştırmacılar tarafından geliştirilen Facebk Kullanımında Dijital Kimlik Anketi başlıklı 4 bölümden luşan bir anket kullanılmıştır. Araştırmanın geçerlik ve güvenirlik çalışmaları çerçevesinde anketin faktör analizleri yapılmıştır. Veri tplama aracı araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Veri tplama aracı dijital kimlik durumu lmak üzere 1 byut ve 17 maddeden luşmaktadır. Verilerin açımlayıcı faktör analizi için uygunluğu için Kaiser- Meyer- Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity testi ele alınmıştır. KMO nun.60 dan yüksek, Barlett testinin anlamlı çıkması verilerin faktör analizi için uygun lduğunu göstermektedir (Büyüköztürk, 2009). Ölçeğin geçerlik çalışmalarında öncelikli yapılan ölçme aracının uygulanması snucu elde edilen verilerin örneklem grubuna uygunluğu düzeyinde, KMO değeri.717, Barlett Testi anlamlılık değeri larak bulunmuştur. Bu verilerden hareketle verilerin faktör analizine uygun lduğu söylenebilir. Yapılan tek faktörlü faktör analizinde faktör sayısının 1 larak belirlenmesi nedeniyle faktör yük değerleri arasında binişiklik prblemi bulunmamaktadır. Tabl 2.1 e görüldüğü üzere Cmpnent matrix tablsunda maddeler faktör yük değerleri açısından incelendiğinde ve yük değerleri için.32 larak kabul edildiğinde bir maddenin(1. Madde) bu kabul düzeyini karşılamadığı (.288 .32) görülmektedir. Bu nedenle maddenin ölçekdışı bırakılmasına karar verilmiştir ve analiz tekrar yapılmıştır. Tabl 2.1. Cmpnent Matrix Faktör Yük Dağılımı Maddeler Bileşenler d12,588 d5,587 d2,487 d11,480 d15,452 d7,450 d13,447 d17,440 d10,415 d8,399 d3,394 d4,382 d14,379 d6,360 d16,354 d9,336 Bir madde analiz dışında bırakıldığında bir faktörün varyansı açıklama ranı %30,56 lduğu görülmüştür. Tek faktörlü desenlerde açıklanan varyansın %30 ve daha fazla lması yeterli görülebilir (Tavşancıl, 2005). Bu bağlamda tanımlanan bir faktörün tplam varyansa yaptığı katkının yeterli lduğu söylenebilir. Ölçeğin geneli için Crnbach Alpha güvenirlik katsayısı larak hesaplanmıştır. Bu değerin rta düzeyde lduğu söylenebilir Verilerin Çözümlenmesi ve Yrumlanması Veriler, araştırma prblemlerine göre, frekans, yüzde, ki kare istatistiksel tekniklerinden yararlanılarak çözümlenmiştir. Verilerinin çözümlemelerinde.05 anlamlılık düzeyi tanımlanmıştır. Öğrenci görüşlerini sunarken öğrenciler Ö1, Ö2 Ö353 şeklinde kdlanmıştır. Katılımcılar anketleri yanıtlarken bazı maddelerde herhangi bir seçim yapmamışlardır. Bu yüzden bazı analizlerde kayıp veriler söz knusu lmuştur. Bu durum nedeniyle kayıp verilerin lduğu analizlerle ilgili tablların tplam satırındaki sayılarda farklılıklar luşmuştur. 1 Bulgular Bulgular, araştırma srularını sırayla yanıtlanacak şekilde sunulmuştur İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Facebk Kullanma Durumları Araştırmanın birinci alt prblemi Katılımcıların ssyal medya (facebk) kullanma durumu nasıldır? şeklinde belirlenmiştir. Bu alt prbleme ait veriler Tabl 3.1 de sunulmuştur. Tabl 3.1. Katılımcıların Facebk Kullanım Durumuna İlişkin Değerlerin Dağılımı Değişkenler Seçenekler f % Var Evde İnternet bağlantınız var mı? Yk Masaüstü bilgisayar/laptp Facebk a giriş yapmak için hangi Akıllı telefn aracı kullanıyrsunuz? Tablet/ipad Facebk a bağlanma sıklığınız nedir? Aktif kullanmıyrum 89 %25.5 Gün byunca (sürekli) 34 %9.7 Günde birkaç kez 71 %20.3 Günde bir kez 46 %13.2 Haftada birkaç kez 52 %14.9 Haftada bir kez 20 %5.7 Ayda birkaç kez 22 %6.3 Ayda bir kez 15 %4.3 Tabl 3.1 e göre katılımcıların İnternet e erişimi lanların ranı % 72.8 dir. Facebk a giriş yapmak için en çk masa üstü ve dizüstü bilgisayar kullanan katılımcıların facebk kullanma sıklıklarına bakıldığında %25.5 inin hesabı lmasına rağmen aktif kullanmadığı görülmüştür. Günde birkaç kez facebk a bağlandığını belirten katımcı ranı ise %20.3 tür. Katılımcıların yaklaşık yarısının her gün aktif şekilde facebk kullanması dikkat çekici bir nkta larak vurgulanabilir İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Dijital Kimlik Belirleme Durumu Araştırmanın ikinci alt prblemi Katılımcıların dijital kimliklerini belirleme durumu nasıldır? şeklinde belirlenmiştir. Bu alt prbleme ilişkin bulgular frekans ve yüzdeler hesaplanarak Şekil 4 de sunulmuştur. Dergi/gazete/kitap Facebk (ssyal medya) Televizyn Arkadaşlar Öğretmenler Baba Anne f Şekil 4. Katılımcıların Facebk Kullanımını Öğrenme Durumuna İlişkin Değerlerin Dağılımı * Katılımcılar birden fazla seçenek seçebilmiştir. Şekil 4 e göre katılımcılardan % 32,2 sinin facebk kullanımını yine facebk gibi ssyal medya rtamlarından öğrendiği görülmüştür. Snra sırayla arkadaşlardan, babadan ve anneden öğrenmeyi seçmiştir. Tabl 3.2. Katılımcıların Facebk Kullanım Durumu Maddeler Evet Hayır Facebk bildirimlerini e-psta ile alıyrum , ,2 Hangi knularda bildirim alabileceğimi seçiyrum , ,6 Tabl 3.2 ye göre katılımcılardan % 59,8 inin bildirimleri e-psta ile aldığı ve %78,4 ünün de hangi knularda bildirim alacağını seçtiği görülmüştür. Tabl 3.3 de katılımcıların facebkta dijital kimliklerini belirleme durumlarına ilişkin değerlerin dağılımları sunulmuştur. Tabl 3.3. Katılımcıların Dijital Kimliklerini Belirleme Durumuna İlişkin Değerlerin Dağılımı Maddeler Evet Hayır Facebk hesabımı luştururken ve facebk kullanırken kendi ismimi kullanıyrum ,6 13 5,4 yaşadığım şehir larak yaşadığım şehri seçtim ,9 10 4,1 memleketim larak dğduğum şehri yazdım , ,8 kendi dğum tarihimi kullandım , ,5 gerçek hayattaki aile üyelerim ssyal medya prfilimde de aile üyelerim kısmında , ,7 ekli yakın arkadaşlarımı aile üyesi larak ekledim eğitim bilgilerimi dğru larak giriyrum , ,7 ssyal medyada meslek larak ilerde lmak istediğim mesleği seçtim , ,4 hangi durumlarda nereye ve nasıl şikayet etmem gerektiğini biliyrum , ,5 hangi kşulları kabul ederek ssyal medyayı kullandığımı biliyrum , ,2 facebk arkadaşlarımın hepsini gerçek hayatta da tanıyrum , ,4 aile üyelerim facebk arkadaşlarım arasında , ,5 akrabalarım facebk arkadaşlarım arasında , ,7 ssyal medyada beni herkes bulabilir , ,7 ssyal medyada sadece ben arkadaşlık isteği gönderebilirim 92 38, ,8 başka birisi benim duvarımda paylaşım yapmak istediğinde önce benim izin , ,4 vermem gerekiyr. paylaşımlarıma knum bilgisi ekliyrum , ,2 Tabl 3.3 te görüldüğü üzere katılımcıların facebk hesabını luştururken ve facebk kullanırken Facebk dijital kimlik sunumunda çğunlukla kendi gerçek kimliklerini yansıttıkları görülmektedir. sadece arkadaşlarım görebilir (112, %31,7) Paylaşımlarımı herkes görebilir (87, %24,6) sadece arkadaşlarım yrum yapabilir (136,%38,5) kimse yrum yapamaz (12,%3,4) sadece benim seçtiğim kişiler görebilir (30, %8,5) sadece ben görebiliri m (11, %3,1) Paylaşımlarıma herkes yrum yapabilir (92,%26,1) Şekil 5. Katılımcıların Facebk Paylaşımları Şekil 5 e göre katılımcılar facebk paylaşımlarını sadece arkadaşlarının görmesini istemektedirler (f=112, %31,7). Katılımcılar paylaşımlarını en düşük randa ise sadece kendileri görecek şekilde ayarlamaktadırlar (f=11, %3,1). Öğrenciler paylaşımlarına yrum yapacak kişileri de yine arkadaşlarının lmasını istemektedirler. Paylaşımlarıma sadece arkadaşlarım yrum yapabilir diyen katılımcılar %38,5 i luşturmaktadır. Katılımcıların %3,4 ü ise paylaşımlarına kimsenin yrum yapmasını istememektedir. herkes görebilir (101,%2 8,6) Ftğraflarımı ben ve benim seçtiğim arkadaşlarım görebilir (32, %9,1) sadece ben görebilirim (13,% 3,7) sadece arkadaşları m görebilir (94, % 26,6) sadece ben paylaşım yapabilirim (85, %24,1) Benim duvarımda... arkadaşları m birşeyler paylaşabilir (108, %30,6) herkes birşeyler paylaşabili r (47, %13,3) Şekil 6. Katılımcıların Facebk Kullanımı Şekil 6 ya göre katılımcılar facebkta paylaştıkları ftğrafları en yüksek ranla herkese açtıkları görülmektedirler (f=101, %28,6). İkinci sırada ftğraflarımı sadece arkadaşlarım görebilir seçeneği yer almaktadır (f=94, %26,6). Öğrenciler duvarlarında ise en yükse ranla arkadaşlarının bir şeyler paylaşa
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks