Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

İlkokul 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları *

Category:

Taxes & Accounting

Publish on:

Views: 67 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 18, Özel Sayı, Nisan 2017, Sayfa İlkokul 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları * Gülsüm YILDIRIM
Transcript
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 18, Özel Sayı, Nisan 2017, Sayfa İlkokul 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları * Gülsüm YILDIRIM 1, Mehmet GÜLTEKİN 2 Geliş Tarihi: Kabul Ediliş Tarihi: ÖZ İlkokul 4. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde bağlam temelli öğrenme REACT modeline göre düzenlenmiş etkinliklerin öğrenme sürecine yansımalarını belirlemek amacıyla yapılan araştırmada, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma modellerinden iç içe karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmaya, öğretim yılı güz döneminde Eskişehir de Ülkü İlkokulu 4/G sınıfında yer alan 18 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri; akademik başarı testi, bilimsel tutum ölçeği, fen öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeği, öğretmen ve öğrencilerle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler ve gözlem yoluyla toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre; bağlam temelli öğrenme yaklaşımı REACT modeli uygulamalarının öğrencilerin akademik başarıları ve hatırda tutma düzeyleri, fen öğrenmeye yönelik motivasyon üzerinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu; ancak bilimsel tutumlar üzerinde anlamlı etki olmadığı görülmüştür. Gözlem ve görüşmelerden elde edilen verilerde REACT modeli uygulama süreci, REACT modelinin yararları, fen ve teknoloji dersine katkıları, REACT modelinin uygulamasında karşılaşılan sorunlar; REACT modeline ilişkin öneriler olarak temalara ulaşılmıştır. Anahtar kelimeler: Fen ve Teknoloji, bağlam temelli öğrenme, akademik başarı, bilimsel tutum, motivasyon. Applications of Context-Based Learning in Primary 4th Class Science and Technology Course ABSTRACT The purpose of this research s determining how Context based learning practices in primary 4th grade Science and Technology lesson modified in compliance with REACT model reflect on learning process. The research has been conducted using Embedded Mixed Method which is combination of quantitative and qualitative research methods. 18 students of the class 4/G of Eskişehir Ülkü Primary School in fall are the participiant of the research. The research data collected using Academic achievement test, Scientific Attitude Scale, Motivation scale against Science, semi-structured interviews and observations. The results based on the research findings are that context based learning has statically significant effect on the academic success, retention and motivation on Science and Technology of students; but not statically significant effect on scientific attitude of students. Data from observations and interviews reached the theme as REACT model implementation process, Benefits, encountered in application, recommendations and contribution to science and technology course, * Bu araştırma birinci yazarın İlkokul 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları isimli yüksek lisans tezinden alınmıştır. 1 Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2 Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 82 İlkokul 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Bağlam G. Yıldırım, M. Gültekin Keywords: Science and Technology, context-based learning, academic achievement, scientific attitude, motivation. GİRİŞ Tolumdaki her vatandaşın sahip olması gereken temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmayı amaçlayan ilkokulda öğrencilere bir yandan kendini ve toplumu tanıması, diğer yandan doğa ve çevreye yönelik farkındalık oluşturması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bunun için ilkokuldaki her ders, bu temel amaca ulaştıracak bir araç olarak işlev görmektedir. Bu derslerden biri de Fen ve Teknoloji dersidir. Fen ve Teknoloji, içeriğini yaşamdan ve yaşanan sorunlardan alan bir ilkokul dersidir. (Kumtepe, 2009). İlkokulda fen öğretiminin amacı, öğrenmeyi öğreterek ve düşünme becerilerinin gelişmesini sağlayarak sorgulayıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Fen dersinde bu amacını etkili olarak yerine getirebilmesi için öğretme-öğrenme sürecinin etkin, ilgi çekici ve yaşamsal olması gerekmektedir. Ayrıca, fen dersinde öğrencilerin deneyimlerinin yansıtılmasına olanak tanınması önemlidir. Başka bir deyişle fen dersinde konular, günlük yaşamı yansıtmalı ve öğrencilerin günlük yaşamda uygulama yapmasına olanak sağlamalıdır. Bu kapsamda, bağlam temelli öğrenme yaklaşımı, Fen ve Teknoloji öğretme-öğrenme sürecinde günlük yaşamı eğitim ortamına taşımakta ve öğrenmeyi daha yaşamsal kılmada önemli fırsatlar sunmaktadır. Alanyazında ise ilk kez 1980 li yıllarda İngiltere deki York Üniversitesinde bir grup eğitimci tarafından ortaya atılmış bir yöntem olan bağlam temelli öğrenme yaklaşımı (Benneth ve Lubben, 2006). 20. yüzyılın bilim dünyasından etkilenen eğitimcilerin nasıl öğreteceğiz? düşüncesinden hareket ederek, bireylerin çevresiyle ilişkili olan ya da yaşamdan parçaların eğitim ortamına yansıtılması ile ortaya çıkmıştır (Johnson, 2002). Bağlam ya da context kelimesi Latince contexere kökeninden gelmekte olup birbirine bağlamak anlamında kullanılmaktadır. Bağlam kelime, cümle ya da paragrafı anlamlandırmak için bu şekilde tanımlanabilir (Gilbert, 2006). Bağlam ile ilgili yapılan bir diğer tanım ise genel olarak öğrencilerin kavram, kural, kanun gibi olgulara anlam verebilmelerine yardımcı olan durum olarak tanımlanmaktadır (De Jong, 2008). Kısacası bağlam; öğrencilerin var olan durumları tanımlamasını kolaylaştıran günlük yaşamda karşılaşılan olay, olgu ve durumları birbirine bağlamaktır. Bağlam temelli öğrenme, öğretmenin konu içeriğiyle gerçek yaşam durumlarını ilişkilendirirken bireyin bilgi ve uygulamaları yaşamıyla ilişkilendirmesini ve öğrenme için gerekli olan güdülenmeyi sağlayan öğretme-öğrenme kavramıdır (Clifford ve Wilson, 2000). Bağlam temelli öğrenme yaklaşımı, gerçek dünya durumlarını/sorunlarını yansıtan etkinlikler ve problemleri içerisinde bulunduran sınıf içi öğrenme ortamları düzenlemektir (Parnell, 2001). Ferchner (2009) Ahi Evran Ünv. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 18, Özel Sayı, Nisan yapılan tanımlarla ilgili olarak bağlam temelli öğrenmenin, öğrencilerin günlük yaşamlarının ya da toplumla ilgili önemli konuların içerikle ilişkilendirilmesi olarak anlaşılması gerektiğini belirtmektedir. Bu tanımlardan bağlam temelli öğrenmenin, bireyin günlük yaşamında karşılaştığı veya karşılaşma olasılığı olan durum/olayların öğretim ortamında kullanıldığı yaklaşım olarak tanımlanabilir. Bağlam temelli öğrenme yaklaşımı öğrenme-öğretme sürecinde farklı öğrenme modelleri yoluyla aktarılmaktadır. Kullanılan modellerden biri ise REACT modelidir. REACT modeli; adını her bir basamakta yer alan İngilizce sözcüklerin baş harflerinden almakta olup ilişkilendirme (relating), deneyimleme (experiencing), uygulama (applying), işbirliği (cooperating) ve transfer etme (transferring ) aşamalarından oluşmaktadır. İlişkilendirme aşamasında öğretmen yeni öğretecekleri konuyu ya da kavramı, öğrencilerin günlük yaşamda aşina oldukları durum, olay ya da önbilgilerle ilişkilendirir (Ültay ve Çalık, 2011). Deneyimleme aşaması, bağlam temelli öğrenmenin en önemli aşaması (CORD, 1999, s. 4) olup öğrenciler bulma ve icat etme yoluyla yaparak öğrenirler (Çepni ve Özmen, 2011, s.103). Uygulama aşaması, öğrencilere niçin öğrenmesi gerektiğini gösteren ve öğrencilerin motivasyonunu arttıran eğitsel bir araçtır. Böylece öğrenciler okul dışındaki yaşamları ve okulda öğrendikleri arasında ilişki kurarlar (İngram, 2008). İşbirliği, diğer öğrencilerle sorulara cevap arandığı, iletişimin kurulduğu ve paylaşım yoluyla bağlamın öğrenilmesinin sağlandığı aşamadır. İşbirliği yalnızca öğrencilerin büyük çoğunluğunun öğrenmesini sağlamaz; aynı zamanda bağlam temelli öğrenmenin odağında yer alan gerçek dünyanın oluşmasını da sağlar (CORD, 1999). Transfer etme, sınıfta olmayacak farklı durum ya da yeni bir bağlamda kullanılan bilgi olarak tanımlanmaktadır (Crawford, 2001). Özetle; REACT modeli günlük yaşamı temel alan bağlamların konularla ilişkilendirilmesiyle başlayan, öğrencilerin öğreneceklerini deneyimleyip uygulamasıyla devam eden, bunu yaparken işbirliği yapmalarını sağlayan ve öğrendiklerini transfer etmeleri ile sonlanan bir öğrenme modelidir. Bağlam temelli öğrenme yaklaşımının öğrenmede öğrenciyi etkin kıldığı ve öğrenmede öğrencilerin sahip olması gereken bilişsel süreçlerle birlikte duyuşsal süreçlerini de dikkate aldığı söylenebilir. Dolayısıyla öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra bilimsel tutumları ve motivasyonları olarak ele alınan duyuşsal süreçler de bağlam temelli öğrenmenin temel vurgusunu oluşturmaktadır. Bu yönüyle bağlam temelli öğrenmenin, bireylerin Fen ve Teknoloji programının vizyonunun gerçekleşmesine katkı sağladığı ileri sürülebilir. Nitekim yapılan çalışmalar, bağlam temelli öğrenmenin öğrenci başarısını artırdığını (Güneş- Koç, 2013; Chen ve Cowie, 2013; Çekiç-Toroslu, 2011; Ünal, 2008) tutumlarını geliştirdiğini (Yayla, 2010; Peşman,2012; Hırça, 2012; Jones-İngram, 2003; Ulusoy, 2013) göstermektedir. Alanyazına bakıldığında Türkiye de bağlam temelli öğrenme yaklaşımı REACT modeline yönelik yapılan çalışmalar sınırlı sayıda olup daha çok materyal geliştirmeye yöneliktir (Topuz, Gençer, Bacanak ve Karamustafaoğlu, 2013, 84 İlkokul 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Bağlam G. Yıldırım, M. Gültekin Güneş-Koç, 2013; Sari, 2010; Ünal, 2008; Aktaş, 2013; Çekiç-Toroslu, 2011; Kistak, 2014; Özata-Yücel, 2013; Tekbıyık ve Akdeniz, 2010; Kurnaz, 2012; Hırça, 2012; Tekbıyık, 2010; Akpınar, 2012; Ayvacı, 2010; Değermenci, 2009; Özkan, 2013; Korsacılar, 2014; İlhan, 2010; Sunar, 2013; Elmas, 2012; Çiğdemoğlu, 2012; Kutu, 2011; Demircioğlu, 2008; Ulusoy, 2013; Demircioğlu, Vural ve Demircioğlu, 2012; Ekinci, 2010; Gürsoy-Köroğlu, 2011; Acar ve Yaman, 2011; Yolcu, 2014; Coştu, 2009; Kocayusuf, 2013). Türkiye de ilkokul 4. sınıfta fen öğretimi alanında bağlam temelli öğrenme yaklaşımı REACT modeline yönelik çalışmaya rastlanmamıştır. Yine, yapılan çalışmalarda ilkokul düzeyinde REACT modelinin etkileri ve öğrencilerin duyuşsal süreçlerini ele alan çalışmalar da bulunmamaktadır. Bu nedenle, yapılacak bu araştırmanın, eğitim programcılarına, alan uzmanlarına ve öğretmenlere yol gösterici olacağı umulmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, ilkokul 4. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde bağlam temelli öğrenme yaklaşımı REACT modeline göre düzenlenmiş etkinliklerin öğrenme sürecine yansımalarını belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır: 1. İlkokul dördüncü sınıf Fen ve Teknoloji dersinde bağlam temelli öğrenme yaklaşımının; Öğrencilerin akademik başarı ve hatırda tutma düzeylerine etkisi nedir? Öğrencilerin bilimsel tutumlarına etkisi nedir? Öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına etkisi nedir? 2. Bağlam temelli öğrenme yaklaşımına dayalı olarak gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin olarak öğrencilerin ve sınıf öğretmeninin görüşleri nelerdir? YÖNTEM Araştırmanın Modeli İlkokul 4. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde bağlam temelli öğrenme yaklaşımına göre düzenlenmiş etkinliklerin öğrenme sürecine yansımalarını belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada, nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma araştırma yöntemlerinden iç içe karma yöntem kullanılmıştır. İç içe karma yöntem, deneysel verilere bireylerin bakış açılarının birleştirilmiş veya sıralı bir şekilde dâhil edildiği yöntemdir (Creswell, 2013). İkincil verilerin toplanması ve analizi, veri toplanmasının gerçekleştirilmesinden önce/ gerçekleşmesi sırasında/ gerçekleştikten sonra yapılabilir ve analiz genel olarak daha büyük desenle hareket eder (Creswell ve Plano-Clark, 2014). Bu çalışma ile bağlam temelli öğrenme yaklaşımı REACT modeline uygun olarak geliştirilen etkinlikler uygulama yapılan sınıfta derinlemesine incelenmiştir. Bu çalışmanın nicel boyutunda deneme öncesi deneysel araştırma modellerinden tek grup öntestsontest araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verileri, öntest ve sontest olarak kullanılan başarı testi, bilimsel tutum ölçeği ve fene yönelik Ahi Evran Ünv. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 18, Özel Sayı, Nisan motivasyon ölçeğiyle, nitel verileri ise araştırma sürecinde kaydedilen videolar ve araştırma süreci sonunda yapılan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Katılımcılar İlkokul 4. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde bağlam temelli öğrenme yaklaşımına göre düzenlenmiş etkinliklerin öğrenme sürecine yansımalarının belirlenmek istendiği araştırmada katılımcıların belirlenmesinde, amaçlı örneklem yönteminden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt örneklemesi önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların ele alınarak çalışılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2014, s.141). Öğrencilerin 4. sınıf ve orta sosyo-ekonomik düzeydeki bir okulun 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler olmaları temel ölçüt olarak belirlenmiştir. Bu araştırmanın katılımcıları, öğretim yılının güz döneminde Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı Ülkü İlkokulu 4/G sınıfındaki 18 öğrenciden oluşmaktadır. Sınıfta başlangıçta 20 öğrenci bulunmakta iken, öğrencilerden birinin İran asıllı olup Türkçeyi tam olarak konuşamamasından ve bir öğrencinin süreç içerisinde devamsızlık yapmasından dolayı 2 öğrenci araştırmaya dahil edilmemiştir. Verilerin Toplanması Araştırma probleminin çözümü için veri toplama aracı olarak; öğrencilerin akademik başarı düzeylerini ölçmek için Akademik Başarı Testi, bilimsel tutumlarını ölçmek için Bilimsel Tutum Ölçeği, fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarını ölçmek için fen öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeği, Fen ve Teknoloji dersinin bağlam temelli öğrenme yaklaşımı REACT modeline yönelik ders planları ve öğretim materyalleri, öğrencilerin ve öğretmenin bağlam temelli öğrenme yaklaşımı REACT modeline yönelik görüşlerini belirlemek için hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Akademik Başarı Testi: Araştırmacı tarafından geliştirilen akademik başarı testi 4. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim ünitesinin kazanımları doğrultusunda 30 sorudan oluşmaktadır. Testteki tüm soruların birbirine tutarlılığını (Turgut ve Baykul, 2012; s. 128) belirlemek amacıyla Kuder-Richardson (KR-20) formülü kullanılmıştır. Kullanılan formül sonucunda testin uygulandığı örneklemdeki güvenirlik katsayısı 0.89 olarak bulunmuştur. Bulunan değerler testin güvenirliliği için yeterli görülmüştür. Yine ölçeğin yapılan araştırmada KR 20 güvenirlik katsayısı 0.90 olarak bulunmuştur. Bilimsel Tutum Ölçeği: Çalışmada öğrencilerin bilimsel tutumlarını belirlemeye yönelik olarak kullanılan Bilimsel Tutum Ölçeği nin orijinali Moore ve Foy (1997) tarafından geliştirilmiş olup Türkçeye uyarlama çalışması Demirbaş ve Yağbasan (2005) tarafından yapılmıştır. Ölçekten alınabilecek maksimum puan 200 iken, minimum puan ise 40 tır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.76, Spearman Brown testin iki yarıya bölünmesi korelasyonu ise 0.84 dir. 86 İlkokul 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Bağlam G. Yıldırım, M. Gültekin Bu araştırmada ölçek 4. sınıflar için kullanılacağından, ölçeğin 4. sınıflar için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla 4. sınıfta öğrenim gören 157 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulama sonucunda ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.85, Spearman Brown testin iki yarıya bölünmesi korelasyonunun ise 0.81 olduğu belirlenmiştir. Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği: Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği, Dede ve Yaman (2008) tarafından geliştirilmiştir. Ölçekten alınabilecek maksimum puan 115 iken, minimum puan ise 23 tür. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise 0.80 dir. Araştırmada ölçek 4. sınıflar için kullanılacağından, ölçeğin 4. sınıflar için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla 4. sınıfta öğrenim gören 150 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulama sonucunda Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.84, Spearman Brown testin iki yarıya bölünmesi korelasyonu ise 0.81 olduğu belirlenmiştir. Yarı-Yapılandırılmış Görüşme Formu: Öğretmen ve öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersinde bağlam temelli öğrenme uygulamalarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yarı-yapılandırılmış görüşme formları hazırlanmıştır. Geçerlilik için uzman kontrolünden sonra iki öğrenci ile pilot olarak uygulanmış; öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtlar çözümlenerek öğrencilerin anlayamadığı sorular yeniden düzenlenmiştir. Ön görüşme yapılan öğrenciler araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. Araştırmaya katılan 16 öğrenci ile görüşme yapılmış ve ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Görüşmeler 186 dakika sürmüştür. Gözlem: Araştırmada, araştırmacı bağlam temelli öğrenme yaklaşımı REACT modelinin uygulayıcısı olduğundan gözlem için video kaydına gereksinim duyulmuştur. Video kaydı sınıf ortamında sunulan bağlamların etkililiğini belirlemek, sonraki aşamalar için öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve yaklaşımın her aşamasını uygun şekilde yerine getirmek için gerçekleştirilmiştir. Toplam 19 ders saati video kaydı yapılmıştır. Bu kayıtlar daha sonra bilgisayara aktarılmıştır. Uygulama Süreci İlkokul Fen ve Teknoloji dersinde gerçekleştirilen bağlam temelli öğrenme yaklaşımı REACT modeli uygulamaları 4. sınıf Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim ünitesinde gerçekleştirilmiştir. Bağlam temelli öğrenme uygulamaları tarihinde başlamış ve tarihinde bitirilmiştir. Ünite, bağlam temelli öğrenme yaklaşımı REACT modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim ünitesi, REACT modeline uygun olarak yeniden yapılandırılmıştır. Ünite ders planları 3 alan uzmanına gösterilmiş ve gerekli düzenlemelerden sonra ünitede bulunan Destek ve Hareket, Soluk Alıp Verme, Kanın Vücutta Dolaşımı ve Egzersiz Yapalım konuları için REACT modeline uygun etkinlikler düzenlemiştir. İlk derste önce araştırmaya katılan öğrencilere ön testler uygulanmış ve bağlam temelli öğrenme ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Ahi Evran Ünv. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 18, Özel Sayı, Nisan Öğrencilerle toplam olarak 21 ders saati öğretim yapılmış ve konular tarihinde sona ermiştir tarihinde son testler uygulanmıştır. Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri hatırda tutma düzeylerini belirlemek için tarihinde akademik başarı testi tekrar uygulanmıştır. Verilerin Analizi Araştırmada Akademik Başarı Testi, Bilimsel Tutum Ölçeği ve Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği ve yoluyla elde edilen nicel verilerin çözümlenmesinde istatiksel analiz tekniklerinden betimsel istatistik ve çıkarımsal istatistikten yararlanılmıştır. Araştırma örneklemi 30 dan düşük (n 30) olduğundan nonparametrik testler kullanılmıştır (Hinton, 2004). İkili karşılaştırmalar için nonparametrik testlerde ilişkili ölçümler için Wilcoxon İşeretli Sıralar testi ile çoklu karşılaştırmalarda Friedman iki yönlü ANOVA dan yararlanılmıştır. Araştırmada öğrenciler ve öğretmen ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşme ve video kayıtlarının analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizi, verileri tanımlamaya ve verilerin içinde saklı olan gerçeğin ortaya çıkarılmaya çalışıldığı bir tekniktir (Yıldırım ve Şimşek, 2014). Başka bir deyişle, içerik analizi konuların ve temaların incelemesine ve onlardan elde edilen çıkarımlara dayanan tümevarımsal bir yaklaşımdır (Zhang ve Wildemuth, 2009,). Bu araştırma kapsamında öğrenciler ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşme verilerinin analizinde ilk olarak görüşmelerdeki ses kayıtları araştırmacı tarafından dinlenmiş ve dökümü yapılarak elektronik ortama aktarılmıştır. Ayrıca, gerçekleştirilen her öğretim etkinliği video ile kaydedilmiştir. Uygulama sürecinde her etkinliğin bitiminde video kayıtlarının genel bir dökümü yapılarak makro analizleri yapılmıştır. Uygulamanın bitiminde ise video kayıtlarının tüm süreçlerinin dökümü yoluyla mikro analizler yapılmıştır. Mikro analiz bağlamında elde edilen veriler araştırmanın diğer verileriyle bir arada ele alınarak analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen bu analiz sürecinde uzmanlarla birlikte tema ve alt temalar belirlenmiştir. Görüşmeler ve video kayıtları dökümü yapıldıktan sonra görüşmeler çerçevesinde temalar, alt temalar ve kategoriler belirlenmiştir
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks