Please download to get full document.

View again

of 50
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

İMPARATORLUKTAN CUMHURİYETE GEÇİŞ SÜRECİNDE BİR ULUSLARARASI ENTEGRASYON ÖRNEĞİ OLARAK MODERN OLİMPİYATLARA KATILIM

Category:

Self Improvement

Publish on:

Views: 31 | Pages: 50

Extension: PDF | Download: 1

Share
Related documents
Description
Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi Sayı: 59, Güz 2016, s Makalenin geliş ve kabul tarihleri: İMPARATORLUKTAN CUMHURİYETE GEÇİŞ SÜRECİNDE
Transcript
Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi Sayı: 59, Güz 2016, s Makalenin geliş ve kabul tarihleri: İMPARATORLUKTAN CUMHURİYETE GEÇİŞ SÜRECİNDE BİR ULUSLARARASI ENTEGRASYON ÖRNEĞİ OLARAK MODERN OLİMPİYATLARA KATILIM ÖZ Efdal AS Günümüzde oldukça popüler olan sporun, en önemli uluslararası organizasyonu sayılan ve dört yılda bir gerçekleştirilen olimpiyatların tarihi M.Ö. 776 ya kadar gitse de modern anlamdaki ilk olimpiyatların başlangıç tarihi 1896 dır. Bu tarihten günümüze, iki dünya savaşı dışında kesintisiz devam eden olimpiyatlar, zaman zaman ülkeler arasındaki siyasal/askerî rekabetin bir uzantısı olmuşsa da daha çok barışın ve kaynaşmanın bir aracı olarak görülmüştür. Atina da 1896 da ilk kez düzenlenen modern olimpiyatlardan, Cumhuriyet Dönemine kadar olan süreçte gerçekleştirilen beş olimpiyat organizasyonuna Osmanlı Devleti nin katılımının araştırıldığı ve dönemin yöneticilerinin, halkın ve sporcuların olimpiyatlara karşı tutumlarının incelendiği çalışma sırasında, anılan dönemde gerçekleştirilen olimpik organizasyonlara katılımın, sporsever Osmanlı gayrimüslim ahalisinin kişisel gayretlerinden ibaret kaldığı görülmüştür. Ayrıca çalışmada, Müslüman halk arasında katılımın istenen seviyede olmamasının sadece II. Abdülhamid dönemindeki sınırlayıcı ortama bağlanmaması gerektiği, II. Meşrutiyet döneminde gerçekleştirilen organizasyonlarda da aynı durumun yaşandığı, spor kültürü gayrimüslimler kadar gelişmemiş olan Müslümanlar arasındaki bu tutumun, birtakım sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik nedenlerden kaynaklandığına dair önemli ipuçlarına ulaşılmıştır. Çalışmada, sporla ilgili yapılan yayınlarda eksikliği sürekli hissedilen arşiv malzemesinden yararlanılarak, dönemin gelişmeleri, birtakım rivayetlerden ve gayrı resmî bilgilerden kurtarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, dönemin gazete ve dergilerinin yanı sıra, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) nin resmi yayınlarından da faydalanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Olimpiyat, Osmanlı Devleti, spor, Selim Sırrı (TARCAN), Pierre de Coubertin, IOC. Dr., Kara Harp Okulu, E-posta: 2 EFDAL AS AS AN EXAMPLE OF INTERNATIONAL INTEGRATION, PARTICIPATION TO THE MODERN OLYMPIC GAMES IN THE PROCESS OF TRANSITION FROM EMPERORSHIP TO THE REPUBLIC SYSTEM ABSTRACT Although history of the Olympics which is held quadrennially and regarded as the most important international sport organization which is also very popular in our times dates back to 776 BC, starting date of the first modern Olympics is Having continued non-stop since this date except for two world wars, Olympics sometimes became an extension of political/military competition among the countries, but it was mostly regarded as an instrument of peace and incorporation. Ottoman participation in five Olympic organizations, which were held in the period between the first modern Olympics in Athens in 1896 and Republican Period, and also attitudes of the leaders, public and sportsmen of that period towards Olympics have been researched in this study. It has been realized that participation in Olympic organizations in that period only included the personal endeavor of sporty Ottoman non-muslims. Furthermore; some important evidences have been founded in the study that participation among Muslim public was not in the required level not just because of the limiting environment in II. Abdülhamid, but the case was also the same in the organizations which were held in Second Constitutionalist Period; this attitude of the Muslims who did not have an advanced sport culture as the non- Muslims arose out of some socio-cultural and socio-economic reasons. In the study; archive materials, the absence of which is constantly felt in the sport publications, have been utilized and developments of the period have been tried to be recovered from some rumors and unofficial information. Moreover; official publications of International Olympics Committe (IOC) have been utilized in addition to the newspapers and magazines of that period. Keywords: Olympic, Ottoman Empire, sport, Selim Sırrı (TARCAN), Pierre de Coubertin, IOC. Giriş Avrupa da özellikle 17. ve 18. yy.dan itibaren etkili olan Aydınlanma Çağı, Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali ile birlikte popüler olan modernite ve ulus-devlet kavramları, hem siyasal yapıları hem de toplumsal yaşayışı derinden etkilemiştir. İMPARATORLUKTAN CUMHURİYETE GEÇİŞ SÜRECİNDE 3 Söz konusu süreç, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde, o döneme kadar para ve zaman bolluğundan dolayı sadece aristokrat ailelerin uğraşı konumundaki sporu, farklı toplumsal sınıfların uğraşı alanı hâline getirmiş, bireysel sporların yanında takım sporları da gelişmeye başlamıştır. Bu gelişim, özellikle okulların etkin öncülüğünde ABD de görülmüş, düzensiz ve gayrı resmi yarış ve müsabakalardan, yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde, sporcunun ve seyircinin katılımının arttığı kurallı organizasyonlara doğru bir evrilme yaşanmıştır 1. Aynı dönemde, uluslaşma sürecini tamamlamaya çalışan Almanya ve İtalya da da spor, bir başka nedenle önemsenmeye başlanmıştır. Ulus-devlet yapılarına doğru gidişte kaynaştırıcı ve pekiştirici bir söylem olan ırksal üstünlük söylemini, kuru bir slogan hâlinden, somut kanıtlarla desteklenebilecek bir olgu şekline sokmak için spordan medet umulmuş ve spor yükselen değer hâline gelmiştir. Ulus-devletler, Antik Çağ dan beri zaman zaman başvurulan, vatandaşlarını bedensel olarak geliştirerek, olası savaşlarda düşmanla baş edebilecek üstün bireyler yetiştirme arayışlarını, sporda sağlanabilecek her türlü başarının ırksal üstünlüğe bağlanabileceği bir platform oluşturma arayışları ile birleştirmişlerdir. Bir başka deyişle sporu, ırksal üstünlüklerini karşı tarafa sadece savaş gibi kanlı bir enstrüman kullanarak değil, daha hümanist ama bir o kadar da etkili bir şekilde gösterme arayışının bir aracı olarak kullanmışlardır. Bu arayışın sonucunda, Antik Yunan da yapıldığı bilinen spor müsabakaları olan olimpiyatlar, bir Fransız asilzadesine, Baron Pierre de Coubertin e esin kaynağı olmuş ve ona modern olimpiyatları düzenleme fikrini aşılamıştır. İlkinin hangi tarihte başladığı kesin olarak bilinmeyen antik olimpiyatlar hakkındaki ilk kayıtlar, M.Ö. 776 ya kadar gitmektedir. Aynı şekilde, oyunların düzenleniş amacı konusunda da farklı görüşler varsa da oyunlar genellikle birbirleriyle savaş içerisinde olan Yunan şehir devletleri arasında kısa süreli de olsa barışı ve Helen dünyasında birliği sağlamaya çalışan bir etkinlik olarak görülmüştür. Dört yılda bir Olympiad adıyla düzenlenen etkinliklerin yapıldığı yer olan Olympia, bir şehir ve kasabadan ziyade, dinsel bir alandır. Bu alanda, 32 metre genişliğinde ve 192 metre uzunluğundaki stadium/stadionda müsabakalar gerçekleştirilmiştir 2. 1 Mert Kerem Zelyurt, Türk Modernleşmesinde Spor: Tanzimattan Erken Cumhuriyete, Turkish Studies, V. 8/12 (Fall 2013), s s. 3 (Mitolojik anlatımların tarihsel bilgilerle iç içe geçtiği olimpiyatların ilk dönemi konusunda, Uluslararası Olimpiyat Komitesi nin (IOC) resmi sitesindeki rapor, broşür vb. yayınlardan alıntılar tercih edilmiştir.) 4 EFDAL AS Oyunlara sadece Yunan şehir devletlerine mensup hür erkekler katılabilirlerdi. Yarışlar, çıplak olarak yapılırdı ve kadınların izlemesi yasaktı. Oyunlara katılan yarışmacılar, birkaç ay önce Elis şehrine gelerek rakipleriyle birlikte sıkı bir çalışma içine girerlerdi. Buradaki hazırlıklar, adeta olimpiyatlara katılacak sporcuların seçildiği bir ön eleme süreci gibiydi 3. Oyunlarda yarışmacılara ödül olarak zeytin dalından yapılmış çelenkler takılırdı. Antik Olimpiyatlar başlangıçta sadece bir gün içerisinde yapılan faaliyetleri içerirken, M.S. 5. yy.da da beş güne yayılarak yapılmaya devam edilmiştir. O dönemdeki branşlar pentatlon (koşu, uzun atlama, disk atma, cirit atma, güreş) ile atlı sporları içermekteydi. Oyunların yapıldığı bölge M.Ö 146'dan itibaren Romalıların eline geçmiştir. Romalılar döneminde oyunlar bir süre devam ettiyse de Hristiyanlığın etkisinin artmasıyla oyunlar, pagan inancı olarak kabul edilmeye başlamış ve M.S. 393 de İmparator I. Theodosius tarafından olimpiyat geleneğine son verilmiştir 4. Sonraki yıllarda, Antik Yunan dakine benzer spor müsabakalarına İngiltere de rastlanmıştır. Bunların ilki, 17. yy.da Gloucestershire da yapılan yıllık olimpiyat oyunları, ikincisi ise 1850 de Much Wenlock kasabasında düzenlenen Wenlock Olympian Games dir. Özellikle ikincisi, bu kasabayı 1890 da ziyaret eden ve Olimpia da yapılan kazılardan da haberdar olan Baron Pierre de Coubertin için bir başka esin kaynağı olmuştur ve 18. yy.da Avrupa da yaşanan gelişmelerin, Osmanlı Devleti ni de etkilemesi kaçınılmazdır. Bu etki en somut biçimde 19. yy. başlarından 3 A.g.e., s M.S. 522 ve 551 yıllarında yaşanan iki deprem ve sel felaketiyle oyunların yapıldığı yerde büyük hasar meydana gelmiş ve Antik Olimpiyatların izleri büyük ölçüde ortadan kalkmıştır da Olimpia nın kalıntıları Richard Chandler adlı bir İngiliz tarafından bulunsa da ilk önemli kazılar 1875 te Yunan Hükûmeti nin izniyle Alman arkeologlar tarafından gerçekleştirilmiştir. A.g.e., s Cüneyt E. Koryürek (Der.), Olimpiyadlar Yaz Oyunları, Akbank Doğan Kardeş Tifdruk Matbaası, İstanbul, 1976, s. 6. Modern olimpiyatların babası sayılan ve aristokrat bir aileden gelen Baron Pierre de Coubertin, 1863 te Paris te doğmuştur. Bir eğitimci olarak başta İngiliz ve Amerikan okulları olmak üzere, farklı ülkelerin eğitim sistemlerini incelemiştir Sedan Savaşı nda Fransızların Almanlara yenilgisinde Fransız gençliğinin bedenen iyi yetişememesinin etkisi olduğu kanısına varmış, bu da onu eğitimin sadece zihinsel değil bedensel olarak da verilmesinin önemli olduğu fikrine götürmüştür ve 1894 te Sorbonne Üniversitesinde düzenlene toplantılarda, modern olimpiyatları ihya etme düşüncesini açıklamış ve ikinci toplantıda kendi çabalarıyla kurulan Uluslararası Olimpiyat Komitesi nin ilk genel sekreteri olmuştur e kadar bu görevi aralıksız sürdürmüş, bu tarihten sonra görevi bıraksa da 1937 yılında Cenevre de ölene dek kurumun onursal başkanlığını yapmıştır. İMPARATORLUKTAN CUMHURİYETE GEÇİŞ SÜRECİNDE 5 itibaren görülmeye başlamıştır. Devletin yönetici unsurları, siyasi, askerî ve ekonomik ıslahatlarla çeşitli kurumları düzenleyerek kötü gidişi durdurma çabasına girmişlerdir. Diğer yandan, Osmanlı tebaasındaki bazı etnik unsurlar, milliyetçi refleksle hareket edip kendi ulus-devletlerini inşaya çalışmışlardır. Tanzimat sonrasında modernleşme girişimleri hız kazanmıştır. Siyasal ve askerî kurumların düzenlenmesi süreci devam ederken, eğitim, hukuk, basın, edebiyat gibi alanların yanı sıra, spor alanında da önemli gelişmeler yaşanmıştır. Daha önce başta güreş olmak üzere, tekke ve vakıf gibi organizasyonlar bünyesinde sportif faaliyetlere rastlanırken 6, Tanzimat ile beraber spor, askerî okulların müfredatında da riyazat-ı bedeniye ya da jimnastik talimi adıyla yer almaya başlamıştır 7. Askerî okullar dışında 1868 de açılan Mekteb-i Sultani de de (Galatasaray Lisesi) Fransız Beden Eğitimi öğretmeni Curel in önderliğinde jimnastik dersleri verilmeye başlanmıştır 8. Burada jimnastik derslerinde edinilen kazanımların, yılsonunda halka açık yerlerde yapılan gösterilerle geniş kitlelere ulaştırılması, hiç şüphesiz sporun halka yaygınlaştırılması anlamında önemli bir etkinlik olmuştur da çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi nde jimnastik derslerine önem atfedilerek bu derslerin rüştiyeler için zorunlu kılınması 10, devletin beden gelişimini artık bir programa bağlamaya karar verdiğinin bir göstergesidir. II. Abdülhamid in hükümdarlığına rastlayan yüzyılın son çeyreğinde, okullaşma oranının artması ve okullarda jimnastik derslerinin yaygınlaşması, önceleri gayrimüslim azınlıkların, sonrasında ise Müslümanların çeşitli spor kulüpleri etrafında toplanarak bireysel sporlar ve takım sporları icra etmelerini kolaylaştırmıştır. İstanbul, İzmir, Selanik gibi batı etkisine açık kozmopolit şehirlerde kurulan kulüpler, futbol, bisiklet, atletizm, jimnastik, güreş, boks, deniz sporları (kayık yarışları, yüzme), golf, kriket gibi spor branşlarında faaliyet göstermişlerdir 11. İzmir ve Selanik te faaliyet 6 Kurthan Fişek, 100 Soruda Türkiye Spor Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1985, s Mehmed Esad, Mirât-ı Mekteb-i Harbiye, İstanbul, 1310, s Cem Atabeyoğlu, Türk Spor Tarihi Ansiklopedisi , İstanbul, 1991, s Yiğit Akın, Gürbüz ve Yavuz Evlatlar Erken Cumhuriyet te Beden Terbiyesi ve Spor, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, Matbaa-i Âmire, Dersaadet, 1286 (H), s. 9. Nizamnamenin 23. Maddesinde rüştiyelerin tahsil müddetinin 4 yıl olduğu belirtildikten sonra, rüştiyelerde okutulacak dersler sıralanmıştır. Bu dersler arasında jimnastik de vardır. 11 Bu şehirlerden İzmir için bkz. Günver Güneş, Osmanlı dan Cumhuriyete Modern Sporların İzmir e Girişi ( ), İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı, İzmir, 2012. 6 EFDAL AS gösterenler, denetim açısından başkentten daha uzak olmanın avantajlarından yararlanmışlardır. İstanbul daki kulüpler ise her türlü toplu faaliyetin şüpheli görülerek takibe uğradığı bu dönemde, olağan şüpheliler listesindedir. Kulüpler bünyesinde faaliyet gösteren sporculardan bireysel sporla uğraşanlar nispeten baskıyı daha az hissederken, takım sporlarıyla uğraşan Müslümanlar, birtakım sıkıntılara maruz kalabilmişlerdir 12. Bu dönemde, aydın kesim de spora ilgisini artırmış, hem sağlık açısından hem de faydalı bir boş zaman uğraşı olarak beden terbiyesi ile ilgili basında yazılar yer almaya başlamış, konuya yönelik çeşitli kitaplar yayınlanmıştır 13. Anılan dönem, aynı zamanda Coubertin in modern olimpiyatlar için harekete geçtiği dönemdir. İşte çalışmada, söz konusu dönemden Cumhuriyet in ilanına kadar olan süreçte gerçekleştirilen modern olimpiyatlara Osmanlı Devleti nin katılımı konusu irdelenecektir. Çalışmayı yaparken, birinci elden kaynak olarak döneme ait Osmanlı arşiv belgelerinden ve dönemin süreli yayınlarından yararlanılmıştır. Ayrıca konuyla ilgili otorite sayılabilecek kişilerin eserlerine ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi nin 14 resmi yayınlarına da başvurulmuştur. İlk Modern Olimpiyatlar: 1896 Atina Baron Coubertin, 25 Kasım 1892 de Union des Sociétés Françaises des Sports Athlétiques in beşinci kuruluş yıldönümü nedeniyle Sorbonne Üniversitesi konferans salonunda yapılan toplantıda yapmış olduğu konuşmayla, modern olimpiyatları tekrar ihya etme düşüncesini ilk olarak açıklamıştır. Yine aynı yerde 16 ve 23 Haziran 1894 tarihlerinde 12 ülkeden 200 den fazla delegenin katılımıyla yapılan toplantılarda da oyunların tüzüğünün hazırlanması için bir komite seçilmiş, komitenin başkanlığına Coubertin getirilmiştir 15. Komite, ilk olimpiyatların 6-15 Nisan 1896 tarihleri arasında Atina da; ikincisinin ise 1900 tarihinde Paris te yapılmasını kararlaştırmış ve bu arada 12 Bu konuda çok sık verilen bir örnek, genellikle ilk Türk futbol takımı olarak kabul edilen Black Stocking in yaşadıklarıdır yılında kurulan kulübe mensup Reşad Danyal ve Bahriye Zabiti Fuad Hüsnü Beyler, Rum takımıyla yapmış oldukları ilk maçtan sonra tutuklanmışlar, Hariciye Nezaretinde görevli Reşad Danyal Bey Tahran sefaretine sürgün edilmiş, Fuad Hüsnü Bey ise askerî mahkemede yargılandıktan sonra küçük bir cezayla kurtulmuştur. Bkz. Mehmet Yüce, Osmanlı Melekleri Futbol Tarihimizin Kadim Devreleri, C. I, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014, s Söz konusu yayınların bir listesi için bkz. Akın, a.g.e., s Bundan sonra IOC olarak geçecektir. 15 Pelle, Kimberly D.- Findling, John E., Historical Dictionary of The Modern Olympic Movement, Greenwood Press, Westport,1996, s İMPARATORLUKTAN CUMHURİYETE GEÇİŞ SÜRECİNDE 7 tüzük de hazırlanmıştır ülkeden toplam 241 sporcunun, 9 farklı spor branşında katılımıyla gerçekleşen ilk olimpiyatların Organizasyon Komitesi Başkanlığı nı Veliaht Prens Konstantin üstlenmiştir 17. Önceleri böyle bir organizasyonun Yunanistan da yapılmasına soğuk bakan yöneticiler, daha sonra organizasyonun ulusal kimlik inşasında bir harç olarak kullanılabileceğinin ve dış politikada böyle bir organizasyondan yararlanılabileceğinin farkına varmışlardır Atina Olimpiyatları na Osmanlı Devleti nin katılımı konusuna geçmeden önce, Osmanlı Devleti ile olimpiyatlara ev sahipliği yapacak olan Yunanistan arasındaki siyasi ve askerî ilişkilere göz atmak yerinde olacaktır. Çünkü sonraki yıllarda da örneklerine sık rastlandığı üzere, katılımcı ülke ile ev sahibi ülke arasındaki dönemsel ilişkiler, ülkelerin olimpiyatlara katılım kararları üzerinde etkili olmuştur. Bilindiği üzere, da Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan ve Osmanlı Devleti nin yenilgisiyle sonuçlanan savaş sonunda, 14 Eylül 1829 da imzalanan Edirne Anlaşması ve arkasından İngiltere, Fransa ve Rusya arasında yapılan Londra Protokolü (3 Şubat 1830) sonucunda Yunanistan ın temelleri atılmıştır. 24 Nisan 1830 tarihinde Londra Protokolü nü onaylayan Osmanlı Devleti, Yunanistan ın bağımsızlığını kabul etmiştir. Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki ilişkiler genellikle gergin geçmiş ve bu gerginlik, Yunanistan ın Girit i ilhak etmek istemesinden kaynaklanan sorunlarla günden güne artmıştır 18. Olimpiyatların düzenlendiği 1896 yılı, iki ülke arasında Girit Meselesi nedeniyle gerginliğin doruk noktaya çıktığı bir yıl olmuştur. Nitekim olimpiyatların düzenlenişinden bir yıl sonra iki ülke arasında savaş meydana 16 Haluk San, Olimpiyatlarda Türk Sporcuları, Hürriyet Gazetesi Yayını, İstanbul, 1988, s ; Atıf Kahraman, Osmanlı Devleti nde Spor, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1995, s Kahraman, tüm dünya basınında yayınlanan bu karardan İstanbul gazetelerinin hiç bahsetmediğini, İzmir ve Selanik teki Rumca gazetelerin kısaca değindiğini, sadece Atina da 1895 yılı Mart ayından itibaren Trabzonlu bir Rum tarafından ayda bir kez Osmanlıca yayımlanan Vatan adlı gazetede konuyla ilgili haberin olduğunu belirtmektedir. Haberde, Yunan kralının oğlu Konstantin başkanlığında [olimpiyatlar için] bir dernek kurulup yardım parası toplandığı, derneğe İskenderiye deki Rum tüccarlardan Averof Efendi nin 500 bin frank bağış yaptığı yazmaktadır. Vatan, Nisan 1895, S.2, s Olympic Summer Games Fonds List, Historical Archives / Olympic Studies Centre, Lausanne, 2011, s. 2. Branşlar, atletizm, bisiklet, eskrim, jimnastik, halter, güreş, yüzme, tenis ve atıcılık idi. 18 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C. V, TTK Basımevi, Ankara, 1988, s Ayrıca bkz. Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih, Der Yayınları, 9. Baskı, İstanbul, 2012, s 8 EFDAL AS gelmiştir 19. Bu nedenle Osmanlı Devleti nin bu ilk modern olimpiyatlara bakış açısını ve katılımı konusunu, söz konusu parametrelerden bağımsız düşünmemek gerekmektedir. Osmanlı arşiv belgelerinden elde edilen bazı belgeler, devletin Atina da bir olimpiyat düzenleneceğinden en azından bir yıl önce haberdar olduğunun anlaşılmasını sağladığı gibi, Osmanlı Devleti nin bu faaliyete olan tavrının görülmesine de olanak tanımaktadır. Bu belgelerden ilki, o dönemde Osmanlı Devleti nin yönetiminde olan Sisam (Samos) Adası nda faaliyet gösteren musiki cemiyetine, Atina olimpiyat oyunları komisyonundan gelen bir davetle ilgilidir. Buna göre Sisam Emareti, 19 Haziran 1895 tarihinde Atina büyükelçiliğine bir mektup yazarak, gelecek yıl Mart ya da Nisan aylarında Atina da icra edilecek olimpiyatlara, olimpiyat komisyonu tarafından Sisam Musiki Cemiyeti nin davet edildiklerini, bu davetin diğer vilayetlere de yapılıp yapılmadığını öğrenmek istemekte ve davete karşı ne tür bir hareket tarzı izleyeceklerini sormaktadır. Atina büyükelçiliği 25 Haziran da Hariciye Nezareti ne, Hariciye Nazırı da 26 Safer 1313 tarihinde padişaha durumu arz etmektedir 20. Sisam Musiki Cemiyeti ne yapılan bu davetin, Osmanlı egemenliğindeki diğer vilayetlere de yapılıp yapılmadığı ve söz konusu davete Osmanlı yöneticilerinin cevabı konusunda elimizde belge yoktur. Fakat davetin doğrudan Osmanlı Devleti ne yapılmayıp, nüfusunun çoğunluğunu Rum vatandaşların oluşturduğu ve 1820 li yıllardaki Yunan isyanlarında başrol oynayan bölgelerden birisi olan Sisam Emâre
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks