Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Incident Management. Jaarbericht ncident management

Category:

BusinessLaw

Publish on:

Views: 6 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Incident Management 1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A13 A15 A16 A17 A20 A27 A28 A50 A67 N11 N15 N Jaarbericht 2009 ncident management Verkeerscentrum Nederland Verkeerscentrum Nederland VOORWOORD 2009 is
Transcript
Incident Management 1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A13 A15 A16 A17 A20 A27 A28 A50 A67 N11 N15 N Jaarbericht 2009 ncident management Verkeerscentrum Nederland Verkeerscentrum Nederland VOORWOORD 2009 is mijn laatste jaar als Landelijk Verkeersmanager, en ik ben er trots op dat het weer een goed IM-jaar is geweest, met uitbreiding van Incident Management richting Provincies en Gemeenten. Maar daar gaat het in dit Jaarbericht IM niet over. Deze keer komen mensen van alle partijen aan het woord die Incident Ineke van der Hee, Management daadwerkelijk Landelijk Verkeersmanager, uitvoeren. En het is fantastisch te zien dat we zo n Hoofdingenieur Directeur Rijkswaterstaat brede collectie artikelen in ons Jaarbericht kunnen op- nemen. IM leeft! Bij alle partijen en in alle gelederen! Het enthousiasme is groot bij hen die IM in de praktijk waarmaken. Velen geven aan dat zij hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van IM en dat zij nog steeds ruimte zien om IM verder te ontwikkelen. Ik ben blij met jullie enorme inzet en wens jullie, ook namens alle weggebruikers, veel succes met het verder optimaliseren van IM. Eeltje Hoekstra, Verkeerscentrum Nederland: De uitvoerenden aan het woord Wat zegt er meer over het succes van Incident Management dan het enthousiasme van de uitvoerenden. Natuurlijk is er naast dit enthousiasme ook opbouwende kritiek, maar die wordt altijd gegeven in de vorm van meedenken hoe we Incident Management in Nederland nog verder kunnen verbeteren. Meindert Louwsma, Richtlijn Er was een duidelijke vraag vanuit de hulpverlening om een richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten op niet-autosnelwegen, zegt Meindert, dat kwam regelmatig vanuit het publiek naar voren op de multidisciplinaire IM Veiligheidsdagen in De richtlijn voor de autosnelwegen was al een paar jaar met succes in gebruik en er was gewoon behoefte aan een richtlijn voor de andere wegen. Meindert: In het eerste kwartaal van 2008 is een multidisciplinaire werkgroep begonnen aan deze klus. Ikzelf mocht namens de brandweer deelnemen aan deze werkgroep. Het is achteraf fascinerend om dat ontwikkelingsproces nog eens te bekijken. We zijn er toen als groep vertegenwoordigers van alle disciplines volkomen open ingegaan en dat heeft veel discussies opgeleverd. De ideeën van de verschillende deelnemers kregen allemaal een kans en het ging er soms behoorlijk heftig aan toe. Maar wel altijd met respect voor elkaars standpunten. Uiteindelijk is er een richtlijn uitgerold, die niet een samenraapsel was van allerlei onderweg gesloten compromissen. Een richtlijn met een duidelijke visie op de aard van de gevaarzetting, op de mogelijkheden en onmogelijkheden als eerste hulpverlener ter plaatse en met een realistische kijk op de voorwaarden, die door de eerste man ter plaatse gecreëerd moeten worden om een incident zo effectief mogelijk af te kunnen handelen. En tijdens de IM Veiligheidsdagen in november 2008 konden we de eerste versie van de richtlijn als concept aan alle bezoekers meegeven. Er zijn toen 1500 exemplaren uitgedeeld in de commentaarronde. Wat we toen nog niet zeker wisten, maar wat wel duidelijk werd door het commentaar wat er binnenkwam, is dat we goede weg waren ingeslagen vervolgt Meindert. Het commentaar raakte op geen enkele wijze aan de hoofdlijnen die waren uitgezet. Alleen de details konden hier en daar wat worden geoptimaliseerd. We zijn als werkgroep dan ook erg trots op het resultaat: de Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten met tweezijdig aanrijdgevaar, met als ondertitel voor alle wegen met nietgescheiden rijbanen. Dat is wel een hele mond vol, maar het houdt in dat samen met de al bestaande richtlijn, die is omgedoopt tot Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten met eenzijdig aanrijdgevaar nu het hele Nederlandse wegennet wordt afgedekt. ncident management ncident management In veel bijdragen aan dit Jaarbericht 2009 gaat het over hoe Incident Management de veiligheid en de samenwerking de afgelopen jaren heeft verbeterd. Daar zijn we uiteraard trots op, want daar doen we het voor. Daarbij geven velen nog suggesties voor verdere verbetering. Ik beschouw dat als uitdagingen, die we weer samen met jullie zullen aangaan. Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten met eenzijdig aanrijdgevaar voor alle wegen met gescheiden rijbanen Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten met tweezijdig aanrijdgevaar voor alle wegen met niet-gescheiden rijbanen De nieuwste producten van die voortdurende multidisciplinaire samenwerking zijn de Richtlijnen eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten met eenzijdig en met tweezijdig aanrijdgevaar. Meindert Louwsma vertelt daar hiernaast meer over. Die richtlijnen gaan we dit jaar nog verder uitdragen en toelichten op de komende IM Veiligheidsdagen in november Ik bedank jullie allemaal voor jullie inspirerende bijdragen. ncident management ncident management Waar het incident ook heeft plaatsgevonden, altijd is een van de twee richtlijnen van toepassing. Het verschil is: komt het verkeer en dus ook het gevaar van één kant, of komt het van twee of meer kanten. Brandweer Haaglanden: tweezijdig aanrijdgevaar is een logisch vervolg Meindert: De richtlijnen zijn gebaseerd op een universeel principe, namelijk dat je in beginsel met minimale middelen een veiligheidsruimte moet creëren tussen het incident en het verkeer. En dat kun je eigenlijk alleen maar doen met het materieel dat je op dat moment als eerste hulpverlener ter plaatse bij je hebt, namelijk je hulpverleningsvoertuig. Het grote voordeel van zo n multidisciplinaire richtlijn is dat je allemaal volgens hetzelfde patroon handelt en dat je dus uiteindelijk aan een half woord genoeg hebt om elkaar te begrijpen en om te handelen. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste winstpunt. Als ik nu bij een incident kom en er zijn collega s van andere disciplines bezig, dan begrijp ik meteen wat ze aan het doen zijn en kan ik mijn eigen rol daarin gaan vervullen. Dat werkt enorm effectief en ik heb al in de praktijk meegemaakt dat een behoorlijk incident op de autosnelweg, waarbij alle disciplines aanwezig waren, binnen een uur was afgehandeld. Dat zou je zes jaar geleden, voordat de eerste richtlijn uitkwam, nooit hebben gered. En we moeten niet vergeten dat de nieuwe richtlijn ook nog een verborgen schat herbergt, zegt Meindert, namelijk de schouwkaart. Dit hulpmiddel, waarmee de eerste hulpverlener ter plaatse voor alle disciplines de eerste belangrijke informatie aan zijn meldkamer kan doorgeven, voorziet duidelijk in een behoefte. Tot Schouwkaart voor de nu toe was er veel te weinig aandacht eerste IM-hulpverlener op de plaats incident voor de kwaliteit van het berichtenverkeer tussen de plaats incident en Korte, feitelijke informatie aan de meldkamer voor het bepalen van de meldkamer. Dat is eigenlijk met de inzet van de IM-hulpdiensten de schouwkaart, die in hoofdlijnen het internationale Methane protocol volgt, in één klap opgelost. In iedere richtlijn zit een schouwkaart! En dat de behoefte groot is, blijkt wel uit de vraag: de hulpverleners willen de schouwkaart hebben, vervolgt hij. En ik denk dat ik als voormalig hoofd van de meldkamer in Haaglanden wel met enig gezag kan zeggen dat de schouwkaart precies doet wat hij moet doen. Hij structureert het berichtenverkeer en zorgt ervoor dat de belangrijke informatie voor alle partijen wordt doorgegeven en niets meer. En omdat de schouwkaart is gemaakt door praktijkmensen, wordt hij ook begrepen door praktijkmensen. Ik geef wel toe dat daar enige training aan vooraf zal moeten gaan, of dat er in ieder geval eerst enige ervaring mee moet worden opgedaan. Maar ik durf te beweren dat iemand na enige oefening volgens de structuur van de schouwkaart binnen 30 seconden alle belangrijke eerste informatie van een incident voor alle hulpdiensten kan doorgeven, zegt Meindert. Als we dat uiteindelijk landelijk en multidisciplinair kunnen realiseren, is dat een grote stap vooruit. Meindert: Met de eerste veiligheidsmaatregelen wordt ook gezorgd voor voldoende ruimte rond het incident. Als je je na de bevrijding van slachtoffers moet gaan bezighouden met de vraag hoe de ambulances nu weer weg moeten komen, dan is er bij het nemen van de eerste maatregelen iets fout gegaan. In de richtlijnen staat ook het parkeerbeleid: aanwijzingen voor het parkeren van voertuigen die niet direct bij de afhandeling van het incident betrokken zijn, zodat aan en afvoerroutes vrijgehouden worden. Als iedereen dit tussen de oren heeft en het in verschillende omstandigheden kan toepassen, dan blijft een incident voor ambulances bereikbaar en kunnen ze na de bevrijding van elk slachtoffer meteen vertrekken. Tot slot wil ik nog graag een kleine anekdote vertellen die aangeeft hoezeer Incident Management is gaan leven bij de hulpverleners in de praktijk, zegt Meindert. Ik kom laatst met een stagiaire toevallig langs een incident op de A12, waarbij het Klpd, een weginspecteur van Rijkswaterstaat en een berger al aanwezig zijn. En ik denk, dit is een mooie kans om iets over IM uit te leggen, dus ik stop (ja inderdaad, netjes volgens het parkeerbeleid bij eenzijdig aanrijdgevaar, MIDDENBERM [max. snelhied meter] voorbij en in lijn met het incident). Ik stel de stagiaire voor aan de politieman en ik hoef vervolgens niets meer te doen. De politieman gaat de brandweerstagiaire vertellen over Incident Management en over hoe de hulpverleningsvoertuigen precies moeten staan en hoe het incident vervolgens zal worden afgehandeld. Kijk, dat bedoel ik nou met het voordeel van alle disciplines die dezelfde taal spreken! Meindert in actie tijdens de opnamen voor de instructievideo tweezijdig aanrijdgevaar Marieke Tijdink, Mondial Assistance: De kop is er af voor ons. Juli 2009 was voor ons het begin van het Landelijk Centraal Meldpunt (LCM), zegt Marieke Tijdink, Teammanager LCM bij Mondial Assistance. En dat begin was best heftig, kan ik wel zeggen. Maar we kregen gelukkig al snel de slag te pakken. Het LCM ontvangt alle IM meldingen die betrekking hebben op personenwagens en stuurt de juiste berger op pad. Dat klinkt eenvoudig, zegt Marieke, maar dat was in het begin toch best even wennen. Het was voor ons een nieuwe manier van werken, met andere eisen aan de snelheid. Bij meldingen die wij aannemen voor andere opdrachtgevers moeten wij altijd een lijst van gegevens hebben, voordat we verder kunnen. Maar bij IM meldingen gaat het er om met een minimum aan gegevens zo snel mogelijk door te melden. Alleen locatiegegevens zijn weer extra belangrijk. Daarnaast zijn de meldende partijen gewend aan een andere manier van onderling communiceren dan wij tot dan toe gewend waren met onze andere opdrachtgevers, aldus Marieke. Dus was het in het begin van beide kanten even wennen. We hadden niet alleen de eis om zo snel mogelijk de telefoon op te nemen, maar daarnaast ook de wens en verwachting van de meldende partijen om de meldingen zo snel mogelijk in te voeren. Aangezien alles voor Het LCM is onderdeel van de uitvoering van de Incident Management Personenautoregeling van de Stichting Incident Management. Via het LCM worden bergers ter plaatse gestuurd. De berging van vrachtauto s is apart geregeld in de IM-Vrachtwagenregeling. Daarvoor zijn zware bergers gecontracteerd. De meldingen van vrachtautoincidenten gaan via het Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV), dat wordt uitgevoerd door de VHD. onze mensen aanvankelijk nieuw was, zat de routine er nog niet direct helemaal in. Dus hebben we in het begin alle zeilen moeten bijzetten om de contractafspraak te halen: 80% van de meldingen binnen 20 seconden opnemen. Maar na een tijdje krijg je het specifieke van de IM meldingen in de vingers. We waren wel goed voorbereid, zegt Marieke. Al ver voordat we echt van start gingen in juli 2009 hebben we onze systemen ontwikkeld en onze mensen getraind. En om van tevoren een goed beeld te vormen over wat wij in de praktijk konden tegenkomen, hebben we twee keer een bergersklankbordgroep georganiseerd. En in het najaar van 2009 hebben we Open Dagen georganiseerd voor bergers, meldkamercentralisten en wegverkeersleiders uit de verkeerscentrale. Dat was een groot succes en dat gaan we dit jaar weer doen. Marieke: IM is samenwerken en als je je realiseert om hoeveel partijen het gaat, dan is het indrukwekkend hoe goed die samenwerking in de meeste gevallen verloopt. Ik denk dat er al veel goed geregeld is binnen IM en we vinden het erg leuk om er deel van uit te maken en met alle partijen samen dit belangrijke werk te doen. En als ik dan naar de toekomst kijk, vervolgt Marieke, dan is er natuurlijk altijd verbetering mogelijk. Met name als het gaat om samenwerking en informatie uitwisseling. Zo zou het geweldig zijn als er in de toekomst een real time terugkoppeling van informatie mogelijk is tussen het LCM en de andere partijen. Frans Ossevoort, VHD/Europ Assistance: Wij dragen veel bij aan IM. Wij zijn vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van Incident Management, zegt Frans Ossevoort, en hebben er altijd actief aan bijgedragen. Veel regelingen die ervoor zorgen dat incidenten zo snel mogelijk worden afgehandeld, zijn in de loop van de jaren ontstaan uit de praktijk. Samen met Rijkswaterstaat en de bergers hebben wij altijd gezocht naar mogelijk heden tot verbetering van het meld- en afhandelproces en naar kostenreductie. Frans: Zo zijn wij ook vanaf het begin van het Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV) actief betrokken bij de ontwikkeling van: het Recht van Retentie : het vasthouden van vrachtwagens na een incident totdat de rekening voor berging en/of schade aan de infrastructuur is voldaan (vooral voor buitenlandse vrachtwagens). Waar vroeger 80% van de kosten niet werd betaald, zijn we nu in de situatie waar 98% van de kosten wel wordt betaald. Een kostenbesparing van miljoenen voor Rijkswaterstaat, die garant staat. Ook regelen wij in opdracht van Rijkswaterstaat de verkoop van vrachtwagens die niet worden opgehaald. diverse pilots, zoals: de pilot Opstarten CMV door derden: in het kader van de verkeersveiligheid is een speciaal nummer bij de verkeerscentrale in Geldrop ingesteld, dat dealers/bandenspecialisten kunnen bellen voor het opstarten van pechhulp (bijv. verwisselen van een vrachtwagenband). De verkeerscentrale start via het CMV het proces op. het Landelijk Afhandelpunt Wegsleepregeling waar achtergelaten voertuigen, die volgens de IM wegsleepregeling zijn verwijderd, in een database worden verzameld. De hele afhandeling zowel bij het afhalen (opsporen en aanschrijven van eigenaar, etc.) als bij het niet afhalen (verkoop, demontage, afmelding RDW, etc.) wordt door de VHD verzorgd. Ook dit leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen voor Rijkswaterstaat, omdat nu 80 tot 90% van de voertuigen binnen 14 dagen wordt opgehaald (RWS vergoedt stallingskosten niet opgehaalde voertuigen). de Richtlijn tijdelijk IM bij werk in uitvoering, die voor CMV door de speciale inrichting van het VHD systeem per direct mogelijk is. het BergingsvoertuigenIdentificatieSysteem waarmee Rijkswaterstaat kan bepalen of de CMV berger met gecertificeerd materieel aan het werk is. het Berger Select Systeem, een systeem om voor elke incidentlocatie snel te kunnen bepalen wie de snelst aanrijdende CMV berger is. Wij zijn ervan overtuigd dat we door de levering van extra service een uitstekende partner zijn in het IM /CMV proces en hiermee Rijkswaterstaat veel werk en kosten besparen, besluit Frans. We zien nog ruimte voor verbeteringen/kostenbesparingen en zullen er alles aan doen om onze bijdrage te blijven leveren. We denken bijvoorbeeld aan het verder stroomlijnen van processen en optimaliseren van de communicatie. Chauffeurs Ambulancezorg: De veiligheid is een stuk groter geworden. Op de snelweg is de veiligheid veel groter geworden, in ieder geval in onze regio zeggen Rainier Nortan, Peter Abendroth en Jaap Both, ambulance-chauffeurs in Rotterdam en omgeving. Maar ze voegen er direct aan toe dat lang niet alle collega s zich aan de richtlijn houden en dat het zelfs voorkomt dat er een ambulance op een verkeerde manier fend-off staat. Terwijl het echt niet moeilijk is om het goed te doen, zegt Rainier. Ik heb er geen probleem mee mijn ambu in de fend off positie te zetten. Ik kan dat laatste stuk best lopen en ik laat het Klpd gewoon mijn voertuig verplaatsen als zij ter plaatse komen. Jaap: Ik ben 5 jaar instructeur geweest en daarom ken ik de richtlijn heel goed. Dat geldt helaas nog niet voor alle collega ambulancechauffeurs. Zij zien nog niet allemaal het belang van Incident Management in en zij realiseren zich niet dat ze verzekeringstechnisch een probleem hebben als ze zich niet aan de richtlijn houden en er gebeurt wat. En ik heb ook wel eens een collega hulpverlener aangesproken op onveilig gedrag. Hij stak lopend een rijstrook over die niet afgesloten was voor het verkeer. Daar was hij niet blij mee, maar ik denk dat door de manier waarop ik het deed, de boodschap toch over is gekomen: Geen rijstroken oversteken zonder het verkeer stop te (laten) zetten. Ik vind dat de richtlijn in de eerste jaren van zijn bestaan al een enorme bijdrage heeft geleverd aan de veiligheid en aan de samenwerking zegt Peter. Het is gewoon geweldig te weten dat je blindelings aan de slag kunt, omdat een collega hulpverlener de bufferfunctie al heeft ingenomen. Dat is goed voor de concentratie op je werk, namelijk slachtofferhulp. Je wordt niet meer afgeleid door het gevaar van het verkeer. En incidenten zijn voor ons beter bereikbaar geworden door het parkeerbeleid. En door de structuur die in de richtlijn wordt geboden, is de samenwerking veel beter geworden, vervolgt Jaap. Er is nu een uniform, multidisciplinair aanvalsplan en het Coördinatieteam Plaats Incident (Copi) geeft structuur aan de afhandeling. Rainier: Wat ook fantastisch heeft bijgedragen aan het veiliger maken van de hulpverlening op de snelweg is natuurlijk de introductie van de Weginspecteur door Rijkswaterstaat. Dat is een enorm positieve ontwikkeling en ik kan niet anders zeggen dan dat alles netjes door ze wordt geregeld. Ze weten waar ze mee bezig zijn. Het zijn echte vakmensen geworden de laatste jaren. Maar dat geldt niet alleen voor de weginspecteurs. Ook de andere hulpverleners worden steeds professioneler in de afhandeling van incidenten. En dat moet natuurlijk ook wel, zeker in een regio als deze, waar elke dag enorm veel incidenten plaatsvinden. Maar er blijft altijd ruimte voor verbetering, want het komt nog steeds voor dat voertuigen al opgeladen of weg zijn, voordat wij de kans hebben gehad ze te schouwen. Het schouwen van voertuigen op de plaats van het ongeval door de ambulance bemanning is belangrijk, omdat het cruciale informatie kan opleveren over het lichamelijk letsel van de slachtoffers, vult Peter aan. Dus hierbij het verzoek te wachten met het afvoeren van voertuigen totdat wij de gelegenheid hebben gehad ze te schouwen. Zijn er tot slot nog punten die jullie graag naar voren willen brengen in het IM Jaarbericht? Ja, twee dingen. Het gebeurt nog te vaak dat de zwarte letter op het gele vlak van het hectometerbord niet wordt doorgegeven. Die is erg belangrijk voor ons om de juiste locatie te vinden. En wij willen graag kwijt dat we het enorm waarderen dat we nu ook eens ons zegje hebben kunnen doen. Vaak zie je dat beleidsmedewerkers aan het woord komen en dat degenen die het daadwerkelijk moeten doen vergeten worden. Dat is nu eens niet zo. En dat vinden we alledrie geweldig! Marc Persoon, STI: Wat doen wij, en hoe gaat dat in zijn werk? Ons werk wordt wel bekender, maar er zijn toch nog steeds veel hulpverleners die niet weten wat wij doen, zegt Marc. Marc: Laat ik beginnen met de criteria voor ons om ter plaatse te gaan. Dit zijn de belangrijkste: Een gekantelde vrachtwagen Een vrachtwagen in brand Meerdere vrachtwagens bij het incident betrokken Milieuschade/schade aan de wegeninfrastructuur veroorzaakt door een vrachtwagen Gro
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks