Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

informaci o objemech podpor podporovaných zdrojů energie v letech

Category:

Concepts & Trends

Publish on:

Views: 6 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERU žadateli informaci o dvou subjektech, zda
Transcript
Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERU žadateli informaci o dvou subjektech, zda jsou držiteli platné licence, informaci o rozhodnutích o udělení licence a v jakých konkrétních výrobnách jsou subjekty oprávněny vyrábět elektřinu. 2. Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj ERU žadateli informaci o objemech podpor podporovaných zdrojů energie v letech Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERU žadateli informaci k výkazu zisku a ztráty úřadu ke třem syntetickým účtům za roky 2013 a 2014 a informaci o počtu zaměstnanců Energetického regulačního úřadu ke konci roku 2014 a informaci o celkové výši kapitálu k tomuto datu. 4. Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERU žadateli informaci o žádostech o připojení plynu, týkající se dvou společností. 5. Dne odmítl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERU žádost o informaci a to z důvodu obchodního tajemství. 6. Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERU žadateli informaci o databázi držitelů licence na výrobu elektrické energie spalováním bioplynu v bioplynových stanicích, která se nachází na webových stránkách Energetického regulačního úřadu. 7. Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERU žadateli informaci o počtu případů vznesených vůči Energetickému regulačnímu úřadu na náhradu škody dle zákona Č. 82/1998 v letech , o výši škody, kterou úřad vyplatil na základě zákona Č. 82/1998 na základě rozhodnutí soudu 1 mimosoudní dohody v letech , o počtu případů, ve kterých úřad vymáhal vzniklou škodu po úřednících v letech , o výši škody vymáhané po úřednících v letech , o výši škody, která byla v letech úředníky uhrazena. 8. Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj ERU žadateli informaci o vedení sporu či správního řízení mezi dvěma společnostmi. 9. Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj ERU žadateli informaci o měrném snížení provozní podpory obnovitelných zdrojů energie. 1 10. Dne rozhodl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ o odmítnutí žádosti žadatele, z důvodu probíhajícího šetření v dané věci (přezkoumání tvorby ceny tepelné energie). ll. Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERU žadateli informaci o databázi držitelů licence na výrobu elektrické energie z podporovaných zdrojů, která se nachází na webových stránkách Energetického regulačního úřadu. 12. Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERU žadateli informaci o provedení kontroly a o výsledku provedené kontroly. 13. Dne Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERU odmítl žádost o informace týkající se výkladu energetického zákona. 14. Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERU žadateli požadovaná rozhodnutí předsedkyně Energetického regulačního úřadu čj ERU a čj ERU. 15. Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERU žadateli požadovaná rozhodnutí předsedkyně Energetického regulačního úřadu čj /2013- ERU, čj /2013-ERU a čj /2013-ERU. 16. Dne rozhodl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ o odmítnutí žádosti žadatele týkající se sdělení závaznosti stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu pro Energetický regulační úřad ve věci připravované fúze společností z oblasti podnikání v energetických odvětvích a dopadu samotné fuze na výši výplaty podpory za výkup elektřiny. 17. Dne rozhodl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ o odmítnutí žádosti žadatele, jejímž předmětem bylo poskytnutí sdělení, zda v rámci správního řízení s prodejcem elektriky, které u ERU žadatel vyvolá, může úřad uložit prodejci elektriky pokutu a pokud ano pak za co a podle kterého zákona a paragrafu. 18. Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj ERÚpísemné materiály týkající se seznamu výrobců elektřiny z POZE za rok 2014 dle výkazů zaslaných ERÚ společností OTE, a. s. a povinně vykupujícími obchodníky a údajů týkajících se výše instalovaného výkonu, výše vyplacené podpory a celkového podporovaného množství elektřiny. 19. Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERU žadateli požadovaná rozhodnutí předsedkyně Energetického regulačního úřadu č. j /2012-ERU a /2014-ERU. 2 20. Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ informaci, na kolik provozovatelů fotovoltaických elektráren z celkového počtu vydaných licencí pro provoz FVE, bylo ze strany ERÚ podáno trestních oznámení k datu Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ informaci, kolik žalob ze strany NSZ bylo podáno na ERÚ ve věcech týkajících se vydaných licencí provozovatelům FVE k datu Dne rozhodl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ o odmítnutí žádosti žadatele týkající se sdělení, na základě jakých důvodů vydalo ERU v rámci obnovy správních řízení společnosti Zdeněk Sun a Saša Sun nová rozhodnutí, jimiž rozhodlo tak, že provozovatelům udělilo nové licence na výrobu elektřiny, přičemž těmito novými rozhodnutími přiznalo účinky ke dni vydání původních licencí ( ). 23. Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj ERÚ informaci o platu předsedkyně ERU a platů místopředsedů ERÚ. 24. Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ informaci, u kolika z celkového počtu vydaných licencí pro provoz fotovoltaických elektráren byla licence vydána bez patřičného povolení stavebního úřadu (stavební povolení či jiný souhlas, kolaudace, předčasné užívání stavby, zkušební provoz). 25. Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ informaci, u kolika z celkového počtu vydaných licencí pro provoz fotovoltaických elektráren byla licence vydána bez požadované délky praxe nebo dosaženého stupně vzdělání odpovědného zástupce za předmětnou licenci. 26. Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ informaci, u kolika z celkového počtu vydaných licencí pro provoz fotovoltaických elektráren byla licence vydána a u kterých se následně zjistil nesoulad mezi na ní uvedenými pozemky a skutečným umístěním elektrárny v katastrální mapě (nesou1ad ohledně parcelních čísel, hranic pozemků aj.). 27. Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERU požadovaná rozhodnutí ERÚ č. j. OLP /2013-ERU ze dne a rozhodnutí předsedkyně Energetického regulačního úřadu č. j ERÚ ze dne Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ žadateli informaci, jaká byla výše prostředků poskytnutých za externí právní služby včetně poradenství v letech , a jaká výše platových prostředků včetně odměn byla vyplacena všem zaměstnancům Energetického regulačního úřadu situovaným v rámci organizační struktury úřadu na pozicích vedoucí oddělení a výše, a to za měsíce červen 2014 a červen 29. Dne poskytl Energetický regulační úřad žadateli pod čj /2015-ERU požadované rozhodnutí předsedkyně Energetického regulačního úřadu č. j ERÚ ze dne Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ informaci, na kolik majitelů fotovoltaických elektráren z celkového počtu vydaných licencí pro provoz fotovoltaických elektráren v katastrálním území Kuřivody - kód katastru v městě Ralsko, bylo ze strany ERÚ podáno trestní oznámení k datu Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ informaci, resp. odkaz na webové stránky, kde bylo možné dohledat informaci o dokumentech (zákony, vyhlášky, vnitřní a prováděcí předpisy), na základě jakých zákonů a souvisejících vyhlášek v platném znění a prováděcích předpisů v platném znění a vnitřních předpisů ERU byly vydávány licence na provoz fotovoltaických elektráren v následujících obdobích: a) od b) od c) od Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ žadateli materiály týkající se platné licence číslo držitele FVE E. Čech s.r.o. (IČ: ) a k zrušené licenci číslo Dne Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ zodpověděl žadateli dotaz o počtu fyzických kontrol FVE s licencí vydanou v období od do uskutečnili pracovníci ERU na těchto elektrárnách před vydáním předmětných licencí. 34. Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ informaci o pracovnicích ERU, kteří byli v období od do na odboru licencí pověřeni vydáváním licencí pro fotovoltaické elektrárny. 35. Dne 4. ll odmítl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ žádost žadatele o sdělení, kolik pracovníků ERU a kteří (jmenovitě) v sekci OZE byli osobami s vyšší odbornou kvalifikací dle 50/78 Sb. za období: a) Od b) Od c) Od Dne 9. ll odmítl Energetický regulační úřad pod čj ERÚ žádost žadatele o zaslání veškerých podkladů a to jak tištěných, tak elektronických, použité 4 Energetickým regulačním úřadem pro stanovení výkupních cen a zelených bonusů pro biomasu a bioplyn (alternativně pro všechny druhy obnovitelných zdrojů) v letech 2006 až 2013, dále pak dokumenty, studie, analýzy, posudky zadané pro tento účel u externích dodavatelů a to včetně objednávek či smluv na jejich vypracování. Dále tak Energetický regulační úřad odmítl požadavek žadatele na zaslání softwarových nástrojů, přijatých faktur na jejich pořízení a vstupních dat vstupující do výpočtů provedených v těchto softwarových nástrojích. 37. Dne odmítl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ požadavek žadatele týkající se vyhlášeného výběrového řízení, když se žadatel konkrétně domáhal poskytnutí konečného plnění dodavatele, včetně všech příloh, týkajícího se veřejné zakázky Energetického regulačního úřadu, systémové číslo VZ: P14V , ev. č. zadavatele 08891/2014-ERU, a to jak v části vztažené k sektoru plynárenství, tak i za část elektroenergetiky. 38. Dne odmítl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ žádost žadatele o zaslání kompletních níže uvedených dokumentů v elektronické podobě ve věci 22 žalob NSZ na ERÚ, a to: 1) všechny žaloby Nejvyššího státního zastupitelství na ERÚ 2) všechny rozsudky nebo rozhodnutí Krajského soudu o těchto žalobách 3) všechny kasační stížnosti podané k Nejvyššímu správnímu soudu - podané Nejvyšším státním zastupitelstvím nebo osobami zúčastněnými na řízeních - související s rozsudky nebo rozhodnutími Krajského soudu, všechny rozsudky nebo rozhodnutí včetně přiznání odkladných účinků Nejvyššího správního soudu o těchto kasačních stížnostech. 39. Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ informaci, resp. odkaz na webové stránky, kde bylo možné dohledat informaci, a to rozhodnutí č. j /2015-ERU ze dne Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ, informaci lze dohledat na webové schránce, odkaz na ni poskytnut. 41. Dne 20. ll poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ informaci, ve kterých obcích nacházejících se v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina, pro něž má licenci na distribuci plynu udělenou společnost RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, PSČ 40117, IČ: , má tato společnost licenci udělenou na základě dokladů prokazujících užívací (tedy nikoliv vlastnické) právo ve smyslu ustanovení 7 odst. 4 písm. e) energetického zákona 42. Dne 20.l Energetický regulační úřad pod čj /2015, zaslal vyjádření k žádosti o sdělení vymezeného katastrálního území pro licenci Č s odkazem na vyhledavač licencí. 5 43. Dne 23. ll odmítl Energetický regulační úřad pod čj /2014-ERÚ žádost žadatele na poskytnutí informací, a to: I. presné vyčíslení kalkulace ceny za činnost povinně vykupujícího, II. vyčíslení korekčnichfaktorů pro všechny současné povinně vykupující, III. vyčíslení skutečnych vynosů činnosti všech povinně vykupujících, IV zdůvodněni navyšeni pevné ceny za činnost povinně vykupujících ''. 44. Dne rozhodl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ o odmítnutí žádosti žadatele týkající se dotazu na Zelený bonus pro MVE, které byly uvedeny do provozu před rokem 2006 a zda pro tyto elektrárny není vypsán zelený bonus, když diskuze se vede kolem ZB od roku 2006, a zda pro elektrárny před rokem 2006 byl ZB vypsán. 45. Dne rozhodl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ o odmítnutí žádosti žadatele o poskytnutí informace, jejímž předmětem bylo poskytnutí informací ohledně umístění, tras či vedení zařízení, která jsou či byla vedena na pozemcích (nad zemí, po budovách, pod zemí či jakýmkoli jiným způsobem), jejichž výčet žadatel specifikoval v připojené tabulce s uvedením konkrétních čísel pozemkových parcel zapsaných na LV26085 (k. ú. Plzeň), LV7277 (k. ú. Skvrňany) a LV 450 (k. Ú. Doudlevce), a to ke třem různým datům v minulosti, konkrétně k datu , , , a dále k datu zpracování odpovědi. 46. Dne rozhodl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ o odmítnutí žádosti žadatele, kterou se žadatel domáhal sdělení: a) přesný postup výpočtu ukazatele horní vý e obvyklosti zisku , který je ze strany ERU používán ve správních řízeních jako důkazni prostředek, který má prokázat, že dosažený zisk např. dodavatelů tepelné energie je nepřiměřený; při poskytnutí informace je třeba zachovat posloupnost všech kroků. které vedou od vložení prislušnych údajů do získání konečného číselného výsledku (pro vyloučení pochybností společnost Veolia uvádí, že nepožaduje konkrétní čísla, nýbrž pouze obecný postup); b) seznam držitelů licencí na výrobu a rozvod tepelné energie a cenových lokalit, do kterých lilo držitelé licencí dodávají tepelnou energii dle následujících parametrů: - množství tepelné energie na výstupu z tepelného zařízení nad GJ; - vlastní spotřeba tepelné energie do 20 %; - podíl výroby tepelné energie z uhlí nad 80 %; - podíl vlastní výroby min. 80 %, min. však 80 % podíl výroby tepelné energie z celkové výroby energii; - dodávka tepelné energie z domovních kotelen max. 20 %; - dodávka tepelné energie z rozvodů blokových kotelen max. 20 %; - dodávka tepelné energie ze zdroje max. 20 %. 6 47. Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015- ERÚ, písemné materiály týkající se aktuálního seznamu bioplynových stanic v ČR. 48. Dne Energetický regulační úřad pod čj /2015, zaslal vyjádření k množství vykoupené elektřiny z FE v letech Dne Energetický regulační úřad pod. čj /2015, zaslal vyjádření o právní moci licence společnosti Solar Česká Lípa s.r.o. 50. Dne Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERU poskytl žadateli informace týkající se používání informačního právního systému CODEXIS. 51. Dne odmítl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ žádost žadatele o zodpovězení následujících otázek:,,1) Jakou sazbu mám navrhnout pro tepelné čerpadlo a pro ohřev topné vody - C56d nebo D56d? 2) Jakou sazbu mám navrhnout pro ohřev topné vody (el. vložka 21kW) a jakou sazbu pro ohřev teplé (užitkové) vody (el. vložka 6kW)? 3) Kolik a jakých elektroměrů bych měl navrhnout (předpokládám - 1 pro tepelné čerpadlo, 1pro obě el. vložky + stejný elektroměr bude sloužit i pro ostatní spotřebu v domě - osvětleni, výtah + II elektroměrůjednosazbovych třífázových pro byty). Kolik přístrojů HDO by mělo být celkem ve 2 elektroměrových rozvaděčich? , 52. Dne Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ poskytl žadateli informace včetně příslušných materiálů jako reakci na dotaz: 1) zda váj subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společnosti NEWTON Media, a.s. (IČ: )? Pokud ano, prosím o poskytnuti kopie smluv, popř. objednávek či faktur. 2) zda vá,{ subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společnosti Anopress IT, a.s. (IČ: )? Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur. 3) zda vá,{ subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společností Bisnode Česká republika, a.s. ([( ',:63(78201)? Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur . 53. Dne Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERÚ rozhodnutím odmítl žádost žadatele o vysvětlení, proč nebyla vypsána podpora zeleného bonusu pro vodní elektrárny uvedené do provozu v roce Dne poskytl Energetický regulační úřad pod čj /2015-ERU žadateli informace, a to kopie rozhodnutí předsedkyně Energetického regulačního úřadu č. j /2013-ERU ze dne ač. j ERU ze dne
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks