Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Informacja dla Klienta. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO

Category:

Marketing

Publish on:

Views: 6 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Informacja dla Klienta Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO 1. Firma (nazwa), siedziba i adres funduszu. Fundusz działa pod nazwą Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
Transcript
Informacja dla Klienta Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO 1. Firma (nazwa), siedziba i adres funduszu. Fundusz działa pod nazwą Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO, z wydzielonymi Subfunduszami: - Subfundusz Allianz 1, - Allianz Akcji Azjatyckich, - Allianz Małych Spółek Europejskich, - Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich, - Allianz Defensywna Multistrategia, - Allianz Zbalansowana Multistrategia, - Allianz Dynamiczna Multistrategia, - Allianz Europe Equity Growth Select, - Allianz Flexi Asia Bond, - Allianz US Equity, - Allianz Japan Equity, - Allianz Global Dividend, - Allianz Income and Growth, - Allianz Convertible Bond. Siedziba i adres funduszu wskazane są w Rozdziale III 2. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu, który zarządza funduszem, a także depozytariusza, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz innych podmiotów świadczących usługi na rzecz funduszu, z opisem ich obowiązków oraz praw uczestnika funduszu. Firma (nazwa), siedziba i adres towarzystwa zarządzającego funduszem wskazane są w Rozdziale II Firma (nazwa), siedziba i adres depozytariusza wskazane są w Rozdziale XVIII Prospektu Informacyjnego. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wskazane są w Rozdziale XIX Firma (nazwa), siedziba i adres innych podmiotów świadczących usługi na rzecz funduszu wskazane są w Rozdziale XIX Opis obowiązków podmiotów wskazanych powyżej oraz praw uczestników funduszu. Towarzystwo. Towarzystwo tworzy fundusz, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Towarzystwo odpowiada wobec uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi. Za szkody z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim, fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Depozytariusz. Opis obowiązków depozytariusza wobec funduszu oraz uprawnienia depozytariusza w zakresie reprezentowania interesów uczestników funduszu wskazane są w Rozdziale XVIII Prospektu Informacyjnego. Do praw uczestników należy w szczególności prawo do żądania od depozytariusza wytoczenia powództwa na rzecz uczestnika przeciw Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zobowiązany jest do badania sprawozdań finansowych. Podmioty, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Do obowiązków podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa należy w szczególności: - przyjmowanie zleceń otwarcia i nabycia i wpłat z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa, - przyjmowanie zleceń odkupienia i realizacja wypłat z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa, - przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą uczestników funduszu. Do praw uczestnika należy prawo do żądania w szczególności: - przyjęcia zapisów na jednostki uczestnictwa oraz wpłat na jednostki uczestnictwa, - przyjmowania oświadczeń woli innych, niż związane ze składaniem zapisu na jednostki uczestnictwa, w tym żądań odkupienia jednostek uczestnictwa, - udostępnianie informacji o funduszu. Agent transferowy. Do obowiązków Agenta transferowego należy w szczególności: - prowadzeniu rejestru uczestników, na podstawie dokumentacji otrzymywanej od dystrybutorów i uczestników funduszu, - obliczaniu i rejestracji kwot opłat manipulacyjnych pobieranych od uczestnika funduszu w związku ze zbyciem przez fundusz jednostek uczestnictwa; - udzielaniu odpowiedzi na telefoniczne i pisemne pytania uczestników funduszu. 3. Opis przedmiotu działalności funduszu, w tym ich celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować, technik, które może stosować, rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, ograniczeń inwestycyjnych, okoliczności, w których może korzystać z dźwigni finansowej AFI, dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni finansowej AFI oraz ryzyka i ograniczeń związanych z jej stosowaniem, ustaleń dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego wykorzystania, a także maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, jaki może być stosowany w ich imieniu. Przedmiot działalności funduszu, jego celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnych, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować, technik, które może stosować oraz ograniczeń inwestycyjnych funduszu został opisany w Rozdziałach od IV do XVII Rodzaje ryzyka związanego z inwestycją zostały opisane w następujących Rozdziałach od IV do XVII Fundusz może korzystać z dźwigni finansowej przy dokonywaniu lokat w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. Okoliczności w których mogą być dokonywane te inwestycje zostały opisane w Rozdziałach od IV do XVII 4. Opis procedur, na podstawie których fundusz mogą zmienić strategię lub politykę inwestycyjną. Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych zmiana statutu funduszu obejmująca zmianę postanowień w zakresie wskazania jego celu inwestycyjnego lub zasad polityki inwestycyjnej Funduszu wymaga ogłoszenia i wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Fundusz publikuje ogłoszenia w sprawie zmian statutu na stronie internetowej Zmiany Statutu w zakresie, o którym mowa powyżej nie wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. 5. Opis podstawowych skutków prawnych dokonania inwestycji dla uczestnika funduszu. Prawa związane z jednostkami uczestnictwa opisane są w Rozdziale III 6. Opis sposobu, w jaki towarzystwo, spełnia wymogi dotyczące zwiększenia kapitału własnego albo zawarcia umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania funduszem. Towarzystwo utrzymuje kapitały własne na poziomie wynikającym z przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych. 7. Informacja o powierzeniu przez towarzystwo wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym lub ryzykiem oraz o powierzeniu przez depozytariusza wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów, ze wskazaniem podmiotów, którym zostało powierzone wykonywanie czynności, a także opisem tych czynności oraz opisem konfliktów interesów, które mogą wyniknąć z przekazania ich wykonywania. Towarzystwo nie zawarło umowy, której przedmiotem jest zlecenie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu. Towarzystwo nie zawarło umowy, której przedmiotem jest zarządzanie ryzykiem funduszu. Nie doszło do powierzenia przez depozytariusza innym podmiotom wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów. 8. Informacja o zakresie odpowiedzialności depozytariusza oraz okolicznościach umożliwiających zwolnienie się przez niego z tej odpowiedzialności lub powodujących zmianę zakresu tej odpowiedzialności. Informacja o zakresie odpowiedzialności depozytariusza oraz okolicznościach umożliwiających zwolnienie się przez niego z tej odpowiedzialności lub powodujących zmianę zakresu tej odpowiedzialności zostały przedstawione w Rozdziale XVIII. Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków. Odpowiedzialność depozytariusza nie jest wyłączona ani ograniczona również w przypadku, gdy depozytariusz zawarł umowy o prowadzenie rejestru aktywów z innymi uprawnionymi podmiotami oraz z bankami krajowymi, instytucjami kredytowymi lub bankami zagranicznymi. 9. Opis metod i zasad wyceny aktywów. Opis metod i zasad wyceny aktywów zawarty jest w Rozdziale III 10. Opis zarządzania płynnością. Zarządzanie płynnością realizowane jest poprzez: a. analizę i zarządzanie pozycją płynności krótko -, średnio i długoterminową Funduszu, b. mierzenie płynności dla poszczególnych aktywów Funduszu, b. analizę struktury portfela Funduszu pod względem ryzyka płynności Funduszu, c. analizę wpływu każdej decyzji inwestycyjnej dotyczącej aktywów Funduszu na płynność Funduszu, d. zarządzanie i prognozowanie spodziewanych wpływów do Funduszu i wypływów z Funduszu środków pieniężnych, e. analizę warunków rynkowych i ich wpływu na pozycje płynności Funduszu, f. ustanowienie limitów wewnętrznych, które odpowiadają poziomowi ryzyka płynności Funduszu. Płynność instrumentu, zgodnie z wewnętrznymi procedurami określana jest jako czas potrzebny na upłynnienie danej ekspozycji w normalnych warunkach rynkowych. Cyklicznie przeprowadzane są testy warunków skrajnych z uwzględnnieniem scenariuszy dla ryzyka płynności w tym analiza historycznych maksymalnych wypływów środków z funduszy w celu weryfikacji czy część aktywów płynnych jest wystarczająca do pokrycia nieoczekiwanych potrzeb płynnosciowych. Część aktywów, w wysokości niezbędnej do zaspokojenia bieżących zobowiązań, utrzymywana jest w postaci lokat na rachunkach bankowych w bankach o stabilnej sytuacji finansowej. 11. Opis procedury nabycia jednostek uczestnictwa. Opis procedury nabycia jednostek uczestnictwa jest zawarty w Rozdziale III 12. Informację o stosowaniu tych samych zasad wobec wszystkich uczestników funduszu albo opis preferencyjnego traktowania poszczególnych uczestników z uwzględnieniem ich prawnych i gospodarczych powiązań z funduszem lub z towarzystwem. W stosunku do wszystkich uczestników funduszu stosowane są te same zasady. Brak jest preferencyjnego traktowania poszczególnych Uczestników. 13. Informację o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez uczestników funduszu oraz maksymalną ich wysokość. Informacja o opłatach i kosztach została umieszczona w załączniku do 14. Ostatnie sprawozdanie roczne funduszu, o którym mowa w art. 222d, albo informację o miejscu udostępnienia tego sprawozdania. Ostanie sprawozdanie roczne funduszu dostępne jest na stronie internetowej 15. Informację o ostatniej wartości aktywów netto funduszu, cenie certyfikatu inwestycyjnego lub cenie w ujęciu historycznym albo informację o miejscu udostępnienia tych danych. Informacja o staniej wartości aktywów netto dostępna jest na stronie internetowej 16. Firma (nazwa), siedzibę i adres prime brokera będącego kontrahentem funduszu oraz podstawowe informacje o sposobie wykonywania świadczonych przez niego usług i zarządzania konfliktami interesów oraz o jego odpowiedzialności. Fundusz nie zawarł umowy z prime brokerem. 17. Wskazanie sposobu i terminu udostępniania informacji, o których mowa w art. 222b. Informacje, o których mowa w art. 222b udostępnione są na stronie internetowej
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks