Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

INFORMACJA DLA KLIENTA AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

Category:

Healthcare

Publish on:

Views: 5 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
INFORMACJA DLA KLIENTA AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Informacja dla Klienta (dalej Informacja ) jest uzupełnieniem Prospektu Informacyjnego Aviva Investors Specjalistyczny
Transcript
INFORMACJA DLA KLIENTA AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Informacja dla Klienta (dalej Informacja ) jest uzupełnieniem Prospektu Informacyjnego Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Fundusz ) z wydzielonymi subfudnsuzami, w tym informacji o subfunduszach oraz stanowi spełnienie obowiązku powstałego na podstawie art. 222a Ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2016, poz )(dalej: Ustawa ). Wszystkie określenia pisane wielką literą mają znaczenie przypisane im przez Prospekt Informacyjny Funduszu (dalej: Prospekt ), chyba że z treści niniejszej Informacji wynika inaczej. Obowiązująca wersja Informacji publikowana jest na stronie internetowej Towarzystwa - Stosownie art. 222a ust. 5 Ustawy, niniejszy dokument powinien obejmować informacje wymagane na podstawie Ustawy wyłącznie w zakresie, w jakim nie są one udostępnione w treści Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 roku. AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (AVIVA INVESTORS SFIO) Strona 1 1. Firma (nazwa), siedziba i adres Funduszu. a. Nazwa - Fundusz Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami (każdy zwany dalej: Subfunduszem ): i. Aviva Investors Pieniężny; ii. Aviva Investors Dłużny; iii. Aviva Investors Akcyjny; iv. Aviva Investors Papierów Nieskarbowych; v. Aviva Investors Spółek Dywidendowych. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym (dalej AFI ) w rozumieniu art. 3 ust. 4 pkt 2) Ustawy. b. Siedziba i adres Funduszu: Informacje te zawarte są w Rozdziale II pkt 1 2. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu, który zarządza Funduszem, a także Depozytariusza, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz innych podmiotów świadczących usługi na rzecz funduszu, z opisem ich obowiązków oraz praw Uczestnika Funduszu. Firma (nazwa), siedziba i adres: a. Towarzystwa zarządzającego Funduszem wskazane są w Rozdziale II pkt 1 Prospektu; b. Depozytariusza wskazane są w Rozdziale IV pkt 1 Prospektu; c. Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wskazane są w Rozdziale V pkt 5 Prospektu; d. innych podmiotów świadczących usługi na rzecz funduszu z opisem ich obowiązków oraz praw Uczestnika Funduszu wskazane są w Rozdziale V Prospektu; e. Opis obowiązków podmiotów wymienionych powyżej: i. Towarzystwo - tworzy Fundusz, zarządza nim i reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi, a także przyjmuje i rozpatruje skargi oraz reklamacje Uczestników Funduszu. Ponadto Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi; ii. Depozytariusz opis obowiązków Depozytariusza znajduje się w Rozdziale IV pkt 2 Prospektu; iii. Agent Transferowy wykonuje czynności administracyjne w imieniu i na rzecz Funduszu związane z obsługą Uczestników Funduszu, a w szczególności: prowadzenie Rejestru Uczestników Funduszu oraz realizowanie zleceń Uczestników Funduszu; iv. Podmioty, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek Uczestnictwa obowiązki tych podmiotów zostały opisane w Rozdziale V pkt 2 Prospektu; v. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych badanie rocznego sprawozdania Funduszu oraz przegląd półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu; AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (AVIVA INVESTORS SFIO) Strona 2 vi. Podmiot, któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu nie dotyczy (nie zlecono); f. Opis praw Uczestnika Funduszu znajduje się w Rozdziale III pkt Opis przedmiotu działalności Funduszu, w tym ich celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować, technik, które może stosować, rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, ograniczeń inwestycyjnych, okoliczności, w których może korzystać z dźwigni finansowej AFI, dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni finansowej AFI oraz ryzyka i ograniczeń związanych z jej stosowaniem, ustaleń dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego wykorzystania, a także maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, jaki może być stosowany w ich imieniu. a. Opis przedmiotu działalności Funduszu, w tym celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować, technik, które może stosować, rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, ograniczeń inwestycyjnych został określony odpowiednio dla każdego Subfudnuszu: i. Subfundusz Aviva Investors Pieniężny w Rozdziale III pkt Prospektu oraz w art Statutu; ii. Subfundusz Aviva Investors Dłużny w Rozdziale III pkt Prospektu oraz w art Statutu; iii. Subfundusz Aviva Investors Akcyjny w Rozdziale III pkt Prospektu oraz w art Statutu; iv. Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych w Rozdziale III pkt Prospektu oraz w art Statutu; v. Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych w Rozdziale III pkt Prospektu oraz w art Statutu. b. Opis okoliczności, w których Fundusz może korzystać z dźwigni finansowej AFI, dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni finansowej AFI oraz ryzyka i ograniczeń związanych z jej stosowaniem, ustaleń dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego wykorzystania, a także maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, jaki może być stosowany w ich imieniu. Fundusz w swojej polityce inwestycyjnej nie zakłada stosowania dźwigni finansowej polegającej na otwarciu ekspozycji na daną klasę aktywów poprzez instrumenty pochodne bądź ekspozycję związaną z reinwestycją pożyczek gotówkowych, udzielone i zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych, umowy z udzielonym i otrzymanym przyrzeczeniem odkupu. Skutkujące powstaniem dźwigni finansowej transakcje, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne mają za zadanie redukcję ryzyka inwestycyjnego, zabezpieczenie ryzyka walutowego bądź redukcję ryzyka stopy procentowej. Źródłami dźwigni finansowej mogą być zabezpieczające ryzyko walutowe instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są kursy walut (FX Forward) oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są stopy procentowe (kontrakty Interest Rate Swap IRS) zabezpieczające ryzyko stopy procentowej. AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (AVIVA INVESTORS SFIO) Strona 3 Maksymalny poziom dźwigni finansowej dla Funduszu wynosi 400% wartości aktywów netto kalkulowanej zgodnie z metodą zaangażowania - Fundusz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. 4. Opis procedur, na podstawie których Fundusz może zmienić strategię lub politykę inwestycyjną. Fundusz może zmienić strategię lub politykę inwestycyjną w drodze zmiany Statutu Funduszu. Zgodnie z art. 24 Statutu może on być zmieniony uchwałą Zarządu Towarzystwa sporządzoną w formie aktu notarialnego oraz wymaga ogłoszenia. Zmiana wchodzi w życie w terminach wskazanych w Ustawie, przy czym w niektórych przypadkach może być wymagane uprzednie zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Fundusz publikuje ogłoszenia w sprawie zmian Statutu na stronie internetowej 5. Opis podstawowych skutków prawnych dokonania inwestycji dla Uczestnika Funduszu. Uczestnik, który za wpłatę wniesioną do Funduszu nabył przynajmniej część Jednostki Uczestnictwa uprawniony jest do udziału w Aktywach Netto Funduszu proporcjonalnie do liczby posiadanych Jednostek Uczestnictwa. Podstawowe skutki prawne dokonania inwestycji dla Uczestnika Funduszu zostały opisane w Rozdziale III pkt 1.4, 1.6, 1.9 Prospektu oraz w zakresie informacji o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu: a. Aviva Investors Pieniężny w Rozdziale III pkt Prospektu; b. Aviva Investors Dłużny w Rozdziale III pkt Prospektu; c. Aviva Investors Akcyjny w Rozdziale III pkt Prospektu; d. Aviva Investors Papierów Nieskarbowych w Rozdziale III pkt Prospektu; e. Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych w Rozdziale III pkt Opis sposobu, w jaki Towarzystwo, spełnia wymogi dotyczące zwiększenia kapitału własnego albo zawarcia umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem. Towarzystwo utrzymuje kapitały własne na poziomie wymaganym przez art. 50 Ustawy, przy czym na pokrycie ryzyka związanego z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem, Towarzystwo utrzymuje dodatkowe fundusze własne. Towarzystwo oblicza wymóg dotyczący dodatkowych funduszy własnych na koniec każdego roku obrotowego i w razie konieczności dokonuje ich zwiększenia. Towarzystwo nie zawarło umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem. AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (AVIVA INVESTORS SFIO) Strona 4 7. Informacja o powierzeniu przez Towarzystwo wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym lub ryzykiem oraz o powierzeniu przez Depozytariusza wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów, ze wskazaniem podmiotów, którym zostało powierzone wykonywanie czynności, a także opisem tych czynności oraz opisem konfliktów interesów, które mogą wyniknąć z przekazania ich wykonywania. Towarzystwo nie powierzyło innym podmiotom zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu oraz zarządzania ryzykiem Funduszu. Nie doszło również do powierzenia przez Depozytariusza innym podmiotom wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów. 8. Informacja o zakresie odpowiedzialności Depozytariusza oraz okolicznościach umożliwiających zwolnienie się przez niego z tej odpowiedzialności lub powodujących zmianę zakresu tej odpowiedzialności. Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych przepisami Ustawy. Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę stanowiących Aktywa Funduszu papierów wartościowych zapisywanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Depozytariusza oraz innych aktywów Funduszu, w tym instrumentów finansowych, które nie mogą być zapisane na rachunku papierów wartościowych, a są przechowywane przez Depozytariusza. W przypadku utraty instrumentu finansowego lub innego Aktywa Funduszu, o których mowa powyżej, Depozytariusz niezwłocznie zwraca Funduszowi taki sam instrument finansowy lub takie samo aktywo albo kwotę odpowiadającą wartości utraconego instrumentu finansowego lub aktywa. Zgodnie z przepisami Ustawy odpowiedzialność Depozytariusza w powyższych zakresach, nie może być wyłączona albo ograniczona w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu. Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, wyłącznie jeżeli wykaże, że utrata instrumentu finansowego lub Aktywa Funduszu nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych, w tym w szczególności udowodni, że spełnione zostały wszystkie poniższe warunki: a. zdarzenie, które doprowadziło do utraty instrumentu finansowego, nie stanowiło konsekwencji jakiegokolwiek działania lub zaniechania ze strony Depozytariusza bądź osoby trzeciej, której przekazano zadania związane z utrzymywaniem instrumentów finansowych; b. Depozytariusz racjonalnie nie mógł zapobiec wystąpieniu zdarzenia, które doprowadziło do utraty mimo podjęcia wszelkich środków ostrożności, których zastosowania można oczekiwać od sumiennego depozytariusza zgodnie z powszechną praktyką branżową; c. Depozytariusz nie mógł zapobiec utracie pomimo zachowania rygorystycznej i kompleksowej należytej staranności. Szczegółowe wymogi pozwalające uznać powyższe warunki za spełnione zostały określone w art. 101 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru. W przypadku powierzenia przez Depozytariusza wykonywania czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów funduszu podmiotom trzecim AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (AVIVA INVESTORS SFIO) Strona 5 Depozytariusz co do zasady nie jest zwolniony z odpowiedzialności wobec Funduszu, może jednak, zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy uwolnić się od odpowiedzialności, o ile wykaże, że: a. dopełnił określonych przepisami Ustawy obowiązków warunkujących możliwość dokonania takiego powierzenia, b. pisemna umowa między Depozytariuszem a tym podmiotem w sposób jednoznaczny przenosi odpowiedzialność z Depozytariusza na ten podmiot i umożliwia odpowiednio Towarzystwu lub Funduszowi dochodzenie roszczeń od tego podmiotu, c. pisemna umowa między depozytariuszem a Funduszem dopuszcza możliwość zwolnienia się przez depozytariusza od odpowiedzialności w takiej sytuacji i ustanawia obiektywne warunki zwolnienia się depozytariusza od takiej odpowiedzialności. Kwestie zwolnienia się Depozytariusza z odpowiedzialności w szczególnych przypadkach będzie regulował Statut Funduszu. 9. Opis metod i zasad wyceny aktywów. Opis metod i zasad wyceny aktywów Funduszu znajduje się w Rozdziale III pkt Opis zarządzania płynnością. Zarządzanie płynnością Funduszu dokonywane jest zarówno na etapie podejmowania decyzji o alokacji środków oraz doborze instrumentów finansowych poprzez ocenę ryzyka braku płynności dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego oraz zmienności ich cen, jak i w późniejszym okresie poprzez : analizę składu portfela inwestycyjnego Funduszu pod względem ryzyka płynności; analizę prognozowanych napływów i wypływów środków pieniężnych związanych z realizacją zleceń Uczestników Funduszy; szacowanie możliwości upłynnienia składników Funduszu w zadanym horyzoncie czasowym oraz określenie stopnia jakości płynności lokat portfela. 11. Opis procedury nabycia Jednostek Uczestnictwa. Opis procedury nabycia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu został opisany w Rozdziale III pkt 1.5, 1.6 lit. a), lit. d) oraz pkt 1.7 lit. a) 12. Informacja o stosowaniu tych samych zasad wobec wszystkich Uczestników Funduszu albo opis preferencyjnego traktowania poszczególnych Uczestników z uwzględnieniem ich prawnych i gospodarczych powiązań z Funduszem lub z Towarzystwem. Wszyscy Uczestnicy Funduszu są traktowani w sposób równy i przy zastosowaniu tych samych zasad. Nie występuje preferencyjne traktowanie poszczególnych Uczestników Funduszu. 13. Informacja o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez Uczestników Funduszu oraz maksymalną ich wysokość. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania zostały zawarte odpowiednio dla Subfunduszu: a. Aviva Investors Pieniężny w Rozdziale III pkt Prospektu; b. Aviva Investors Dłużny w Rozdziale III pkt Prospektu; AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (AVIVA INVESTORS SFIO) Strona 6 c. Aviva Investors Akcyjny w Rozdziale III pkt Prospektu; d. Aviva Investors Papierów Nieskarbowych w Rozdziale III pkt Prospektu; e. Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych w Rozdziale III pkt Informacje o kosztach obciążających Subfundusze z ich Aktywów znajdują się odpowiednio dla Subfunduszu: a. Aviva Investors Pieniężny w art. 46 Statutu; b. Aviva Investors Dłużny w art. 56 Statutu; c. Aviva Investors Akcyjny w art. 36 Statutu; d. Aviva Investors Papierów Nieskarbowych w art. 66 Statutu; e. Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych w art. 76 Statutu. w art. 28 Statutu Funduszu, stanowiącego załącznik do 14. Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu, o którym mowa w art. 222d Ustawy albo informacja o miejscu udostępnienia tego sprawozdania. Roczne sprawozdania Funduszu udostępniane będą zgodnie z treścią Rozdziału VI pkt Informacja o ostatniej wartości aktywów netto Funduszu lub informacja o ostatniej cenie zbycia i odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz informacje o tej wartości w ujęciu historycznym albo informację o miejscu udostępnienia tych danych. Fundusz publikuje Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa zgodnie z treścią Rozdziału III pkt Firma (nazwa), siedzibę i adres prime brokera będącego kontrahentem Funduszu oraz podstawowe informacje o sposobie wykonywania świadczonych przez niego usług i zarządzania konfliktami interesów oraz o jego odpowiedzialności. Fundusz nie zawarł umowy z prime brokerem. 17. Wskazanie sposobu i terminu udostępniania informacji, o których mowa w art. 222b Ustawy. Informacje, o których mowa w art. 222b Ustawy udostępnione będą zgodnie z treścią Rozdziału VI pkt 2 Co do zasady informacje te będą udostępniane najpóźniej z dniem udostępnienia rocznego sprawozdania Funduszu, z wyjątkiem informacji o: nowych ustaleniach dotyczących zarządzania płynnością Funduszu; zmianie maksymalnego poziomu dźwigni finansowej Funduszu oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji przewidzianej w porozumieniu dotyczącym dźwigni finansowej Funduszu, które udostępniane są bez zbędnej zwłoki. AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (AVIVA INVESTORS SFIO) Strona 7 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (AVIVA INVESTORS SFIO) Strona 8
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks