Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU DOFINANSOWANIA:...

Category:

General

Publish on:

Views: 8 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Spis treści Wyjaśnienia dotyczące Wniosku płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej A. INFORMACJE DOTYCZĄCE
Transcript
Spis treści Wyjaśnienia dotyczące Wniosku płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej A. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU DOFINANSOWANIA:... 1 I. Ogólne zasady udzielania dofinansowania... 1 II. Tryb obsługi Wniosku o dofinansowanie... 3 III. Ocena formalna Wniosku o dofinansowanie IV. Ocena merytoryczna Wniosku o dofinansowanie B. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA... 8 C. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKU PŁATNIKA SKŁADEK... 9 I. DANE WNIOSKODAWCY I PROJEKTU... 9 II. DOFINANSOWANIE PROJEKTU III. DZIAŁANIA DORADCZE IV. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE V. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY VI. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU A. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU DOFINANSOWANIA: Program dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek jest zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, realizowanym na podstawie art. 37 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. I. Ogólne zasady udzielania dofinansowania 1. Środki wypłacane na dofinansowanie płatników składek pochodzą z funduszu wypadkowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i nie stanowi pomocy de minimis. 2. W Programie dofinansowania mogą brać udział Wnioskodawcy odprowadzający składki na ubezpieczenia społeczne, również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które odprowadzają samodzielnie składki na ubezpieczenia społeczne. Wyjaśnienia dotyczące Wniosku płatnika składek o dofinansowanie projektu w wersji 4 z dnia 6 lutego 2017 r. 1 3. Wnioskodawcy mogą uzyskać dodatkowe informacje na temat dofinansowania pod adresem: oraz pod numerem telefonu , nie są natomiast prowadzone bezpośrednie konsultacje na temat wypełniania Wniosku o dofinansowanie. 4. Przy określaniu wielkości przedsiębiorstwa brana jest pod uwagę liczbę osób, za które płatnik składek odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z deklaracją ZUS DRA, nie należy natomiast brać pod uwagę powiązań kapitałowych. 5. Kwoty dofinansowania są kwotami brutto, w budżecie projektu należy wykazywać koszty w kwotach brutto. W zakresie podatku VAT zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz ze zm.). W przypadku wątpliwości w zakresie odliczania podatku VAT, o interpretację należy zwrócić się do właściwego Urzędu Skarbowego. 6. W ramach Programu dofinansowania płatników składek w działaniach na rzecz zapobiegania wypadkom przy pacy i chorobom zawodowym nie są finansowane działania inwestycyjne i doradcze inne niż wskazane w Katalogu działań inwestycyjnych i w Katalogu działań doradczych, w tym dotyczące: zakupu maszyn produkcyjnych i ich części, szkoleń, działań z zakresu ppoż. 7. Realizacja Projektu może nastąpić wyłącznie po podpisaniu Umowy o dofinansowanie pomiędzy Wnioskodawcą a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Program nie przewiduje refundacji kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w związku z czym działania realizowane przed podpisaniem umowy z Zakładem nie będą podlegały dofinansowaniu. 8. W jednym projekcie może być realizowanych kilka działań równocześnie, nie ma natomiast możliwości składania przez jednego płatnika składek dwóch lub więcej Wniosków o dofinansowanie równocześnie. 9. Wydatki poniesione w ramach Projektu mogą być uznane za kwalifikowalne jeżeli zostały poniesione przez Wnioskodawcę nie wcześniej niż w dniu zawarcia Umowy o dofinansowanie i nie później niż 14 dni od dnia zakończenia realizacji projektu zgodnie z datą wskazaną w Umowie o dofinansowanie. 10. W przypadku projektu obejmującego zakup urządzeń używanych, do dokumentu księgowego, potwierdzającego zakup, należy dołączyć: a) deklarację sprzedającego środek trwały, określającą jego pochodzenie oraz że środek trwały nie jest starszy niż 3 lata, licząc od daty produkcji, b) oświadczenie Wnioskodawcy stanowiące, że cena zakupionego środka trwałego używanego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt zakupu podobnego nowego sprzętu, Wyjaśnienia dotyczące Wniosku płatnika składek o dofinansowanie projektu w wersji 4 z dnia 6 lutego 2017 r. 2 c) w przypadku konieczności Wnioskodawca zobowiązany będzie przedstawić przy odbiorze projektu dopuszczenie danego urządzenia do użytkowania przez UDT oraz aktualne badania techniczne. 11. Wniosek o dofinansowanie, który swoimi działaniami ma przyczynić się do zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników szkodliwych lub uciążliwych na stanowiskach pracy, musi zawierać wyniki pomiarów czynników szkodliwych lub uciążliwych (jako wartości przed złożeniem Wniosku o dofinansowanie) wraz z informacją o ich wpływie na aktualny stan bezpieczeństwa i higienę pracy w przedsiębiorstwie w odniesieniu do konkretnych stanowisk pracy. Brak informacji we Wniosku o dofinansowanie dotyczącej aktualnego poziomu czynników szkodliwych lub uciążliwych (jeśli występują) skutkuje wezwaniem Wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentacji o te informacje a tym samym przedłuży czas oczekiwania na ocenę Wniosku o dofinansowanie przez eksperta. 12. Osobą (-ami) ds. kontaktów (wskazywaną do Wniosku o dofinansowanie w poz. 12) odpowiedzialną za bieżącą koordynację i nadzorowanie realizacji projektu ze strony Wnioskodawcy może (-gą) być osoba (-y) zatrudniona (-e) przez Wnioskodawcę lub osoba (-y) posiadająca (-e) pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy. Osoba ta musi być obecna przy realizacji projektu oraz podczas odbioru końcowego projektu tak, aby ekspert podczas odbioru otrzymał pełną informację dotyczącą realizacji projektu. 13. W przypadku realizacji projektu w obiekcie dzierżawionym, należy dołączyć do Wniosku o dofinansowanie umowę dzierżawy obejmującą okres trwałości projektu tj. 3 lata od daty zakończenia realizacji projektu. II. Tryb obsługi Wniosku o dofinansowanie 1. Wniosek o dofinansowanie oceniany jest pod względem formalnym przez pracownika ZUS. 2. W przypadku braku błędów formalnych Wniosek o dofinansowanie przekazywany jest do oceny merytorycznej przez eksperta z dziedziny, która ma być przedmiotem działań naprawczych i prewencyjnych. 3. W przypadku, gdy Wniosek o dofinansowanie zawiera błędy formalne, Wnioskodawca informowany jest o konieczności skorygowania Wniosku o dofinansowanie. Informacja o błędach formalnych jest przesyłana pocztą elektroniczną przez pracownika ZUS na adres wskazany we Wniosku o dofinansowanie. 4. Płatnik składek w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości o konieczności skorygowania Wniosku - na adres poczty elektronicznej, powinien przesłać skorygowany Wyjaśnienia dotyczące Wniosku płatnika składek o dofinansowanie projektu w wersji 4 z dnia 6 lutego 2017 r. 3 Wniosek o dofinansowanie z oryginalnymi podpisami m. in. Wnioskodawcy - za pomocą operatora pocztowego. 5. Skorygowana wersja Wniosku o dofinansowanie oceniana jest kolejny raz pod względem formalnym przez pracownika ZUS. 6. W przypadku braku błędów formalnych w skorygowanej wersji Wniosku o dofinansowanie przekazywany on jest do oceny merytorycznej przez eksperta z dziedziny, która ma być przedmiotem działań naprawczych i prewencyjnych. 7. W przypadku, gdy Wniosek o dofinansowanie nadal zawiera błędy formalne, pracownik ZUS ponownie wysyła wiadomość na adres wskazany we Wniosku o dofinansowanie z informacją o potrzebie skorygowania dokumentu. 8. Płatnik składek w terminie 15 dni od otrzymania wiadomości na adres poczty elektronicznej, powinien przesłać po raz drugi, skorygowany Wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem operatora pocztowego. 9. Wniosek o dofinansowanie podlega trzykrotnej ocenie formalnej, trzecia ocena jest ostateczna. 10. Ocena merytoryczna Wniosku o dofinansowanie, dokonana przez eksperta, jest przesyłana do Wnioskodawcy pocztą elektroniczną, na adres wskazany we Wniosku o dofinansowanie. 11. W przypadku pozytywnej oceny Wniosku o dofinansowanie następuje podpisanie umowy o dofinansowanie pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Wnioskodawcą. 12. W przypadku, gdy Wniosek o dofinansowanie zawiera błędy, ekspert w ocenie przekazuje uwagi, zgodnie z którymi Wnioskodawca powinien dokonać korekty Wniosku o dofinansowanie i przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego do Departamentu Prewencji i Rehabilitacji w Centrali ZUS. 13. Korekta Wniosku o dofinansowanie, dokonywana przez Wnioskodawcę, powinna być zgodna z uwagami eksperta, Wniosek nie powinien być modyfikowany w innym zakresie niż wskazany przez eksperta (nie należy dodawać nowych działań oraz czynności, jeśli nie były wskazane przez eksperta oceniającego Wniosek o dofinansowanie). 14. Po pierwszej ocenie merytorycznej, Wnioskodawca powinien przesłać skorygowany Wniosek o dofinansowanej za pośrednictwem operatora pocztowego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazanej we Wniosku o dofinansowanie. Wyjaśnienia dotyczące Wniosku płatnika składek o dofinansowanie projektu w wersji 4 z dnia 6 lutego 2017 r. 4 15. W przypadku, gdy Wniosek o dofinansowanie uzyska w II ocenie merytorycznej uwagi od eksperta, Wnioskodawca powinien przesłać skorygowaną po raz drugi wersję Wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie 15 dni od dnia otrzymania wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazanej we Wniosku o dofinansowanie. 16. Wniosek o dofinansowanie podlega trzykrotnej ocenie merytorycznej, trzecia ocena jest ostateczna. 17. W przypadku pozytywnej oceny Wniosku o dofinansowanie do Wnioskodawcy przesyłana jest pocztą elektroniczną przygotowana umowa o dofinansowanie projektu. 18. Wnioskodawca po otrzymaniu pocztą elektroniczną przygotowanej do podpisania Umowy o dofinansowanie, powinien odesłać podpisaną umowę nie później niż w ciągu 15 dni od otrzymania wiadomości. 19. Po podpisaniu Umowy o dofinansowanie, na konto Wnioskodawcy, wskazane w umowie, przekazywana jest I transza dofinansowania, zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie. 20. Wnioskodawca przesyła po zakończonej realizacji projektu dokumentację sprawozdawczą, zgodnie z zapisami w umowie o dofinansowanie. 21. W przypadku zgodności dokumentacji sprawozdawczej z Wnioskiem o dofinansowanie, z Wnioskodawcą umawiany jest drogą ową termin odbioru projektu. 22. W przypadku uwag do dokumentacji sprawozdawczej pracownik ZUS przekazuje informację pocztą elektroniczną z prośbą o uzupełnienie dokumentacji lub wyjaśnienie nieprawidłowości. 23. Odbiór projektu dokonywany jest w miejscu realizacji projektu przez eksperta skierowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 24. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, po otrzymaniu oceny końcowej projektu od eksperta, przesyła do Wnioskodawcy pocztą elektroniczną protokół końcowy do podpisania przez Wnioskodawcę. 25. Po otrzymaniu podpisanego protokołu odbioru projektu, ZUS przekazuje II transzę dofinansowania na konto Wnioskodawcy w terminie 30 dni od podpisania protokołu przez ZUS i Wnioskodawcę. 26. Wnioskodawcę obowiązuje 3 letni okres trwałości projektu, liczony od dnia zakończenia realizacji projektu, zgodnie z terminem wskazanym w umowie o dofinansowanie. W tym okresie ZUS może dokonać kontroli trwałości projektu, zgodnie z zapisami umowy Wyjaśnienia dotyczące Wniosku płatnika składek o dofinansowanie projektu w wersji 4 z dnia 6 lutego 2017 r. 5 o dofinansowanie. III. Ocena formalna Wniosku o dofinansowanie. 1. Wnioski weryfikowane są pod względem formalnym przez pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, weryfikacja obejmuje swoim zakresem następujące elementy: a) ocenę kompletności złożonej dokumentacji (Wniosek o dofinansowanie oraz załączniki), b) ocenę kompletności wypełnienia wymaganych części Wniosku o dofinansowanie, c) ocenę poprawności wyliczeń kwot dofinansowania w odniesieniu do części budżetowej Wniosku o dofinansowanie, d) ocenę zgodności planowanych działań z Katalogiem działań zawartym w Wyjaśnieniach dotyczących Wniosku o dofinansowanie projektu, e) ocenę zgodności przygotowanego Wniosku o dofinansowanie z ogólnymi zasadami udzielania dofinansowania przez Zakład, f) weryfikację osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy, zgodnie z dokumentami rejestrowymi, g) weryfikację płatnika składek pod względem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. 2. W przypadku, gdy Wniosek zawiera błędy formalne, Wnioskodawca otrzymuje pocztą elektroniczną (na adres poczty wskazany we Wniosku o dofinansowanie) informację o błędach formalnych oraz o konieczności skorygowania Wniosku o dofinansowanie. 3. Wnioskodawca przesyła za pośrednictwem operatora pocztowego, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości o błędach pocztą elektroniczną, skorygowany Wniosek o dofinansowanie, który podlega ponownej ocenie formalnej. 4. W przypadku nie przesłania przez Wnioskodawcę skorygowanego Wniosku o dofinansowanie, uwzględniającego uwagi formalne, w terminie 30 dni od daty przekazania uwag pocztą elektroniczną, Wniosek o dofinansowanie zostaje odrzucony pod względem formalnym. 5. Wnioski o dofinansowanie nie zawierające błędów formalnych, przekazywane są do oceny merytorycznej przez eksperta. IV. Ocena merytoryczna Wniosku o dofinansowanie. 1. Wniosek o dofinansowanie, który nie zawiera błędów formalnych, jest oceniany Wyjaśnienia dotyczące Wniosku płatnika składek o dofinansowanie projektu w wersji 4 z dnia 6 lutego 2017 r. 6 merytorycznie przez ekspertów z dziedziny, której dotyczą działania wskazane we Wniosku o dofinansowanie. 2. Ocena merytoryczna obejmuje swoim zakresem następujące elementy: a) potwierdzenie zasadności realizacji projektu ocena celu głównego projektu, ocena czy wskazane cele są szczegółowo opisane, mierzalne, realistyczne, określone w czasie, b) ocenę istniejącego problemu, ocenę proponowanego sposobu jego ograniczenia lub zniwelowania, c) ocenę wskazanych we Wniosku wskaźników bezpieczeństwa i higieny pracy poziomów ryzyka związanych z czynnikami szkodliwymi występującymi w danym przedsiębiorstwie na podstawie, dokumentów potwierdzających przeprowadzone badania, pomiary, stężenia i natężenia czynników szkodliwych, uciążliwych, oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, itp., d) ocenę adekwatności proponowanych działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy do poziomu czynników ryzyka występujących w przedsiębiorstwie, e) ocenę oddziaływania projektu na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przełoży się bezpośrednio na poprawę warunków pracy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie (np. na podstawie danych statystycznych liczba zatrudnionych na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie Wniosku, poziom ryzyka zawodowego, liczba wypadków w ciągu 1 roku przed złożeniem Wniosku, itp.), f) ocenę wskazanych rezultatów, jakie mają być osiągnięte w trakcie realizacji projektu oraz czy wskazano ich wartości początkowe i docelowe. Czy wskazano w jaki sposób zostaną one zmierzone/zweryfikowane i czy wynikają z planowanych działań przewidzianych w projekcie, g) ocenę zgodności planowanych działań, z Katalogiem działań doradczych i/lub inwestycyjnych wymienionych w Wyjaśnieniach dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu zamieszczonych na stronie h) ocenę racjonalności harmonogramu projektu, i) ocenę niezbędności i efektywności wydatków projektu, j) porównanie wartości usług i produktów z budżetu i/lub kosztorysu z wartościami tych samych usług i produktów oferowanych na rynku. 3. W przypadku oceny z uwagami, Wnioskodawca powinien skorygować Wniosek o dofinansowanie, zgodnie z uwagami eksperta i przesłać go do ponownej oceny Wyjaśnienia dotyczące Wniosku płatnika składek o dofinansowanie projektu w wersji 4 z dnia 6 lutego 2017 r. 7 w terminie 30 dni od otrzymania oceny pocztą elektroniczną. Wniosek o dofinansowanie podlega ponownej ocenie formalnej a następnie przekazywany jest do drugiej oceny merytorycznej (jeśli nie zawiera błędów formalnych). 4. W przypadku, gdy Wniosek o dofinansowanie otrzyma ocenę pozytywną, Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie. Zakład podpisuje umowę o dofinansowanie jeśli posiada na ten cel środki finansowe. 5. W przypadku, gdy Wniosek o dofinansowanie otrzyma ocenę negatywną, nie uzyskuje dofinansowania. 6. Ekspert dokonuje oceny merytorycznej trzykrotnie, trzecia ocena jest ostateczna. B. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 1. Czy ZUS refunduje koszty poniesione na poprawę bezpieczeństwa pracy przed podpisaniem umowy? Odp.: Wszystkie płatności związane z realizacją projektu są dokonywane dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie pomiędzy Wnioskodawcą a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. ZUS dofinansowuje koszty poniesione, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. 2. W przypadku gdy firma posiada kilka oddziałów na terenie kraju, czy powinna podać liczbę osób, za które odprowadzane są składki, biorąc pod uwagę wszystkich pracowników firmy, czy liczbę osób z każdego oddziału osobno? Odp.: W przypadku, gdy firma posiada kilka oddziałów należy brać pod uwagę liczbę osób zatrudnionych w zakładzie łącznie. W przypadku, gdyby każdy oddział posiadał odrębny nr NIP lub REGON, wtedy byłby traktowany jako odrębny płatnik składek i należałoby wykazywać jedynie liczbę osób zatrudnionych w danym oddziale. 3. Czy na możliwość ubiegania się o dofinasowanie mają wpływ zaległości w opłacaniu składek oraz zaległość spłacana w układzie ratalnym przez płatnika składek? Odp.: Płatnicy składek, którzy mają zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie uzyskają dofinansowania. 4. Kto dokonuje pomiarów i czy jest jakaś lista instytucji wskazanych przez ZUS, które mogą dokonywać pomiarów? Odp.: Pomiary czynników szkodliwych powinny być wykonywane przez akredytowane laboratoria, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. z późn. zm. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Wyjaśnienia dotyczące Wniosku płatnika składek o dofinansowanie projektu w wersji 4 z dnia 6 lutego 2017 r. 8 Wykaz akredytowanych laboratoriów znajduje się na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji: C. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKU PŁATNIKA SKŁADEK I. DANE WNIOSKODAWCY I PROJEKTU W I części Wniosku należy uzupełnić DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY (wiersze od 1 do 12), zgodnie z dokumentami rejestrowymi firmy DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU (wiersze od 13 do 20), zgodnie z poniższymi sugestiami: 13. Tytuł projektu tytuł, który będzie wskazywał ogólny cel jaki ma być osiągnięty poprzez realizacje projektu (proponowane maksymalnie 12 słów). 14. Przewidywany czas realizacji projektu w miesiącach liczba miesięcy, podczas których realizowany będzie projekt. Wyliczając liczbę miesięcy realizacji projektu należy brać pod uwagę czas jaki jest potrzebny na realizację wszystkich działań oraz czas przygotowania dokumentacji sprawozdawczej jak również terminy płatności za usługi wykonawców. 15. Rodzaj projektu rodzaj projektu: doradczy, inwestycyjny bądź inwestycyjno-doradczy. 16. Kategoria ryzyka oraz grupa działalności, zgodnie z rozporządzeniem MPiPS 1 wartości, według poniższej tabeli (biorąc pod uwagę 2 pierwsze cyfry z kodu PKD dla działalności przeważającej, znajdujące się w zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym Regon), w przypadku gdy dla rodzaju działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie nie określono grupy działalności i kodu, należy wybrać z tabeli nazwę i kod, które są najbardziej zbliżone do charakteru wykonywanej działalności w przedsiębiorstwie: Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając A-01 9 działalność usługową 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2015 r., poz. 379) Wyjaśnienia dotyczące Wniosku płatnika składek o dofin
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks