Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

INFORMATIEBERICHT Onthaaldeskundige

Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 18 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
INFORMATIEBERICHT Onthaaldeskundige 1 voltijdse statutaire functie graad B1-B3 Het OCMW van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) onthaaldeskundige sociale dienst, een voltijdse functie in
Transcript
INFORMATIEBERICHT Onthaaldeskundige 1 voltijdse statutaire functie graad B1-B3 Het OCMW van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) onthaaldeskundige sociale dienst, een voltijdse functie in statutair verband van onbepaalde duur met een wervingsreserve van 1 jaar. VOORWAARDEN Algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden Om in aanmerking te komen voor een functie moeten de kandidaten: 1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren; Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. 2. de burgerlijke en politieke rechten genieten; 3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van zijn werk. De medische geschiktheid van de kandidaat, vermeld in punt 3, moet in overeenstemming met artikel 27 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op het personeelslid vaststaan voor de effectieve tewerkstelling bij het OCMW. Medische controle van de kandidaat-personeelsleden kan alleen maar als de bevoegde preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, na de voorgeschreven risico-analyse, de functie heeft uitgeroepen tot hetzij een veiligheidsfunctie, een functie met verhoogde waakzaamheid, een activiteit met welbepaald risico of een activiteit verbonden aan voedingswaren of indien het een functie betreft waaraan men een grotere kwetsbaarheid toekent of die een grotere toezicht op de gezondheid en een bijzondere bescherming rechtvaardigt (vb. jongeren, mindervaliden, ) 4. voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; 5. slagen voor de selectieprocedure; 6. voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is (art. 3), en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereiste opgelegd krachtens een reglementering van de hogere overheid ; 7. onderdaan zijn van de EER of van de Zwitserse Bondsstaat. zoto-se-doc (informatiebericht onthaaldeskundige) pagina 1 Specifieke voorwaarden 1. houder zijn van een bachelordiploma sociaal werk De kandidaten leveren het bewijs van diploma of gelijkstelling van het diploma. Algemeen profiel flexibel gedreven gemotiveerd zin voor initiatief samenwerken Aanbod een boeiende job in een aangename en eigentijdse werkomgeving; bruto maandsalaris min ,88 en max ,48 bijkomende extralegale voordelen o.a. maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding; een wervingsreserve van één jaar. zoto-se-doc (informatiebericht onthaaldeskundige) pagina 2 SELECTIEPROGRAMMA Het selectieprogramma werd als volgt vastgesteld: Schriftelijk gedeelte: Aan de hand van voorbeelden en gevalstudie(s) wordt gepeild naar de parate kennis en attitudes van de kandidaten. Mondeling gedeelte of grondig sollicitatiegesprek: Evaluatie van de algemene geschiktheid voor de functie, de algemene beroepskennis, de motivatie, de sociale vaardigheden. Tijdens de mondelinge proef kan teruggekomen worden op de schriftelijke proef. De kandidaten zijn geslaagd als ze per selectietechniek die resulteert in punten, minstens 50% van de punten behalen. De kandidaten worden van het verloop van de selectieprocedure op de hoogte gebracht. De kandidaten worden ten minste veertien kalenderdagen op voorhand geïnformeerd over de plaats waar en dag en uur waarop de eerste selectieproef wordt afgenomen. Die mededeling gebeurt met behulp van brief of , volgens de keuze van het communicatiemiddel die de kandidaat vooraf heeft meegedeeld. De selectiecommissie maakt voor elke selectietechniek een verslag op waarin per kandidaat het resultaat wordt vermeld. Op het einde van de selectieprocedure wordt een eindverslag opgesteld met vermelding van de deelresultaten en het eindresultaat van elke kandidaat. De kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie. Kandidaten hebben op hun verzoek toegang tot de selectieresultaten in overeenstemming met de bepalingen van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. Elke selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van een of meer selectietechnieken. De selectiecriteria en de selectietechnieken zijn afgestemd op de functiebeschrijving voor de functie of voor de graad. De selectietechnieken zijn gelijkwaardig voor functies van dezelfde graad. zoto-se-doc (informatiebericht onthaaldeskundige) pagina 3 SELECTIECOMMISSIE Samenstelling De selecties worden uitgevoerd door een selectiecommissie, die als volgt wordt samengesteld: 1. de selectiecommissie bestaat uitsluitend uit deskundigen; onder deskundig wordt verstaan dat de leden van de selectiecommissie over de specifieke deskundigheden moeten beschikken om de kandidaten te beoordelen op de voor de functie vastgestelde selectiecriteria. 2. elke selectiecommissie bestaat uit ten minste drie leden; 3. ten minste een derde van de leden zijn deskundigen die extern zijn aan het eigen bestuur; van het minimumaantal externe leden kan uitzonderlijk vanwege de specificiteit van de functies en op voorwaarde van uitdrukkelijke motivering worden afgeweken. 4. de selectiecommissie bestaat bij voorkeur uit leden van verschillend geslacht; 5. de mandatarissen en de OCMW-secretaris als hij aanstellende overheid is kunnen geen lid zijn van een selectiecommissie in een selectieprocedure voor het eigen bestuur; De mandatarissen en de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties mogen uitsluitend als waarnemer bij de selectie aanwezig zijn. Zij mogen niet aanwezig zijn bij het kiezen van de vragen en het delibereren over de uitslag van de selecties. 6. bij afloop van de selectie-activiteiten beraadslaagt de selectiecommissie over het eindresultaat en het eindverslag van de kandidaten. De selectiecommissie kan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van de leden aanwezig is. De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid genomen. De selecties voor de functies van niveau A, B en C worden geheel uitgevoerd door een erkend extern selectiebureau. Het selectiebureau voert de selectie uit in overeenstemming met de rechtspositieregeling en met de opdracht. Alle selecties werden integraal uitbesteed aan CC Select, een erkend selectiebureau. Gedragsregels De leden van de selectiecommissies respecteren de volgende gedragsregels en wettelijke voorschriften bij selecties: 1. onafhankelijkheid; 2. onpartijdigheid; 3. non-discriminatie op grond van zogenaamd ras of huidskleur, nationaliteit of etnische achtergrond, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, gezondheidstoestand, voorkomen, handicap, geloof of levensbeschouwing, burgerlijke staat, politieke overtuiging, zoals bepaald in de non-discriminatiewetgeving; 4. respect voor de vertrouwelijkheid van de gegevens van de kandidaten en voor hun private levenssfeer; 5. geheimhouding van de vragen en, als dat van toepassing is, respect voor de anonimiteit van de proeven; 6. verbod op belangenvermenging. Rangschikking De selectieprocedures resulteren in een rangschikking van de geslaagde of geschikt bevonden kandidaten in volgorde van het behaalde resultaat. De kandidaat met het beste eindresultaat wordt aangewezen voor aanstelling in de vacante betrekking. zoto-se-doc (informatiebericht onthaaldeskundige) pagina 4 FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALDESKUNDIGE Taakomschrijving Naast het uitvoeren van de coördinatie van de eenloketfunctie binnen het sociaal huis, de algemene en dossiergebonden administratieve taken uit het takenpakket van de maatschappelijk werkers en het diensthoofd sociale dienst maximaal opnemen en de specifieke en klantgerichte taken opnemen ter ondersteuning van de maatschappelijke dienstverlening van de sociale dienst. Bieden van eerstelijnshulp aan het frontoffice. Kernresultaatgebieden Een vlot onthaal en doorverwijzing organiseren en coördineren bij de eenloketfunctie van het sociaal huis. Bundelen en verstrekken van toegankelijke informatie aan de burger over het plaatselijk en regionaal welzijnsaanbod, premies, sociale rechten, en ter beschikking stellen aan de andere loketmedewerkers. Uitvoeren van courante klantgerichte administratieve taken en bieden van eerstelijns sociale hulp. Algemene administratieve ondersteuning van de sociale dienst en uitvoeren van dossiergerelateerde taken in overleg met de maatschappelijk werkers en diensthoofd sociale dienst. Ondersteuning bij maatschappelijke dienstverlening. Optimaal gebruik maken van de specifieke computerapplicaties voor de verwerking van dossiergegevens, opzoeken van data en gegevensuitwisseling met de overheid. Registreren en bijhouden van gegevens en cijfers van de sociale dienstverlening Competenties klantgerichtheid samenwerken integriteit schriftelijke communicatie nauwkeurigheid snelheid stressbestendigheid jobverantwoordelijkheid plannen en organiseren zelfontplooiing zoto-se-doc (informatiebericht onthaaldeskundige) pagina 5 Kennis en vaardigheden Beheersen van administratieve vaardigheden en recente computertechnieken: Goede redactionele vaardigheden Administratief kritisch denkvermogen Grondige kennis van tekstverwerking, excel, kunnen werken met de functiegerelateerde computerprogramma s en opnemen van nieuwe toepassingen. Met zin voor organisatie, nauwkeurig en snel taken kunnen afwerken: Inzicht hebben in en organisatie van de te verwerken taken Taken zelfstandig, snel en correct afwerken Ordentelijk en punctueel werken. Kennis relevante OCMW-wetgeving en kennis werking sociale dienst: Kennis van de leefloon- en organieke wet Kennis structuur en werking sociale dienst, de dienstverlening van de partners van het Sociaal Huis en het plaatselijk en regionaal welzijnsaanbod Kunnen toepassen van procedures en reglementering. Kunnen inventariseren van het sociaal informatieaanbod en dit aanbod toegankelijk ter beschikking stellen van de burger. Met zin voor samenwerking, efficiënt taken kunnen coördineren en plannen: Constructief overleggen en samenwerken met collega s in functie van een evenwichtige taakverdeling en coördinatie van de eenloketfunctie en de sociaal-administratieve dienst Overzicht hebben van de diverse uit te voeren taken en prioriteiten kunnen leggen. Structuur en planning aanbrengen in eigen werk en de taken van de sociaal-administratieve dienst. zoto-se-doc (informatiebericht onthaaldeskundige) pagina 6 KANDIDAATSTELLING Interesse in deze functie? Alle inlichtingen i.v.m. de diploma- en toelatingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en het selectieprogramma kan je terugvinden op Voor alle andere inlichtingen kan je contact opnemen met CC Select of Solliciteren kan elektronisch via of door een gemotiveerd schrijven met cv, een uittreksel uit het strafregister, een kopie van het gevraagde diploma of attest, uiterlijk tegen 3 maart 2015 (poststempel geldt als bewijs), te sturen naar: Onthaaldeskundige P/A CC Select - Vliegvelddreef Brussel We garanderen een strikt vertrouwelijke en correcte behandeling van je sollicitatie. zoto-se-doc (informatiebericht onthaaldeskundige) pagina 7
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks