Please download to get full document.

View again

of 39
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Inhoud. 2 Een krachtige samenleving Wonen Zorg Onderwijs Sport en sociaal-culturele voorzieningen PDF

Category:

Study Guides, Notes, & Quizzes

Publish on:

Views: 28 | Pages: 39

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
1 Terschelling op het netvlies Positiebepaling TS De Kracht van Terschelling Wensbeeld van Terschelling in Balans en samenhang Proces totstandkoming Toekomstvisie
Transcript
1 Terschelling op het netvlies Positiebepaling TS De Kracht van Terschelling Wensbeeld van Terschelling in Balans en samenhang Proces totstandkoming Toekomstvisie 16 2 Een krachtige samenleving Wonen Zorg Onderwijs Sport en sociaal-culturele voorzieningen Mobiliteit 30 Inhoud 3 Een duurzame economie Recreatie en toerisme Horeca Detailhandel Landbouw en visserij Aanvullende bedrijvigheid 48 4 Een waardevolle omgeving Milieu, klimaatbestendigheid en duurzaamheid Natuur en landschap en cultuurhistorisch erfgoed Omgevingskwaliteit Fysieke en digitale infrastructuur 65 5 Strategie, sturing en uitvoering Sturen en verbinden in een complexe omgeving Rol van de gemeente en van anderen 73 We bouwen samen aan de toekomst van Terschelling Terschelling op het netvlies De visie TS25 is ons gezamenlijke kompas voor de toekomst. Het is een visie óp het eiland, ván ons eilanders gezamenlijk en vóór iedereen. TS25 blikt vooruit naar Terschelling in 2025 en geeft bewoners, ondernemers, gasten, bestuurders en politici zicht op de richting die we op willen en de mogelijke routes, keuzes en opgaven die daar bij horen. 2 3 1.1 Positiebepaling TS 25 Om goed over de toekomst na te kunnen denken is het belangrijk om kennis te hebben van het nu, de trends die op ons afkomen en de beelden die dat over de toekomst brengt. We redeneren daarbij vanuit onze kracht, het Terschellinger DNA. Dat zit immers in onze genen en past bij ons, daarin voelen we ons prettig en vertrouwd. TS25 geeft inspiratie om met elkaar in vertrouwen de toekomst in te gaan. 1.2 De kracht van Terschelling Bewoners en maatschappelijke organisaties van Terschelling en ook bezoekers van het eiland hebben het DNA van Terschelling getypeerd. Dit zijn de onderscheidende kernwaarden die de kracht van het eiland en de bevolking karakteriseren. Het totaalbeeld van de kernwaarden van de eilanderbevolking geeft een waardevol inzicht in de unieke en onderscheidende eigenschappen van het eiland. De kracht van Terschelling kan op basis van deze typering worden samengevat. De belangrijkste kenmerken die te maken met de ruimtelijke waarden van het eiland geven ons het typische eilandgevoel: zee en strand, de natuur en het (cultuur-historisch) landschap met de weidsheid, de rust en ruimte geven een gevoel van vrijheid. Het sociale karakter van ons eilanders is authentiek. We zijn een gastvrij en ondernemend volkje. De saamhorigheid zorgt er van oudsher voor dat we ons verantwoordelijk voelen om ergens gezamenlijk de schouders onder te zetten. Deze ruimtelijke en sociale eigenschappen maken Terschelling aantrekkelijk en interessant voor toeristen. Voor ons als eilanders zijn deze kernwaarden een belangrijk uitgangspunt voor uitwerking van de toekomstvisie. Het behouden, versterken en benutten van deze waarden is dé opgave. De kracht van Terschelling vormt het uitgangspunt bij het inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Karakter van het eiland Karakter van de eilanders Eilandgevoel Zee en strand Gastvrij Ondernemend Natuur Weidsheid Rust Landschap & Cultuurhistorie Initiatiefrijk Authentiek Saamhorigheid Gemoedelijkheid 1.3 De hoofdopgaven voor Terschelling 2025 De pijlers Terschelling is in 2025 een sterke vitale samenleving. De bevolking kan op een aangename wijze op het eiland leven, wonen, werken, leren en recreëren. We willen dat ook onze gasten van Terschelling kunnen genieten en we zullen hen gastvrij ontvangen. We bouwen aan een krachtige samenleving waarin alle Terschellingers een (veilige) plek hebben, iedereen meedoet en ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Onze visie is gebouwd op drie belangrijke pijlers: een krachtige samenleving, een duurzame economie en een waardevolle omgeving. In samenhang vormen ze het fundament van de Toekomstvisie van Terschelling Inspiratie voor deze pijlers Voor de thema s wonen, zorg, onderwijs en werkgelegenheid liggen grote opgaven voor Terschelling. De opgaven hebben in deze toekomstvisie een plek gekregen door ze volgens de drie pijlers uit te werken. Deze samenhang zorgt voor een stevig fundament richting de toekomst. We bouwen samen aan de toekomst van Terschelling West-Terschelling TERSCHELLING Kinnum Midsland Hoorn Formerum Landerum Oosterend Oosterend Terschelling We streven naar een duurzame economie met voldoende werkgelegenheid en zetten in op innovatie en samenwerking. Dit alles gecombineerd met een gastvrije uitstraling. De belevingswaarde van Terschelling is voor Krachtige samenleving Duurzame economie Waardevolle omgeving bewoners en bezoekers hoog: we willen daarom onze waardevolle omgeving zoveel mogelijk in stand houden voor de toekomst, dit voor zowel mens, plant als dier. 6 7 Meer informatie over de kracht van Terschelling in 2025 is te vinden in Hoofdstuk 2: Een krachtige samenleving. We bouwen samen aan de toekomst van Terschelling Een krachtige samenleving in 2025 We voorzien in de woonwensen van onze inwoners en van woningzoekenden die maatschappelijk of economisch gebonden zijn aan Terschelling. Bij de uitbreiding van de woningvoorraad hebben de jongeren en jonge gezinnen de prioriteit. Behoud van deze doelgroepen is namelijk van groot belang voor de leefbaarheid op het eiland. Voldoende en betaalbare energiezuinige woningen met comfort vormen voor alle doelgroepen de basis voor de gehele woningvoorraad. Onze dorpen en buurten hebben zich ontwikkeld tot plekken waar bewoners zich in alle levensfasen thuis voelen, verbonden zijn met anderen en op het eiland beschikken over goede voorzieningen. Er is volop ruimte voor maatschappelijke initiatieven en de creatieve betrokkenheid van eilanders. Kwetsbare inwoners, zij die het op eigen kracht niet redden, kunnen terugvallen op een goed ontwikkeld sociaal netwerk. Het onderwijs op Terschelling is vernieuwend en zorgt voor een toekomstige generatie die actief deelneemt aan de maatschappij. Naast het Maritiem Instituut Willem Barentsz is het eiland verrijkt met andere instellingen die hier hoger onderwijs verzorgen en baanbrekend onderzoek doen. Onze inwoners en gasten verplaatsen zich makkelijk, veilig en duurzaam. Om Terschelling meer autoluw te maken, wordt ingezet op aantrekkelijk openbaar vervoer. Kwalitatief goed aanbod tegen lage kosten (mogelijk gratis) zal stimulerend werken. Al onze noodzakelijke voorzieningen zijn evenwichtig over het eiland verspreid en zijn op peil, toegankelijk en aantrekkelijk. 8 9 Een duurzame economie in 2025 De toeristisch-recreatieve sector is de economische kurk waarop Terschelling drijft, ook in Daarom zetten we sterk in op goed gastheerschap. Onze gasten ervaren een gevoel van thuis zijn als ze op Terschelling verblijven. Ze hebben datzelfde eilandgevoel dat wij kennen en dat we niet goed in woorden kunnen vangen. We onderscheiden ons met bewezen kwaliteit en oorspronkelijkheid, maar ook met nieuwe producten en concepten die leiden tot unieke formules. We innoveren, zodat we voor verschillende doelgroepen aantrekkelijk zijn. Ontwikkelingen die plaatsvinden op Terschelling passen bij het toeristische karakter. Om economisch succesvol te blijven is er bij ondernemers continue zorg voor landschappelijke kwaliteit en ons historisch erfgoed. Ook de agrarische bedrijven in het buitengebied van Terschelling leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Verduurzaming van de landbouw past bij het eiland van de toekomst en dat koesteren we. De variatie in de horeca- en de winkelvoorzieningen sluit aan op de variëteit van onze gasten. Winkels en horeca zijn niet alleen verkoopplekken, maar ook ontmoetingsplaatsen voor mensen en zo dragen ze dus bij aan de sociale kracht van het eiland. De dorpen West-Terschelling en Midsland hebben een aantrekkelijk, sfeervol en bereikbaar centrum met de juiste verhouding tussen landelijke ketenfilialen en plaatselijke ondernemers. Zo ontstaat een vitaal ondernemersklimaat met gevarieerde werkgelegenheid. We zetten niet alleen in op ontwikkeling van de sectoren die het economisch hart van Terschelling vormen, maar ook op verbreding en vernieuwing van de arbeidsmarkt. Innovatie en technologie spelen daar een grote rol in. Meer informatie over een duurzame economie op Terschelling in 2025 is te vinden in hoofdstuk 3: Een duurzame economie Meer informatie over een waardevolle omgeving op Terschelling in 2025 is te vinden in Hoofdstuk 4: Een We waardevolle bouwen samen omgeving. aan de toekomst van Terschelling Een waardevolle omgeving in 2025 De waardevolle natuur en het prachtige landschap zijn voor onze inwoners en gasten de basis voor het eilandgevoel. Deze identiteit van Terschelling is een samenspel van natuurlijke dynamiek en menselijk handelen. De karakteristieke verscheidenheid in natuur en landschap houden we in stand. Kernpunt bij de uitwerking van de visie is een omslag in denken: natuur hoort midden in de samenleving thuis en niet alleen in beschermde natuurgebieden. Dit is goed voor de economie én voor de ecologie. Zowel in het buitengebied als in bebouwd gebied streven we ernaar de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Een openbare ruimte met kwaliteit nodigt uit tot verblijf en ontmoeting. Er moet voldoende bescherming zijn tegen overstroming en wateroverlast. Onze inwoners en gasten moeten veilig kunnen leven, wonen, werken en recreëren. Het openbaar vervoer op het eiland is zo aantrekkelijk dat de behoefte om de eigen auto naar het eiland mee te nemen afneemt. Ons streven is om vanaf 2020 op Terschelling volledig zelfvoorzienend te zijn op het gebied van duurzame energie- en watervoorziening. De woningvoorraad bestaat steeds meer uit energie-neutrale woningen, het openbaar vervoer is duurzaam en auto s rijden op eigen opgewekte elektriciteit. Het gaat ook om duurzaamheid in materiaalgebruik en productie 1.4 Balans en samenhang Duurzame ontwikkeling van Terschelling vraagt om een harmonieuze afstemming tussen people (mensen), planet (leefomgeving) en profit (economie). Teveel focus op één element leidt tot negatieve effecten voor de andere elementen, daarom zoeken wij naar balans. People is in het hoofdstuk Een krachtige samenleving uitgewerkt, planet krijgt in het hoofdstuk Een waardevolle omgeving zijn plek en profit is uitgewerkt in het hoofdstuk Een duurzame economie. De ambities voor Terschelling worden telkens in het perspectief van deze drie uitgangspunten geplaatst. Het maken van keuzes en het bepalen van de strategie is een continue afweging met betrekking tot doorwerking en effecten. Dit zijn geen makkelijke keuzes en afwegingen: de drie delen beïnvloeden elkaar direct en indirect. Als we op Terschelling een groot bungalowpark gaan ontwikkelen, dan kan dit vanuit profit-oogpunt zeer lucratief zijn, vanuit het perspectief van planet legt dit een behoorlijk beslag op de natuur en het landschap. Het draaien aan de ene knop heeft consequenties voor de andere thema s zoals de illustratie hiernaast laat zien. We bouwen samen aan de toekomst van Terschelling Krachtige samenleving Duurzame economie Waardevolle omgeving 14 15 PEOPLE 1.5 Proces totstandkoming toekomstvisie De raad van de gemeente Terschelling wil een breed gedragen toekomstvisie voor het eiland: een visie óp het eiland, ván de eilanders en vóór iedereen. In een interactief proces zijn alle bewoners uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van Terschelling. In het voorjaar van 2015 zijn op drie avonden (Hoorn, Midsland en West-Terschelling) inwoners bij elkaar gekomen om met elkaar in gesprek te gaan over uitdagingen, opgaven en oplossingen die zij voor Terschelling in 2025 zien. Voor de jongeren in de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar is een aparte avond georganiseerd. Ook kinderen van de basisscholen hebben nagedacht over hun eiland van de toekomst; burgemeester Wassink is verrast met brieven en tekeningen van de allerjongsten. In het boekje Tekenen voor de Toekomst van Terschelling zijn alle tekeningen opgenomen. Bijzonder om deze ideeën te lezen en te bekijken: grote wensen als wereldvrede worden afgewisseld met infrastructurele wensen als de aanleg van bruggen naar Vlieland en Harlingen. Met tien maatschappelijke organisaties van het eiland zijn verdiepingsgesprekken gevoerd om de toekomstvisie inhoudelijk te verdiepen. Ook medeoverheden/ partners van de gemeente Terschelling (provincie, Staatsbosbeheer) hebben een bijdrage aan de visie geleverd. Zo n vijftien externe deskundigen, mensen van de wal met specifieke kennis over een of meerdere onderwerpen, zijn tijdens het proces gevraagd om eilander ideeën te toetsen aan ervaringen, onderzoeken en succesformules elders. We bouwen samen aan de toekomst van Terschelling Een krachtige samenleving 16 17 We bouwen samen aan de toekomst van Terschelling Een krachtige samenleving We bouwen aan een krachtige samenleving waarin alle Terschellingers een veilige plek hebben, iedereen meedoet en ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Dit gaan we versterken door ontwikkeling van de duurzame economie. Dit doen we met behoud van de waardevolle omgeving. 18 2.1 Wonen Op Terschelling is het prettig wonen. We voorzien in de woonwensen van onze inwoners en van woningzoekenden die maatschappelijk of economisch gebonden zijn aan Terschelling. De aanwezigheid van jongeren en jonge gezinnen is essentieel voor de leefbaarheid op het eiland, zij krijgen daarom prioriteit. Er zijn voldoende en betaalbare woningen in een kwaliteit die we belangrijk vinden. Huizen zijn energiezuinig en passen bij de levensfase en comfortbehoefte van bewoners. De doorstroming op de woningmarkt is sterk verbeterd omdat we de ontwikkelingen in de markt goed weten om te zetten in voorraadbeheer en nieuwe bouwopgaven. Het wonen is een jas die past. Ontwikkelrichtingen We willen dat bij de vraagstukken die spelen in de woningbouw en huisvesting op Terschelling de bevolking participeert. Een eigen (woon)coöperatie kan mogelijk noodzakelijke ingrepen in de volkshuisvesting tot stand brengen. Te denken valt aan uitbreiding van het aantal wooneenheden voor starters of stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen bij nieuw- en verbouw. Ook willen we particuliere huiseigenaren de mogelijkheid bieden om hun koopwoningen te verhuren om ruimte te creëren op de huizenmarkt. De provincie Fryslân is op zoek naar initiatiefrijke inwoners met goede ideeën en heeft financiën en kennis beschikbaar om goede ideeën en initiatieven in Fryslân te ondersteunen. Onze prioriteiten We willen met de Terschellinger ondernemers verkennen welke oplossingen we kunnen realiseren om in tijdelijke huisvesting te voorzien. Mogelijk vormt huisvesting in het huidige campusgebouw of de bouw van tijdelijke containerwoningen een oplossing om het tijdelijke personeel in het seizoen te huisvesten. Voldoende woningen voor jongeren (de starters) en jonge gezinnen staan bij ons bovenaan. Nieuwbouw gaat niet ten koste van de landschappelijke kwaliteit. Bij nieuwbouw en verbouw is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Woningen moeten voor iedereen betaalbaar zijn. Flexibel bouwen door middel van meegroeiwoningen zien wij als een geschikt instrument daarvoor. De minimale variant van de meegroeiwoning richt de focus op de binnenzijde van de woning: brede deurdoorgangen, weinig drempels, brede trappen en dergelijke zijn aanpassingen waardoor de woning in de toekomst ook geschikt is voor senioren. Het principe van een meegroeiwoning kan ook breder doorgevoerd worden: bij aanvang in de bouw klein beginnen en groot eindigen door middel van aanbouw en uitbreiding. De meegroeiwoning groeit dus mee met de financiële situatie, de gezinssamenstelling of de persoonlijke wensen en behoeften van de eigenaar. Door de flexibiliteit van de meegroeiwoning is deze uitermate geschikt voor starters, kleine gezinnen en zelfs ouderen. Uiteindelijk is er de mogelijkheid 21 2.2 Zorg om de woning op te splitsen in bijvoorbeeld een seniorenwoning en een starterappartement. Dit kan gecombineerd worden tot een mantelzorg- of kangoeroewoning. Door duurzaam te (ver)bouwen, leveren woningbouw en woningverbetering een bijdrage aan de realisatie van een duurzaam Terschelling. Bij nieuwbouw wordt energieneutraal gebouwd. Dorpen en buurten zijn ontwikkeld tot plekken waar onze inwoners zich in alle levensfasen thuis voelen, verbonden zijn met anderen en beschikken over goede voorzieningen. Er is volop ruimte voor maatschappelijke initiatieven en de creatieve betrokkenheid van eilanders. Terschellingers zijn zelfredzame inwoners die meedoen aan de samenleving. Voor de kwetsbare inwoners, voor hen die het op eigen kracht niet redden, beschikken we over een veerkrachtig sociaal netwerk. We willen dat bouwplannen zich meer dan voorheen richten op de bestaande voorraad zoals sloop met vervangende nieuwbouw of herbestemmen van bestaande gebouwen/locaties. Nieuwbouw vindt plaats met respect voor historische en landschappelijke kwaliteiten. Vraag en aanbod op de woningmarkt moeten goed op elkaar aansluiten. Het is daarom zinvol om voor Terschelling een woningbehoeftenonderzoek uit te voeren om te bepalen welke woningvoorraad (omvang en type) voor nu en in de toekomst noodzakelijk is. We bouwen samen aan de toekomst van Terschelling Ontwikkelrichtingen De zorg en het toerisme op Terschelling kunnen elkaar versterken. De kernwaarden natuur, rust en ruimte in combinatie met de vele vrijetijdsvoorzieningen op Terschelling maken het eiland interessant voor senioren en hulpbehoevenden. Vooral buiten het hoogseizoen, als het iets rustiger is op het eiland, kunnen we ons meer op de deze doelgroepen richten. Dit zal bijdragen aan de gewenste seizoenverlenging. Om het zorgtoerisme te ontwikkelen is het essentieel dat er voldoende zorgpersoneel beschikbaar is. Onze prioriteiten De zelfredzaamheid en eigen kracht worden maximaal versterkt. Voor de mensen die het op eigen kracht niet redden, beschikken we over een sociaal netwerk. 22 Combinatie van zorg met de toeristische sector biedt ontwikkelkansen. 2.3 Onderwijs Ook een combinatie tussen de zorgsector en de agrarische sector biedt kansen. Denk hierbij aan het realiseren van zorgboerderijen. Dit schept ook kansen voor de landbouw: verbreding van de diensten levert hier duurzame werkgelegenheid en vergroot het inkomen. Het organiseren van sociale werkplaatsen op boerderijen is een ander voorbeeld waarbij beide sectoren baat hebben. Ook de combinatie zorg en wonen biedt kansen. Wanneer bijvoorbeeld ouderen die nu in een ruime woning zelfstandig wonen, een deel van hun woning verhuren aan studenten/jongeren. Als 'tegenprestatie' kunnen die jongeren een aantal huishoudelijke taken of eenvoudige zorgtaken verrichten. De beschikbaarheid van voldoende handen in de zorg is een uitdaging waar we oplossingen voor moeten bedenken. Een onderdeel van de gezondheidszorg is dat jongeren onder de achttien jaar geen alcohol drinken en jongeren van achttien tot drieëntwintig jaar matigen in het alcoholgebruik. Voorlichting moet leiden tot een afname van het alcoholgebruik en de daarmee van de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik onder jongeren. De gemeente Terschelling heeft een faciliterende rol om het zelforganiserend vermogen van mensen te versterken. Wij willen met de eilanderbevolking verkennen of bijvoorbeeld een coöperatievorm binnen de zorgsector kansen biedt om specifieke opgaven aan te pakken. Wij willen mensen stimuleren om mantelzorg en vrijwilligerswerk te doen. Wanneer het zelforganiserend vermogen onvoldoende soelaas biedt, moeten we (tijdelijk) een interventie plegen. In het uiterste geval bieden we als overheid een vangnet in die situaties waarin mensen structureel hulp en ondersteuning nodig hebben. We bouwen samen aan de toekomst van Terschelling Alle kinderen en jongeren op Terschelling krijgen de kansen om zich te ontwikkelen tot volwaardige, actieve en verantwoordelijke deelnemers aan de maatschappij. Dat vraagt om vernieuwend, hoogwaardig onderwijs op Terschelling, dat inspeelt op sociale en technologische ontwikkelingen. Primair én voortgezet onderwijs zijn zich er van bewust dat leven op een eiland extra eisen stelt aan het onderwijsklimaat. In voortdurende d
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks