Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Inspectierapport. Gastouderbureau Loky Grosthuizen EL Avenhorn Registratienummer

Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 3 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Inspectierapport Gastouderbureau Loky Grosthuizen EL Avenhorn Registratienummer Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Koggenland Datum inspectie: 21 september
Transcript
Inspectierapport Gastouderbureau Loky Grosthuizen EL Avenhorn Registratienummer Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Koggenland Datum inspectie: 21 september 2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek Status: Definitief Datum vaststelling inspectierapport: 25 oktober 2016 Inhoudsopgave Het onderzoek... 3 Observaties en bevindingen... 5 Pedagogisch beleid... 5 Personeel... 6 Veiligheid en gezondheid... 7 Ouderrecht... 9 Kwaliteit gastouderbureau Inspectie-items Gegevens voorziening Gegevens toezicht Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau van 20 Het onderzoek Onderzoeksopzet Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd jaarlijks onderzoek. Beschouwing De kwaliteit van de opvang van kinderen is van grote invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en gastouders onder andere op het gebied van de pedagogische praktijk en het beleid, (inzet van voldoende) personeel, groepsgrootte, veiligheid en gezondheid, de accommodatie en ouderrecht in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). Jaarlijks worden alle kindercentra en gastouderbureaus (minimaal) één maal bezocht in het kader van de naleving Wko door een toezichthouder van de GGD. Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en bevindingen tijdens het inspectiebezoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen. Op de laatste pagina s van het rapport staat een overzicht van alle getoetste inspectie-items uit de Wko De locatie Gastouderbureau (GOB) Loky is gevestigd in Avenhorn, gemeente Koggenland. Het GOB bemiddelt en begeleidt gastouderopvang in de omgeving van deze gemeente. GOB Loky heeft op 21 september 2016 volgens het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna LRKP) 61 geregistreerde voorzieningen voor gastouderopvang. Het GOB zorg voor de facturen en de financiële administratie en gebruiken daarbij het digitale programma Portabase. GOB Loky is sinds september 2006 in exploitatie. Inspectiegeschiedenis Op is de jaarlijkse inspectie uitgevoerd waarbij aan alle voorwaarden werd voldaan Op is de jaarlijkse inspectie uitgevoerd waarbij aan alle voorwaarden werd voldaan Op is de jaarlijkse inspectie uitgevoerd waarbij aan alle voorwaarden werd voldaan Op is de jaarlijkse inspectie uitgevoerd waarbij niet aan alle voorwaarde werd voldaan. Er is een tekortkoming in het domein Kwaliteit GOB geconstateerd. De inspecties t/m 2015 zijn door GGD Zaanstreek Waterland uitgevoerd. De gemeente Purmerend/Beemster heeft op deze constateringen geen verdere actie ondernomen. Dit i.v.m. een adreswijziging van de locatie, het GOB is verhuisd naar gemeente Koggenland. De GGD heeft het advies gekregen om alle voorwaarden in 2016 opnieuw te beoordelen. De inspectie Tijdens de inspectie heeft de toezichthouder een gesprek gevoerd met de houder mevrouw K. Van Kessel en bemiddelingsmedewerker mevrouw R. Manasse en vennoot de heer M. van Rijswijk. Door middel van een steekproef zijn dossiers van gastouders en dossiers van gekoppelde vraagouders ingezien. Diverse beleidsstukken, formats en informatie op de website is bekeken. In 2016 zijn er in opdracht van de gemeente Koggenland gastouders door de GGD gecontroleerd in de praktijk om te beoordelen of de gastouders voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deze huisbezoeken hebben extra input aan praktijkvoorbeelden gegeven voor bespreking tijdens de inspectie van het GOB. Conclusie Tijdens het inspectiebezoek is niet aan alle voorwaarden voldaan. Er zijn tekortkomingen geconstateerd binnen het domein Ouderrecht en het domein Kwaliteit GOB. Tijdens de conceptfase van dit rapport zijn hierover afspraken gemaakt met de houder in het kader van overleg en overreding. De afspraken zijn nagekomen waardoor tijdens deze conceptfase alsnog aan de voorwaarden is voldaan. Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar 3 van 20 Advies aan College van B&W Geen handhaving. 4 van 20 Observaties en bevindingen Pedagogisch beleid Binnen de Wet kinderopvang (Wko) gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. Tijdens dit onderzoek is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld op inhoud en volledigheid. Onderzocht is of in het pedagogisch beleidsplan onder andere de vier wettelijk gestelde pedagogische basisdoelen (van professor Riksen-Walraven) zijn uitgewerkt. Pedagogisch beleidsplan GOB Loky beschikt over een pedagogisch beleidsplan en een pedagogisch werkplan. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de vier opvoedingsdoelen van prof. J.M. A. Riksen Walraven. De opvoedingsdoelen worden per onderdeel uitgewerkt in het pedagogisch beleids-en werkplan en met voorbeelden verduidelijkt. Concreet is omschreven de aantallen en leeftijden van de kinderen welke door de gastouder mag worden opgevangen en de eisen die worden gesteld aan de opvanglocatie. Besproken is het ontbreken van een wenbeleid voor de gastouderopvang. De houder geeft aan dit te willen gaan toevoegen aan het pedagogisch beleidsplan. Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. Pedagogische praktijk Uit het gesprek met de houder is gebleken dat bij de start van het gastouderschap met de gastouders een intakegesprek wordt gehouden en zij schriftelijke documenten zoals het pedagogisch beleid ter informatie krijgen aangeboden. De overdracht van de visie van het GOB komt tijdens het intakegesprek aan bod, de toepassing door de gastouders van de visie in de praktijk is een vast gesprekspunt tijdens de evaluatiemomenten. Deskundigheidsbevordering voor gastouders vindt plaats middels thema-avonden en het aanbieden van digitaal studiemateriaal. De houder geeft aan dat in november 2015 een avond over Kinderen en internet is georganiseerd voor alle gast-vraagouders binnen de organisatie. In maart 2016 is een avond over het pedagogisch werkplan voor gastouders georganiseerd. Het GOB is aangesloten bij Vyvoj (voorheen de gastouderacademie). Hier kunnen gastouders diverse online cursussen volgen. De cursussen worden individueel in eigen tempo gevolgd en na het maken van een online toets krijg de gastouder een certificaat. Tijdens de evaluatiegesprekken worden door de houder open vragen aan de gastouder, vraagouder en eventueel de kinderen gesteld over o.a. de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan en het volgen van online cursussen. Dit is terug te zien in de verslagen of bij de huisbezoeken die zijn afgelegd door de GGD. Aan de voorwaarden wordt voldaan. Gebruikte bronnen: Interview houder gastouderbureau (mevrouw K. Kessel en de heer M. van Rijswijk) Interview anderen (Bemiddelingsmedewerker mevrouw R. Manasse) Notulen oudercommissie (februari en september 2016) Pedagogisch beleidsplan (versie 2016) Pedagogisch werkplan (versie 2016) Formulier kindplaatsoverzicht 5 van 20 Personeel Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen voor de houder en personen werkzaam bij het GOB. Gecontroleerd is op een geldige verklaring omtrent het gedrag en of voldoende tijd is besteedt aan begeleiding en bemiddeling van de gastouderopvang. Verklaring omtrent het gedrag De houder en personen, werkzaam bij het GOB, worden door de overheid continu gescreend op functieaspecten passende bij hun functie, de zogenaamde continue screening. De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) van de houders en de bemiddelingsmedewerker van GOB Loky beoordeeld. De beoordeelde VOG s voldoen aan de gestelde eisen. Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. Personeelsformatie per gastouder Tijdens deze inspectie op zijn er volgens het LRKP 61 geregistreerde gastouders bij gastouderbureau Loky aangesloten. Voor de berekening van het minimale aantal uren begeleiding en bemiddeling is uitgegaan van 61 voorzieningen van gastouderopvang. Inactieve gastouders tellen mee in het aantal uren begeleiding binnen de personeelsformatie. Ook bij (tijdelijk) inactieve gastouders moet tijd worden besteed aan bemiddeling en begeleiding. De houder heeft een planningsoverzicht om zorg te dragen dat per gastouder op jaarbasis tenminste 16 uur wordt besteed aan begeleiding en bemiddeling. Hieronder wordt in ieder geval verstaan; 1. Het intakegesprek, bedoeld in artikel 11a, eerste lid, onder b 2. Werving van de gastouder 3. Het intakegesprek, bedoeld in artikel 11a, eerste lid, onder a 4. Scholing en begeleiding van de gastouder 5. Het begeleiden van de GGD-toetsing 6. De koppeling van de gastouder en de vraagouder 7. Het koppelingsgesprek, bedoeld in artikel 11a, eerste lid, onder c 8. Het evaluatiegesprek, bedoeld in artikel 11a, eerste lid, onder e 9. Het beantwoorden van vragen van de gastouder 10. De bezoeken, bedoeld in artikel 11a, eerste lid, onder f 11. Opleiding of training 12. Overleg op het gebied van begeleiding en bemiddeling Gastouderbureau Loky is een VOF. De beide houders worden ondersteund door een bemiddelingsmedewerker met een arbeidscontract voor 16 uur per week. De houders van GOB Loky werken beide fulltime, dat wil zeggen minimaal 36 uur per week binnen het GOB. Een van de houders is met name werkzaam in de begeleiding van de gastouders. De andere is met name actief in de administratie van het GOB. Qua berekening voldoet GOB Loky aan de eis van minimaal 16 uur begeleiding per jaar. Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. Gebruikte bronnen: Interview houder gastouderbureau (mevrouw K. Kessel en de heer M. van Rijswijk) Verklaringen omtrent het gedrag (Houders en bemiddelingsmedewerker) Arbeidscontracten (Bemiddelingsmedewerker) 6 van 20 Veiligheid en gezondheid Binnen de Wet kinderopvang gelden normen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid omtrent de opvang van kinderen. De houder dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het opvangadres zoveel mogelijk is gewaarborgd. Tijdens de inspectie is beoordeeld of een risico-inventarisatie aanwezig is waarin schriftelijk is vastgelegd welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt en welke maatregelen zijn genomen. Tevens is onderzocht of de houder overeenkomstig de wettelijke meldplicht met betrekking tot kindermishandeling handelt en de kennis hiervan bij de gastouders bevordert. Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid De documenten die de toezichthouder nodig heeft om de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid (RIV/G) op het GOB te beoordelen waren aanwezig. Er wordt voor de uitvoering van de RIV/G gebruik gemaakt van de Methodiek Risico-inventarisatie Veiligheid & Gezondheid Gastouderopvang van de MO-groep kinderopvang versie december Deze is door de houder zelf aangevuld. Tijdens het interview geeft de houder aan dat zij jaarlijks een inventarisatie invult met de gastouder. De houder geeft aan samen met de gastouder en de inventarisatielijst door de ruimten te lopen waar de opvang plaatsvindt. Tijdens de inspectie heeft de toezichthouder een steekproef genomen van 7 voorzieningen voor gastouderopvang en RIV/G ingezien. Uit de RIV/G komen technische maatregelen met actiepunten naar voren. De actiepunten worden tijdens de inventarisatie besproken met de gastouder en vastgelegd in het plan van aanpak. Uit de risico-inventarisaties komen actiepunten m.b.t. gedragsregels naar voren. Diverse protocollen en werkwijzen m.b.t. de RIV/G zijn vastgelegd en inzichtelijk voor de gastouders. De houder heeft deze protocollen en werkwijzen bij de gastouders geïmplementeerd. Ouders hebben op de website van het GOB toegang tot de protocollen en werkwijzen d.m.v. een inlogcode. Besproken is het ontbreken van een huisdierenbeleid voor de gastouderopvang. De houder geeft aan dit te willen gaan toevoegen aan het protocollen bestand. Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. Meldcode kindermishandeling Tijdens de inspectie is de meldcode van het GOB met de houder besproken, inhoudelijk beoordeeld en compleet bevonden. Informatie rond de organisatie Veilig Thuis en de vertrouwensinspecteur van het onderwijs is in de meldcode opgenomen. De houder geeft aan dat elke gastouder een digitale versie van brochure kindermishandeling in bezit heeft. Dit is een aanvulling op de meldcode. Ouders worden tijdens het intake- en evaluatiegesprek op de hoogte gehouden over de werkwijze m.b.t. de meldcode. Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 7 van 20 Gebruikte bronnen: Interview houder gastouderbureau (mevrouw K. Kessel en de heer M. van Rijswijk) Interview anderen (Bemiddelingsmedewerker mevrouw R. Manasse) Risico-inventarisatie veiligheid (Risico-inventarisatie Veiligheid & Gezondheid Gastouderopvang) Risico-inventarisatie gezondheid (Risico-inventarisatie Veiligheid & Gezondheid Gastouderopvang) Actieplan veiligheid (Aftekenlijst bij RI wel aandachtspunten en aftekenlijst geen aandachtspunten) Actieplan gezondheid (Aftekenlijst bij RI wel aandachtspunten en aftekenlijst geen aandachtspunten) Huisregels/groepsregels (Protocollen en werkwijze) Meldcode kindermishandeling (Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. -versie april 2016) Aanmeldformulier vraagouders 8 van 20 Ouderrecht Binnen de Wet kinderopvang gelden normen die betrekking hebben op de wijze waarop de houder de vraag- en gastouders betrekt en informeert inzake het beleid. Ouders dienen juist geïnformeerd te zijn over de gang van zaken in de gastouderopvang. Tijdens de inspectie is beoordeeld hoe de houder de ouders heeft betrokken en geïnformeerd inzake het beleid en of de ouders in de gelegenheid zijn gesteld medezeggenschap uit te oefenen. Tevens is onderzocht of in het geval van tegengestelde belangen tussen de houder, vraag- en/of gastouder, de vraag- en/of gastouders een beroep kunnen doen op een onafhankelijke klachtencommissie. Informatie De houder van GOB Loky informeert gast-, vraagouders en een ieder die hier om verzoekt over het te voeren beleid bij het GOB middels; de website; een brochure bij de intake met hierin de beleidsdocumenten; het pedagogisch beleid; de overeenkomsten met het GOB en de gastouder; de jaarlijkse evaluatiegesprekken; de risico-inventarisaties. De houder laat in de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder duidelijk zien welk deel van het betaalde bedrag naar het GOB gaat en welk deel van het betaalde bedrag naar de gastouder gaat. Aan de voorwaarden is voldaan. Oudercommissie De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. Het reglement omvat de volgende regels: het aantal leden; de wijze van kiezen van de leden; de zittingsduur van de leden; het reglement geen regels omtrent de werkwijze van de oudercommissie; de houder wijzigt het reglement na instemming van oudercommissie. De toezichthouder constateert dat het reglement oudercommissie voldoet aan de wettelijke vereisten. De houder heeft voor het GOB een oudercommissie ingesteld die bestaat uit 2 leden, vraagouders. De laatste bijeenkomst heeft plaats gevonden op De volgende onderwerpen zijn o.a. in 2016 besproken: invoering Portabase; thema-avonden; gastouderdag; nieuw formulier jaarlijkse voortgangsgesprek en evaluatiegesprek; bezetting oudercommissie; bemiddelingskosten. Aan de voorwaarden is voldaan. 9 van 20 Klachten en geschillen 2016 De houder is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende geschillencommissie, voor een externe afhandeling van klachten. Het GOB heeft een regeling getroffen voor de interne afhandeling van klachten over een gedraging van de houders / bemiddelingsmedewerkers jegens een gast- of vraagouder of tussen gast- en vraagouder welke niet aan de nieuwe voorwaarden voldoet. Naar aanleiding van het inspectiebezoek heeft overleg en overreding plaatsgevonden. De houder heeft voor het vaststellen van het conceptrapport de gelegenheid gekregen een klachtenbeleid op te stellen. De beoordeling is n.a.v. het getoonde klachtenbeleid aangepast tijdens de conceptfase van dit rapport. Geconstateerd is dat aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. Extra informatie Gast- en vraagouders komen voor een externe afhandeling in eerste instantie terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang. Dit klachtenloket is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het Klachtenloket kan telefonisch bemiddelen tussen de ouder en ondernemer of een onafhankelijke, externe mediator inschakelen. Wanneer dit niet leidt tot een oplossing, kan de ouder een klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De houder is verplicht te melden dat de ouder ook direct een klacht kan indienen bij de Geschillencommissie als hij er met het GOB niet uitkomt. Gebruikte bronnen: Interview houder gastouderbureau (mevrouw K. Kessel en de heer M. van Rijswijk) Interview anderen (Bemiddelingsmedewerker mevrouw R. Manasse) Reglement oudercommissie Notulen oudercommissie (februari en september 2016) Informatiemateriaal voor ouders (Brochure 2016) Website (www.loky.nl) Nieuwsbrieven (December 2015, april en juli 2016) Klachtenregeling (reglement Geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen, januari 2016) Contract gastouder- GOB Contract vraagouder- GOB Interne klachtenregeling Gastouderbureau Loky - versie van 20 Kwaliteit gastouderbureau Binnen de Wet kinderopvang gelden normen die betrekking hebben op de kwaliteit en de administratie van het GOB. Beoordeeld is onder andere de voertaal, het intake- en koppelingsgesprek. Onderzocht is of de houder het opvangadres twee maal per jaar bezoekt en of de administratie van het GOB over de benodigde gegevens beschikt zoals overzichten van opvanguren en betalingen, aantal kinderen per gastouder en de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid. Kwaliteitscriteria De toezichthouder heeft de houder tijdens de inspectie gevraagd naar de gebruikte werkwijze om de eisen van de kwaliteitscriteria te waarborgen: De houder heeft met alle vraagouders een intakegesprek gevoerd; De houder heeft bij elke nieuwe koppeling een koppelingsgesprek gevoerd; De houder voert jaarlijks een voortgang gesprek met de gastouder; De houder bezoekt elk opvangadres minstens twee keer per jaar; De houder evalueert de opvang jaarlijks met de vraagouder. GOB Loky maakt gebruik van een papieren- en digitale dossiers waarin diverse gegevens van de gast- en vraagouders worden opgeslagen. Zo is in het digitale systeem zichtbaar op welke dagen de gastouder opvangt en hoeveel kinderen er worden opgevangen. Het GOB gebruikt voor de intake- en koppelingsgesprekken een vast format. De toezichthouder heeft tijdens de inspectie verslagen van diverse gesprekken ingezien. De houder heeft inzichtelijk gemaakt minimaal 2 maal per jaar op huisbezoek te gaan bij gastouders. Telefonisch en/of op de opvanglocatie vinden de evaluatiegesprekken met de vraagouders plaats. Het verslag van de evaluatie wordt voor een akkoord met de inhoud naar de vraagouder g d. Aan de voorwaarden wordt voldaan. Administratie gastouderbureau GOB Loky beschikt over een administratie waarin diverse overzichten inzichtelijk zijn. De kassiersfunctie heeft het GOB in eigen beheer. De houder van GOB Loky gebruikt voor de administratie en de kassiersfunctie een eigen digitaal programma en is bezig over te stappen naar Portabase. Dit is een digitaal programma dat de administratie van een GOB ondersteunt. In de digitale administratie is een overzicht van gastouders, vraagouders, kinderen en koppelingen te zien. Ook de kassiersfunctie is digitaal te volgen. De houder heeft de toezichthouder laten zien hoe de facturatie werkt, hoe inzichtelijk wordt of vraagouders betalen en hoeveel vraagouders betalen. De bedragen worden binnen de kassiersfunctie ontvangen en verzonden middels 'batches'. Het programma van het GOB geeft signalen a
Similar documents
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks