Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Purmerend (GOB) Grevelingenmeer AP Purmerend Registratienummer

Category:

Government Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Purmerend (GOB) Grevelingenmeer AP Purmerend Registratienummer Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: Purmerend Datum
Transcript
Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Purmerend (GOB) Grevelingenmeer AP Purmerend Registratienummer Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: Purmerend Datum inspectie: Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek Status: Definitief Datum vaststelling inspectierapport: Inhoudsopgave Het onderzoek... 3 Observaties en bevindingen... 4 Pedagogisch beleid... 4 Personeel... 5 Veiligheid en gezondheid... 6 Ouderrecht... 7 Kwaliteit gastouderbureau... 8 Inspectie-items... 9 Gegevens voorziening Gegevens toezicht Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau van 13 Het onderzoek Onderzoeksopzet Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. Het rapport dat voor u ligt is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD en in Nederland bij de inspectie volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar gebleken is dat dit kan. Bij risicogestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. Beschouwing Algemene kenmerken van gastouderbureau ViaViela Dit gastouderbureau organiseert opvang van de kinderen bij de vraagouders door gastouders. Gastouderbureau ViaViela Purmerend is een franchise onderneming onder de koepel ViaViela. De kinderen hebben de leeftijd van nul jaar tot ongeveer de leeftijd dat zij de basisschool verlaten. Het gastouderbureau verzorgt de bemiddeling, de koppeling en de begeleiding van de gastouderopvang. Ook voert het gastouderbureau de kassiersfunctie uit. Inspectie geschiedenis Informatie over de bevindingen van voorgaande inspecties is te vinden in de inspectierapporten van voorgaande jaren. Bevindingen Tijdens de inspectie zijn er 99 gastouders bij Gastouderbureau ViaViela Purmerend aangesloten. Uit het gastouderbestand is een steekproef van 14 gastouders genomen. Tijdens deze inspectie is gebleken dat er geheel wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de betreffende domeinen. Advies aan College van B&W Geen handhaving. 3 van 13 Observaties en bevindingen Pedagogisch beleid Binnen het domein ''Pedagogische praktijk'' is beoordeeld hoe het gastouderbureau de uitvoering van het pedagogisch beleid door de nanny bevorderd. Pedagogische praktijk De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders het pedagogisch beleid uitvoeren. Uit de steekproef blijkt dat bij alle beoordeelde gstouders een jaarlijks voortgangsgesprek met de gastouder heeft plaats gevonden of staat ingepland. Gebruikte bronnen: Interview houder gastouderbureau (houder van het gastouderbureau) 4 van 13 Personeel Binnen dit domein wordt de houder en eventueel ander personeel gecontroleerd op de aanwezigheid van een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). Verklaring omtrent het gedrag De houder en de bemiddelingsmedewerkers beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag. Bij het gastouderbureau zijn geen stagiaires, vrijwilligers of uitzendkrachten als bemiddelingsmedewerker werkzaam. Om die reden zijn de betreffende voorwaarden niet beoordeeld. Gebruikte bronnen: Interview houder gastouderbureau (houder van het gastouderbureau) Verklaringen omtrent het gedrag Arbeidscontracten 5 van 13 Veiligheid en gezondheid Binnen dit domein is het beleid en de praktijk op het gebied van veiligheid en gezondheid beoordeeld. Een houder van een gastouderbureau is volgens de Wet Kinderopvang verplicht om jaarlijks een risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid uit te voeren op de locatie voor gastouderopvang. Dit houdt in dat aanwezige risico's in kaart worden gebracht. Met betrekking tot deze geïnventariseerde risico's dient een houder vervolgens effectieve en adequate maatregelen om de risico s te beperken te beschrijven in een plan van aanpak. De beschreven maatregelen dienen in de praktijk door de gastouder uitgevoerd te worden, zodat bestaande risico s worden beperkt. Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid De houder draagt zorg voor een inventarisatie van de veiligheids -en gezondheidsrisico s vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks voor elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt. De inventarisatie wordt door de houder of een bemiddelingsmedewerker uitgevoerd. Zij maakt samen met de vraagouder en de gastouder een inventarisatie rondje door het opvangadres. De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders handelen volgens de opgestelde risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. Gebruikte bronnen: Interview houder gastouderbureau (houder van het gastouderbureau) Risico-inventarisatie veiligheid (steekproef) Risico-inventarisatie gezondheid (steekproef) 6 van 13 Ouderrecht Informatie De houder laat in de schriftelijke overeenkomst en de bijlage met de vraagouder duidelijk zien welk deel van het betaalde bedrag naar het gastouderbureau gaat (uitvoeringskosten) en welk deel van het betaalde bedrag naar de gastouder gaat. De houder heeft ondertekende contracten met de vraagouders. Hierbij zijn aparte urenovereenkomsten opgesteld. Op deze urenovereenkomsten staan de uitvoeringskosten en de opvangkosten benoemd. De houder heeft een klachtenregeling. Er is een interne klachtenregeling en de ouders worden op passende wijze op de hoogte gebracht van de geschillencommissie. Gebruikte bronnen: Interview houder gastouderbureau (houder van het gastouderbureau) Informatiemateriaal voor ouders Klachtenregeling 7 van 13 Kwaliteit gastouderbureau Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Kwaliteit gastouderbureau'. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het gastouderbureau. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. Kwaliteitscriteria De houder draagt er zorg voor dat ieder opvangadres minstens twee maal per jaar wordt bezocht, waarbij het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder een onderdeel is van één van deze bezoeken. Het uitvoeren van de risico-inventarisatie vormt het moment van het tweede bezoek aan de gastouder. De vraagouder ontvangt jaarlijks een vragenformulier om de gastouderopvang te evalueren. Dit formulier wordt door de koepel organisatie ViaViela verstuurd. Als de vraagouder dit formulier ingevuld retour stuurt, dan ontvangt de houder van ViaViela dit formulier. De houder heeft telefonisch contact met de vraagouder. De houder heeft van verschillende vraagouders een ingevuld en ondertekend formulier ontvangen en telefonisch contact gehad. Verder staan er nog evaluaties gepland. Conclusie Gastouderbureau Top Nanny voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria uit de wet kinderopvang. Administratie gastouderbureau De houder maakt voor de administratie van haar bemiddelingsbureau gebruik van het programma 'mijn gastouderbureau'. Dit is een digitaal programma dat de administratie van een gastouderbureau ondersteunt. De houder heeft daarnaast een papieren archief. In de digitale administratie is een overzicht van gastouders, vraagouders, kinderen en koppelingen te zien. Ook de kassiersfunctie is digitaal te volgen. Dit gastouderbureau heeft een bemiddelingsmedewerker in dienst. Het papieren archief bevat kopieën van de verschillende documenten van de gastouders en de vraagouders. Tijdens de inspectie heeft de inspecteur een steekproef van 14 willekeurige voorzieningen van gastouderopvang genomen. Conclusie De administratie van Gastouderbureau ViaViela Purmerend voldoet aan de Wko. Gebruikte bronnen: Interview houder gastouderbureau (houder van het gastouderbureau) Website 8 van 13 Inspectie-items Pedagogisch beleid Pedagogische praktijk De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders het pedagogisch beleid uitvoeren. (art 1.56 lid 1 en 1.56b lid 1 Wet kinderopvang Personeel Verklaring omtrent het gedrag De houder en personen werkzaam bij een onderneming waarmee de houder het gastouderbureau exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart (art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 3 Wet kinderopvang Een verklaring omtrent het gedrag van personen werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de werkzaamheden aan de houder van het gastouderbureau overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. (art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang Veiligheid en gezondheid Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid De houder draagt zorg voor een inventarisatie van de veiligheidsrisico s door een bemiddelingsmedewerker van het bureau vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks voor elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt. (art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 en 1.56b lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders handelen volgens de opgestelde risico-inventarisatie veiligheid. (art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 1.56b lid 1 Wet kinderopvang De houder draagt zorg voor een inventarisatie van de gezondheidsrisico s door een bemiddelingsmedewerker van het bureau vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks voor elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt. (art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2, 1.56b lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders handelen volgens de opgestelde risico-inventarisatie gezondheid. (art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 1.56b lid 1 Wet kinderopvang Ouderrecht Informatie De houder laat in de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder duidelijk zien welk deel van het betaalde bedrag naar het gastouderbureau gaat (uitvoeringskosten) en welk deel van het betaalde bedrag naar de gastouder gaat. (art 1.56 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11b Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 9 van 13 Kwaliteit gastouderbureau Kwaliteitscriteria De houder draagt er zorg voor dat ieder opvangadres minstens twee maal per jaar wordt bezocht, waarbij het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder een onderdeel is van één van deze bezoeken. (art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub d en f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder evalueert jaarlijks mondeling de gastouderopvang met de vraagouders en legt deze schriftelijk vast. (art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Administratie gastouderbureau De administratie van het gastouderbureau bevat een schriftelijke overeenkomst per vraagouder. (art 1.51b lid 1 en 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub c Regeling Wet kinderopvang De administratie van het gastouderbureau bevat kopieën van de verklaringen omtrent gedrag van de gastouders en andere personen zoals huisgenoten van 18 jaar en ouder die op hetzelfde adres hun hoofdverblijf hebben, vrijwilligers en stagiair(e)s. (art 1.56 en 1.56b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub b Regeling Wet kinderopvang In de administratie van het gastouderbureau is de betaling van de vraagouders aan het gastouderbureau inzichtelijk. (art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub d Regeling Wet kinderopvang In de administratie van het gastouderbureau is de betaling van het gastouderbureau aan de gastouder inzichtelijk. (art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub e Regeling Wet kinderopvang De administratie van het gastouderbureau bevat een door de gastouder en bemiddelingsmedewerker ondertekende versie van iedere risico-inventarisatie. (art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 3 en 2 sub c Regeling Wet kinderopvang De administratie van het gastouderbureau bevat één overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie. (art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 2 sub d Regeling Wet kinderopvang De administratie van het gastouderbureau bevat één overzicht van alle bij dat gastouderbureau werkzame beroepskrachten. (art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 2 sub a Regeling Wet kinderopvang De administratie van het gastouderbureau bevat één overzicht van alle bij het gastouderbureau ingeschreven kinderen. (art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 2 sub f Regeling Wet kinderopvang De administratie van het gastouderbureau bevat één overzicht van alle bij dat gastouderbureau aangesloten gastouders. (art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub a Regeling Wet kinderopvang De administratie van het gastouderbureau bevat een jaaroverzicht per voorziening voor gastouderopvang. (art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub f Regeling Wet kinderopvang De administratie van het gastouderbureau bevat een jaaroverzicht per vraagouder. (art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub g Regeling Wet kinderopvang 10 van 13 De administratie van het gastouderbureau is zodanig ingericht dat de gegevens tijdig kunnen worden verstrekt ter controle op de naleving van de wettelijke eisen die voor het gastouderbureau gelden. (art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) Het gastouderbureau stelt de administratie onverwijld beschikbaar op verzoek van de toezichthouder indien deze niet op de plaats van de vestiging aanwezig is. (art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 4 Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 11 van 13 Gegevens voorziening Opvanggegevens Naam voorziening : Gastouderbureau ViaViela Purmerend Website : Aantal kindplaatsen : Gegevens houder Naam houder : Brenda Bloothoofd KvK nummer : Aansluiting geschillencommissie : Ja Gegevens toezicht Gegevens toezichthouder (GGD) Naam GGD : GGD Zaanstreek-Waterland Adres : Vurehout 2 Postcode en plaats : 1507EC ZAANDAM Telefoonnummer : Onderzoek uitgevoerd door : Marianne Dekker Gegevens opdrachtgever (gemeente) Naam gemeente : Purmerend Adres : Postbus 15 Postcode en plaats : 1440AA PURMEREND Planning Datum inspectie : Opstellen concept inspectierapport : Zienswijze houder : Niet van toepassing Vaststelling inspectierapport : Verzenden inspectierapport naar houder : Verzenden inspectierapport naar : gemeente Openbaar maken inspectierapport : van 13 Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. Het conceptrapport is aan de houder verstuurd. 13 van 13
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks