Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS

Category:

Sheet Music

Publish on:

Views: 10 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Jaarverslag per 31 december 2015 INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Belgisch Pensioenspaarfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten
Transcript
Jaarverslag per 31 december 2015 INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Belgisch Pensioenspaarfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn slechts geldig als ze worden uitgevoerd op basis van het huidige uitgifteprospectus, samen met de essentiële beleggersinformatie. INHOUDSOPGAVE 1 Organisatie van het pensioenfonds Beheersverslag van het pensioenfonds Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs Beursnotering Informatie aan de aandeelhouders Algemeen overzicht van de markten Verslag van de commissaris, erkend revisor Krachtlijnen van het beleggingsbeleid Benchmark Tijdens het boekjaar gevoerd beleid Toekomstig beleid Risicoklasse Resultaatverwerking Balans 13 4 Resultatenrekening Samenvatting van de waarderingsregels Samenvatting van de regels Wisselkoersen Samenstelling van de activa en kerncijfers Samenstelling van de activa op 31/12/ Wijzigingen in de samenstelling van de activa van het Interbeurs Hermes Pensioenfonds Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de nettoinventariswaarde Returns Kosten Toelichting bij de financiële staten 1 Organisatie van het pensioenfonds Maatschappelijke zetel van de beheervennootschap Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen Oprichtingsdatum 13 februari 1987 Type van beheer beheervennootschap Capfi Delen Asset Management N.V. Jan Van Rijswijcklaan Antwerpen Raad van Bestuur Dhr. Jacques Delen, voorzitter Dhr. Paul De Winter, bestuurder Dhr. Thierry Maertens, bestuurder Dhr. Michel Vandenkerckhove, effectieve leider Dhr. Patrick François, effectieve leider Dhr. Antoine de Séjournet de Rameignies, bestuurder Dhr. Philippe de Spirlet, bestuurder Dhr. Christian Callens, bestuurder Mevr. Monique Leys, bestuurder Dhr. Gregory Swolfs, effectieve leider Dhr. Chris Bruynseels, effectieve leider Commissaris: Ernst&Young Bedrijfsrevisoren BCBVA vertegenwoordigd door mevr. Christel Weymeersch. Commissaris, erkende revisor KPMG, Prins Boudewijnlaan 24 D, 2550 Kontich vertegenwoordigd door Dhr. E. Clinck Bewaarder Dierickx, Leys & Cie Effectenbank N.V., Kasteelpleinstraat te 2000 Antwerpen Financiële groep die de gemeenschappelijk beleggingsfonds promoot Capfi Delen Asset Management N.V., Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen Subdelegatie Dierickx, Leys & Cie Effectenbank N.V., Kasteelpleinstraat te 2000 Antwerpen Financieel portefeuillebeheer Capfi Delen Asset Management N.V., Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen Subdelegatie Dierickx, Leys Luxembourg, Route d'arlon 247 bte 1, L 1150 Luxembourg. Administratief en boekhoudkundig beheer Capfi Delen Asset Management N.V., Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen Financiële dienst Dierickx, Leys & Cie Effectenbank N.V., Kasteelpleinstraat te 2000 Antwerpen Distributeurs De lijst van instellingen is te bekomen bij de beheersvennootschap. 3 2 Beheersverslag van het pensioenfonds 2.1 Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs Het pensioenspaarfonds werd gestart op 13 februari Initiële inschrijvingsprijs : euro 2.2 Beursnotering De rechten van deelneming van het gemeenschappelijk beleggingsfonds worden niet verhandeld op een beurs of een gereglementeerde markt. 2.3 Informatie aan de aandeelhouders Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds dat opgericht werd op 13 februari 1987 voor een onbeperkte duur met het oog op het pensioensparen en door de Minister van Financiën erkend op 21 februari Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds wordt beheerd door de naamloze vennootschap Capfi Delen Asset Management N.V, Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen. De uitgifteprospectus, het beheersreglement, de halfjaarlijkse verslagen en jaarverslagen zijn verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap. De netto-inventariswaarde, de emissieprijs en de terugbetalingprijs zowel alle berichten aan de houders van de deelbewijzen worden bekendgemaakt in twee Belgische dagbladen zijnde De Tijd en L Echo. Deze gegevens zijn eveneens verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap. 2.4 Algemeen overzicht van de markten ECONOMISCHE CONTEXT De Verenigde Staten. De economie groeide afgelopen jaar tegen een gezapig tempo verder. Volgens voorlopige schattingen groeide de economie in 2015 met 2,3%. Vooral de dienstensector presteert goed. Er werden maandelijks gemiddeld iets meer dan banen gecreëerd hoewel de kwaliteit ervan in vele gevallen laag is. De officiële werkloosheidsgraad daalde over 2015 van 5,7% naar 5%, het laagste niveau sinds begin Die houdt geen rekening met de deeltijds tewerkgestelden die een voltijdse baan verkiezen. Het percentage van ondertewerkgestelden ging van 11,2% naar 9,9%, eveneens het laagste peil sinds De verwerkende nijverheid heeft het moeilijk vanwege de dure dollar. De dollarindex, die de waarde van de dollar tegenover die van de voornaamste handelspartners weergeeft, staat op het hoogste niveau in twaalf jaar. De lage olieprijs is, per saldo, goed voor de economie van de V.S., omdat het land meer olie invoert dan het zelf produceert. Toch lopen de investeringen in schalieolie en -gas terug, wat negatief inwerkt op de economische groei, die in de tweede jaarhelft duidelijk lager lag dan in de eerste. 4 Europa. De economie in Europa kende een vrij goed jaar. Zoals altijd zijn er opmerkelijke regionale verschillen, maar, in afwachting van de officiële cijfers over 2015, lijkt de groei in 2015, voor de eurozone, boven 1% uit te komen. De groei is duidelijk te danken aan de fors lagere olieprijs, die voor de Europese consumenten samen een besparing oplevert tussen 150 miljard en 180 miljard op jaarbasis, wat ongeveer overeen komt met de omvang van de Portugese economie. Spanje is de positieve uitschieter, met een groei, volgens een eerste schatting, van boven 3%. De hervormingen die het land sinds 2009 doorvoerde, hebben duidelijk een positief effect. De Duitse economie groeide met 1,7%, de beste prestatie in vier jaar. Opvallend is de grote bijdrage van de private consumptie en de beperkte bijdrage van de export tot de groei. De export lijdt onder de zwakke economie in Rusland en de verminderde investeringsdrang in China. Enig minpunt blijft de zeer lage inflatie. In het zuiden van Europa is er zelfs sprake van deflatie. De pogingen van de Europese Centrale Bank om die te bestrijden (zie Monetair Beleid) hadden weinig succes als gevolg van de kelderende olieprijs. Bij een zeer lage inflatie en een lage groei zijn de historische schulden moeilijker beheersbaar. Een lichte inflatie holt de bestaande schulden uit en verbetert de positie van de schuldenaars. Vermits alle Europese regeringen, op de Duitse na, nieuwe schulden blijven opbouwen, is een te lage inflatie een probleem. Dat is een belangrijke reden waarom de Europese Centrale Bank blijft doorgaan met de monetair expansieve politiek. Azië. China leidt de dans in Azië. De economische groei vertraagde er, volgens de officiële statistieken, vorig jaar tot 6,9%, het laagste niveau sinds 1990 en een eind minder dan de 10% van enkele jaren geleden. Vanzelfsprekend zijn de hoge groeicijfers van de vorige jaren niet meer haalbaar vanwege de huidige omvang van de Chinese economie. Gezien de stagnerende elektriciteitsproductie en spoorvervoer twijfelen heel wat buitenlandse economisten aan het officiële cijfer. De Chinese export hapert als gevolg van een combinatie van stijgende lonen en een relatief dure munt via de koppeling aan de Amerikaanse dollar, waardoor een aantal buurlanden goedkoper zijn geworden. De omschakeling van een investeringsgedreven economie naar een consumptiegedreven economie verloopt moeizamer dan de machthebbers in Beijing hoopten. De gemiddelde Chinees heeft een indrukwekkende spaarquote vanwege de afwezigheid van een sociaal vangnet en stevig pensioenstelsel. MONETAIR BELEID was een bijzonder jaar in de monetaire geschiedenis. De Europese Centrale Bank liep het meest in de kijker in de eerste jaarhelft. Als gevolg van de halvering van de olieprijs in de tweede jaarhelft van 2014 kelderde de inflatie. Zowat de hele eurozone kende in het jaarbegin deflatie. Om die te counteren besliste de Europese Centrale Bank om massaal geld bij te drukken. Sinds maart koopt ze, voor het eerst in de geschiedenis, maandelijks 60 miljard aan staatsobligaties in. De liquiditeitsinjectie is bedoeld om de rente te drukken en investeerders in de richting van meer risico te sturen. Een belangrijk gevolg is de waardedaling van de euro, die daalde van $ 1,21 op 31 december 2014 naar $ 1,09 op 31 december 2015, na een piek van $ 1,05 op 13 maart De Europese Centrale Bank (ECB) hield de rente de hele tijd op 0,05% en laat banken sinds december 0,3% op jaarbasis betalen om bij haar geld te deponeren. Op die manier hoopt de ECB dat banken het geld eerder voor reële projecten zullen uitlenen, wat slechts mondjesmaat gebeurt. De groei van de kredietverlening blijft bescheiden, maar de krimp van het kredietvolume is achter de rug. De lage kortetermijnrente en de inkoop van obligaties jagen de inflatie vooralsnog niet aan. De dalende olieprijs countert het positieve effect hiervan. 5 Negen jaar na de laatste renteverhoging vonden de dames en heren van de Federal Reserve dat de tijd rijp was voor een renteverhoging: er is een economische groei van meer dan 2%, de huizenmarkt is kerngezond, de banksector laat de financiële crisis achter zich, de werkloosheid zit op het laagste niveau sinds de bankencrisis en de angst voor deflatie is afgenomen. De meest aangekondigde en weer uitgestelde renteverhoging ooit kwam er op de valreep op de laatste beleidsbepalende vergadering in december. Het voornaamste tarief stond net geen zeven jaar op 0,00% en werd op 16 december van vorig jaar verhoogd naar 0,25%. De inflatie lag op het einde van het jaar op 0,7%. Ze is hardnekkig laag als gevolg van de dalende olieprijs. Toch kon de Federal Reserve de rente optrekken omdat ze langzaam wegkomt van rond het nulpunt dat halverwege het jaar bereikt werd. WISSELMARKTEN. De acties van de Europese Centrale Bank (E.C.B.) en de Federal Reserve (V.S.) hadden een grote invloed op het verloop van de euro tegenover de Amerikaanse dollar. De E.C.B. kondigde begin 2015 aan dat ze vanaf maart van dat jaar maandelijks 60 miljard aan staatsobligaties van de landen van de eurozone zou opkopen. Als gevolg hiervan daalde de euro tegenover de dollar van $ 1,21 in het begin van het jaar naar $ 1,05 op 13 maart 2015, luttele dagen na de start van het programma. De eerste renteverhoging de V.S. in tien jaar had weinig impact te eindigen op $ 1,0862 op 31 december Ook tegenover de andere belangrijke munten in de wereld kende de dollar een opvallende stijging. Tegen het einde van het jaar noteerde de zogenaamde dollarindex op zijn hoogste niveau in 12 jaar. China, dat jarenlang zijn munt koppelde aan de Amerikaanse dollar, draagt mee de lasten van een dure dollar. Zowat alle munten in de regio, waaronder de Japanse yen, zijn voornaamste concurrent op de exportmarkten, gingen de laatste jaren fors onderuit. Dit tastte de exportpositie van China aan. Ook de lagere groei in het land maakte de hoge koers van de munt onhoudbaar. Half augustus startte de centrale bank dan ook met een gecontroleerde en geleidelijke devaluatie van de munt, zodat de stijging van de munt in de eerste jaarhelft tegen het einde van het jaar zo goed als weggewerkt was. OBLIGATIEMARKTEN. De aankondiging van de Europese Centrale Bank in het begin van 2015 dat ze vanaf maart maandelijks 60 miljard aan staatsobligaties zou inkopen, duwde de rente in de eurozone naar nooit geziene dieptepunten. Begin maart haalde een 10-jarige Duitse staatslening nog een rendement van amper 0,07%. Om kortere looptijden te investeren in Duits schuldpapier moesten beleggers tevreden zijn met een negatief rendement. De Belgische rente op 10 jaar volgde de Duitse op kleine afstand. Vanaf de effectieve start van het inkoopprogramma steeg de langetermijnrente in Duitsland en de rest van Europa 1% op amper drie maanden tijd. De onzekerheid rond China en de bijhorende vrees voor een lagere economische groei dreven beleggers in de tweede jaarhelft opnieuw in de richting obligaties van de hoogste kwaliteit, waardoor de rente opnieuw terugviel. Het renteverschil op bedrijfsobligaties met een BBB- en kwalitatief hoogstaande obligaties met een AAA-rating bleef in Europa het ganse jaar opvallend stabiel rond 1%. Ondanks de verwachting van beleggers dat de Amerikaanse kortetermijnrente in de loop van het vorige jaar verhoogd zou worden, bleef de rente op 10 jaar opvallend dicht bij 2% noteren. In de V.S. was het eerder het renteverschil op bedrijfsobligaties met een BBB- en kwalitatief hoogstaande obligaties met een AAA-rating die sterk de hoogte inging: het steeg van ongeveer 1% tot ruim boven 2%. De stijging is in ruime mate te wijten aan de verslechtering van de financiële toestand van de bedrijven in de sector van de schalieolie en het schaliegas. In de brede markt ging het renteverschil met slechts enkele tienden van een procent hoger. 6 AANDELENMARKTEN was een jaar met twee gezichten. In het eerste kwartaal schoten de Europese markten sterk uit de startblokken, gedreven door de verwachting dat de Europese Centrale Bank vanaf maart massaal liquiditeit van de markt zou stellen. Als gevolg hiervan daalde de langetermijnrente in de eurozone tot historische dieptepunten tegen het einde van het trimester, wat de waarde van aandelen ondersteunt. Als gevolg van de massale injectie van liquiditeiten daalde de euro tot $ 1,05 in maart, wat de koersen van Europese exporteurs vleugels gaf. Het economische optimisme nam ook toe in Europa omdat de lagere olieprijs leidt tot een besparing van meer dan $ 150 miljard per jaar, voor Europa alleen, middelen die dan beschikbaar zijn voor andere aankopen. Tegen half april liepen de winsten in Europa sinds Nieuwjaar op tot boven 20%. Daarna kwam er de klad in de zaak. De Griekse crisis begon aan een nieuwe episode, toen de onderhandelingen over een reddingsplan op niets uitdraaiden. De oplossing die de Europese instanties met Griekenland in de zomer vonden bracht echter geen soelaas voor aandelenmarkten. Ondertussen rezen immers meer en meer twijfels over de stabiliteit van de Chinese economie. De Chinese overheid focust voor de toekomstige groei meer op diensten dan op investeringen. Als gevolg daarvan vermindert de import van grondstoffen in China, wat op de grondstoffenprijzen drukt. Vermits de grondstoffen-, olie- & gassector op de aandelenmarkt oververtegenwoordigd zijn tegenover hun echte gewicht in de economie, drukt alleen de koersval van dat type aandelen al op het sentiment. Vermits ook de groei, en bijgevolg de consumptie, in China in twijfel getrokken werd, deelden ook de koersen van bedrijven die veel exporteren naar Azië in het algemeen en naar China in het bijzonder in de klappen. Einde augustus ging het licht even helemaal uit toen de Chinese centrale bank de munt op twee dagen tijd bijna 4% lager stuurde. De aandelenmarkten zetten hun jaardieptepunten neer in deze zeer nerveuze markt. De bedrijfsresultaten over het derde kwartaal gaven steun waardoor de Europese aandelenmarkten in oktober hun beste maand kenden sinds het voorjaar van De aandelenmarkten gingen kabbelend het jaar uit. Voor de meeste Europese beurzen was er een bescheiden winst, maar de Amerikaanse en Engelse markt tekenden een licht verlies in lokale munt op. Omgerekend naar euro was er ook voor die markten een bescheiden plus. De aandelenmarkten in de groeilanden kenden een zeer zwak jaar. De economie van landen als Rusland en Brazilië ging gebukt onder de dalende prijzen voor grondstoffen. In het algemeen stonden de aandelenmarkten in zowat alle groeilanden, met India als notoire uitzondering, onder druk door het vooruitzicht van een hogere rente in de V.S. Hierdoor repatriëren westerse beleggers zeer veel kapitaal, ten nadele van de markten in de groeilanden. 7 2.5 Verslag van de commissaris, erkend revisor 8 9 2.6 Krachtlijnen van het beleggingsbeleid De beleggingspolitiek van INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS is door zijn aard op de lange termijn gericht : - Het grootste deel van de activa is belegd in aandelen. - Een in tijd gespreide obligatieportefeuille. - Een minimum aan contanten om uittredingen op te vangen. Een nieuwe wet op de Belgische pensioenspaarfondsen ging in werking op 1 april Vanaf die datum viel de verplichting voor pensioenspaarfondsen weg om minimaal 30 procent van hun activa te beleggen in Belgische aandelen. Sinds de Wet op de Belgische pensioenspaarfondsen van 1 april 2004 gelden volgende regels voor de asset allocatie: max. 75% obligaties of andere schuldinstrumenten; max. 75% aandelen; max. 10% liquiditeiten; Op het niveau van de aandelen en obligaties zijn er nog extra regels toe te passen: aandelenportefeuille max. 70% aandelen met een beurskapitalisatie van meer dan 3 miljard euro (binnen EER) max. 30% aandelen met een beurskapitalisatie van minder dan 3 miljard euro (binnen EER) max. 20% aandelen buiten EER obligatieportefeuille max. 40% schuldpapier in euro of andere munten uit de Europese Economische Ruimte (EER) max. 40% schuldpapier in andere munten. 2.7 Benchmark Er wordt geen Benchmark gevolgd. 2.8 Tijdens het boekjaar gevoerd beleid De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Op 18 december 2015 wijzigde de wet, waardoor de grenswaarde voor de marktkapitalisatie voor kleinere bedrijven werd opgetrokken van 1 miljard naar 3 miljard. Hieronder geven we de voornaamste regels. Maximum 75% in obligaties. Binnen deze categorie moet minstens 20% belegd worden in Europees overheidspapier. Maximum 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden de volgende regels: o Maximum 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan 3 miljard binnen de EER. o Maximum 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan 3 miljard binnen de EER. o Maximum 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER. Maximum 10% mag in cash belegd worden. Minimum 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro. De portefeuille van Interbeurs Hermes Pensioenfonds valt per 31 december 2015 uiteen in: 37% obligaties, waarvan: 54% belegd is in Europees staatspapier. 38% belegd is in bedrijfsobligaties binnen EER. 8% belegd is in bedrijfsobligaties buiten EER. 10 61% aandelen, waarvan: 37% belegd is in marktkapitalisaties van meer dan 3 miljard binnen de EER. 47% belegd is in marktkapitalisaties van minder dan 3 miljard binnen de EER. 16% belegd is in aandelen van buiten de EER. 1% cash. De samenstelling van Interbeurs Hermes Pensioenfonds onderging enkele wijzigingen. De aandelenposities werden met ca. 10% opgedreven tot 61%. De aandelen Swatch werden verkocht, vanwege de verzwakte exportpositie van het Zwitserse bedrijf dat meer dan 80% in het Alpenland produceert. De aandelen Rolls-Royce werden verkocht, na een koersopstoot die te danken was aan de vervanging van de CEO. De aandelen AIG, Cooper Companies, Reckitt Benckiser, Qualcomm, Ubisoft en LVMH werden vanwege de hoge waardering verkocht. De aandelen van de oliebedrijven Apache en Occidental werden verkocht, vanwege de immer dalende olieprijs. De aandelen Schneider Electric werden verkocht vanwege de grote omzet in de groeilanden. Door de dalende munten komen de winsten onder druk. Nieuw in de portefeuille zijn de aandelen Markel, een Amerikaanse verzekeraar die beheerd wordt volgens de principes van Warren Buffett, het Engelse Regus, dat kantoren op flexibele manier verhuurt, het Amerikaanse farmabedrijf Gilead Sciences, het eveneens Amerikaanse Phillips66, dat als raffinage- en chemiebedrijf volop geniet van de lage prijs voor schaliegas en ten slotte de Nederlandse baggeraar Boskalis. Eveneens nieuw zijn de Italiaanse holding Exor, het Franse bedrijf Christian Dior en de Oostenrijkse vastgoedgroep Im
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks