Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Introductie spelregels kleding

Category:

Maps

Publish on:

Views: 5 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Introductie spelregels kleding De VV Ruurlo heeft de ambitie uitgesproken om op het gebied van kleding rondom wedstrijden één uitstraling te hebben. Tot 2024 gebeurt dit door middel van het merk Quick.
Transcript
Introductie spelregels kleding De VV Ruurlo heeft de ambitie uitgesproken om op het gebied van kleding rondom wedstrijden één uitstraling te hebben. Tot 2024 gebeurt dit door middel van het merk Quick. 1 Elk spelend lid draagt vanuit zijn lidmaatschap bij aan het kledingfonds, dit fonds financiert een teamtas met daarin de wedstrijdkleding: voor elk team (shirt, broek en sokken) en kleding voor 2 begeleiders bestaande uit softshells en trainingspakken. 2 Als gevolg van sponsoring kunnen er één of meerdere extra items beschikbaar worden gesteld aan het betreffende team, afhankelijk van de keuze die de sponsor maakt. De sponsoruiting komt alléén op het wedstrijdshirt. 3 Mogelijke extra items: spelerstas, trainingspak, warming-up shirt, polo, softshell, trainingsetje, sweater. Alle beschikbaar gestelde items, te herkennen aan de VV Ruurlo badge, zijn en blijven eigendom van de VV Ruurlo. 4 De kleding zoals hieronder beschreven, dient te worden gezien als presentatiekleding en visitekaartje naar buiten toe. Dragen van de verstrekte wedstrijdkleding is verplicht. Wedstrijdsets worden, conform wasvoorschriften (zie bijlage en website), als complete set gewassen om kleurverschillen te vermijden, samen met eventuele warmloopshirts. Sokken worden door de spelers zelf gewassen. 5 Spelers dienen wedstrijdkleding en eventueel overige verstrekte materialen te dragen tijdens en alleen op de wedstrijddagen en niet 'op straat' of tijdens trainingen. Uitzonderingen hierop zijn officiële momenten (voetbaldagen, toernooien, team v.d. week) en Ruurlo 1. Versleten of beschadigde sokken kunnen kosteloos worden omgeruild voor een nieuw paar. Bij zoekraken moet 8,- betaald worden voor een nieuw paar sokken door de betreffende speler. Sokken met VVR logo blijven altijd eigendom van de club. 6 Elke teamtas bevat daarnaast: enkele bidons, waterzak + spons, aanvoerdersband, EHBO-doos, en scheidsrechtersfluit (verkrijgbaar via kledingcommissie). Na elke wedstrijd controleert de begeleiding of de teamtas alle verstrekte items bevat en aantallen shirts en broeken kloppen met de uitgegeven aantallen. Bij vermissing of schade van kledingstukken dient de leider na constatering dit te melden aan kledingcommissie. 7 Ontbrekende kleding en materialen worden ten laste gelegd van het team. Elk team krijgt één paar keeperhandschoenen ter beschikking via de VV Ruurlo. Deze blijven eigendom van de club. Keepershandschoenen: loopt altijd via Marcel Hissink. Rugnummers op wedstrijdshirts alleen bij die teams waar dit vanuit de KNVB verplicht is gesteld. 8 Trainingspakken, spelerstassen en softshells, trainingssetjes, sweaters en polo s worden op naam uitgegeven. Indien spullen defect zijn: bij normale slijtage worden deze kosteloos vervangen. Andere gevallen zijn ter beoordeling van de kledingcommissie. Elk team kan de beschikking krijgen over maximaal 2 softshells voor de coaches aan de zijlijn en maximaal 2 trainingspakken voor diegene die fluiten en/of vlaggen. Uitzondering hierop zijn R2, A1, B1, C1 en D1 met ieder 3 softshells en 3 trainingspakken en R1. 9 Het is voor begeleiders/ trainers/ coaches niet toegestaan om deze trainingspakken en softshell jassen buiten de voetbal om te dragen, dus alleen op wedstrijddagen! Voor alle pupillen (spelend in KNVB competitie) & junioren geldt: Shirts, broekjes en sokken worden aan het eind van het seizoen ingeleverd. Vanuit de club verstrekte trainingspakken en/of spelerstassen worden gelijktijdig (dus gelijk met de teamtas) ingeleverd. 10 Voor alle leiders & alle seniorenteams geldt: Indien een speler of leider stopt, dient hij/zij dit direct (via de teamleiding resp. coördinator) kenbaar te maken aan de kledingcommissie en zijn/haar spullen in te leveren. Afspraken met kledingcommissie - zie website of nader te overleggen via een aan: Bij aflopen van een sponsorovereenkomst, worden extra items en wedstrijdshirts ingenomen door de kledingcommissie. Betreffende team krijgt neutrale wedstrijdshirts. Sponsoruitingen op kleding van teams en begeleiders is alleen toegestaan indien er sprake is van een sponsorovereenkomst. 11 Reserve sets (uitshirts): Reserve sets zijn te vinden in de achterste kast van de oude redactieruimte. Overzicht van beschikbare setjes staat op registratieformulier uitleen die hangt in de kast en op de website. Inhoudsopgave per tas hoort ook aanwezig te zijn in de tas. Registratieformulier uitleen in de kast: datum + team bij te gebruiken tasnummer altijd opschrijven. Gelijk als de normale kleding controleert de begeleiding voor en na de wedstrijd of de aantallen shirts, broeken (+ evt gebruikte sokken) kloppen met de uitgegeven aantallen. 12 Reserve sets (uitshirts) - vervolg: Geleende set tijdig (binnen 5 dagen) en gewassen weer terugplaatsen in kast. Wasinstructies identiek aan die bij de normale wedstrijdkleding. Vermiste kleding zo spoedig mogelijk doorgeven aan de kledingcommissie. Ontbrekende kleding en materialen worden ten laste gelegd van het team. Steekproefsgewijs worden sets gecontroleerd door kledingcommissie. 13 (Hulp)trainers: Krijgen beschikking over oude trainingspakken van East Group zolang deze nog beschikbaar zijn. Ook deze worden op naam uitgegeven en vallen onder dezelfde spelregels als nieuwe trainingspakken. East trainingspakken mogen alleen tijdens trainingen gedragen worden, niet op wedstrijddagen. Uitzondering hierop zijn de begeleiders/ trainers van de 4x4 en de Voetbalschool, die op zaterdag trainen cq voetballen. 14 Gebruiker zal geen nummer, naam of andere uiting op de kleding laten bedrukken, schrijven of bevestigen. Algemeen: Leiders en coördinatoren zijn er verantwoordelijk voor dat spelregels worden nageleefd, en dat spelers/leiders/trainers die stoppen hun spullen inleveren. 15 Quick wasvoorschrift Hoort aanwezig te zijn in elke teamtas en elke reserve set tas. Bij vermissing graag de kledingcommissie op de hoogte stellen. 16
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks