Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Investiční příležitosti na Bondster.com

Category:

Fashion & Beauty

Publish on:

Views: 17 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Investiční příležitosti na Bondster.com Typ zajištění Výše půjčky Tržní hodnota Výnos LTV Město 1. Byt ,-Kč ,-Kč 6,5% 20% Praha 2. Byt ,-Kč ,-Kč 6,5% 26% Praha 3. Byt 255
Transcript
Investiční příležitosti na Bondster.com Typ zajištění Výše půjčky Tržní hodnota Výnos LTV Město 1. Byt ,-Kč ,-Kč 6,5% 20% Praha 2. Byt ,-Kč ,-Kč 6,5% 26% Praha 3. Byt ,-Kč ,-Kč 12,5% 57% Karviná 4. Byt ,-Kč ,-Kč 10,5% 31% Brno 5. Rodinný dům ,-Kč ,-Kč 12,5% 58% Slaný 6. Rodinný dům ,-Kč ,-Kč 8,5% 29% Cheb 7. Rodinný dům ,-Kč ,-Kč 10,5% 47% Nymburk 8. Rodinný dům ,-Kč ,-Kč 6,5% 61% Praha 9. Byt ,-Kč ,-Kč 4,9% 20% Praha Vysvětlivky: : garance zpětného odkupu v případě nesplácení (tzv. Buy-back). LTV : tzv. Loan to Value, neboli procentní podíl hodnoty půjčky k hodnotě zajištění. Čím nižší údaj, tím vyšší je zajištění půjčky. Výnos : úrokový výnos pro investora p.a. Poskytovatel: společnost ACEMA Credit Czech, a.s. 1 1. Typ zajištění Výše půjčky Tržní hodnota Výnos LTV Poskytovatel Město Informace o nemovitosti: Byt ,-Kč ,-Kč 6,5% 20% ACEMA Praha 2 Závěr: V ocenění nejsou zahrnuta zástavní práva ani jiná omezení. Znalcem bylo zjištěno, že se jedná o typ nemovitosti, se kterými se na realitním trhu běžně obchoduje. Tržní hodnota byla stanovena pomocí porovnávací metody, kdy byly zjišťovány ceny z realitního trhu a obchodních nabídek realizovaných nebo nabízených v období posledních šesti měsíců. 3 2. Typ zajištění Výše půjčky Tržní hodnota Výnos LTV Poskytovatel Město Byt ,-Kč ,-Kč 6,5% 26% ACEMA Praha 4 Závěr: V ocenění nejsou zahrnuta zástavní práva ani jiná omezení. Znalcem bylo zjištěno, že se jedná o typ nemovitosti, se kterými se na realitním trhu běžně obchoduje. Tržní hodnota byla stanovena pomocí porovnávací metody, kdy byly zjišťovány ceny z realitního trhu a obchodních nabídek realizovaných nebo nabízených v období posledních šesti měsíců. 5 3. Typ zajištění Výše půjčky Tržní hodnota Výnos LTV Poskytovatel Město Byt ,-Kč ,-Kč 12,5% 57% ACEMA Karviná 6 Závěr: Stanovená obvyklá cena nemovitých věcí nezohledňuje případná omezení evidovaná v částech C listů vlastnictví. Znalcem bylo zjištěno, že se jedná o typ nemovitosti, který je běžně předmětem obchodování na realitním trhu. Obvyklá cena nemovitosti byla stanovena pomocí porovnávací metody, kdy byly zjišťovány ceny z realitního trhu a obchodních nabídek realizovaných nebo nabízených v období posledních šesti měsíců. Při ocenění znalec vycházel ze základního předpokladu, že všechny zjištěné a dostupné informace jsou úplné a správné. 7 4 Typ zajištění Výše půjčky Tržní hodnota Výnos LTV Poskytovatel Město Byt ,-Kč ,-Kč 10,5% 31% ACEMA Brno 8 Závěr: Do tržní hodnoty nejsou nikterak započítána zástavní práva ani jiná omezení. Znalcem bylo zjištěno, že se jedná o typ nemovitosti, se kterými se na realitním trhu běžně obchoduje. Tržní hodnota byla stanovena pomocí porovnávací metody, kdy byly zjišťovány ceny z realitního trhu a obchodních nabídek realizovaných nebo nabízených v období posledních šesti měsíců. 9 5 Typ zajištění Výše půjčky Tržní hodnota Výnos LTV Poskytovatel Město Rodinný dům ,-Kč ,-Kč 12,5% 58% ACEMA okr. Slaný 10 Závěr: Do tržní hodnoty nejsou nikterak započítána zástavní práva ani jiná omezení. Znalcem bylo zjištěno, že se jedná o typ nemovitosti, se kterými se na realitním trhu běžně obchoduje. Tržní hodnota byla stanovena pomocí porovnávací metody, kdy byly zjišťovány ceny z realitního trhu a obchodních nabídek realizovaných nebo nabízených v období posledních šesti měsíců. 11 6 Typ zajištění Výše půjčky Tržní hodnota Výnos LTV Poskytovatel Město Rodinný dům ,-Kč ,-Kč 8,5% 29% ACEMA Cheb 12 Závěr: Stanovená tržní hodnota nemovitých věcí nezohledňuje případná omezení evidovaná v částech C listů vlastnictví č , č a č Znalcem bylo zjištěno, že se jedná o typ nemovitosti, který je běžně předmětem obchodování na realitním trhu. Tržní hodnota nemovitosti byla stanovena pomocí porovnávací metody, kdy byly zjišťovány ceny z realitního trhu a obchodních nabídek nabízených nebo realizovaných v období posledních šesti měsíců. Při ocenění znalec vycházel ze základního předpokladu, že všechny zjištěné a dostupné informace jsou úplné a správné. 13 7 Typ zajištění Výše úvěru Tržní hodnota Výnos LTV Poskytovatel Město Rodinný dům ,-Kč ,-Kč 10,5% 47% ACEMA Nymburk 14 Závěr: Stanovená tržní hodnota nemovitých věcí nezohledňuje případná omezení evidovaná v částech C listu vlastnictví č Znalcem bylo zjištěno, že se jedná o typ nemovitosti, který je běžně předmětem obchodování na realitním trhu. Tržní hodnota nemovitosti byla stanovena pomocí porovnávací metody, kdy byly zjišťovány ceny z realitního trhu a obchodních nabídek nabízených nebo realizovaných v období posledních šesti měsíců. Při ocenění znalec vycházel ze základního předpokladu, že všechny zjištěné a dostupné informace jsou úplné a správné. 15 8 Typ zajištění Výše půjčky Tržní hodnota Výnos LTV Poskytovatel Město Rodinný dům ,-Kč ,-Kč 6,5% 61% ACEMA Praha 16 Závěr: Stanovená tržní hodnota nemovitých věcí nezohledňuje případná omezení evidovaná v částech C listu vlastnictví č Znalcem bylo zjištěno, že se jedná o typ nemovitosti, který je běžně předmětem obchodování na realitním trhu. Tržní hodnota nemovitosti byla stanovena pomocí porovnávací metody, kdy byly zjišťovány ceny z realitního trhu a obchodních nabídek nabízených nebo realizovaných v období posledních šesti měsíců. Při ocenění znalec vycházel ze základního předpokladu, že všechny zjištěné a dostupné informace jsou úplné a správné. 17 9 Typ zajištění Výše půjčky Tržní hodnota Výnos LTV Poskytovatel Město Byt ,-Kč ,-Kč 4,9% 20% ACEMA Praha 18 Závěr: Do tržní hodnoty nejsou nikterak započítána zástavní práva ani jiná omezení. Znalcem bylo zjištěno, že se jedná o typ nemovitosti, se kterými se na realitním trhu běžně obchoduje. Tržní hodnota byla stanovena pomocí porovnávací metody, kdy byly zjišťovány ceny z realitního trhu a obchodních nabídek realizovaných nebo nabízených v období posledních šesti měsíců. 19
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks