Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş FAALİYET RAPORU

Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 15 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER KURUMSAL YAPI... 3 FĠNANSAL KĠRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE Ġġ LEASĠNG... 4 ġġrket FAALĠYETLERĠ... 5 Leasing Portföyü... 5 Pazarlama... 6 Krediler...
Transcript
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER KURUMSAL YAPI... 3 FĠNANSAL KĠRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE Ġġ LEASĠNG... 4 ġġrket FAALĠYETLERĠ... 5 Leasing Portföyü... 5 Pazarlama... 6 Krediler... 6 Operasyon... 7 Teknolojik Altyapı... 7 Ġnsan Kaynakları ve Eğitim YaklaĢımı... 7 DÖNEM ĠÇĠNDE MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER... 8 Sermaye Artırımı... 8 Dönem Ġçerisinde GerçekleĢen Olağan Genel Kurul Toplantısı... 8 Kar Dağıtımı... 9 Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler... 9 ġġrket RĠSK YÖNETĠM POLĠTĠKALARI YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ VE ġġrket DENETÇĠLERĠ DENETĠM KOMĠTESĠ -KURUMSAL YÖNETĠM KOMĠTESĠ ve RĠSK YÖNETĠMĠ KOMĠTESĠ ÜYELERĠ ÜST YÖNETĠM MERKEZ DIġI ÖRGÜTLER KURUMSAL YAPI Güçlü kurumsal yapısının temellerini 1988 yılında atan ĠĢ Leasing, International Finance Corporation (IFC), Societe Generale ve ĠĢ Bankası ortaklığında kurulmuģtur. Bu ortaklık, IFC ve Societe Generale in hisselerini ĠĢ Bankası na devrettikleri ve ĠĢ Bankası Grubu nun ĠĢ Leasing sermayesinin tek sahibi haline geldiği 1995 yılına dek sürmüģtür. Hisselerin Mart 2000 tarihinde halka açılması ile birlikte ĠĢ Leasing in ortaklık yapısı bugünkü halini almıģtır. ġirketin yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek baģına elinde bulunduran ortağı Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. olup dönem içerisinde ġirket sermaye yapısında bir değiģiklik olmamıģtır. ġirketin mevcut sermaye yapısı aģağıda sunulmaktadır. Hissedarlar Hisseler (%) Halka Açık Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ NemtaĢ Nemrut Liman ĠĢletmeleri A.ġ CamiĢ Yatırım Holding A.ġ T. ġiģe ve Cam Fab. A.ġ ġirketin 29 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Suat Ġnce, Sn. Ozan Gürsoy, Sn. Halil Eroğlu, Sn. M. Hakan Berument (Bağımsız üye), Sn. Mehmet Rasgelener (Bağımsız üye), Sn. A. Oğuz Dincer ve Sn. M. Armağan Saraçoğlu nun, Denetçiliklere, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Sn. Volkan Kublay ve Sn. Hüseyin ÇalıĢkan ın seçilmelerine karar verilmiģtir. 29 Mart 2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında ġirketin Yönetim Kurulu BaĢkanlığına Sn. Suat Ġnce nin, BaĢkan Yardımcılığına Sn. Ozan Gürsoy un, Denetim Komitesi üyeliklerine, Sn. M. Hakan Berument ile Sn. Mehmet Rasgelener in, seçilmelerine karar verilmiģtir. Aynı toplantıda, 30/12/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ in nolu maddesi uyarınca, Riskin Erken Saptanması Komitesinin görevlerinin Risk Yönetimi Komitesi tarafından; Ücretlendirme Komitesi ile Aday Gösterme Komitesinin görevlerinin ise Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Risk Yönetimi Komitesi üyeliklerine Sn. Mehmet Rasgelener ile Sn. M. Armağan Saraçoğlu nun, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Sn. Hakan Berument, Sn. Ozan Gürsoy ve Sn. M. Armağan Saraçoğlu nun seçilmelerine karar verilmiģtir. Yönetim Kurulu üyeleri tarafından dönemi içerisinde 19 adet karar alınmıģtır. 3 FĠNANSAL KĠRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE Ġġ LEASĠNG Bakanlar Kurulu Kararı ile 2011 yılı aralık ayı sonunda bazı ekipman gruplarında Katma Değer Vergisi oranının %1 e indirilmesinin leasing iģ hacmine olumlu katkısı ile birlikte leasing sektörü 2012 yılına iyi bir baģlangıç yaparak 2012 yılı ilk çeyreğinde 1,1 milyar dolarlık iģlem hacmi gerçekleģtirdi. Güçlü ve dinamik yapısı, kaliteli hizmet yaklaģımıyla sektörün önde gelen firmalarından biri olan ĠĢ Leasing, yaygın hizmet ağı ve çözüm odaklı yaklaģımıyla yatırımcıların güçlü iģ ortağı olmaya bu yıl da devam edecektir. Finansal Kiralama Derneği tarafından yayımlanan 2012 yılı ilk üç aylık verilere göre sektörün iģlem hacmi 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleģirken, aynı dönemde adet finansal kiralama iģleminin gerçekleģtiği görülmektedir yılının aynı dönemi ile karģılaģtırıldığında iģlem hacminde bir önceki yılın aynı dönemi ile paralel gerçekleģirken, sözleģme adedi bazında %21 oranında büyüme sağlanmıģtır. ĠĢ Leasing ise 2012 yılının ilk üç aylık döneminde 38 milyon USD tutarında iģlem hacmi gerçekleģtirmiģ olup, 2011 yılının aynı döneminde bu hacim 139 milyon USD olarak gerçekleģmiģtir. ġirketin ilk üç aylık dönemdeki iģlem hacmi sonucunda pazar payı % 3,5 olarak gerçekleģmiģtir. Finansal Göstergeler (Konsolide) ( 000 TL) DeğiĢim (%) TOPLAM AKTĠFLER FĠNANSAL KĠRALAMA ALACAKLARI, NET (5,5) ÖZKAYNAKLAR ,9 NET KAR/ZARAR AKTĠF KARLILIĞI (%) 0,2 2,4 ÖZKAYNAK KARLILIĞI (%) 0,8 10,5 BORÇLANMA ORANI 3,2 3,3 ġirketin 2012 Mart sonu itibariyle özkaynakları 2011 yıl sonuna göre %1,9 oranında artıģ göstermiģtir. 4 ġġrket FAALĠYETLERĠ Leasing Portföyü İş Leasing seçici bir yaklaşımla oluşturduğu portföyde karlılık ve kaliteyi hedeflemektedir. Portföyünü İş Bankası müşterileri ve halen çalışmakta olduğu müşterilerinin de yer aldığı geniş bir sektörel tabandan oluşturan, yeni işletmeleri de düzenli bir şekilde odağına dahil eden İş Leasing, etkin risk ve portföy yönetiminde başarısını sürdürmektedir. İş Leasing in risk yönetiminde önem verilen faktörler arasında portföyün yaygın coğrafi dağılımı ve sektörel çeşitliliği de yer alır. Şirkette bu doğrultuda risk limitleri uygulanarak portföy risk dağılımı yönetilmektedir. Pazarlama kaynağı, vade, ikinci el değerliliği gibi unsurların sürekli olarak izlendiği İş Leasing de tabana yayılmış müşteri ağının bir yansıması olarak, kiralama konusu ekipmanlar da geniş bir yelpazeye yayılmakta ve ürün çeşitliliğini sağlamaktadır. Sektörel Dağılım: Ekipman Dağılımı: Taşımacılık 20,49% Makine ve Ekipmanlar 23,52% İnşaat 12,31% Gayrimenkuller 23,48% Metal Sanayi 9,97% İş ve İnşaat Makineleri 12,49% Turizm 9,16% Deniz Ulaşım Araçları 8,28% Sağlık 7,04% Hava Ulaşım Araçları 5,89% Kağıt, Ağaç Ürünleri 7,02% Tekstil Makineleri 4,90% Tekstil, Konfeksiyon 6,62% Tıbbi Cihazlar 4,63% Finans 3,68% Basın ve Yayın Ekipmanları 3,89% Gıda ve Meşrubat 3,63% Turizm Ekipmanları 3,04% Kauçuk, Plastik 3,57% Elektronik ve Optik Cihazlar 2,96% Tarım, Ormancılık 3,30% Kara Ulaşım Araçları 2,68% Makina ve Ekipman 2,72% Büro Ekipmanları 2,35% Madencilik 2,61% Diğer 1,89% Toptan-Per.Tic. 1,77% Diğer 6,11% 5 Pazarlama ĠĢ Leasing, Türkiye çapında yaygın hizmet ağı ve çözüm odaklı yaklaģımı ile yatırımların geliģmesini sağlayarak, müģterileri ile birlikte büyümeye devam etmektedir. GerçekleĢtirdiği projelerde finansman desteğinin yanı sıra, sektörler özelinde danıģmanlık hizmeti sunan ĠĢ Leasing, katma değer yaratarak destek olduğu giriģimler ile yatırımcının yanında yer almaktadır. Çözüm ortağı olarak değerlendirdiği nitelikli satıcı ve tedarikçilerden oluģan portföyünü geliģtirirken, ürün çeģitliliği ve kalite konusunda atılım yapmak isteyen yatırımcılara sağladığı olanakları geniģletmektedir. ĠĢ Leasing çözüm ortakları ile birlikte, tesislerini büyütmek, modernleģtirmek ya da geliģtirmek amacındaki yatırımcıların projelerine orta ve uzun vadeli finansman sağlamaktadır. ĠĢ Bankası ile yaratılan sinerji vasıtasıyla Bankanın geniģ müģteri ağında yer alan güçlü ve istikrarlı Ģirketlerle uzun yıllara dayanan güven iliģkisi geliģtiren ĠĢ Leasing, sağlam müģteri portföyünde hizmet sunduğu sektör sayısını artırarak hedef kitlesini sürekli olarak geniģletmektedir. Ġstanbul Anadolu, Ġstanbul Avrupa, Ankara, Ġzmir, Gaziantep, Bursa ve Antalya bölge temsilcilikleri ve nitelikli satıcı kanalları üzerinden pazarın nabzını tutan, küçük ve orta ölçekli Ģirketlerin yatırım ihtiyaçlarını daha hızlı tespit eden ve sonuçlandıran ĠĢ Leasing, yaygın portföy oluģturma stratejisini etkin olarak gerçekleģtirmektedir. ĠĢ Leasing, baģarılı pazarlama stratejileri uygulayarak kiralama faaliyetlerini ülkenin tüm bölgelerine yaymaya ve müģterilerinin yanında yer almaya devam edecektir. Krediler Kaynaklarının etkin yönetim konusunu stratejik hedef olarak benimseyen ĠĢ Leasing de kredilendirme süreci, en kısa sürede ve en doğru değerlendirme üzerine kurgulanarak titizlikle ĢekillendirilmiĢtir. Kredilendirme sürecini en kısa sürede ve en doğru değerlendirme ilkesiyle oluģturan ĠĢ Leasing in en önemli avantajı, yıllar içinde oluģturulan ve düzenli olarak güncellenen kredi veri tabanıdır. Kredi veri tabanından alınan ve değerlendirmenin en önemli kısmını oluģturan veriler, ĠĢ Leasing in modern bilimsel kredilendirme ölçütleri olan derecelendirme ve puanlama sistemleriyle değerlendirilerek etkin risk ölçümü ve portföy yapılanması sağlanmaktadır. Kredi talebinin oluģumuyla baģlayan değerlendirme sürecinin ilk basamağı hızlı bir Ģekilde müģteri hakkındaki bilgi akıģının tamamlanması ile baģlar ve ardından istihbarat, derecelendirme, puanlama, fizibilite analizi ve piyasa istihbaratı süreçlerinin yürütülmesi ile hızla devam eder. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda güvenilir kredi kararları müģterilere iletilerek, yatırımların finansman kaynağına yönelik kesin taahhüt verilir. 6 Operasyon ĠĢ Leasing, müģterilerine finansal kiralama konusunda en iyi deneyimleri yaģatma hedefiyle iģ süreçlerini oluģturmuģtur. Bu doğrultuda, koģulsuz müģteri memnuniyeti ve azami düzeyde operasyonel verimliliği temel alan ġirket, müģteriler nezdinde hizmet kalitesinin nasıl algılandığını 2009 yılından beri ölçümlemekte ve müģterilerden tam not almaya devam etmektedir. ĠĢ Leasing, bu yaklaģım paralelinde operasyon yapısını belirlerken, iģlem prosedürünü azaltıp, iģlem hızını artırmıģ ve hizmet kalitesini sürekli iyileģtirmiģtir. ĠĢ süreçlerinin optimize edildiği uygulamalarla teknolojik altyapı geliģtirilirken, satın alma, teģvik ve gümrük gibi iģlemler daha hızlı ve kolayca karģılanmaktadır. ġirketin uygulamakta olduğu iç kontrol sistemi ise sağlıklı olarak iģlemekte ve her müģteriye aynı kalitede ürün ve hizmet sunulmasını güvence altına almaktadır. Teknolojik Altyapı Bilgi teknolojisini, hizmet kalitesini, iletişim hızını ve yenilikçiliği sürdürmede önemli bir faktör olarak gören İş Leasing, teknolojik alt yapısı konusundaki yatırımlarını sürdürmektedir. Tüm iş süreçlerini tam entegrasyona sahip, tek bir sistem üzerinden yöneterek riskleri kontrol altında tutan İş Leasing, 2011 yılında entegre raporlama ve analiz teknolojilerini güncel hayatına katarak esnekliğini artırırdı. İş Leasing de müşteri memnuniyetini sürekli kılmak adına çağrı merkezi altyapısı ile hizmet veren Müşteri İlişkileri Birimi, müşterilerin satış sonrası destek talepleri için önemli bir hizmet noktasıdır. Son teknolojiler ile güncellenen Olağanüstü Durum Merkezi ise müşterilere tüm koşullar altında 7/24 kesintisiz hizmet verebilmenin sigortasını oluşturur. İş Leasing web sitesi, dinamik alt yapısı ile internet üzerinden on-line başvuru dahil tüm işlemlerin gerçekleştirilebilmesine olanak vermekte, şubeler arası etkin ağ bağlantısı aracılığıyla tüm işlemler mümkün olan en kısa sürede tamamlanmaktadır. Ġnsan Kaynakları ve Eğitim YaklaĢımı İş Leasing gerçekleştirdiği insan kaynakları faaliyetleri ile organizasyonun etkinliğini artırmayı ve toplamda performansı yükseltmeyi hedefler. Çalışanların sorumluluk bilinci yüksek, dinamik ve gelişim odaklı olması Şirketin itibar ve performansını artırmasında önemli rol oynar. Bu doğrultuda Şirket çalışanlarını açık hedefler ve yetkinlikler temelinde değerlendiren İnsan Kaynakları birimi, gelişim alanlarını belirleyerek gerekli eğitim programlarını yürütmekte ve aynı zamanda dinamik ve gelişim odaklı yönetim kültürünü pekiştiren Yönetici Geliştirme Projesi ni sürdürmektedir. Deneyim, yetkinlik ve verimlilikte yüksek düzeyleri hedefleyen İş Leasing için eğitim faaliyetleri büyük önem taşımaktadır. Eğitim konularının çalışanların ihtiyaçları dikkate alınarak belirlendiği İş Leasing de çalışanlar, yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılmaları konusunda desteklenmektedir. 7 DÖNEM ĠÇĠNDE MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER Sermaye Artırımı ġirketimizin ödenmiģ sermayesinin TL sının 29 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarımızca onaylanan 2011 yılına iliģkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, 2011 yılı kar paylarının hisse senedi olarak tevdi edilerek, TL sının Olağanüstü Yedeklerden karģılanmak suretiyle TL den TL ye yükseltilmesine iliģkin olarak 16 Nisan 2012 tarihinde Yönetim Kurulu kararı alınmıģ olup, gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu na baģvuruda bulunulmuģtur. Gerekli iznin alınmasına iliģkin süreç devam etmektedir. Dönem Ġçerisinde GerçekleĢen Olağan Genel Kurul Toplantısı ġirketimizin 2011 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2012 tarihinde ġirket Merkezinde yapılmıģtır yılına ait Olağan Genel Kurulu Toplantısı, Ģirketin toplam TL'lik sermayesine tekabül eden adet hisseden, ,69-TL'lik sermayeye karģılık adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin katılımıyla gerçekleģmiģtir. Toplantıda aģağıdaki gündem maddelerine iliģkin olarak pay sahipleri tarafından verilen önergeler oy birliği ve oy çokluğu ile kabul edilmiģtir. 1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı teģkili ile toplantı tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi, yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi, yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtımı Önerisinin görüģülmesi ve karara bağlanması, 5. Dönem içinde boģalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu nun 315. ve Ana SözleĢmenin 9. Maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibrası, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 8. Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti, 9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi, 10. Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri nin maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kiģilere izin verilmesi, 11. Yönetim Kurulunca belirlenen bağımsız denetim kuruluģunun onaya sunulması, 12. Ücretlendirme Politikasının Genel Kurul un bilgi ve görüģüne sunulması, yılı bağıģlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması, 14. Ġlgili yasal mercilerden gerekli izinlerin alınmıģ olması kaydı ile, ġirket Ana SözleĢmesi nin 4., 6., 8., 9., 21., 24. ve 34 üncü Maddelerine iliģkin tadillerin Genel Kurulun onayına sunulması, 15. Dilek ve temenniler. 8 Kar Dağıtımı ġirket Yönetim Kurulunun tarihli kararı çerçevesinde Genel Kurula sunulan ve Genel Kurul tarafından onaylanan Kar Dağıtım Tablosuna göre kar dağıtımının, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluģan kar dağıtımına esas net dönem karı olan bin TL den, Ģirket yasal kayıtlarında yer alan bin TL kar tutarı üzerinden hesaplanan bin TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması ve yıl içinde yapılan 44 bin TL bağıģın eklenmesi sonucu ulaģılan bin TL dağıtılabilir net dönem karından hesaplanan bin TL nin tamamının bedelsiz hisse senedi Ģeklinde ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması, geriye kalan bin TL nin olağandıģı yedekler olarak ayırılması, Ģirket konsolide net dönem karı içinde yer alan TL tutarındaki ertelenmiģ vergi giderinin daha önceki dönemlerde Ģirketin ertelenmiģ vergi gelirlerinden oluģan ve dağıtıma konu edilemeyen ertelenmiģ vergi yedeklerinden mahsup edilerek olağanüstü yedekler hesabına transfer edilmesine karar verilmiģtir. Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler ġirketimizin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, ġirket ana sözleģmesinin 4., 6., 8., 9., 21., 24. ve 34 üncü maddeleri tadil edilmiģtir. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı tarihinde tescil edilmiģtir. 9 ġġrket RĠSK YÖNETĠM POLĠTĠKALARI Kredi Riski Kredi Riski Yönetim Sürecine ĠliĢkin Genel Ġlkeler: 1. Kredi riski yaratan iģlemlere iliģkin usul ve esaslar yazılı olarak belirlenir ve ilgili tüm çalıģanlara duyurulur. Ġlke olarak, usul ve esaslar asgari olarak her yıl gözden geçirilir ve gerek görüldüğü hallerde güncellenir. 2. Kredi riski doğuran türden karģı tarafla yapılan iģlemlerin temerküz oluģturmayacak Ģekilde ve yarattığı risklilik düzeyi gözetilerek iyi çeģitlendirilmiģ olarak yönetilmesi esastır. Bu amaçla karģı taraf, teminat, sektör, vade, para birimi gibi ölçütler aracılığıyla üstlenilen kredi riski izlenir. 3. KarĢı tarafın kredi değerliliği somut verilerle tayin edilir. Bu amaçla, derecelendirme ve/veya puanlama sistemleri tesis edilir ve karar destek aracı olarak kullanılır. KarĢı tarafın yükümlülüklerini yerine getirebilmesine iliģkin kanaat ilke olarak, alınan teminatın paraya çevrilme gücüne dayandırılmaz. 4. Kredi riski doğuran faaliyetlerde, karģı taraftan alınabilecek teminatların kabulüne iliģkin esaslar yazılı olarak belirlenir. Teminat olarak alınacak unsurların mevzuata, yürütülen faaliyete, piyasa koģullarına ve bu politika metninin özüne uygun olması sağlanır. 5. KarĢı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmesine engel olabilecek sistemik ve borçluya özgü tüm değiģkenlerde gözlemlenen olumsuzluk iģaretleri, erken uyarı sinyali olarak değerlendirilir. Bu amaçla, kredi riski Ģirket yönetim kurulunca yakından izlenir. Sorunlu hale gelmiģ varlıkların mümkün olan en kısa sürede ve verimlilik esası gözetilerek normal aktiflere dönüģtürülmesi sağlanır. ĠyileĢtirilmeye çalıģılan aktifin ekonomik değerinin, bu hususta harcanacak kaynağa oranla büyük olması esastır. Piyasa Riski Piyasa Riski Yönetim Sürecine ĠliĢkin Genel Ġlkeler: 1. Para ve sermaye piyasalarında yapılan iģlemlerin enstrüman, vade, para birimi, faizlendirme türü ve benzeri diğer parametreler açısından temerküz oluģturmayacak Ģekilde ve yarattığı risklilik düzeyi gözetilerek iyi çeģitlendirilmiģ olarak yönetilmesi esastır. ÇeĢitlendirme kapsamında vade, para birimi vb. parametreler açısından temerküz oluģturmayacak Ģekilde izleme yapılır. 2. Piyasa riski yaratan finansal araçları ihraç edenlerin kredi değerliliği önemle gözetilir. Bu bağlamda, finansal aracı ihraç eden kuruluģun kredi riski derecesi açısından, yatırım yapılabilir dereceye sahip olması veya içsel derecelendirme sisteminde iyi dereceler kategorisinde yer alması esastır. 10 Likidite Riski Likidite Riski Yönetim Sürecine ĠliĢkin Genel Ġlkeler: 1. ġirketin maruz kaldığı likidite riskinin, mevzuatın öngördüğü sınırlarda ve Ģirketin temel stratejilerine uygun olması birincil önceliktir. 2. Likidite yönetimindeki etkinliğin sağlanabilmesi ve sürdürülebilir durumunun korunmasına yönelik olarak, fon kaynakları, piyasalar, enstrümanlar, ve vadeler bazında çeģitlendirme olanaklarının azami ölçüde değerlendirilmesi esastır. 3. Likidite riskinin yönetiminde, portföyden kâr sağlama ve piyasa riski yönetimi iģlevleri ile uyumlu bir portföy yapısı oluģturulur ve likidite gereksinimlerinden ödün vermeksizin risk getiri dengesi sürekli olarak gözetilir. 4. ġirket olağanüstü dönemlere yönelik olarak Acil Durum Aksiyon ve Fonlama Planı hazırlar ve uygular. Operasyonel Risk Operasyonel Risk Yönetim Sürecine ĠliĢkin Genel Ġlkeler: 1. ġirket bünyesinde olağanüstü durumlar karģısında faaliyetlerin devamlılığını, oluģabilecek maddi ve itibari kaybın asgari seviyede tutulmasını, bu hallerde çalıģanların görev ve sorumluluklarını, faaliyetlerin önceliklerini ve bunların nasıl yapılacağını açıkça ortaya koyan yönetim kurulunca onaylı iģ sürekliliği planı bulunur. Planın iģlerliği düzenli olarak incelenir ve sonuçları Ģirket yönetim kuruluna raporlanır; aksayan hususlar konusunda gerekli tedbirler alınır. 2. ġirketin önemli belge ve bilgileri, olağan faaliyet bölgesinden ayrı, güvenli bir yerde muhafaza etmesi ve yedeklemesi esastır. 3. Operasyonel risklerin meydana gelme olasılıkları ile meydana gelmeleri halinde yaratacakları etki düzeyi açılarından değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması esastır. 4. ġirket temel operasyonel risk göstergelerini ve kayıp verilerini sistematik biçimde izler, raporlar ve gerekli tedbirleri alır. ġirketle ilgili temel bazı bilgilere ve dönem içinde ġirket faaliyetlerine iliģkin önemli geliģmelere yukarıda yer verilmiģtir. Diğer bilgiler için 2011 yılına ait Yıllık Faaliyet raporuna aģağıdaki adresten ulaģılması mümkündür: 11 YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ VE ġġrket DENETÇĠLERĠ Yönetim Kurulu Üye
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks