Please download to get full document.

View again

of 51
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Category:

History

Publish on:

Views: 117 | Pages: 51

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN: ÇERÇEVE Prof. Dr. Ahmet Metin GER Prof. Dr. Nurbay GÜLTEKİN Dr. Seda ÇELİK TEKER 2016 Bu dokümandaki bilgiler İstanbul Aydın Üniversitesi nin yazılı izni olmaksızın
Transcript
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN: ÇERÇEVE Prof. Dr. Ahmet Metin GER Prof. Dr. Nurbay GÜLTEKİN Dr. Seda ÇELİK TEKER 2016 Bu dokümandaki bilgiler İstanbul Aydın Üniversitesi nin yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz. 0 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 İAÜ'DE STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI SÜRECİ 3 3 İAÜ KURUMSAL STRATEJİK PLANLAMA VE 4 YÖNETİM SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA BENİMSENEN YAKLAŞIM 4 STRATEJİK PLAN ÇERÇEVESİ'NİN ÖGELERİ 8 5 PLANLAMA Mevcut Faaliyetler Yeni Faaliyetler / Projeler 18 EK-1 ÖZDEĞERLENDİRME ANKETİ 19 EK-2 İAÜ HEDEFLERİ, İLGİLİ GÖSTERGE VE ÖLÇÜTLER 22 1 1 GİRİŞ Stratejik yönetim kurumlarda bir süreç olarak ele alınır ve uygulanmaya çalışılır. Bu anlamda Stratejik Yönetim Süreci; kurumun uzun dönemde yaşamının devam ettirilmesine ve sürdürebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama faaliyetlerinin tümü dür. Kurumun arzu edilen ve uzun dönemde hedeflenen amaçlara ulaşabilmesi, yaşamını ve bunun yanında rekabet üstünlüğünü sürdürebilmesi için yapılacak tüm çalışmalar devamlılık ister. Bu nedenle stratejik yönetim; bir kereye mahsus yaptım, oldu bitti diyebileceğimiz bir çalışma değildir. Hızla değişen çevresel koşullar işletmeler için her an yeni tehditler ve fırsatlar oluşturur. Bu tehdit ve fırsatlara uygun davranışlarda bulunabilmek işletmenin rakiplerine göre sahip bulunduğu üstünlükler ve zayıflıklara bağlıdır. Stratejik yönetim süreci içerisinde kurumun sahip olduğu fiziki, beşeri ve iktisadi kaynakların analizi yapıldığından stratejik yönetimin uygulandığı kurumlarda, stratejik amaçları doğrultusunda kullanıldığından kaynakların etkin ve verimli dağılımı mümkün olmaktadır. Kurumları idare eden üst yöneticilerin başarısı için de stratejik yönetim önemlidir. Çünkü stratejik yönetim kurumun vizyonunu ortaya koyarak örgütün geleceğini belirleme konusunda, kurumun üst yönetimine ortam ve fırsat sağlamaktadır. Dolayısıyla vizyon, lider vasıflara sahip üst düzey yöneticiler için çok önemli avantajlar sağlar. Bu çerçevede Stratejik Yönetim; ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin iyileştirilmesi ve Bologna Süreci kapsamında ülkeler arası işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki çalışmalara da katkı sağlayabilecek bir kapsama sahiptir. 2 2 İAÜ DE STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI SÜRECİ İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) nde stratejik planlama çalışmaları 2008 yılında başlatılmış ve üniversitenin yıllarını kapsayan ilk Stratejik Planı aynı yıl içerisinde hazırlanmıştır yılında İAÜ nün bir dünya üniversitesi olma vizyonu doğrultusunda yeniden yapılanma çalışmaları başlatılmış ve bu kapsamda iç ve dış paydaşların katılımı ile gerçekleştirilen çalışma ve toplantılar ile üniversitenin misyonu ve vizyonu gözden geçirilmiş, öncelikli amaç, hedef ve engeller belirlenmiş ve bunlara ilişkin eylem ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur. (Referans Doküman: İAÜ Yeniden Yapılanma Süreci ve İş Süreçleri Analizi Raporu) Bu çalışmalara paralel olarak, 2011 yılında YÖDEK Modeli (Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Modeli) esas alınarak üniversitede stratejik plana dayalı bir Stratejik Yönetim Sistemi oluşturulması çalışmaları başlatılmıştır. Halihazırda devam eden bir yeniden yapılanma süreci vardır. Bu süreç 2011 yılında başlatılmış olan hareketin devamı niteliğinde olup, YÖK çerçevesinde halen geçerlilikte olan Kalite yaklaşımı, YÖDEK Modeli, ile uyumlu ilerlemektedir. Bu çalışmaların kurum içerisindeki koordinasyonun sağlanması ve yürütülmesi amacıyla üniversitemizde Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği uyarınca, Üniversite Senatosu nca, İAÜ Kalite Komisyonu Üyeleri belirlenmiş ve sağlıklı bir uygulama sağlanması için İAÜ KK ya bağlı İAÜ Kurumsal Stratejik Planlama ve Kalite Koordinasyon Birimi (Kalite Ofisi) ve kurum içerisinde faaliyet gösteren akademik ve idari birim temsilcilerinden oluşan Kalite Elçileri Çalışma Grubu oluşturulmuştur. 3 Şekil-1: İAÜ Kurumsal Stratejik Planlama ve Kalite Koordinasyon Birimi 3 İAÜ KURUMSAL STRATEJİK PLANLAMA ve YÖNETİM SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA BENİMSENEN YAKLAŞIM İAÜ nün stratejik planlama ve stratejik planın hayata geçirilmesi çalışmalarında benimsenen yaklaşım şematik olarak Şekil-2 de gösterilmektedir. Bu yaklaşım, kurumun bir bütün halinde, içinde bulunduğu çevresel faktörler ile birlikte değerlendirilmesini ve buna dayalı stratejiler geliştirilmesini esas alır. Bir kurumun mevcut durum analizi ile başlayan, ulaşmayı planladığı hedeflerinin tanımlanması ve bu hedeflere ulaşma sürecinin detayları ile süreç kontrol mekanizmalarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar stratejik plan oluşturma sürecinin adımlarıdır. Bu süreçte, kurumun tepe yöneticisi liderliğinde, her kademede çalışanının vizyon, misyon, amaç ve hedef tanımlanması işleminde temsili ve katılımı gereklidir. Ayrıca performans ölçüm kriterlerinin belirlenmesinde de yine kurumun çalışanlarının katılımı, belirlenen kriterlerin örgüte daha çabuk adapte edilmesinde de büyük rol oynar. 4 Şekil-2: Stratejik Planlama ve Yürütme Süreci Stratejik planın, çok paydaşlı ve koşulların çok sık değiştiği bir süreçte uygulandığı göz önüne alınmalı ve bu nedenle stratejik planın da, içinde bulunan dinamik ortamın getirdiği değişikliklere kurumun adapte olabilmesini sağlamak amacı ile, belirli aralıklarla gözden geçirilerek güncellenmesi gereklidir. Benimsenen bu yaklaşıma göre yapılması gereken çalışmalar; Stratejik Plan Hazırlama Süreci ve Stratejik Plan Yürütme aşamalarıdır. Birinci Aşama, Stratejik Plan Hazırlama Süreci dir. Bu aşamanın üç adımda yürütülmesi öngörülmüştür. İlk adım olarak üniversitenin kurumsal temelleri (vizyon, misyon, değerler, amaçlar ve hedefleri) doğrultusunda gerçekleştirilen Kurumsal Özdeğerlendirme çalışmasıdır. Bu aşamanın en önemli etkinliklerinden birisi Ek-1 de verilmiş olan Özdeğerlendirme Anketi uygulamasıdır. Özdeğerlendirme ve Çevre Değerlendirmesi bulgularından yararlanılarak gerçekleştirilen GZFT uygulaması ile kurumsal değerlendirme kapsamında, üniversitenin mevcut durumunda güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi ve üniversiteyi dışarıdaki gelişmelere bağlı olarak etkileyebilecek fırsat ve tehditlerin analiz edilmesi ile üniversitenin stratejik amaçlarının belirlenmesine yönelik saptamalar yapılmıştır. Birinci aşama sonunda yapılmış olan saptamalar, ikinci adımda, Aralık 2015 de yapılan katılımlı bir toplantıda bir kez daha değerlendirilmiş ve ardından Stratejik Plan ın çerçevesi 5 hazırlanmıştır. Böylece, üniversitenin stratejik amaçları, stratejik amaçlar ile ilişkili göstergeler ve ölçülebilir hedefleri belirlenmiştir. Amaçlara ilişkin belirlenen hedeflerin, göstergelerin ve ölçüm yöntemleri ile ölçütlerin tamamı, detaylı şekilde Ek 2 de verilmiştir. Bu aşamada son adım, hedeflerin hayata geçirilmesi için faaliyet ve projelerin oluşturulması ve bu faaliyet ve projeler için ihtiyaç duyulan insan ve mali kaynakların planlaması ve bütçelenmesi çalışmalarını içermektedir. Bu kapsamda, üniversite bünyesindeki her birimin stratejik planlamaya katılması ve bu birimlerin, kurumsal bir bütünlük içerisinde üst düzey birimler ile ilişkili olarak stratejik yapılanma sürecinde etkin rol alması sağlanır. Üniversite özelinde, Şekil-3 te verilmiş olan organizasyon şemasında rektörlük altında bulunan, üniversite bünyesindeki tüm birimler (üniversite, fakülte, bölüm, enstitü, araştırma merkezleri, idari birimler, vb.), hazırlanmış olan stratejik plan çerçevesi rehberliğinde ilgili birimin ve alt birimlerinin yıllık hedeflerini belirler ve birim hedefleri o birimdeki faaliyet/proje/süreç hedeflerine dönüştürülerek her hedefin performansının izlenmesini sağlayan performans göstergeleri oluşturulur. Kurumsal projeler/ faaliyetler/ süreçler belirlendikten sonra gerekli kaynak (insan, sermaye, bilgi teknolojileri vb.) planlaması yapılarak kurum/ birim/ alt birim bütçesi oluşturularak, Stratejik Plan tamamlanmış olur. Şekil-3: İAÜ Organizasyon Şeması 6 İkinci Aşama, Stratejik Planı Yürütme Süreci dir. Bu süreç; stratejik plan ile ilişkili olarak hazırlanan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca Üniversitemiz in İta Amirliği Mütevelli Heyet Başkanı ndadır. Bu kanun uyarınca yatırımlarla ilgili talepler Mütevelli Heyet Onayı na sunulur. Alınan onayların ardından hedeflerin gerçekleştirilmesi için ilgili tüm birimlerde uygulama planları oluşturulur. Her uygulama planında ilgili hedefin gerçekleştirilmesine yönelik olan faaliyetlerin / projelerin / süreçlerin neler olduğu, kimin sorumluluğunda gerçekleştirileceği ve her faaliyet ve projenin başlama ve bitiş zamanları açık olarak belirtilir. Böylece, faaliyet ve projelerin, planlanan zamanlarda gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekenlerin zamanında yapılması ve geciken faaliyetlerin nedenlerinin değerlendirilmesi mümkün olur. Yıl içerisinde periyodik değerlendirme, ilgili performans göstergeleri kullanılarak, gerçekleştirilir ve bu sayede, hem hedeflere ulaşma düzeyi hem de faaliyetlerin/projelerin (süreçlerin) performanslarını etkileyen sorunlar değerlendirilir ve çözüm önerileri geliştirilir. Stratejik planlama ve uygulama çalışmalarında Stratejik Plan ın hazırlanması ve uygulanmasında kurumun tüm akademik ve idari personelinin çalışmalara aktif olarak katılması amaçlanmış ve bu çerçevede, farklı düzeylerde katılımın sağlandığı, aşağıda Şekil 4 te şematik olarak gösterilen, bir yaklaşım benimsenmiştir. Şekil-4: Stratejik Planlama ve Uygulama Yaklaşımı 7 Belirlenen her strateji ve/veya amacın gerçekleştirilebilmesi için, üniversite bünyesinde ölçülebilir ve net olarak anlaşılabilir nitelikte birim ve alt birim hedefleri oluşturulur. İlgili birim yöneticilerinin bu hedefleri gerçekleştirilmesinden sorumlu olması beklenir. Bu yaklaşım, birim ve alt birimleri için belirlenmiş olan strateji ve amaçların tüm düzeylerde Uygulama Planları nın oluşturulmasını, çalışmaların neticesinde de hedeflere hangi oranda ulaşıldığını gösteren Performans Göstergeleri nin belirlenmesini ve bunların periyodik olarak izlenerek iyileştirmesini öngörmektedir. 4 STRATEJİK PLAN ÇERÇEVE SİNİN ÖGELERİ Kurumsal temeller; üniversitenin geleceğine yön veren Vizyon, Misyon, Değerler, Amaçlar ve Hedefler den oluşmaktadır. VİZYON Bilgiyi üretime dönüştürerek insanlığa fayda sağlayacak bireylerin, çağdaş değişimler doğrultusunda kendini yenileyebilen eğitim programlarında mesleki yetkinlik edinerek yetiştirildiği, sürdürülebilir yeniliklerin hayat bulduğu öncü bir yükseköğretim kurumu olmaktır. MİSYON Üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma için gerekli, teknolojik olarak güncelliğini sürekli koruyan bir alt yapıya sahip olarak, bilginin ürüne dönüşümünü hızlandıran, dünya standartlarında temel, uygulamalı ve disiplinler arası araştırma ve mesleki yetkinliği öne çıkaran eğitim yoluyla topluma hizmet eden bir kurum olmak, Yerleşkeyi farklı kültürleri ve uluslararası unsurları barındıracak fiziki koşullara sahip hale getirerek, öğrencileri, küresel rekabetin ve kültürel farklılıkların olduğu bir çevreye, bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak mesleklerinde yetkinleşmiş (ya da yetkin bireyler) olarak hazırlamak, 8 Akademik dünya, iş dünyası ve STK'lar ile ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri oluşturmak, Toplumu ve bireyleri yaşam boyu öğrenmeye teşvik etmek, Ulusal ve uluslararası arenada öğrenciler ve akademisyenler için cazibe merkezi olmaktır. DEĞERLER Yenilikçi olmak, Özgür düşünebilme, Disiplinler arası yaklaşıma sahip olma, Topluma hizmet anlayışı ile hareket etme, Yaşam boyu eğitim, Nitelikli insan gücü yetiştirme, Öğrenci merkezli eğitim, Katılımcı bir yönetim anlayışına sahip olmak, Toplumun her kesimi ile iletişim, Farklı düşüncelere karşı hoşgörü, Etik kurallara saygı. 9 AMAÇLAR Amaç listesi aşağıdaki gibidir. Ögeler alfabetik olarak sıralanmıştır. AMAÇ01 AMAÇ02 AMAÇ03 AMAÇ04 AMAÇ05 AMAÇ06 AMAÇ07 AMAÇ08 AMAÇ09 AMAÇ10 AMAÇ11 AMAÇ12 AMAÇ13 AMAÇ14 AMAÇ15 AMAÇ16 AMAÇ17 AMAÇ18 AMAÇ19 AMAÇ20 AMAÇ21 AMAÇ22 AMAÇ23 AMAÇ24 Akademik ve idari personelin (öğrenim, iş, çalışma ve yaşam) ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak, üniversite dışı toplum kesimlerinin memnuniyetini attıracak, idari ve destek olanak ve hizmetlerin gelişmiş kalite standartları ile kusursuz olarak sunulması Başta lisansüstü programlarda olmak üzere, eğitim ve öğretim programlarında disiplinler arası ilişkilerin geliştirilmesi Çalışanların ve öğrencilerin yanı sıra toplumun diğer tüm bireylerinin kişisel gelişimini dikkate alan, yaşam boyu eğitim hizmeti uygulamalarının hayata geçirilmesi Değişim programı kapsamına giren üniversitelerin sayısının artırılması ve bu bağlamda öğrenci ve öğretim üyesi değişimine ağırlık verilmesi Eğitim programlarının dilinden bağımsız olarak öğrencilerin ana dilleri dışında en az bir yabancı dili kullanabilecek düzeyde öğrenebilmelerinin sağlanması En az bir tematik alanda ARGE faaliyetleri ile farklılaşıp mükemmellik düzeyine ulaşılması Endüstri ile ulusal ve uluslararası boyutta ortak projeler yürütülmesi ve endüstriye yönelik eğitim hizmetleri verilmesi için işbirlikleri oluşturulması Geleceğe yönelik, eğitim programları, ders içerikleri ve çağdaş öğretim yöntemleri ile öğretim kalitesinin arttırılması Her türlü bilimsel çalışma ve araştırmada kullanıcının bilgi kaynaklarına en hızlı ve en verimli biçimde ulaşmasını sağlayacak, aynı zamanda bu kaynaklara katkıda bulunacak bir ortamının oluşturulması Mezunların işe yerleştirilmeleri ve daha sonrasında izlenerek geri bildirimlerinin alınabilmesi için gerekli alt yapının oluşturulması Öğrenci, akademik ve idari personel niteliklerini yükseltilmesi Öğrenci, mezun ve paydaşlar ile etkin iletişim içerisinde olunması Öğretim üye ve elemanları ile personelin iş tatmin seviyelerinin, motivasyonlarının artırılması ve takım çalışmasının geliştirilmesi Öğretim üye ve elemanlarının uluslararası düzeyde yayınlar yaparak üniversiteyi uluslararası düzeyde temsil edebilecekleri bir çalışma ortamı ve alt yapı sağlanması Özgün ARGE faaliyetleri ile evrensel nitelikte bilgi üretilmesi Sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmesi ve geliştirilmesinde etkin olarak yer alınması; bu projelere kurumsal ve toplumsal düzeyde katılımın desteklenmesi. Strateji ve süreçler ile yönetilen, görev ve yetkiler ile iş yapma süreçlerinin açık bir şekilde tanımlandığı, kalite süreçleri ile desteklenen katılımcı, şeffaf ve sürdürülebilir bir yönetim ortamının oluşturulması Toplumun bilgi ve entelektüel düzeyinin geliştirilmesine, sosyal ve ekonomik refahına katkı sağlayacak etkinliklerin (kongre, konferans, panel, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler, vb.) düzenlenmesi, teşvik edilmesi ve desteklenmesi Ulusal ve uluslararası alanda önde gelen üniversiteler ve stratejik araştırma merkezleri gibi kuruluşlar ile akademik işbirlikleri oluşturulması Uluslararası, sistemin dinamiklerini sorgulayan, araştıran, kendini geliştirmeye odaklı bir eğitimöğretim anlayışının pekiştirilmesi Ülkemizdeki mesleki eğitim alanındaki öncü konumunu mükemmellik (rol model) düzeyine taşınması Üniversite AR-GE faaliyetlerine destek verecek bir fonun oluşturulması Üniversitenin sahip olduğu kapasitenin (bilgi, altyapı, İK ve olanaklar ile) toplum yararına kullanılmasında öncü ve örnek bir üniversite olunması Üretilen bilginin ve yeniliklerin toplum içerisinde duyurulması ve yaygınlaştırılması 10 HEDEFLER Hedef listesi ise aşağıdaki gibidir. Ögeler alfabetik olarak sıralanmıştır. HEDEF001 Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerini geliştirmek HEDEF002 Akademik personelin niteliğini yükseltmek HEDEF003 Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin gerçekleştirdiği faaliyetleri HEDEF004 Araştırma ve geliştirme süreçleri ile ilgili sonuçları geliştirmek HEDEF005 ARGE çalışmalarının disiplinler arası yapılabilirliğini HEDEF006 ARGE çalışmalarının hedeflerine ulaşmasını sağlamak HEDEF007 ARGE çalışmalarının ulusal ve bölgesel ihtiyaçlara uygunluğunu HEDEF008 ARGE faaliyetlerinde öncelikleri Üniversitenin önceliklerine uygun olacak şekilde belirlemek HEDEF009 ARGE olanak ve kaynaklarını HEDEF010 ARGE çalışmalarının bilimsel yayına, ürüne ve patente dönüştürülmesini geliştirmek HEDEF011 ARGE yi özendiren ve destekleyen araçları HEDEF012 Basın, Halkla İlişkiler ve Tanıtım hizmetlerini geliştirmek HEDEF013 Bilgi işlem ve haberleşme desteğini güçlendirmek HEDEF014 Bilgi teknolojileri ve kaynakları (bilgisayar, internet, kitap, yayın, vb.) geliştirmek HEDEF015 Bilgi yönetimi süreçlerini iyileştirmek HEDEF016 Burs olanak ve hizmetlerinin geliştirilmesi HEDEF017 Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamını geliştirmek HEDEF018 Çalışanların süreçlere katılımını geliştirmek HEDEF019 Dışarıdan temin edilen hizmetleri (Yemek, temizlik, güvenlik, ulaşım, matbaa, vb.) iyileştirmek HEDEF020 Eğitim-öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkiyi güçlendirmek HEDEF021 Eğitim-öğretim ve araştırma alanlarının yeterliliğini sağlamak HEDEF022 Eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili çıktıları geliştirmek HEDEF023 HEDEF024 Elde edilen sonuçların İAÜ'nin evrensel bir yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğunu geliştirmek Elde edilen sonuçların İAÜ'nin Türkiye'de bir yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğunu geliştirmek HEDEF025 Elde edilen sonuçların İAÜ'nin kendi misyonuna uygunluğunu geliştirmek HEDEF026 Engelli öğrencilere sunulan eğitim ve öğretim destek hizmetlerini iyileştirmek HEDEF027 Engelli öğrencilere ve personele sunulan idari ve destek hizmetlerinin kalitesini HEDEF028 Erasmus programıyla gelen öğrenci sayısının arttırılması HEDEF029 Erasmus programıyla giden öğrenci sayısının arttırılması HEDEF030 Erasmus programıyla gelen öğretim elemanı sayısının arttırılması HEDEF031 Erasmus programıyla giden öğretim elemanı sayısının arttırılması HEDEF032 Farabi programıyla gelen öğrenci sayısının arttırılması HEDEF033 Farabi programıyla giden öğrenci sayısının arttırılması HEDEF034 Farabi programıyla gelen öğretim elemanı sayısının arttırılması HEDEF035 Farabi programıyla giden öğretim elemanı sayısının arttırılması 11 HEDEF036 Finans kaynakları süreçlerini iyileştirmek HEDEF037 Fiziksel olanakları iyileştirmek HEDEF038 Görev, yetki ve sorumluluk tanımlarının açıklığını ve bilinirliğini HEDEF039 Hukuk destek hizmetlerini geliştirmek HEDEF040 İAÜ' nin misyonunun açıklığı ve bilinirliğini geliştirmek HEDEF041 Akademik birimlerin Yaşam Boyu Eğitim faaliyetlerini HEDEF042 İAÜ nin girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerini HEDEF043 İdari ve destek süreçleri ile ilgili sonuçları geliştirmek HEDEF044 İdari (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işler ile ilgili hizmetin kalitesini HEDEF045 İdari personel sayısını (kadrolu, sözleşmeli) HEDEF046 İdari personelin niteliğini yükseltmek HEDEF047 İdari personelin yönetsel özelliklerini (iş takibi ve geri bildirim konusundaki) geliştirmek HEDEF048 İnsan kaynakları süreçlerini iyileştirmek HEDEF049 İş arkadaşlığı ve sosyal ortamı geliştirmek HEDEF050 İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına uygun bir kampüs ortamı oluşturmak HEDEF051 İş süreçlerini (akademik ve idari) iyileştirmek HEDEF052 İş üretirken kullanılan teknolojileri iyileştirmek HEDEF053 Kalite geliştirme süreçlerini iyileştirmek HEDEF054 Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile ilişkileri geliştirmek HEDEF055 Karar verme süreçlerini iyileştirmek HEDEF056 Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmeleri HEDEF057 Kültür ve sosyal hizmetlerinin geliştirilmesi HEDEF058 Kütüphanenin basılı bilgi kaynaklarını, abone olduğu e-dergi, e-kitap ve veri tabanlarını nitelik ve niceliksel olarak HEDEF059 Kütüphanenin fiziksel mekân ve donanımını ile ilgili hizmetlerin kalitesini HEDEF060 Laboratuvar alanlarının yeterliliğini sağlamak HEDEF061 Liderlik yaklaşımlarını geliştirmek HEDEF062 Mali kaynakları iyileştirmek HEDEF063 Mezunlar ile ilişkileri geliştirmek HEDEF064 Organizasyonel yapıyı geliştirmek HEDEF065 Öğrenci bilim, kültür ve sanat topluluklarını geliştirmek HEDEF066 Öğrenci işleri ile ilgili akademik hizmetin kalitesini HEDEF067 Öğrenci kariyer planlama hizmetlerini geliştirmek HEDEF068 Öğrenci konseyine sağlanan hizmetleri geliştirmek HE
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks