Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

İSTANBUL BİLİM OLİMPİYATLARI

Category:

Education

Publish on:

Views: 70 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
EK-1 İSTANBUL BİLİM OLİMPİYATLARI Matematik Sınav Müfredatı ve Tavsiye Edilen Kaynaklar Geometri Benzerlik, Pisagor Teoremi, Öklid Bağıntıları, Üçgende Alan Teoremleri, İç Açıortay ve Dış Açıortay Teoremleri,
Transcript
EK-1 İSTANBUL BİLİM OLİMPİYATLARI Matematik Sınav Müfredatı ve Tavsiye Edilen Kaynaklar Geometri Benzerlik, Pisagor Teoremi, Öklid Bağıntıları, Üçgende Alan Teoremleri, İç Açıortay ve Dış Açıortay Teoremleri, Kenarortay Teoremi, Stewart Teoremi, Ceva-Menelaus Teoremleri, Doğrusallık, Noktadaşlık, Euler Doğrusu, Trigonometrik Ceva Teoremi, Sinüs-Kosinüs Teoremleri, Trigonometri, Çemberde Açılar, Çemberde Kuvvet Bağıntıları, Üçgen Eşitsizliği, Kirişler Dörtgeni, Teğetler Dörtgeni, Batlamyus Teoremi, Kat Cisimler, Çokgenler Sayılar Teorisi Tamsayı Denklemleri, Çarpanlara Ayırma, Bölme-Bölünebilme, EBOB-EKOK, Taban Aritmetiği, Öklid Bölme Algoritmasi, Modüler Aritmetik, Fermat ve Euler Teoremleri, Modüler Denklikler, Kare Kalanlar, Derece Kavram, Cinli Kalan Teoremi, Modüler Aritmetiğin Tamsayı Denklemlerde Kullanımı, Tamsayı Dizileri, Bölen Sayısı, Euler Fi Fonksiyonu Analiz-Cebir Gerçel Sayı Denklemleri, Çarpanlara Ayırma, İkinci Dereceden Polinom Kökleri, Vieta Teoremi, Karesel-Aritmetik-Geometrik-Harmonik Ortalama Eşitsizliği, Cauchy-Schwarz Eşitsizliği, Fonksiyonlar, Polinomlar, Gerçel Sayı Dizileri, Tam Değer Fonksiyonu Sonlu Matematik (Kombinatorik) Sayma Prensipleri, Permütasyon, Kombinasyon, Top-Kutu Dağılım Problemleri, Olasılık, Güvercin Yuvası Prensibi, Oyunlar, Boyama Yöntemi, Değişmezlik İlkesi, İndirgemeli Diziler Kaynaklar (Uluslararası Matematik Olimpiyatlar Resmi Web Sitesi) (Uluslararası Matematik Olimpiyatları Forumu) Sonlu Matematik-Olimpiyat Sorular ve Çözümleri, Refail Alizade-Ünal Ufuktepe Olimpiyat Problemleri ve Çözümleri Analiz ve Cebir, İlham Aliyev-Halil İ. Karakaş Olimpiyat Problemleri ve Çözümleri Sayılar Teorisi, İlham Aliyev-Halil İ. Karakaş 1 BİLGİSAYAR SINAV MÜFREDATI VE KAYNAKLAR İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 2 MATEMATİK KONULARI TEMEL MATEMATİK MATEMATİK İLERİ MATEMATİK 4 3 ÇİZGE TEORİSİ KONULARI 5 4 C PROGRAMLAMA DİLİ KONULARI FLOW CHARTS (AKIŞ DİYAGRAMLARI) STRUCTURAL PROGRAMMING (YAPISAL PROGRAMLAMA) ARRAYS (DİZİLER) FUNCTIONS (FONKSİYONLAR) POINTERS (İŞARETCİLLER) STRINGS AND VARIABLE TYPES (DİZGİLER VE DEĞİŞKEN TÜRLERİ) STRUCTS AND UNIONS (YAPILAR VE BİRLİKLER) FILE PROCESSING (DOSYA İŞLEME) BITWISE OPERATIONS (BİT DÜZEYİNDE İŞLEMLER) PREPROCESSING COMMANDS (ÖN İŞLEMCİ KOMUTLARI) 8 KAYNAKLAR 9 2 1 GİRİŞ İstanbul Bilgisayar Olimpiyatı sınavı, çoktan seçmeli 50 sorudan oluşan test şeklinde yapılmaktadır. Öğrencilerin sınıflarına göre ayrı soru grubu bulunmamakta, sınava giren tüm öğrenciler aynı soruları cevaplamaktadırlar. Sınavda sorulan sorular aşağıdaki gibi 6 ana başlık altında toplanmaktadır: Matematik: öğrencilerin matematik bilgisini ve becerisini ölçmek için sorulmaktadır (geometri sorusu sorulmamaktadır). Genel Yetenek Soruları: öğrencilerin analitik yeteneklerini ölçmeyi hedefleyen sorular sorulmaktadır. Zekâ Soruları: öğrencilerin zihinsel becerilerinin ve problem çözme kabiliyetlerinin tespit etmeyi hedefleyen sorular sorulmaktadır. Çizge Teorisi: temel çizge teorisi soruları ile öğrencilerin konu ile ilgili seviyeleri ölçülmektedir. Algoritma Becerisi: Bu tip sorularla, öğrencilerin algoritmalara olan eğilimlerini ölçmek hedeflenmiştir. Ancak öğrencilerin soruları çözmek için algoritma bilgisine sahip olması gerekmemektedir. Soru metni soruların çözülmesi için yeterli olmaktadır. Programlama Bilgisi: C programlama dili üzerinden; programlama dili bilgisi ve becerisi ölçülmektedir. Kod veya kod parçacıkları verilerek; sonucun ne olacağı türünde sorular bulunmaktadır. Bundan sonraki sayfalarda yukarıda bahsedilen başlıklardan Matematik , Çizge Teorisi ve Programlama Bilgisi konuları detaylı olarak belirtilmiştir. Konuların ne olduğunun daha rahat anlaşılabilmesi için Türkçelerinin yanında İngilizceleri de ifade edilmiştir. 3 2 MATEMATİK KONULARI 2.1 TEMEL MATEMATİK Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)'nin matematik konuları bu kategoriye girmektedir. 2.2 MATEMATİK Sınavın genelini oluşturan matematik konuları aşağıda listelendiği gibidir: Logic (Mantık) Relations (Bağıntılar) Functions (Fonksiyonlar) Polynomials (Polinomlar) Permutation (Permütasyon) Combination (Kombinasyon) Binomial Theorem (Binom Açılımı) Probability (Olasılık) Basic of Number Theory (Temel Sayılar Teorisi) Logarithm (Logaritma) 2.3 İLERİ MATEMATİK Öğrencilere bu kategoride gelecek olan sorular, ağırlıklı olarak İstanbul Ortaokul 7-8 Matematik Olimpiyatları'nda sorulan matematik soruları seviyesindedir. Ancak zaman zaman lise seviyesinde yapılan Matematik Olimpiyatları seviyesinde de sorular sorulmaktadır. Combinatorics (Kombinatorik) Number Theory (Sayı Teorisi) Matrix (Matrisler) 4 3 ÇİZGE TEORİSİ (GRAPH THEORY) KONULARI Çizge teorisi temel konuları bu grup altındadır. Bu kategorideki konular aşağıdaki gibidir. Çizge tanımı Çizge temsil yöntemleri: Komşuluk listesi ve komşuluk matrisi (Graph representation methods: Adjacency list and adjacency matrix) Genişlik Öncelikli Arama (Breath First Search) Derinlik Öncelikli Arama (Depth First Search) Topolojik Sıralama (Topological Sorting) Güçlü Bağlı Bileşenler (Strongly Connected Components) 5 4 C PROGRAMLAMA DİLİ KONULARI 4.1 FLOW CHARTS (AKIŞ DİYAGRAMLARI) Sequential Flow Charts (Sıralı Akış Diyagramları) Conditional Flow Charts (Sıralı Akış Diyagramları) Iterative Flow Charts (Döngülü Akış Diyagramları) 4.2 STRUCTURAL PROGRAMMING (YAPISAL PROGRAMLAMA) Sequential Structured Programming (Sıralı Yapısal Programlama) o Variables (Değişkenler) o Arithmetic Operations (Aritmetik İşlemler) o Comment Lines (Açıklama Satırları) o Write to Output (Bilgi Yazdırma) o Read to Input (Bilgi Okuma) o ++ and -- Operators (++ ve -- İşleçleri) o const Type (const Veri Tipi) Conditional Structured Programming (Şartsal Yapısal Programlama) o Conditional Operators (Şartsal İşleçler) o Logical Operators (Mantıksal İşleçler) o if-else Statement (if-else İfadesi) o?: Operator (?: İşleci) o switch Operator (switch İfadesi) Iterative Structured Programming (Döngülü Yapısal Programlama) o while, do-while o for o goto o continue, break 6 4.3 ARRAYS (DİZİLER) 1D Arrays (1-Boyutlu Diziler) 2D Arrays (2-Boyutlu Diziler, Matrisler) Multi-Dimensional Arrays (Çok-boyutlu Diziler) 4.4 FUNCTIONS (FONKSİYONLAR) Definitions (Fonksiyon Tanımlama) void and return (void ve return) Prototype (Fonksiyon Prototipleri) Some Library Functions (Bazı Kütüphane Fonksiyonları) Recursive Functions ( Özyinelemeli Fonksiyonlar) 4.5 POINTERS (İŞARETÇİLER) Address (&) Operator (Adres İşleci) Pointer (*) Operator (Erişim İşleci) Dynamic Memory Allocation (Dinamik Bellek Yönetimi) 4.6 STRINGS AND VARIABLE TYPES (DİZİLER VE DEĞİŞKEN TÜRLERİ) Strings (Dizgiler) ASCİ Table (ASCİ Tablosu) Variable Types (Değişken Türleri) o Defined Location (Tanımlandıkları Yere Göre) o Memory Location (Bellekteki Yerlerine Göre) o static, long, short, unsigned Integer, Double Structure (Tamsayı, Double Değişkenlerin Bellekte Tutuluşu) Overflow (Değişkenlerin Değerlerinde Taşma Olması) 7 4.7 STRUCTS AND UNIONS (YAPILAR VE BİRLİKLER) Structs (Yapılar) typedef Example: Linked List (Bağlantılı Liste Örneği) Unions (Birlikler) Enumerations (enum ifadesi) 4.8 FILE PROCESSING (DOSYA İŞLEME) File Definition (Dosya Tanımlama) Open File (Dosya Açma) Read File (Dosyadan Okuma) Write File (Dosyaya Yazma) Close File (Dosya Kapama) 4.9 BITWISE OPERATIONS (BİT DÜZEYİNDE İŞLEMLER) Shifting Operators (Kaydırma İşlemleri) Logical Operator at Bit-Level (Bit Düzeyinde Mantıksal İşleçler) Masking (Maskeleme İşlemi) 4.10 PREPROCESSING COMMANDS ( ÖNİŞLEMCİ KOMUTLARI) include, define Header Files (Başlık Dosyaları) 8 5 KAYNAKLAR Matematik ve çizge teorisi konularında kütüphanelerde birçok kaynak bulunmaktadır. Daha önceden çıkmış 1. Aşama sorularına bakılarak, olimpiyatlara hazırlanan kişinin seviyesine göre uygun bir kaynaktan çalışmaya başlanılmalıdır. Genel yetenek, zeka ve algoritma sorularında, soru metni soruların çözülmesi için yeterli olmaktadır. Burada pratik yapmak çok önemlidir. C programlama konusunda da kütüphaneler İngilizce ve Türkçe olarak zengin kaynaklara sahiptir. Örnek olarak aşağıdaki kitaplar ile konu öğrenimine başlanabilir: Programming in ANSI C, Ram Kumar, Rakesh Agrawal; Thomson Learning. C How to Program, 8/e, P. Deitel, H. Deitel Bunların yanında TÜBİTAK BİDEB, 2017 yılında 1. Aşama sınavına yönelik olarak e-ders oluşturma çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar tamamlandığında öğrencilerin bu dersleri izlemeleri önerilmektedir. 9 Fizik Sınav Müfredatı ve Kaynaklar Fizik Olimpiyat Sınavı, çoktan seçmeli 25 teorik sorudan oluşmaktadır. Ortaöğretim kurumlarının farklı seviyelerinden sınava girilebilmekte, ancak tüm öğrencilerin aynı soruları cevaplandırmaları beklenmektedir. Sınav soruları, Uluslararası Fizik Olimpiyatı müfredatına uygun olarak, üniversite birinci sınıf seviyesinde fizik biliminin tüm alanlarını kapsayacak şekilde hazırlanmaktadır. Bununla amaçlanan, öğrencilerin farklı konularda problem çözme yeteneğini geliştirmek kadar, genç ve yetenekli bilim insanlarına erken yaşlarda evrendeki fizik olayları bir bütün olarak anlamaları için gerekli tüm kavramsal altyapı ve iç görüyü kazandıracak en geniş bir müfredatı öğrencilerin gündemine taşımaktır. Aşağıda bir liste halinde verilmiş olan konular, dünyanın her yerinde birinci sınıf üniversite fizik ders kitaplarında hemen hemen aynı şekilde sunulan konulardır. Örnek birkaç tane üniversite birinci sınıf fizik kitabı aşağıda liste olarak verilmiştir. Bu kitapların pek çoğunun Türkçeye çevirileri de mevcuttur. Bu kitapların içerdiği konular aşağıda madde madde sıralanmış olmakla beraber, öğrencilerden beklenen birinci sınıf ders kitabının içerisindeki tüm konuları okumuş, üzerinde derince düşünmüş olmak, fiziğin tüm konularına dair fikir sahibi olmak, ve üniversite birinci sınıf kitabı içerisindeki örnekleri, soru ve problemleri ve bunların benzerlerini çözecek bilgi ve beceriye sahip olmaktır. Tüm doğa bilimlerinin temeli olan fizik biliminde genel kültür kazanmak, güncel gelişmeleri takip etmek, problem çözme yeteneği kazanmak, yeni kavram ve olgularla karşılaştığında edinmiş olduğu teorik ve pratik birikimi özgüvenli bir şekilde uygulayabilmek için ayrıca, haftalık İngilizce olarak yayınlanan Nature dergisini fizik olimpiyat öğrencilerinin takip etmesi çok faydalı olacaktır. Genel olarak çözümü yoğun bir şekilde integral, türev işlemleri, kompleks sayılar, diferansiyel denklemlerin kullanımı gerektiren problemler müfredat dışıdır. Bu tekniklerin gerektiği durumlarda, sadece temel seviyede kullanılması birinci aşama sınavı ve sonrasında olimpiyat seçme sınavları problemlerinin çözümünde yeterli olmaktadır. Temel seviye, üniversite birinci sınıf fizik kitaplarının çoğunlukla son bölümlerindeki matematiksel teknikler başlıklı eklerde gösterildiği şekliyle kabul edilebilir. Ayrıca, müfredatta yer almayan kavram ve olgular, öncesinde yeterli açıklama ve bilgi verilmesi kaydıyla sınav sorularında yer alabilir. Sınav müfredatının tamamı aşağıdaki üniversite birinci sınıf ders kitaplarında bulunmaktadır. 4.7 Sears and Zemansky s University Physics with Modern Physics, 13th edition, Pearson, Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics, 4th edition, Pearson, Nature Journal, Sınav müfredatı 1. Fiziksel büyüklükler, ölçüm, birimler, fiziksel büyüklüklerin yaklaşık olarak hesaplanması 10 2. Vektörler 3. Kinematik: Pozisyon, Hız, İvme, Bir, iki ve üç boyutta hareket, Değişken ivmeli hareket, referans sistemleri 4. Dinamik: Newton yasaları ve uygulamaları, Dairesel hareket, Hooke yasası, sürtünme kuvvetleri 5. İş, Kinetik ve potansiyel enerji, Enerji korunumu 6. Momentum, itme, momentum korunumu ve çarpışmalar 7. Dairesel hareket, tork, açısal momentum 8. Katı cisimlerin dönme hareketi 9. Statik denge, elastisite 10. Akışkanlar mekaniği 11. Kütle çekimi 12. Periyodik hareket 13. Mekanik dalgalar 14. Ses 15. Isı, sıcaklık, ısıl genleşme, ideal gaz yasası 16. Maddenin ısıl özellikleri 17. Gazların kinetik teorisi 18. Termodinamiğin birinci ve ikinci yasaları 19. Elektrik yükü ve elektrik alan, Gauss yasası 20. Elektrik potansiyeli 21. Kapasitans, dielektrikler ve elektrik enerjisinin saklanması 22. Elektrik akımı ve direnç, doğru akım devreleri ve elektromotor kuvveti 23. Manyetizma, manyetik alan kaynakları 24. Elektromanyetik indüksiyon ve Faraday yasası 25. İndüktans, Elektromanyetik osilasyonlar, ve Alternatif akım devreleri 11 26. Maxwell denklemleri ve elektromanyetik dalgalar 27. Işık, geometrik optik, yansıma ve kırılma 28. Lensler ve optik araçlar 29. Fiziksel optik, girişim, kırınım ve polarizasyon 30. Özel görecelik kuramı 31. Başlangıç seviyesinde kuvantum teorisi ve atom modeli 32. Atomların kuantum teorisi, foton 33. Moleküller ve başlangıç seviyesinde katı madde fiziği 34. Başlangıç seviyesinde çekirdek fiziği ve radyoaktivite 35. Nükleer enerji ve radyasyon 36. Temel parçacıklar 37. Astrofizik ve kozmoloji 12 Kimya Sınav Müfredatı ve Tavsiye Edilen Kaynaklar İstanbul Kimya Olimpiyatı nın birinci aşama sınavı 50 soruluk test olarak yapılmaktadır. Konular genel olarak lise kimya müfredatının tamamı ve üniversite birinci sınıflarda okutulan genel kimya konularıdır. Konu başlıkları şu şekildedir: 1 - Temel Madde Bilgisi Maddenin Fiziksel Hali, Ortak ve Ayırt Edici Özellikleri, Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Maddenin Sınıflandırılması, Arı Madde, Element, Bileşik, Karışım Hal Değişimleri, Isı Sıcaklık 2 - Atom Bilgisi Atomun Temel Tanecikleri, İzotop, İzoton, İzobar, Allotrop Kavramları İyon Kavramı, Enerji Düzeyleri, Orbitaller ve Elektron Dağılımı Bileşik Oluşumu ve Bağlar 3 - Periyodik Cetvel Tanımı, Periyodik Cetvelde Yer Bulma Grup ve Periyot Özellikleri Özel Gruplar ve Bileşik Oluşumu 4 - Mol Kavramı Avogadro Sayısı, Mol Sayısı, Atom Kütlesi, Mol Kütlesi Mol Problemleri Basit Formül ve Molekül Formülü 5 - Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin Korunumu Kanunu Dalton Atom Teorisi Avogadro Hipotezi ve Bileşen Hacim Oranları 6 - Kimyasal Tepkimeler Kimyasal Tepkimeler ve Tepkime Türleri Tepkime Denklemleri ve Denklemlerin Yorumu Kimyasal Hesaplamalar 7 - Karışımlar Çözeltiler ve Çözeltilerin Genel Özellikleri Kütlece Yüzde Derişim, Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Buhar Basıncı, Kaynama ve Donma Noktası, Karışımların Ayrılması 8 - Gazlar Genel Özellikler, Kinetik Teori, Gaz Basıncının Ölçülmesi P, V, n, T İlişkileri Kısmi Basınç ve Gazların Karıştırılması 9 - Çözeltiler Çözeltiler ve Özellikleri, Çözünürlük 13 Çözeltilerin Derişimleri Buhar Basıncı, Kaynama ve Donma Noktası Faz Diyagramları 10 - Çekirdek Kimyası Radyoaktif ve Radyoaktif Bozunmalar Çekirdek Tepkimeleri ve Yarılanma Süresi 11 - Kimyasal Tepkimelerde Enerji Entalpi Kavramı, Tepkime Entalpisi, Endotermik ve Ekzotermik Tepkimeler Oluşma Entalpisi, Yanma Entalpisi, Hess Yasası Entropi ve Gibbs Serbest Enerjisi 12 - Kimyasal Tepkimelerde Hız Hız Kavramı, Tepkime Mekanizması, Hız Denklemi, Çarpışma Teorisi Aktifleşme Enerjisi ve Potansiyel Enerji Diyagramı, Tepkime Hızını Etkileyen Etmenler 13 - Kimyasal Tepkimelerde Denge Denge Kavramı, Denge Bağıntısı, Denge Sabiti Dengenin Nitel ve Nicel İncelenmesi Dengeye Etki Eden Etmenle 14 - Çözünürlük Dengeleri Çözünürlük, Çözünürlük Denge Bağıntısı, Çözünürlük Çarpımı Çözünürlük Dengesine Etki Eden Etmenler, Çözelti Oluşumu 15 - Sulu Çözeltilerde Asit ve Baz Dengeleri Asit ve Baz Tanımları, Özellikleri H+ ve OH- İyonu Derişimleri, ph ve poh Kavramları Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit ve Baz Dengeleri Asit ve Bazların Nötrleşme Tepkimeleri, Hidroliz ve Tampon Çözeltiler, İndikatörler Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 16 - İndirgenme - Yükseltgenme Tepkimeleri İndirgenme - Yükseltgenme Kavramları ve Redoks Tepkimeleri Aktiflik, Yarı Tepkime Kavramı, Kimyasal Piller Kimyasal Piller ve Elektroliz 17 - Kimyasal Bağlar Atomlar Arası Kimyasal Bağlar Molekül Şekilleri, Hibritleşme, Molekül Polarlığı Yoğun Fazda Maddeyi Bir Arada Tutan Kuvvetler Kristal Yapıları Molekül Orbital Teorisi 18 - Hidrokarbonlar Hidrokarbonların Sınıflandırılması ve Alkanlar Alkenler ve Özellikleri Alkinler ve Özellikleri 14 Aromatik Hidrokardonlar Stereokimya, enantiyomerler, mezo bileşikler 19 - Fonksiyonu Organik Bileşikler Alkoller ve Eterler Aldehitler ve Ketonlar Karboksilli Asitler ve Esterler Oksiasitler, Aminoasitler, Aminler ve Karbonhidratlar Kaynaklar Aşağıdaki kitaplar, tavsiye edilen kaynaklardır. 1. Milli Eğitim Ortaöğretim Ders Kitapları ve 12. Sınıflar 2. Genel Kimya 1 ve 2. Petrucci- Herring- Madura- Bissonette(Çeviri: Prof. Dr. Tahsin UYAR ve Ekibi)- Palme Yayıncılık 3. Modern Üniversite Kimyası Cilt 1-2 C. Mortimer Çağlayan Kitabevi 15 Biyoloji Sınav Müfredatı ve Tavsiye Edilen Kaynaklar HÜCRE BİYOLOJİSİ Hücrelerin yapı ve işlevi Kimyasal bileşenler: Monosakkaritler, Lipidler, Proteinler, Enzimler: Kimyasal yapı: apoenzim ve koenzim; denaturasyon; isimlendirmeler Nükleik Asitler: DNA, RNA Diğer Önemli Bileşenler: ADP, ATP, NAD, NADH, NADP +, NADPH, Organeller: nükleus, sitoplazma, hücre membranı, mitokondri, endoplazmik retikulum, ribozomlar, Golgi aygıtı, lizosomlar, vakuol, plastitler, Bitki ve hayvan hücre zarı, hücre duvarı, hücre metabolizması: karbohidratların parçalanması; yağ ve proteinlern parçalanması, fotosentez, ışık ve karanlık reaksiyonlar; Protein sentezi, membranda transport, mitoz ve mayoz bölünme: hücre döngüsü; kromatit,, haploit ve diploit, genom, somatik ve eşey hücresi, gamet, krosover, mayoz I, mayoz II. 1. MİKROBİYOLOJİ Prokaryotik hücre organizasyonu, morfoloji, fotototrofi, kemotrofi 2. BİYOTEKNOLOJİ Fermentasyon, organizmaların genetik manipilasyonu: rekombinant DNA teknolojisi 3. BİTKİ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Fotosentez, transpirasyon ve gaz alışverişinde rol oynayan doku ve organların yapı ve işlevi: yaprak: yapı; stomaların işlevi Su ve minerallerin taşınması ve asimilasyonu: kök, gövde Büyüme ve gelişme: apikal meristem ve kambiyum Çimlenme Üreme: eşeyli ve eşeysiz üreme Tohumlu ve tohumsuz bitkiler 16 4. HAYVAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ (Omurgalılar ve özellikle insan ağırlıklı) Aşağıda belirtilen işlevlerde rol oynayan doku ve organların ve yapı ve işlevi: sindirim ve beslenme, solunum, dolaşım, boşaltım, nöral ve hormanal düzenlenme, üreme ve gelişim. Bağışıklık sistemi. 5. DAVRANIŞ Metodoloji, doğuştan gelen ve öğrenilmiş davranış, yiyecek arama davranışı, savunma davranışı, çiftleşme sistemleri, ebeveynlik, biyolojik ritim 6. GENETİK VE EVRİM Variyasyon : mutasyon ve modifikasyon - Mendel kalıtımı - Monohibrit çaprazlama - Dihibrit çaprazlama - Polihibrit çaprazlama - Çoklu allel rekombinasyon - bağlantı - Hardy-Weinberg ilkeleri Evrim mekanizmaları: Mutasyon, Doğal seçilim, Üreme izolasyonu, Adaptasyon, Fitness 7. EKOLOJİ Bireysel organizmalar, popülasyon, Biotik kominiteler, Ekosistemler, Biyosfer ve insan 8. BİYOSİSTEMATİK Uluslararası Biyoloji Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenen ve Guide.pdf adresinde belirtilen grupların yapı ve işlevleri, evrimsel ve ekolojik ilişkileri. KAYNAKLAR 1. CAMPBELL Biyoloji (JB Reece, LA Urry, ML Cain, SA Wasserman, PV Minorsky, RB Jackson, 2011, 9. Baskıdan çeviri, Çeviri Editörleri: E. Gündüz, İ. Türkan), Palme Yayıncılık, Genetik Kavramlar, (William S.Klug, Michael R. Cummings, Charlotte A.Spencer),Çeviri Editörü C.Öner,Palme Yayıncılık, Lehninger - Biyokimyanın İlkeleri, ( D.L. Nelson, M.M. Cox), Çeviri Editörü Y. M. Elçin Palme Yayıncılık, Guyton Tıbbi Fizyoloji, (J.E. Hall, A.C. Guyton) Çeviri Editörleri B. Çağlayan Yeğen, İ Alican, Z. Solakoğlu, Nobel Tıp Kitabevi. 5. Bitki Fizyolojisi, (Editors L.Taiz and E.Zeiger),Çeviri Editörü İ. Türkan,Palme Yayıncılık, Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi (M.T.Madigan and J.M. Martinko, Baskıdan çeviri),çeviri Editörü C. Çökmüş,Palme Yayıncılık, 7. Yaşam: Biyoloji Bilimi, (D. Sadava, D.M. Hillis, H.C. Heller, M.R. Berenbaum) 9. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü Ertunç Gündüz, İsmail Türkan) Palme Yayıncılık, Bitki Fizyolojisi, Asım Kadıoğlu, Okul dağıtım, Ekoloji`nin Temel İlkeleri, (E.P. Odum, G.W. Barret), Çeviri Editörü K. Işık,Palme Yayıncılık, Hayvan Davranışı, (Michael D. Breed, JAnice Moore), Çeviri Editörü Nusret Ayyıldız
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks