Please download to get full document.

View again

of 100
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NON SİBSON YÖNTEMİ İLE LOKAL KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif CEYLAN

Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 67 | Pages: 100

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NON SİBSON YÖNTEMİ İLE LOKAL KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif CEYLAN Anabili Dalı: Jeodezi ve Fotograetri Mühendisliği Prograı: Geoatik Mühendisliği
Transcript
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NON SİBSON YÖNTEMİ İLE LOKAL KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif CEYLAN Anabili Dalı: Jeodezi ve Fotograetri Mühendisliği Prograı: Geoatik Mühendisliği Tez Danışanı: Doç. Dr. Mustafa YANALAK HAZİRAN 2009 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NON SİBSON YÖNTEMİ İLE LOKAL KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif CEYLAN ( ) Tezin Enstitüe Verildiği Tarih: 04 Maıs 2009 Tezin Savunulduğu Tarih: 02 Haziran 2009 Tez Danışanı: Diğer Jüri Üeleri: Doç. Dr. Mustafa YANALAK (İTÜ) Doç. Dr. Reha M. ALKAN (İTÜ) Doç. Dr. Engin GÜLAL (YTÜ) Haziran 2009 ÖNSÖZ Çalışaın her aşaasında bilgi ve birikii ile beni önlendiren, benden hoşgörüsünü, ardılarını ve eeğini hiçbir zaan esirgeeen tez danışanı saın hoca Doç. Dr. Mustafa Yanalak a teşekkürü bir borç biliri. Sabrını, eeğini ve sevgisini benile palaşan ve her ihtiaç duduğuda bana ardı eden Mustafa Babaoğlu na teşekkürü bir borç biliri. Lisans ve Yüksek Lisans eğiti haatı bounca her zaan anıda olan arkadaşlarıa çok teşekkür ederi. Çalışa süresince ardılarını hiçbir zaan esirgeeen, sabır ve sevgile addi ve anevi desteklerini esirgeeen, bilgi ve birikilerile bana ol gösteren anne Hüla Celan, baba Ferhat Celan, Ece Celan Baba ve Mehet Baba a sagı ve sevgilerii sunarı. Haziran 2009 Elif CEYLAN Jeodezi ve Fotograetri Mühendisi iii iv İÇİNDEKİLER Safa ÖNSÖZ...iii İÇİNDEKİLER... v ÇİZELGE LİSTESİ...vii ŞEKİL LİSTESİ... ix NON-SİBSON YÖNTEMİ İLE LOKAL KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ... xi LOCAL COORDINATE TRANSFORMATION SYSTEM WITH NON-SIBSONIAN...xiii 1. GİRİŞ KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ Koordinat Dönüşüünün Aacı Analog Haritalar Saısal Haritalar KOORDİNAT DÖNÜŞÜM YÖNTEMLERİ Helert (Benzerlik) Dönüşüü: Afin Dönüşüü Rubber-Sheeting Dönüşüü Non-Sibson Dönüşüü Voronoi diagraı Delauna üçgenleesi Sibson dönüşüü Non-Sibson dönüşüü UYGULAMA Çalışa Alanı Çalışanın Aacı Çalışada Kullanılan Yazılılar ve Yapılan Dönüşü Hesapları Afin dönüşüü Helert dönüşüü Rubber Sheeting dönüşüü Non-Sibson dönüşüü KARŞILAŞTIRMA SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR EKLER ÖZGEÇMİŞ v vi ÇİZELGE LİSTESİ Çizelge 4.1: Afin dönüşü sonucu elde edilen değerler Çizelge 4.2: Helert dönüşü sonucu elde edilen değerler Çizelge 4.4: Non-Sibson dönüşü sonucu elde edilen değerler Çizelge 5.1: Tü pafta için dönüşüler sonucu elde edilen değerler Çizelge 5.2 A bölüü için dönüşüler sonucu elde edilen değerler Çizelge 5.5 B bölüü için dönüşüler sonucu elde edilen değerler Çizelge 5.6 C bölüü için dönüşüler sonucu elde edilen değerler Çizelge 5.7 D bölüü için dönüşüler sonucu elde edilen değerler Çizelge A.1: 1/1000 ölçekli pafta Çizelge A.2 Ana noktaların orijinal koordinatları değerleri Çizelge A.3 Ara noktaların orijinal koordinatları değerleri Çizelge A.4 Ana noktaların deforason sonrası koordinatları değerleri Çizelge A.5 Ara noktaların deforason sonrası koordinatları değerleri Çizelge A.6 Noktaların Afin dönüşüü sonrası koordinat değerleri Çizelge A.7 Noktaların Helert dönüşüü sonrası koordinat değerleri Çizelge A.8 Noktaların Rubber-Sheeting dönüşüü sonrası koordinat değerleri Çizelge A.9 Noktaların Non-Sibson dönüşüü sonrası koordinat değerleri Safa vii viii ŞEKİL LİSTESİ Safa Şekil 2.1: Rasterdan vektöre alan dönüşüü... 8 Şekil 2.2: Rasterdan vektöre çizgi dönüşüü... 8 Şekil 3.1: x koordinat sistei ile x ve koordinat sistei arasındaki Helert dönüşüü Şekil 3.2: x koordinat sistei ile x ve koordinat sistei arasındaki Afin dönüşüü 14 Şekil 3.3: A noktasının lokal barisentrik koordinatları Şekil 3.4: Sonlu nokta küesinin Voronoi diagraı Şekil 3.5: Voronoi diagraı ve Delauna üçgenleesi Şekil 3.6: Delauna üçgenleesi Şekil 3.7: Doğal kosuların gösterii: (a) Orijinal Voronoi diagraı ve x; (b) x noktasının 1.derece ve 2.derece Voronoi çokgenleri Şekil 4.1: Ana noktaların orijinal koordinatları ile deforasonlu koordinat değerlerinin farkı Şekil 4.2: Netcad Afin dönüşüü Şekil 4.3: Netcad Afin dönüşüü ortak nokta tanılaa enüsü Şekil 4.4: Netcad Afin dönüşüü atris enüsü Şekil 4.5: Autocad ile Rubber Sheeting dönüşü adıları Şekil 4.6: 35 alt bölüde dönüşü hesabında kullanılan noktaların dağılıı Şekil 5.1: Tü pafta için ugulanan dönüşüler sonucu elde edilen ortalaa utlak x- değerleri Şekil 5.2: Tü pafta için ugulanan dönüşüler sonucu elde edilen x, ve p değerleri Şekil 5.3: A bölüü için dönüşüler sonucu elde edilen ortalaa utlak x- değerleri Şekil 5.4: A bölüü için dönüşüler sonucu elde edilen, ve değerleri Şekil 5.5: B bölüü için dönüşüler sonucu elde edilen ortalaa utlak x- değerleri.38 Şekil 5.6: B bölüü için dönüşüler sonucu elde edilen, ve değerleri Şekil 5.7: C bölüü için dönüşüler sonucu elde edilen ortalaa utlak x- değerleri.40 Şekil 5.8: C bölüü için dönüşüler sonucu elde edilen, ve değerleri Şekil 5.9: D bölüü için dönüşüler sonucu elde edilen ortalaa utlak x- değerleri Şekil 5.10: D bölüü için dönüşüler sonucu elde edilen, ve değerleri x x x x p p p p ix x ÖZET NON-SİBSON YÖNTEMİ İLE LOKAL KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ Günüüzde harita üretii ve kullanıında, koordinat ve konu bilgisinin doğru ve sağla bir geoetrik apıda ve palaşılabilir olası, kullanılan haritaların anı koordinat sisteinde olasını zorunlu kılaktadır. Daha önce üretiliş olan haritalar ve altlıklar kullanı aacına göre farklı koordinat sistelerinde üretiliş olabilirler. Daha önce üretiliş olan bu analog haritalar zaanla deforasona uğraış olabilirler. Güncel analog haritaların kullanılabileleri için anı koordinat sisteinde olaları ve evcut deforasonlarının en aza indirgenesi gerekektedir. Analog haritalar taranarak (scan) bilgisaar ortaına raster veri olarak aktarılabilektedir. Bilgisaar ortaına aktarılan raster veri ardıcı progralar kullanılarak saısallaştırılır ve vektör verie dönüştürülebilektedir. Günüüzde üretilen haritaların çoğu bilgisaar ortaında üretilektedir. Kullanılan haritaların ve altlıkların palaşılabilir olası, kullanıcı için zaan ve addi kazanç sağlaaktadır. Bu da farklı koordinat sistelerinde üretiliş olan ve zaanla deforasona uğraış olan haritalar ve altlıkların, anı koordinat sisteine dönüştürülüp evcut deforasonların en aza indirgenesi ile ükündür. Çalışanın aacı doğrultusunda 1/1000 ölçeğinde hazırlanan pafta, abartılı olarak defore ediliştir. Oluşturulan deforason lokal bazda farklılıklar gösterektedir. Bu nedenle koordinat dönüşü öntei olarak, Afin ve Helert global koordinat dönüşüü ile Rubber-Sheeting ve Non-Sibson lokal koordinat dönüşü önteleri seçiliştir. Bu çalışa için 1/1000 ölçeğinde, 48 ana nokta ve 888 ara nokta olak üzere topla 936 noktadan oluşan düzenli grid ağı oluşturuluştur. Ana noktalar 100 aralıklarla, ara noktalar ise 20 aralıklarla oluşturuluşlardır. Çalışanın aacına bağlı olarak abartılarak deforasona uğratılan bu pafta, taratılarak bilgisaar ortaına raster veri olarak aktarılıştır. Elde edilen bu raster veri saısallaştırılarak vektör veri elde ediliştir. Elde edilen deforasonlu pafta dört farklı dönüşü öntei ile arı arı dönüştürülüştür. Değerlendire aşaasında lokal deforasonlar üzerindeki sonuçları irdeleek için her bir dönüşü öntei tü pafta ve dört ana alt bölü olak üzere topla 5 bölüde değerlendiriliştir. Ugulanan dönüşü öntelerinden elde edilen nokta konu doğrulukları ( p ) karşılaştırıldığında en ii sonucu 0,63 ile Non-Sibson öntei verektedir. Daha sonra bu sonucu 0,72 ile Rubber-Sheeting, 0,99 ile Afin ve 1,14 ile Helert dönüşü öntei takip etektedir. Elde edilen bu sonuçlara göre lokal bazda deforason içeren harita ve altlıklar lokal koordinat dönüşü önteleri ile dönüştürülelidir. Arıca lokal koordinat dönüşü önteleri global koordinat dönüşü öntelerine göre daha ii sonuçlar verektedir. xi xii SUMMARY LOCAL COORDINATE TRANSFORMATION SYSTEM WITH NON-SIBSONIAN At the present da, correct and strong geoetric structure and being shared of coordinate and position in ap production and use akes andator to use of aps on parallel coordinate sste. Maps and support ade before a be in different coordinate sste in ters of use. Analog aps ade before a exposure to deforation in the length of tie. For the use of current analog aps, the should be in parallel coordinate sste and deforation of these analog aps should be in iniu level. Analog aps can transfer to the coputer sste as raster data with scanning. Raster data is digitized with utilities and converts to vector data. Most of aps are producing in coputer sste at the present da. Being shared of aps and supports give tie and aterial gain to user. It is possible with conversion of the aps and support ade in different coordinate sste and exposure to deforation into parallel coordinate sste and iniu deforation. Section of a large ap scaled 1/1000 is exposure to deforation in the purposes of the stud. This deforation shows differences in local base. For this reason, Afin and Helert global coordinate transforation sste and Rubber-Sheeting and Non- Sibson local coordinate transforation sste is chosen as coordinate transforation sste. A coordinated grid network is developed in scale of 1/1000, 48 ain points, 888 interediate points in total of 936 point for this stud. Main points have a distance of 100 and interediate points have a distance of 20. For the purpose of the stud, section of a large ap scaled 1/1000 is exposure to deforation transferred to the coputer sste as raster data. Raster data is digitized and converted to vector data. Section of a large ap scaled 1/1000 is exposure to deforation is converted with 4 different transforation sste. To explicate to local deforations, all transforation sstes are assessed on all scale and 4 ain sub section. With the coparison of the point position accurac ( p ), Non-Sibson Transforation Sste gives the best result with 0,63. Rubber-Sheeting Sste gives result of 0,72, Afin Sste gives result of 0,99, and Helert Sste gives result of 1,14. According to these results, aps and support have local base deforation should be converted with local coordinate transforation sstes. Also, local coordinate transforation sstes gives better results than global coordinate transforation sstes. xiii 1. GİRİŞ Günüüzde harita üretii ve kullanıında, koordinat ve konu bilgisinin doğru ve sağla bir geoetrik apıda ve palaşılabilir olası, kullanılan haritaların anı koordinat sisteinde olasını zorunlu kılaktadır. Daha önce üretiliş haritalar ve altlıklar kullanı aacına bağlı olarak farklı ölçeklerde ve farklı koordinat sisteinde üretilişlerdir. Bunlar zaanla deforasona uğraış olabilirler. Bu haritaların ve altlıkların kullanılabilesi için ugun koordinat dönüşü öntei ile dönüşü apılalıdır. Gelişen teknolojinin de sonucu olarak günüüzde harita çizi işleleri ve hesap işleleri bilgisaar ardııla apılaktadır. Bu da veri saklaa ve evcut veri palaşı ikânını doğuraktadır. Palaşılan verinin kullanılabilir olası, veri palaşıını anlalı kılaktadır. Palaşılan verinin kullanılası ise verinin anı foratta saklanası ile ükündür. Farklı kanaklardan elde edilen verilerin anı foratta olasının önei, en çok coğrafi bilgi sistei ve bilgi siste ugulaalarında görülektedir. Bu ugulaalar için elde edilen veriler çok çeşitli ve farklı kanaklardan sağlanaktadır. Buda elde edilen verinin kullanıını zorlaştıraktadır. Buda kullanıcı için zaan ve addi kaıplara neden olaktadır. Yerkabuğunda edana gelen kırılalar, volkanik hareketler, çöküntüler, toprak kaaları, sel baskınların gibi hareketler sonucu, erüzünün fiziki şekli değişektedir. Bu nedenle evcut haritalar ve altlıklar ihtiaca cevap vereeektedir ve bunların güncellenesi gerekektedir. Arıca sürekli büüen ve gelişen şehirlerinin evcut haritaları ve altlıkları da ihtiaçlara cevap vereeekte ve bu nedenle kullanılaaaktadır. Daha önceden üretiliş haritalar, lokal koordinat sisteinde ada farklı koordinat sistelerinde üretilişlerdir. Bu haritalar basılış kağıt, adınger a da polester gibi alzeeler üzerine çiziliştir. Bu alzeelerle üretilen haritalar zaanla deforasona uğraıştır olabilirler. Bu haritalar güncelliğini itireişlerse taraıcılar (scanner) ardııla taranarak (scan) bilgisaar ortaına aktarılabilir. 1 Daha önce üretiliş analog haritalar güncelliklerini koruorsa günüüz teknolojisi ile bilgisaar ortaına aktarılarak gerekli progralar kullanılarak saısallaştırılır. Bilgisaar ortaına aktarılan taranış analog harita raster veri halini alır. Raster veriler günüüzde agın olarak kullanılan CAD prograları ile saısallaştırılarak vektör veri haline getirilir. Raster veri ve vektör verinin birbirlerine göre farklı kullanı avantajları ve dezavantajları bulunaktadır. Kullanı aacına göre veri apısı raster veri a da vektör veri olarak seçilebilir. Raster veri vektör verie dönüştürülerek haritalar saısallaştırılır. Saısallaştırılan haritalar, ortak koordinat sisteine dönüştürülerek kullanılabilir. Yeni üretilen haritalarda zaan zaan farklı koordinat sistelerinde olabilektedir. Altapı haritaları, ol haritaları, su ve kanalizason ağı haritaları, iar planları, kadastro planları gibi genellikle birlikte kullanılası gereken haritalar ve altlıklar farklı zaanlarda ve farklı kişiler tarafından üretildikleri için farklı koordinat sistelerinde olabilekte a da zaanla deforasona uğraış olabilektedir. Buda addi açıdan ve zaan açısından kullanıcıı olusuz etkileektedir. Bu nedenle kullanılan bütün haritalar ve altlıklar anı koordinat sisteinde olalı ve oluşuş olan deforasonları en aza indirilelidir. Günüüzde kullanılan birçok farklı koordinat dönüşü öntei vardır. Koordinat dönüşü öntei, haritada bulunan deforasona göre seçilir. Koordinat dönüşüü için, koordinat dönüşü önteine bağlı olarak eterli saıda ve ii dağılılı her iki sistede de koordinatları bilinen ortak noktalara ihtiaç vardır. Yapılan dönüşü sonunda ine dönüşü önteine göre, dönüştürülen objelerde değişiler görülür. Bunlar alan, doğrultu a da uzunluk gibi değerler olabilektedir. İki boutlu ve üç boutlu koordinat dönüşüleri apılır. Ancak bu çalışada iki boutlu koordinat dönüşü önteleri ele alınış ve bunlardan Afin, Helert, Rubber-Sheeting ve Non-Sibson önteleri açıklanıştır. Çalışa için 1/1000 ölçekli grid ağından oluşan 48 ana nokta ve 888 ara nokta olak üzere topla 936 nokta oluşturuluştur. Oluşturulan pafta ve EK A.1 de veriliştir. Bu çalışa paftası çalışa için abartılarak deforasona uğratılıştır. Deforason sonrası saısallaştırılarak Afin, Helert, Rubber-Sheeting ve Non-Sibson dönüşü önteleri koordinat dönüşüü apılış ve hangi öntein daha ii sonuç verdiği araştırılıştır. 2 2. KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ Bir koordinat sisteinde belirleniş olan nokta küesinin ikinci bir sistee dönüştürülesine koordinat dönüşüü adı verilir. Bir koordinat dönüşüünden beklenen en öneli özellik doğruluktur (Çepni, 2004). Jeodezik dönüşüün doğruluğu bazı kıstaslara bağlıdır. Dönüşü apılacak her iki koordinat sisteinin doğruluğu, her iki sistedeki deforasona bağlıdır. Bunun anında dönüşüde kullanılacak ortak noktaların oğunluğu ve bu noktaların dağılıları da dönüşüün doğruluğunu etkileektedir. Arıca dönüşü apılacak alanın büüklüğü ve seçilen dönüşü etodu, dönüşüün doğruluğunu etkileektedir. Koordinat dönüşüü iki boutlu ve üç boutlu olarak apılaktadır. Bir paftadaki parselin iki koordinat sistei arasındaki dönüşüü parselin alansal değerindeki değişi iki boutludur. (Uluğtekin, 1993). İki boutlu dönüşü Helert, Afin, gibi global dönüşü önteleri ada Rubber-Sheeting Non-Sibson gibi lokal dönüşü önteler kullanılaktadır ve bu çalışada 2 boutlu dönüşüler anlatılaktadır. Koordinat dönüşüü, koordinat sistelerinden birisinin, eksen doğrultularında kadırılası, döndürülesi ve koordinatların belli oranda küçültülesi a da büütülesi ile sağlanır (Deirel, 2005). Dengelee ile dönüşü paraetrelerini belirleek için her iki koordinat sisteinde de konuları bilinen gerekli saıda eşlenik noktaa ihtiaç vardır. Dönüşüün aacına, her iki sistede ki koordinatları bilenen ortak nokta saısına ve bu noktaların dağılıına göre dönüşü öntei belirlenir. 2.1 Koordinat Dönüşüünün Aacı Çeşitli aaçlarla değişik ölçek ve koordinat sisteinde apılış haritalar arasında bir bağıntı kurak istendiğinde koordinat dönüşüü ugulanır. Bir dik koordinat sisteinde arazide ölçülen koordinatlar daha önce vea daha sonra oluşturulacak bir koordinat sisteine dönüştürülek istendiğinde, bir kentin nirengi ağı ve ardıcı kontrol noktalarının koordinatları başka bir koordinat sisteine dönüştürülek istendiğinde, fotograetride aklaşık utlak öneltesi apılış bir stereo odelde 3 odel koordinatları ölçülebilen kontrol a da arıntı noktalarının arazi koordinatları bulunak istendiğinde, bu ve buna benzer durularda dönüşü söz konusudur (URL 3). Ülkeizde daha önce farklı öntelerle apıı taalanış a da güncel hazırlanış farklı aaçlar için üretiliş haritalar kullanılaktadır. Bunlar aaçlarına göre üretildiklerinden dolaı farklı koordinat sistelerinde olabilektedir. Hâlihazır haritalar, iar planları, udu görüntüleri, hava fotoğrafları, içe suu- atık su haritaları, ol haritaları ve altapı haritaları üretilirken farklı koordinat sisteleri ile üretiliş olabilir, üretildikten sonra zaanla deforasona da uğraış olabilirler. Teknolojinin gelişesile hepsinin saısal ortada ve anı koordinat sisteinde olaları kullanı kolalığı sağlaaktadır. Bütün altlıkların saısal ortada, güncel ve anı koordinat sisteinde olası zaan ve addi açıdan kullanıcıa kazanç sağlaaktadır. Bu nedenle farklı koordinat sisteindeki haritaların kullanılabilesi için koordinat dönüşü önteleri ugulanaktadır. Koordinat dönüşüünde harita üzerindeki deforasonları en aza indirgeen dönüşü öntei seçileli ve ugulanalıdır (Kurşun, 1997). Günüüzde kullanılan farklı birçok koordinat dönüşü öntei vardır. Koordinat dönüşüü, haritanın kullanı aacına ve içerdiği deforasona bağlı olarak seçilir ve ugulanır. 2.2 Analog Haritalar Ülkeizde haritalar genellikle klasik ve fotograetrik öntele üretilektedir. Kadastral paftalar çoğunlukla klasik öntelerle; prizatik (dik koordinat) ve takeoetrik (kutupsal) alı ölçüleri kullanılarak hazırlanır. Küçük alanlarda ve apılaşış erleşi bölgelerinde prizatik (dik koordinat) önte kullanılır. Prizatik önteinin teel prensibi, bir poligon kenarı vea parselin iki köşe noktasını birleştiren doğru ölçü doğrusu olarak alınıp, deta noktalarından bu ölçü doğrusuna priza ardııla dikler inilerek, dik aak ve dik bolar ile birlikte bina cephelerinin ve parsel kenarlarının ölçülesidir. Yöntein doğruluğu, dik ine işleinin doğruluğuna, dik aak ve dik bo uzunluklarının ölçe doğruluğuna ve dik bo uzunluğuna bağlıdır (Celan ve diğ., 2005). Dik koordinat önteinde basit ölçe aletleri kullanılası bu öntei ekonoik ve kullanışlı kılaktadır. 4 Takeoetrik (kutupsal) öntein teel prensibi, poligon ve nirengi gibi koordinatları belirli er kontrol noktalarına kurulan takeoetre aleti ile deta noktalarında gözlenen düşe açı, ata açı ve uzunluklar ardııla, deta noktalarının atadaki ve düşedeki konuunun anı anda belirlenesidir (Celan ve diğ., 2005). Bu önte kullanılan ölçe aletini özelliklerine göre ikie arılır. Birincisi klasik takeoetrelerle ve iralarla apılan ölçelerdir. Diğeri elektronik takeoetrelerle apılan ölçelerdir. Elektronik takeoetreler ile üksek doğrulukta düşe açı, ata açı ve uzunluk gözleleri apılabilir ve bunlar doğrudan bilgisaar ortaına aktarılabilektedir. Bu nedenle klasik takeoetre kullanıı azalıştır. Elektronik takeoetrelerle apılan takeoetrik alıın doğruluğu, klasik takeoetrelerle apılana göre çok daha iidir (Celan ve diğ., 2005). Daha önceden oluşturuluş haritalar gelişekte olan teknolojie ugun olası ve güncellenesi için bu paftalar saısallaştırılarak bilgisaar ortaına aktarılır. Sürekli değişen erüzü ve gelişen şehirlerin olduğu erlerde haritalar diğer erlere nazaran daha günceldir. Ancak az gelişiş ve apılaşanın az olduğu bölgelerde haritalar güncel değil ve evcut haritalar analog olarak uhafaza edilektedir. Daha önceden hazırlanış analog haritalar saısallaştırılarak gerekli dönüşüler apılarak kullanılabilektedir. On altı ıldır Büük Ölçekli Haritaların Yapı Yöneteliği (B.Ö.H.Y.Y.) ile saısal paftalar üretilektedir. Arıca 15 Teuz 2005 tarih ve saılı Resi Gazete de aılanarak ürürlüğe giren Büük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üreti Yöneteliği (B.Ö.H.H.B.Ü.Y.) ile dört ıldır saısal paftalar üretilektedir (URL 6). Kadastro haritalarının saısallaştırıla
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks