Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

Category:

Crosswords

Publish on:

Views: 0 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Senkron Makinaların Bilgisayar Destekli Tasarımı Course Name Computer-Aided Design of Synchronous Machines Kodu (Code) ELK
Transcript
İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Senkron Makinaların Bilgisayar Destekli Tasarımı Course Name Computer-Aided Design of Synchronous Machines Kodu (Code) ELK 516 Lisansüstü Program (Graduate Program) Yarıyılı (Semester) Bahar (Spring) Kredisi (Local Credits) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Ders Seviyesi (Course Level) (3+0) 7,5 YL (M.Sc.) Elektrik Mühendisliği (Electrical Engineering) Dersin Türü (Course Type) Seçmeli (Elective) Dersin Dili (Course Language) Türkçe (Turkish) Dersin İçeriği (Course Description) kelime arası Dersin Amacı (Course Objectives) Maddeler halinde 2-5 adet Dersin Öğrenme Çıktıları (Course Learning Outcomes) Maddeler halinde 4-9 adet Her bir öğreci için, farklı plaka değerlerindeki Senkron makinanın tasarım ve konstrüksiyonu gerçeklenecektir. Ana makina boyutları, endüvi sargıları, uyarma sargısı, kutup boyutlarının hesabı, kalıcı mıknatıs seçimi, bakır ve demir ağırlığı ile kayıplarının belirlenmesi, ısınma ve verim hesapları her bir öğrenci tarafından bilgisayar destekli olarak yapılacaktır. Ayrıca tasarımı yapılan makina için Sonlu Elemanlar Analizinin yapılacaktır. Design and construction of Synchronous machines are realized for different nameplate values assigned to each student. Calculations related to main machine dimensions, armature and field windings, pole dimensions, copper and iron weights and losses, heating and efficiency of the machine are carried out by means of a computer program selected by students. An engineering drawing software is utilized to generate technical drawings and documentation. Finite Element Analysis for the design of synchronous machine is also realized. 1. Bir Senkron makinanın tasarım prosedürü ve ilişkili araçların adım adım uygulanması 2. Bu bilgilerin, yeni bir elektrik makinası tasarımında kendi mühendislik muhakemesiyle birleştirilmesi 3. Eknomik, çevresel, üretilebilirlik, güvenli, sosyal etkileri içeren gerçekçi kısıtlamalar altında projenin gerçeklenmesi 4. Bilgisayar araçlarının kullanılması 5. Takım çalışmalarında etkin olunması 1. To introduce step by step design procedures and related tools in designing of a Syncronous machinery. 2. The ability to combine those with his/her own engineering judgement in designing a new electrical component. 3. Design a system within a set of realistic constraints including considerations such as economic; environmental; sustainability; manufacturability; safety; social. 4. Knowledge to use computer tools. 5. Learn to work effectively in teams Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler ; 1. Bir elektrik makinasının ve bileşenlerinin çalışma koşullarına göre tasarlanması 2. Elektrik makinaları ile ilgili uluslararası ve Türk standartlarını sistem tasarımında uygulaması becerilerini kazanır 3. Elektrik Makinalarında kullanılan yalıtkan, manyetik ve elektrik malzemelerinin seçimi ve makina tasarımındaki etkilerinin anlaşılması 4. Elektrik, manyetik alan, mekanik, ısı transferi gibi temel bilgilerin kazanılması 5 Elektrik makinalarında manyetik akı, kuvvet, momentin belirlenmesi için Sonlu Elemanlar analizinin gerçeklenmesi, 6. Teknik bir projenin okunması, dosyalanması ve teknik çizimin hazırlaması becerilerini kazanır Students who pass the course will gain:: 1. The ability to design an electrical machine and its components according to operating conditions. 2. Incorporate appropriate national and international standards into the system 3. Knowledge about the selection of insulation, magnetic and electrical materials, etc. And their effects in machince design 4. The basic knowledge about electricty, magnetisim heat transfer, mechanics, etc. 5. Utilize finite element analysis to predict magnetic fluxes, forces, and torques in electric machines; 6. Knowledge about reading technical drawings, the preparation of documentation, technical drawings and oral presentations. Kaynaklar (References) Maddeler halinde en çok 5 adet Ödevler ve Projeler (Homework & Projects) Laboratuar Uygulamaları 1. T. Boduroğlu, Elektrik makinaları dersleri : teori, hesap ve konstrüksiyon, Cilt III, Kısım 2, İTÜ Yayınları, H. A. Toliyat, G. B. Kliman., Handbook of electric motors, New York : M. Dekker, K.G. Upadhyay, Design of Electric Machine, New Age International, AutoCAD 2000 instructor McGraw-Hill, J. Pyrhonen, T. Jokinen, V. Hrabovcova, Design of rotating electrical machines, New York : Wiley, N. Bianchi, Electrical machine analysis using finite elements / Talor & Francis, c2005 Her öğrenciye farklı bir senkron makina plaka değeri verilecek ve dönem boyunca yapmış oldukları tasarım hesapları kontrol edilecektir. Design and construction of syncronous machines are realized for different nameplate values assigned to each student. These calculations are to be checked in the semester. (Laboratory Work) Bilgisayar Kullanımı (Computer Use) Diğer Uygulamalar (Other Activities) Matlab, Mathematica, Maple, MS-Excell and AutoCad, ANSYS gibi SEY analiz programları, Use of programs such as Matlab, Mathematica, Maple, MS-Excell and AutoCad, ANSYS based FEM Programs may be required. Dönem sonunda proje sunumu. Project presentation at the end of the semester. Başarı Değerlendirme Sistemi Faaliyetler (Activities) Adedi* (Quantity) Değerlendirmedeki Katkısı, % (Effects on Grading, %) (Assessment Criteria) Yıl İçi Sınavları (Midterm Exams) 1 % 10 (10 %) Kısa Sınavlar (Quizzes) Ödevler (Homework) Projeler (Projects) 1 % 40 (40 %) Dönem Ödevi/Projesi (Term Paper/Project) Laboratuar Uygulaması (Laboratory Work) Diğer Uygulamalar (Other Activities) 4 % 10 (10 %) Final Sınavı (Final Exam) 1 % 40 (40 %) *Yukarıda Belirtilen Sayılar Minimum Olup Yerine Getirilmesi Zorunludur. DERS PLANI Hafta Konular Dersin Çıktıları 1 Senkron generatör verilerinin öğrencilere verilmesi, Senkron Makina Konstrüksiyonu ve 1 Tasarımı 2 Makinanın Ana boyutlarının belirlenmesi. Stator çapının ve stator uzunluğunun hesabı 1,2 3 Stator sargı hesabı ile sargı ve olukların boyutlandırılması 1,2,3 4 Stator sargısında kullanılan toplam bakır ağırlığı, Dış çapın hesabı, hava aralığı 1,2 5 Kutup tekerleğinin boyutlandırılması ve uyarma sargısının hesabı 1,2,3,4 6 Kutup çizimi, manyetik gerilim hesapları (Stator boyunduruğu, dişler, hava aralığı, 1,2,3,4 kutuplar) 7 Manyetik devrenin ve boşta çalışma karakteristiğinin hesabı (tablo ve özeğriler) 1,2,3 8 Stator sargı direnç ve dağılma reaktansının hesaplanması 1,4 9 Yükte çalışma karakteristikleri 1,2 10 Kayıp hesapları, Verimin hesabı 3,5 11 SEY ile Senkron generatörün analizi 3,5 12 SEY ile Senkron generatörün analizi, Senkron generatörün duran ve dönen kısımlarının 1,4,5 ısınmasının hesabı Makinanın ısınma sınırlarının belirlenmesi 13 Senkron Makinanın konstrüksiyon resimlerinin çizilmesi 6 14 Proje Sunumları 6 COURSE PLAN Weeks Topics Course Outcomes 1 Assignment of the name plate values of the Syncronous machines to each student. 1 Intruduction to Syncronous machine design and construction. 2 Calculation of main geometric dimensions such as stator diameter and length. 1,2 3 Design of armature windings: selection of suitable winding type, number of 1,2,3 conductors, number of slots, number of coils. 4 Calculation of total copper weight used in stator slots and outer diameter and air gap 1,2 dimensions. 5 Design of poles and field windings 1,2,3,4 6 Design of poles shoes and magnetic forces (stator core, teets, poles) 1,2,3,4 7 Calculation of magnetic circuit, obtaining of open circuit characteristic (table, graphs) 1,2,3 8 Calculation of stator winding resistance and leakage reactances. 1,4 9 Obtaining of load characteristics 1,2 10 Calculation of losses and overall efficiency of the machine: 3,5 11 Intoruction of the Computer Simulation and Design Laboratory and its software 3,5 environment.m FEM Analysis 12 FEM Analysis Heating in various parts of the machine. Detemining the thermal limits 1,4,5 of the machine. 13 The preparation of documentation and technical drawings 6 14 Presentation of projects 6 Dersin Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans Programıyla İlişkisi Programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikler (programa ait çıktılar) 1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Elektrik Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme (bilgi) ve edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme (beceri) 2 Elektrik Mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme, yeni bilgiler oluşturabilme (beceri) ve disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme (alana özgü yetkinlik) 3 Elektrik Mühendisliği ve elektrik enerjisi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme (öğrenme yetkinliği), alanı ile ilgili karşılaşılan karmaşık sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme (beceri) ve liderlik yapabilme (bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği) 4 Elektrik Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, uluslar arası platformlar dahil, yazılı, sözlü ve görsel olarak en az bir bildiri sunarak sistemli biçimde aktarabilme (iletişim ve sosyal yetkinlik, alana özgü yetkinlik) 5 Elektrik Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme (iletişim ve sosyal yetkinlik) 6 Elektrik Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme (alana özgü yetkinlik) 7 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (iletişim ve sosyal yetkinlik), Elektrik Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (alana özgü yetkinlik) Katkı Seviyesi : Az, 2. Kısmi, 3. Tam Relationship between the Course and Electrical Engineering Curriculum Program Outcomes 1 Developing and intensifying knowledge in the area of electrical engineering, based upon the competency in the undergraduate level (knowledge) and the ability to use the expert-level theoretical and practical knowledge acquired in the area (skill). 2 Interpreting and forming new types of knowledge by combining the knowledge from the area of electrical engineering and the knowledge from various other disciplines (skill), using the knowledge and the skills for problem solving and/or application (which are processed within the area) in inter-disciplinary studies (area specific competency). 3 Assessing the specialist knowledge and skill gained to electrical engineering and electrical energy area through the study with a critical view (learning competence), solving the unforeseen and complex problems faced in the electrical engineering area by making use of the research methods (skill), fulfilling the leader role (competence to work independently and take responsibility). 4 Systematically transferring the current developments in the area of electrical energy and one s own work to other groups in and out of the area, including international environments; in written, oral and visual forms with presenting one paper at least (communication and social competency, area specific competency). 5 Using the computer software together with the information and communication technologies efficiently and according to the needs of the area of electrical engineering (communication and social competency). 6 Paying regard to social, scientific, cultural and ethical values during the collecting, interpreting, practicing and announcing processes of the electrical engineering area related data and the ability to teach these values to others (area specific competency). 7 Ability to see and develop social relationships and the norms directing these relationships with a critical look and the ability to take action to change these when necessary (communication and social competency), developing strategy, policy and application plans concerning the subjects related to the area of electrical engineering and the ability to evaluate the end results of these plans within the frame of quality processes (area specific competency). Level of Contribution : Little, 2. Partial, 3. Full Düzenleyen (Prepared by) Güven KÖMÜRGÖZ Tarih (Date) 16 Kasım 2011 İmza (Signature)
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks