Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Category:

Reviews

Publish on:

Views: 74 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigorta Teminatının Kapsamı: İşbu poliçe, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işveren üzerine düşecek hukuki sorumluluk
Transcript
İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigorta Teminatının Kapsamı: İşbu poliçe, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işveren üzerine düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle, işverene bir hızmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Yasasına tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumunun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine ayni Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonucunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı tutarlara kadar temin eder. Sigortacı ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avkatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki hükmolunan tazminat, sigorta bedelini geçerse sigortacı, avkatlık ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli nisbetinde iştirak eder. A.2. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında kalan Haller: Aksine sözleşme yoksa aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında, 2.2. İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 2.3. KKTC sınırları dışında meydana gelen iş kazalarında Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri Manevi tazminat talepleri. A.3. Teminat Dışında Kalan Haller Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır Kasten yapılan veya bilerek sebebiyet verilen zarar ve ziyan talepleri Bir sözleşmenin şartlarını yerine getirmek için veya özel bir anlaşmaya dayanan, sigortalının kanuni sorumluluk ölçüsünü aşan talepleri Harp, her türlü harp olayları,istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma ( Harp ilan edilmiş olsun, olmasın) iç harp,ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar İşverenin iştigal konusu dışında kalmak şarti ile, herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden dolayı meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmalarının ve işverenin iştigal konusu içinde olsun veya olmasın bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım fission olayını kapsayacaktır) 1 3.5. KKTC Yasalarında, mevcut olmaması halinde ise TC Yasalarında belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydan gelen zararlar. A.4. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, KKTC saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer B. KAZA VE TAZMİNAT B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin/Sigortalının Yükümlülükleri Sigortalı veya Sigorta ettiren, poliçe teminatına girebilecek herhangi bir iş kazasının gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür: 1.1. Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigortacıya bildirimde 1.2. Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak Sigortacının talebi üzerine, kazanın sebebi ile hangi hal ve şartlar altında vukua geldiğini ve neticelerini tespite yararlı ve sigortalı için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri (aslı ve kendisi tarafından tasdikli sureti veyahut fotokopisi) gecikmeksizin vermek ezcümle, hadisenin hangi gün ve saatte ve nerede vaki olduğunu ve rücu hakkının kullanılmasına yararlı sigortalı için sağlanabilecek gerekli bilgi ve belgeleri temin ve muhafaza etmek, 1.4. İş Kazasının sebebi ile hangi hal ve şartlar altında meydana geldiğini tespit ve sorumluluğun tayini için yapılacak tahkikatta ve delillerin toplanmasında sigortacıya elinden gelen yardımda bulunmak, 1.5. İş Kazasından dolayı, sigorta ettiren dava yolu ile veya sair suretle bir tazminat talebi karşısında kalır veya aleyhine cezai takibata geçilirse, keyfiyetten sigortacıyı derhal haberdar etmek ve tazminatın talebine ve cezai takibata ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye gibi bilcümle tebliğnameleri derhal sigortacıya tevdi etmek Dava açılması halinde davanın takip ve idaresi için, sigortacının göstereceği avukata lazım gelen vekaletnameyi vermek, 1.7. Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının tespiti için sigortacının ve yetkili kıldığı temsilcilerinin kaza sonucundaki zararlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere müsaade etmek, 1.8. Sigorta konusu ile ilgili başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek, 1.9. Sigorta ettiren sigortacının ikame edebileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermek. 2 B.2.Tazminatın Tespiti Bu sözleşme gereğince ödenecek tazminat miktarı taraflar arasında yapılacak anlaşmayla tespit edilir. Taraflar tazminat miktarında anlaşamadıkları takdirde, tazminat miktarının tayini için isterlerse, sigorta eksperine gidilmesini kararlaştırabilirler ve bunu bir tutanakla tespit ederler. Bu takdirde tazminat miktarı aşağıdaki esaslara uyulmak suretiyle saptanır ve sigortacıdan tazminat talep veya dava edilmesi halinde zarar miktarıyla ilgili sigorta eksperinin kararı tazminatın saptanmasına esas teşkil eder. Şu kadar ki, tek sigorta eksperi seçilmiş ise atandığı tarihten itibaren, diğer halde ise üçüncü sigorta eksperinin seçilmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde ve her halde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren altı ay içerisinde raporun tebliğ edilmemesi halinde taraflar zarar miktarını her türlü delille ispat edebilirler. Taraflar, uyuşmazlığın çözümü için tek sigorta eksperi seçiminde anlaşamadıkları takdirde, taraflardan her biri kendi sigorta eksperini seçer ve bu hususu iadeli taahütlü mektupla yolu ile diğer tarafa bildirir. Taraf sigorta eksperleri ilk toplantı tarihinden itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce, bir üçüncü sigorta eksperini seçerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. Üçüncü sigorta eksperi, ancak taraf sigorta eksperlerinin anlaşamadıkları hususlarda, anlaşamadıkları hadler içinde kalmak suretiyle, diğer sigorta eksperleri ile birlikte tek bir rapor halinde karar vermeye yetkilidir. Sigorta eksperinin kararları taraflara aynı zamanda tebliğ edilir. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça yapılan tebliğden itibaren onbeş gün içinde sigorta eksperini seçmez, yahut taraf sigorta eksperleri üçüncü sigorta eksperinin seçimi konusunda yedi gün içersinde anlaşamazlar ise, taraf sigorta eksperi veya üçüncü sigorta eksperi, taraflardan birinin isteği üzerine hasar yerindeki davalara bakmaya yetkili mahkeme tarafından uzman kişiler arasından seçilebilir. Her iki taraf, üçüncü sigorta eksperinin (bu kişi ister taraf sigorta eksperleri ister yetkili mahkeme tarafından seçilecek olsun) sigortacının veya sigortadan faydalanan kimsenin ikamet ettiği veya rizikonun gerçekleştiği yer dışından seçilmesini isteme hakkına sahip olup bu isteğin yerine getirilmesi gereklidir. Sigorta eksperlerine, uzmanlıklarının yeterli olmadığı nedeniyle itiraz olunabilir. Sigorta eksperinin kimliğinin öğrenilmesinden sonra yedi gün içerisinde kullanılmayan itiraz hakkı düşer. Sigorta eksperi ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise, yerine aynı usule göre yenisi seçilir ve göreve kaldığı yerden devam olunur. Sigortalının ölümü, seçilmiş bulunan sigorta eksperinin görevini sona erdirmez. Sigorta eksperleri, zarar miktarının saptanması konusunda gerekli görecekleri deliller ile sigortalı şeylerin rizikonun gerçekleşmesi sırasındaki değerini saptamaya yarayacak kayıt ve belgeleri isteyebilir ve hasar yerinde incelemede bulunabilirler. Sigorta eksperlerinin veya üçüncü sigorta eksperinin zarar miktarı konusunda verecekleri kararlar kesindir, tarafları bağlar. Sigorta ekspernin kararlarına ancak, tespit edilen zarar miktarının gerçek durumdan önemli şekilde farklı olduğu anlaşılır ise itiraz edilebilir ve bunların iptali kararın tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde rizikonun gerçekleştiği yerdeki davalara bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir. 3 Taraflar kendi sigorta eksperlerinin ücret ve masraflarını öderler. Tek sigorta eksperinin veya üçüncü sigorta eksperinin ücret ve masrafları taraflarca yarı yarıya ödenir. Tazminat miktarının saptanması, bu sözleşmede ve mevzuatta mevcut hüküm ve şartları ve bunların ileri sürülmesini etkilemez. B.3.Tazminat Miktarının Tespiti Sigortacı, tazminat talebinde bulunan kişi veya kişilerle doğrudan doğruya temasa geçerek anlaşma hakkını haizdir.sigortacının açık onayı olmadıkça, sigorta ettiren tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde de bulunamaz. Dava açılması halinde, davanın takip ve idaresi sigortacıya aittir. Dava masrafları sigortacıya aittir. Ancak, resmi cezai işlemlerden doğan diğer tüm masraflarla muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışında kalır. B.4. Hasar ve Tazminatın Sonuçları Sigortacı ödediği tazminat miktarınca hukuken sigorta ettiren yerine geçer. Kısmi hasarlarda taraflar sigorta sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Taraflar fesih hakkını ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir. C- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER C.1. Sigorta Ücretinin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması Sigorta priminin tamamının, prim taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin yüzüne yazılır. Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer ve prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 30 gün içinde de ödemediği takdirde sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur. Poliçenin yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı muaccel hale gelir. Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir. 4 C.2.Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü Sigortacı, bu sözleşmeyi, sigorta ettirenin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı beyanına dayanarak yapmıştır. Sigorta ettirenin beyanı gerçeğe aykırı veya eksik ise, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek hallerde: Sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak aynı süre içinde prim farkını talep edebilir. Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul etmediğini sekiz gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur. Cayma veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir. Sigorta ettiren kimsenin kasıtlı davrandığı anlaşıldığı takdirde sigortacı riziko gerçekleşmiş olsa bile sözleşmeden cayabilir ve prime hak kazanır. Sigorta ettirenin kastı bulunmadığı durumlarda riziko; sigortacı durumu öğrenmeden önce veya sigortacının cayabileceği ve feshedebileceği ya da caymanın veya feshin hüküm ifade etmesi için geçecek sürede gerçekleşirse, sigortacı tazminatı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder. Süresinde kullanılmayan cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer. C.3. Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları 3.1. Sözleşmenin yapılmasından sonra sigortalı şeylerin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde belirtilen yeri veya hali sigortacının oluru olmadan sigortalı/sigorta ettiren tarafından değiştirildiği takdirde, sigorta ettiren sekiz gün içinde durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Değişiklik, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise; Sigortacı, sekiz gün içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını talep etmek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar.sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul etmediğini sekiz gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur. Sigortalı şeylerin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde bildirilen yerinin veya halinin değiştiğini öğrenen sigortacı, sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta sözleşmesinin aynen devamına razı olduğunu gösteren bir harekette bulunursa fesih etme hakkı düşer. Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir. Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer Sigortalı şeylerin yeri ve halinde rizikoyu ağırlaştırıcı değişiklikleri olmuş ise ve sigorta ettiren ihbar süresi içersinde kasden bildirimde bulunmamışsa, ihbar süresinden sonra gerçekleşen hasarlara ait tazminat hakkı düşer, ihbar yükümlülüğüne riayetsizlik kasıtlı değilse, alınan primle alınması gereken prim arasındaki orantıya göre tazminattan indirim yapılır. 5 Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektiren hallerden ise: Sigortacı, bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene geri verir. 3.3 Sigortacının sözleşmeyi bu değişikliklere göre yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerde: a) Sigortacı durumu öğrenmeden önce, b) Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde, c) Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde riziko gerçekleşirse, sigortacı, tazminatı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder. C.4. Tebliğ ve İhbarlar Sigorta ettirenin/sigortalının bildirimleri sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye, yazılı olarak veya iadeli taahhütlü mektupla yapılır. Sigortacının bildirimleri de sigorta ettirenin/sigortalının poliçede gösterilen adresine veya bu adres değişmişse son bildirilen adresine aynı surette yapılır. Taraflara imza karşılığında elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir. Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı (Prim ödemesi ile ilgili fesih koşulları saklı kalmak kaydıyla) iadeli taahütlü mektubun postaya verildiği tarihten itibaren 15 gün sonra öğleyin saat 12.00'de, sigorta ettiren / sigortalı tarafından yapılan fesih ihbarı ise iadeli taahütlü mektubun postaya verildiği takip eden gün öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder. C.5. Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigortalıya veya sigorta ettirene ait olarak öğreneceği ticari ve mesleki sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludurlar. C.6. Yetkili Mahkeme Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin kayıtlı adresinin, sigortacı tarafından açılacak davalarda ise davalının ikametgâhının bulunduğu yerde davalara bakmakla görevli mahkemedir. C.7. Zamanaşımı Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler beş yılda zaman aşımına uğrar. C.8. Özel Şartlar Sözleşmeye bu genel şartlara ve varsa ilişkin klozlara aykırı olmamak kaydıyla özel şartlar konulabilir. 6
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks