Please download to get full document.

View again

of 39
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Jaarverslag 2015 Stichting Expertisecentrum ETV.nl

Category:

Instruction manuals

Publish on:

Views: 24 | Pages: 39

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Jaarverslag 2015 Stichting Expertisecentrum ETV.nl Jaarverslag 2015 Stichting Expertisecentrum ETV.nl 1 Voorwoord We leren altijd is niet alleen de pay-off die bij de Why van ETV.nl past, maar die ook
Transcript
Jaarverslag 2015 Stichting Expertisecentrum ETV.nl Jaarverslag 2015 Stichting Expertisecentrum ETV.nl 1 Voorwoord We leren altijd is niet alleen de pay-off die bij de Why van ETV.nl past, maar die ook van toepassing is op het team. In 2015 laat het team zich bij de hand nemen door externe deskundigen op het gebied van strategieontwikkeling en herpositionering, communicatie en acquisitie en merkendeskundigheid. Dat leidt tot een nieuwe focus voor de toekomst en concrete acties om het vernieuwingsproces vorm te geven. Het bestuur maakt plaats voor een geheel nieuw bestuur om dat proces verder te initiëren en te begeleiden. Namens dit nieuwe bestuur spreek ik mijn dank en waardering uit voor de inzet van onze voorgangers en de stap die ze hebben gezet tot een herpositionering. Parallel aan dit traject gaan ook de werkzaamheden gewoon door. Nieuwe programma s worden opgeleverd en opgestart. Vernieuwingen van en rond Oefenen.nl worden opgestart en de nieuwe statistieken van Oefenen.nl leveren meer en meer inzicht in het gebruik van de programma s. En dat allemaal om Oefenen.nl nog steviger te positioneren en voor laagopgeleiden tot een onmisbaar instrument te maken om laagdrempelig basisvaardigheden en kennis op te doen. En dat lukt wederom nog beter: zowel het vrije gebruik door individuele cursisten (thuisgebruik) als het begeleide gebruik via een licentie is toegenomen. Dit Jaarverslag geeft een mooie doorkijk in de activiteiten. Het jaar eindigt met de start van een traject tot naamsverandering. Dat krijgt zijn beslag medio Philip Geelkerken Voorzitter bestuur Stichting Expertisecentrum ETV.nl 2 Inhoud Voorwoord 2 Inhoud 3 1 Transitie 5 2 Licenties 8 3 Nieuwe programma s en materialen Oefen- en instructiemateriaal Verbetering gebruiksmogelijkheden Oefenen.nl In ontwikkeling Webinars 4 Onderzoek, publicaties en media 18 5 Resultaten Google Analytics: Oefenen.nl en ETV.nl Eigen statistieken: Oefenprogramma s Algemeen Voortgang Programma s gebruikt in een leerroute YouTube App Taalklas.nl Plus Overige sociale media 30 6 Verkorte jaarrekening en accountantscontrole 32 3 7 Bestuurssamenstelling 34 4 1 Transitie Het jaar staat voor ETV.nl in het teken van een strategisch herpositioneringstraject. We buigen ons onder externe begeleiding over strategische vragen als Welke ambitie hebben we? Hoe doen we dat? Wat missen we? Welke doelgroepen? Wat hebben we nodig? Dat leidt voor de zomer tot een rapport met een aantal scenario s. Het bestuur kiest ervoor dat ETV.nl een zelfstandige stichting blijft zonder winstoogmerk. Om het vernieuwingsproces te initiëren besluit het bestuur plaats te maken voor een nieuw bestuur. Direct wordt gestart met de voorbereidingen daarvoor en tevens starten we met ondersteuning op het gebied van marketing en acquisitie. Per 1 oktober treedt een nieuw bestuur aan. Dat bestaat uit vier leden en er wordt nog gezocht naar een vijfde lid voor de portefeuille Marketing/Acquisitie. Het traject heeft o.a. geleid tot de volgende concrete zaken: Why, how, what We hebben de fundamentele basisovertuiging (WHY) verscherpt, omdat die alle keuzes (HOW en WHAT) inspireert en valideert. Why ETV.nl wil het zelfvertrouwen en de leerambities van laagopgeleiden verhogen door ze te voorzien van basisvaardigheden om zelfredzaam te zijn in de samenleving. How ETV.nl zoekt steeds naar innovatieve manieren om het leren van basisvaardigheden aantrekkelijk en leuk te maken. Zij is creatief in het zoeken naar oplossingen en samenwerking om zo snel mogelijk in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Dit doet zij op een laagdrempelige manier, zonder belemmeringen te zien of op te werpen voor haar omgeving. ETV.nl is voor en door doeners: aan de slag om samen te ontwikkelen! Strategiesessie op de SS Rotterdam What ETV.nl stelt mensen in staat om laagdrempelig online basisvaardigheden en kennis op te doen. Om zich te ontwikkelen. Individueel en in eigen tempo. Dit vergroot het zelfvertrouwen en maakt een sterkere participatie in de samenleving mogelijk. Werkgeverschap Het personeel is nooit in dienst geweest van ETV.nl. Maar gedetacheerd vanuit roc s. Dat is een erfenis uit het verleden. Besloten wordt daar een eind aan te maken en het personeel in dienst van de stichting te nemen. Dat gebeurt per 1 februari Naamsverandering ETV.nl bezint zich ook op haar naam. We lopen tegen een aantal zaken aan als het gaat om de positionering en de communicatie. Zo is niet makkelijk uit te leggen wat ETV.nl is en doet, zeker niet in relatie tot Oefenen.nl. In de diverse communicatie-uitingen is de afzender niet altijd duidelijk. Ook zijn er veel logo s zichtbaar in communicatie-uitingen. Onder begeleiding van een merkendeskundige start een traject om de knelpunten in de communicatie helder te krijgen. Dat leidt al snel tot de vaststelling dat de naam ETV.nl niet meer past. 5 We besluiten tot een naamsverandering en zetten begin 2016 het traject daarvoor in. Tegen de zomer van 2016 zal de nieuwe naam gecommuniceerd worden. ANBI-status De Belastingdienst verleent begin 2016 ETV.nl de ANBI-status met terugwerkende kracht tot 1 januari De SS Rotterdam: ons zomerwerkpaleis in augustus (met dank aan Enzodus BV) Ter gelegenheid van de lancering van Gezond Zwanger worden op 5 oktober 6 7 2 Licenties In 2015 worden weer meer licenties afgenomen dan de jaren daarvoor. We zien vooral stijgingen die veroorzaakt worden door de instroom van vluchtelingen, maar ook zien we dat organisaties met licenties dit jaar flink bijbestellen. Dat betekent dat er in december in totaal 425 organisaties zijn met een licentie met in totaal accounts. Die 425 organisaties zijn als volgt verdeeld: De WERK-portal van SBCM en ETV.nl kent 60 organisaties met een licentie. Deze portal bereikt steeds meer mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. In de Gemeente Den Haag zijn vanuit de gemeentelijke licentie 61 organisaties met een licentie. Het project Leef en leer! in Amsterdam heeft vanuit de gemeentelijke licentie 43 organisaties met een licentie. Taal voor het Leven heeft 105 organisaties met een licentie. Deze licentie eindigt met ingang van Er zijn 156 organisaties met een eigen licentie. Naast deze organisaties met een licentie bestaat er het gratis thuisaccount voor individueel gebruik. Dat gebruik is hoger dan het gebruik onder begeleiding. Organisaties leren steeds beter te werken met het Volgsysteem van Oefenen.nl. dat betekent dat in 2015 het aantal trainingen afneemt. In totaal werden er 12 gegeven, waarvan de meeste binnen de sociale werkvoorziening. Er zit nog steeds groei in het gebruik van Oefenen.nl. Er is zo n 12% meer bezoek dan in 2014 (zie verder Hoofdstuk 6.1). Stimulansz en SBCM ETV.nl en SBCM De al jarenlange samenwerking met SBCM, het A&Ofonds en kenniscentrum voor de SW, wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst voor de WERKportal. Deze wordt op 17 maart ondertekend door Huib van Olden (voorzitter SBCM) en Pierre Heijnen (bestuursvoorzitter ETV.nl). SBCM is met name verantwoordelijk voor de ontwikkeling van op werkgerichte programma s, zoals Solliciteren en Aan de slag blijven, en functiegerichte leerwegen. SBCM richt zich primair op het werkdomein. ETV.nl is de eigenaar van het platform Oefenen.nl en ook verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het platform. Onze focus in de samenwerking met SBCM ligt hierbij voornamelijk in het verder ontwikkelen van programma s voor basisvaardigheden (taal, rekenen, digitale vaardigheden) in het educatie-domein. 8 ETV.nl, SBCM en Stimulansz SBCM, ETV.nl en Stimulansz bundelen hun krachten door hun online leerpakketten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gezamenlijk via één loket aan gemeenten aan te bieden. Het aanbod voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijkt voor gemeenten te versnipperd en ondoorzichtig te zijn. Door hun het aanbod via één loket kunnen gemeenten op een efficiënte manier én met maatwerk hun cliënten nieuwe vaardigheden en kennis op laten doen. Het loket brengt de WERK-portal van SBCM en ETV.nl, Webleren van Stimulansz en Oefenen.nl van ETV.nl bij elkaar. Op 9 december ondertekenden Josje Lesterhuis van SBCM, José Hendriksen, directeur van Stimulansz, en Ben Vaske de overeenkomst. Bibliotheken In 2015 vindt overleg plaats met diverse partijen uit de bibliotheekwereld om de samenwerking tussen het netwerk van openbare bibliotheken en ETV.nl een toekomstbestendige vorm te geven. Uitgangspunt voor die samenwerking zou de drieslag inkoop, innovatie en implementatie moeten zijn en die moet verbonden worden aan respectievelijk het landelijk, provinciale en lokale niveau. Eind 2015 komt het tot een visiedocument dat leidt tot een voorstel met een stevig fundament onder de samenwerking waar in 2016 nog verder over doorgepraat wordt. 9 Het gebruik van Oefenen.nl door en in bibliotheken neemt fors toe. Dat geldt vooral voor de Klik & Tikprogramma s. Uit de derde monitor Klik & Tik van de Koninklijke Bibliotheek blijkt dat meer dan de helft van de deelnemers aan Klik & Tik-trainingen in de bibliotheek meer gaat oefenen met internet. Digitale vaardigheden van deelnemers verbeteren, vooral de basale internetvaardigheden en het gebruik van de informatieve en sociale functie van internet. De begeleiding door de bibliotheek lijkt steeds effectiever te zijn. Voorbereiding van de workshop voor een Noorse delegatie Volwasseneneducatie in het Foundation House op 5 maart. 10 3 Nieuwe programma s en materialen 3.1 Oefen- en instructiemateriaal Oefen LINGO wegens succes uitgebreid Het programma Oefen LINGO wordt aan het begin van het jaar uitgebreid met drie nieuwe hoofdstukken. Er zijn nu zes hoofdstukken: Eten, Werk, Wonen, Lichaam, Natuur en Vrije tijd. Elk hoofdstuk is onderverdeeld in drie niveaus: beginner ** gevorderden **** expert ***** Oefen LINGO op je eigen niveau en werk tegelijk aan je taalvaardigheid. Je leert woorden herkennen, spellen, hoe woorden in elkaar zitten en welke letters achter elkaar kunnen In 2015 ontwikkelen we binnen het thema Gezondheid een aantal gezondheidsprogramma s: Gezond Zwanger worden, Praten met je dokter en Gezond. De Thuisdokter. Gezond Zwanger worden Op 5 oktober 2015 vindt tijdens de Week van de Opvoeding de lancering plaats van het online oefenprogramma Gezond Zwanger worden. Dit programma wil bijdragen om de kans op een gezonde baby voor jongvolwassenen te verhogen. Gezond Zwanger worden is gemaakt in samenwerking met de GGD Haaglanden in opdracht van de gemeente Den Haag. Om gezond zwanger te worden en daarna een gezonde baby te krijgen is het verstandig om vooraf over bepaalde zaken na te denken. Het online programma bestaat uit zeven hoofdstukken met videostrips en oefeningen. Ieder hoofdstuk opent met een animatie. De animaties vormen samen één stripverhaal. Het programma richt zich op langzaam lerende, laaggeletterde en/of analfabete jongvolwassenen, zowel autochtoon als allochtoon, en hun omgeving. Het programma is voor het onderwijs geschikt voor vmbo en mbo. Er is rekening gehouden met eenvoudig taalgebruik. 11 Praten met je dokter Onze bijdrage aan het al een aantal jaar lopende Europese gezondheidsproject Intervention Research On Health Literacy among Ageing population (IROHLA) wordt het programma Praten met je dokter. Bij de zeven ontwikkelde geanimeerde fotostrips komt een aantal vragen per strip. De fotostrips worden in een aantal landen ingezet met steeds een ander accent voor het onderzoek. In oktober komt het programma online. De strips in printvorm worden in 2016 toegevoegd wanneer het onderzoek helemaal is afgerond. 12 Gezond. De Thuisdokter In 2005 is samen met de GGD Haaglanden de 18-delige televisieserie De Thuisdokter ontwikkeld met bijbehorend lesmateriaal op papier. Het maakte onderdeel uit van een groter project van GGD Haaglanden met deze titel. Het beeldmateriaal is nog steeds actueel, maar er is geen online oefenmateriaal bij. GGD Haaglanden is enthousiast hierover en draagt bij door het bestaande en het ontwikkelde materiaal te screenen op feitelijkheden. Tevens benaderen zij verzekeraar AZIVO (die een bijdrage heeft geleverd aan de herziening van het bijbehorende boekje van de GGD) om toestemming voor gebruik van materiaal. Het oefenprogramma richt zich op anderstalige, laagopgeleide volwassenen. Het is ook geschikt voor laaggeletterden. Het taalniveau ligt rond niveau A1 en Instroomniveau. Voor het programma gebruiken we alleen nog de sketches uit de televisieserie. Er zijn ook werkbladen en een docentenhandleiding bij. Taalkit DUTCH De grote toestroom van vluchtelingen leidt tot veel vraag naar de programma s. Wat ontbreekt is materiaal voor de eerste opvang, voor niet-statushouders. Daar willen we iets voor betekenen. Samen met CINOP starten we het maatschappelijk initiatief de Taalkit DUTCH met het motto Aan de slag met taal vanaf dag één. In zeer korte tijd realiseren we gezamenlijk het offline en het online materiaal. Het offline materiaal bestaat uit een handleiding voor vrijwilligers en Materiaal voor de deelnemer. Het online deel bestaat uit vier leerroutes met de titel Welcome op Oefenen.nl. De Taalkit DUTCH biedt structuur en ondersteuning aan vrijwilligers die lesgeven aan vluchtelingen die nog geen status hebben. Er worden richtlijnen gegeven voor de aanpak van taallessen voor een periode van twintig weken en voor drie niveaus: alfabetisering, laag- en middenopgeleiden en hoogopgeleiden. Voor de online leerroutes kunnen bibliotheken inlogcodes aanvragen bij de Koninklijke Bibliotheek. Bij het pakket ontwikkelen CINOP en ETV.nl een training voor vrijwilligers en een training voor bibliotheekmedewerkers. Op 18 december wordt de Taalkit DUTCH in Hilversum gelanceerd en begin 2016 neemt het gebruik ervan een grote vlucht. Diverse organisaties dragen belangeloos bij en ondersteunen dit gratis initiatief. 13 Nieuwe certificaten beschikbaar op Oefenen.nl Bij de programma's Lees en Schrijf! Extra lezen en Lees en Schrijf! Extra schrijven worden certificaten toegevoegd. Daar blijkt grote behoefte aan. Extern programma: Basisexamen Inburgering op Oefenen.nl Basisexamen Inburgering staat sinds juni 2015 ook op Oefenen.nl. Dit programma van Ad Appel Taaltrainingen is geschikt voor iedereen die begint met Nederlands leren. Na het afwerken van dit programma heb je taalniveau A1. Je leert woorden die horen bij taalniveau A1. Het zijn de meest voorkomende woorden van het Nederlands. Je leert alle woorden met bijna foto's, zo kun je de woorden beter onthouden. Gebruikers van Oefenen.nl kunnen door de koppeling meteen aan de slag zonder opnieuw in te loggen. Met een licentie voor het Volgsysteem is het mogelijk om losse oefeningen als huiswerk klaar te zetten. Omdat het woord examen verwarrend was voor deelnemers, bieden we het programma aan onder de naam Basis Inburgering. 3.2 Verbetering gebruiksmogelijkheden Oefenen.nl In de Programmatool voegen we twee oefentypes toe en wordt één oefentype verbeterd. De vormgeving van de portal Oefenen.nl wordt aangepast voor gebruikers met een licentie, waardoor de gebruiksvriendelijkheid verbetert. Zo is de menuknop nu zichtbaar op alle pagina s en worden knoppen niet getoond als die nog geen inhoud bevatten. Daarnaast hebben grote klanten, zoals Leef en leer! of SBCM de mogelijkheid gekregen de kleuren op de portal aan te passen. Ook in het Volgsysteem en de Beheeromgeving wordt de gebruiksvriendelijkheid verbeterd met een aantal aanpassingen. Het menu-onderdeel Medialinks wordt toegevoegd, het is makkelijker om deelnemers te verwijderen en de indeling van het Extra materiaal wordt vereenvoudigd. Docenten/begeleiders ontvangen maandelijks een statusupdate met een samenvatting van het gebruik door hun cursisten/deelnemers. We kunnen vanuit ETV.nl een bericht sturen naar docenten, dat dan in hun Berichten komt in het Volgsysteem. In de Beheeromgeving is het mogelijk gemaakt om een lijst te bekijken met alle deelnemers, hierin te zoeken en er een pdf van te maken. De gebruikersdatabase die nog gebaseerd op de oude situatie van voordat Oefenen.nl er was wordt aangepast. We kunnen verwijderde deelnemers weer terugzetten. Deelnemers die een vraag stellen, moeten nu ook hun postcode opgeven. Als ze een certificaat halen, krijgen ze nu voor de verschillende programma s dezelfde invulvelden. Doorontwikkeling Oefenen.nl We starten met de voorbereiding van een aantal aanpassingen van Oefenen.nl en het toevoegen van een functionaliteit. Het gaat dan om: Herziening van de vormgeving van Oefenen.nl Het gaat om een meer up-to-date vormgeving en aanpassingen om de site nog gebruiksvriendelijker te maken. Begin 2016 combineren we dit met het traject rond de naamswijziging en de migratie van naar een nieuwe site. 14 Toevoegen van een beloning/score-systeem aan Oefenen.nl ( gamification ) Het doel is gebruikers te stimuleren langer te oefenen, meer programma s af te laten ronden en meer verschillende programma s te laten doorlopen. Dat betekent ook dat we aan alle programma s certificaten toevoegen. Uitbreiding van een functionaliteit van de Programmatool, de tool met talloze interactietypen waarmee we online oefenprogramma s ontwikkelen Hier betreft het diverse aanpassingen voor meer gebruiksvriendelijkheid. 3.3 In ontwikkeling Herziening Klik & Tik. Samen op t web In 2009 lanceerden we Klik & Tik. Samen op t web. Dat programma is inmiddels verouderd. Zo komt Hyves daar nog in voor. Klik & Tik. Samen op t web wordt volledig op de schop genomen. Het gaat bestaan uit 17 kleinere hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bestaat uit vier modulen: Algemene informatie over het onderwerp van de module, Toepassing WhatsApp, Toepassing Facebook en Toepassing Skype. Oplevering vindt plaats eind april Tel je geld Zeer vaak wordt ons de vraag gesteld of er een programma kan komen over budgetteren. Wij dienen een breed gedragen projectplan voor een oefenprogramma in bij het Ministerie van SZW voor de Regeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek. Deelnemende organisaties reageren met verbazing op de argumentatie van de afwijzing. Binnen een maand dragen diverse organisaties middelen bij gezien de noodzaak en urgentie voor zo n oefenprogramma. Het programma gaat bestaan uit 12 online hoofdstukken met oefenmateriaal en aanvullend schriftelijk materiaal. We gaan ook de Budgetplanner (de tool die helaas niet meer beschikbaar was) geheel herzien, toevoegen aan Oefenen.nl en ook integreren in het programma. In november starten we met de ontwikkeling en de oplevering voorzien we in het najaar van Zorgen voor twee In het Sociaal Domein is mantelzorg een belangrijk onderwerp. Steeds meer mensen krijgen op welke manier dan ook hiermee te maken en er leven veel vragen over dit onderwerp. In de verwijzende rol is het programma Zorgen voor twee een laagdrempelig instrument dat werkgevers en gemeenten kunnen inzetten. Met dit online oefenprogramma kunnen mensen met (dreigende) overbelasting hun zelfredzaamheid verbeteren op ieder gewenst moment van de dag. Aanknopingspunten voor de inhoud vinden we in het mooie boek Een warme jas van Ineke Ludikhuize. Zij adviseert ook bij de ontwikkeling. We voorzien de oplevering in september De Liedjeskast De Limburgse liedjeszanger Gé Reinders en zijn vrouw Marjan Suilen werken al vijf jaar aan De Liedjeskast, een vrolijk taalproject met liedjes, filmpjes en oefeningen voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. De laatste twee jaar werken we met hen samen om middelen te verkrijgen om het programma verder te ontwikkelen, inclusief een online component op Oefenen.nl. In het najaar komt hier een versnelling in doordat diverse Haagse fondsen middelen toezeggen. 15 We verwachten met de verdere ontwikkeling te kunnen starten in april 2016 en voorzien oplevering in januari Kwetsbare Ouderen In mei honoreert het Ministerie van SZW de aanvraag Leef & leer: Kwetsbare ouderen vanuit de Subsidieregeling EFMB Het plan behaalt de hoogste totaalscore. De bibliotheken in de vier grote steden, Mira Media e
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks